Zápis jednání výboru České transplantační společnosti, zástupců transplantačních center ČR a KST konaného dne 6. září 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jiří Samlík

Za KST:
MUDr. Martin Holcát, MBA, MUDr. Jiří Žabka

Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., doc. Josef Zadražil, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc

Program:

  1. Připomínky k zápisu, korespondence
  2. Organizační problémy při koordinaci odběrů a transplantací
  3. Různé
    1. TRINIS
    2. Finanční prostředky na provoz TC nehrazený ze ZP
    3. Mezinárodní smlouvy o spolupráci v transplantačním programu

1. Korespondence

Dr. Pokorná informovala o dopisu z MZ ČR od ředitele odboru zdravotní péče a farmacie Dr. Štrofa, ve kterém se obrátil na ČTS s žádostí o připomínky k dokumentu EU, týkajícího se odběrů a transplantací orgánů. Ptala se ředitele KST, zda též bylo KST osloveno. KST tento dokument k připomínkám nebdrželo. Dále Dr. Pokorná požádala KST, aby informovalo zástupce TC a odbornou společnost o mezinárodních jednáních, kterých se zástupci KST účastní.
Ředitel KST akceptoval tuto připomínku a přislíbil, že budou centra i odborná společnost informována.

2. Organizační problémy při koordinaci odběrů a transplantací

Zástupci TC se shodli v tom, že v poslední době se významně množí problémy při koordinaci odběrů a transplantací. Konkrétně například - nesprávně uvedena bilance odebraných a transplantovaných ledvin, prodloužení doby alokací ledvin, nepřesné předávání medicínských informací, chyby v údajích příjemců, které komplikují alokaci…. Dr. Pokorná uvedla, že tyto jednotlivé organizační problémy budou podrobně diskutovány na zasedání koordinátorů.
Dr. Holcát některé problémy zdůvodňoval špatně fungujícím počítačovým programem a problematickou spoluprácí s KSRZIS.

3. Různé

a) TRINIS

Dr. Holcát informoval, že nový počítačový systém by měl být již funkční k zkušebnímu provozu do třech měsíců. Též informoval, že všichni ředitelé nemocnic obdrželi dokument ohledně TRINIS k připomínkám. ČTS oslovena nebyla. Zástupci TC diskutovali především finanční a personální nároky pro zavedení fungujícího nového systému v jednotlivých TC.
Dále dr. Holcát navrhl, že uspořádá seminář týkající se TRINIS, na který budou pozváni zástupci TC i výbor ČTS.

b) Finanční prostředky na provoz TC nehrazený ze ZP

Dr. Holcát informoval, že v červenci jednal se senátorem MUDr. Julínkem ohledně tohoto zásadního problému, senátor Julínek přislíbil podporu i pomoc.

c) Mezinárodní smlouvy o spolupráci v transplantačním programu

Dr. Holcát informoval, že dosud žádná ze smluv nebyla podepsána ani připravena. Členové ČTS a zástupci TC opakovaně apelovali na nutnost uzavření takových smluv, přednostně především se Slovenskou republikou.
Dr. Holcát bude jednat s JUDr. Těšínovou, která je opět v současné době na právním odboru MZ.

Příští zasedání výboru ČTS, zástupců TC ČR a KST se bude konat v pondělí 9. října 2006 od 15, 30 hodin v IKEM Praha místnosti koordinátorů (minus první poschodí) číslo dveří C0105.

V Praze 30.9.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět