Zápis jednání výboru České transplantační společnosti, zástupců transplantačních center ČR a KST konané dne 9. října 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jiří Samlík

Za KST:
MUDr. Jiří Skřivánek, MBA

Omluveni:
prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., doc. Josef Zadražil, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Program:

  1. Připomínky k zápisu
  2. Představení nového zástupce ředitele KST a jeho hlavních aktuálních cílů v KST
  3. Transplantace ledvin u cizích státních příslušníků
  4. Různé

1. Připomínky k zápisu

Zápis z minulého zasedání byl bez připomínek.

2. Představení nového ředitele KST a jeho hlavních aktuálních cílů v KST

Dr. Holcát skončil pracovní poměr v KST 30.9.2006. Novým zástupcem ředitele, pověřeným vedením KST byl ministrem jmenován dr. Skřivánek.
Dr. Skřivánek představil hlavní současné cíle jako zástupce ředitele KST

1. Zlepšení komunikace mezi KST, transplantačními centry a odbornou společností

Dr. Skřivánek navrhl zřídit komisi pro orgánové transplantace při MZ podobně jako je Komise pro odběry a transplantace tkání.

Přítomní nepovažují zřizování dalších komisí ze nezbytné. Dr. Špatenka, který je členem tkáňové komise, vysvětlil dr. Skřivánkovi, že zástupci „tkání“ nemají žádné jiné fórum na rozdíl od transplantací orgánů, kdy jsou jednotlivá centra i odborná společnost v každodenním pracovním styku i se oficielně pravidelně schází v rámci jednání výboru České transplantační společnosti, zástupců transplantačních center ČR a KST. Přítomní nevidí jedinou překážku, aby se těchto setkání zúčastnil i zástupce MZ.

2. Trinis – transplantační registry.

Dr. Skřivánek bude dále spolupracovat na vývoji nových registrů. Informoval, že první část – WL bude hotova k 1.1.2007. Informoval, že 23.11. 2006 by se měl konat seminář programátorů, uživatelů i ze všech TC ČR. Při tvorbě nových alokačním pravidel očekává Dr. Skřivánek pomoc a hlavní roli odborné společnosti. Termín semináře bude potvrzen KST počátkem listopadu.

3. Mezinárodních smlouvy

Dr. Skřivánek oznámil, že se bude snažit přimět MZ, aby uzavřelo smlouvy o spolupráci v transplantační medicíně především se SR a Ukrajinou. Dále informoval, že v současné době není smlouva dvojstraně projednána natož uzavřena nebo připravena. KST má připraveny vzorové smlouvy, které mohou být dobrým podkladem pro zahájení jednáni. KST bude chtít od MZ pověření k zahájení těchto jednání.

4. Evropské programy.

Dr. Skřivánek a KST se bude účastnit některých celoevropských projektů (DOPKI, EUROCET)

3. Transplantace ledvin u cizích státních příslušníků

Dr. Pokorná informovala o žádosti cizích státních příslušníků o transplantaci ledviny od zemřelého dárce v České republice. KST tyto žadatele informuje tak, že je to možné a odkazuje je na TC, které si vyberou. Výbor připomněl, že hlavním limitem počtu transplantací ve světě i v České republice je nedostatek vhodných orgánů a prioritou je poskytnout péči českým občanům a považuje za nepřípustné, aby byla transplantována ledvina cizinci na úkor českého pacienta. Výbor se shodl v tom, že není důvod měnit zavedenou praxi.
Transplantaci ledviny od zemřelého nelze provést cizímu státnímu příslušníku s výjimkou těch, kteří dlouhodobě pobývají v ČR, jsou řádně pojištěni a pravidelně dialyzováni v dialyzačním středisku v ČR.
Proti transplantacím ledviny od žijících dárců u cizinců nemá odborná společnost námitek, protože v tomto případě je orgán k dispozici od žijícího dárce.

4. Různé

Členové ČTS a zástupci TC opakovaně apelovali na nutnost uzavření mezinárodních smluv o spolupráci v transplantačním programu, přednostně především se Slovenskou republikou.

Problém vrácení srdce Rakousku

D. Skřivánek informoval, že v Rakousku byla provedena transplantace srdce a plic českému pacientovi s tím, že rakouská strana žádá o navrácení srdce. Český zákon toto neumožňuje. Dr. Pokorná upozornila, že celá akce kombinované transplantace srdce a plic včetně všech podmínek měla být domluvena v předstihu a písemně. Výbor nemá námitek, aby první vhodné srdce z regionu TC IKEM, pro které nebude v ČR urgentní příjemce, bylo navráceno do Vídně.
Dr. Skřivánek upozornil, že tento závěr nemá oporu v transplantačním zákonu. Zástupci TC opakovaně upozorňují, že zákon je v mnoha částech nevyhovující a měl by být novelizován.

Dr. Skřivánek vznesl dotaz, zda existuje termín „superurgent“. Existuje pouze termín urgent, kritéria pro urgenta srdce, jater, ledvin jsou definována písemně.

Na příští zasedání výboru ČTS, zástupců TC ČR a KST bude KST v předstihu pozváno, termín zatím stanoven nebyl.

V Praze 25.10.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět