Výbor ČTS

Členové výboru České transplantační společnosti 2014-2018

Bachleda Petr, prof. MUDr. CSc.

Předseda: 

Bachleda Petr, prof. MUDr. CSc.
Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Eva Pokorna, CSc.

Místopředsedkyně:

Pokorná Eva, doc. MUDr. CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny

As. MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Finanční tajemník:

Navrátil Pavel, MUDr. CSc.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vědecký tajemník:

Lischke Robert, prof. MUDr. Ph. D.

Fakultní nemocnice Motol

Adamec Miloš, prof. MUDr. CSc.
Koordinační středisko transplantací Praha

Kuman Milan, MUDr.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Doc. MUDr.Petr Němec, CSc.

Němec Petr, doc. MUDr. CSc.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Třeška Vladislav, prof. MUDr. DrSc.
Fakultní nemocnice Plzeň

Vítko Štefan, MUDr. CSc.
Institut klinické a experimentální medicíny

   
Revizní komise :

Oliverius Martin, doc. MUDr. Ph.D. FEBS

Oliverius Martin, doc. MUDr. Ph. D. FEBS
Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

Samlík Jiří, MUDr.

Samlík Jiří, MUDr.
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Štěpánková Soňa, MUDr.

Štěpánková Soňa, MUDr.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno


Členové výboru České transplantační společnosti 2012-2014

Předseda:

MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Transplantační centrum
Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
stefan.vitko@medicon.cz
narozen 3.5.1953.
Pracuje jako vedoucí lékař ambulance Kliniky nefrologie IKEM. V letech 2006 – 2007 byl ředitelem IKEM. Je zakládající člen České transplantační společnosti a její první předseda, člen výboru Evropské transplantační společnosti. Zabývá se otázkami dárců orgánů, transplantací ledvin ze žijících dárců a imunosupresivní léčbou, Výsledky své práce přednášel na prestižních zahraničních kongresech, publikoval pět kapitol v monografiích a více než 100 časopiseckých odborných prací.
Místopředseda:

Doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

II. chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
petr.bachleda@fnol.cz
Narozen 1954
Absolvent LF UP Olomouc; zaměstnán II. chirurgická klinika FN Olomouc; atestován ve všeobecné a cévní chirurgii; CSc. 1996; habilitace v oboru chirurgie 1997, profesní zaměření všeobecná, cévní a transplantační chirurgie ledvin.
Vědecký tajemník:

Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Chirurgická klinika
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80
304 60 Plzeň
treska@fnplzen.cz
Narozen 13. 11. 1957 v Plzni.
Přednosta Chirurgické kliniky FN Plzeň a Transplantačního centra FN Plzeň, proděkan Lékařské fakulty UK V Plzni. Autor 4 monografií, spoluautor 5 monografií; autor 127 publikací, z toho více jak 30 v zahraničních s impact faktorem; autor či spoluautor 310 přednášek na domácích i zahraničních fórech. Člen výboru ESVS, České chirurgické společnosti, člen České transplantační společnosti.
Finanční tajemník:

As.MUDr. Pavel Navrátil, CSc.
As.MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Urologická klinika

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
navratil@fnhk.cz
Narozen 21. 3. 1951
Absolvent Lékařské fakulty UK v Hradci Králové (1976), v transplantačním programu pracuje od r. 1975. Od r. 1987 vede Transplantační centrum při Urologické klinice. Věnuje se problematice transplantací u anomálií dolních močových cest.
Členové výboru:

MUDr. Eva Pokorna, CSc.
MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Transplantační centrum
Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
eva.pokorna@ikem.cz
Transplantační medicíně se věnuje intenzivně od počátku profesní kariéry jako nefrolog, od roku 1993 pracuje jako transplantační koordinátorka TC IKEM. Od 1995 do března 2005 byla předsedkyní Komise koordinátorů České republiky, od 1998 členkou výboru České transplantační společnosti (1998-2002, 2007-2008 vědecký sekretář), v letech 2002-2006 byla předsedkyní ČTS. Publikovala řadu prací zabývajících se zemřelými dárci orgánů a marginálními dárci v časopisech Transplantation, Transplant International, American Journal of Transplantation.
prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Klinika nefrologie
Transplantační centrum
Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
ondrej.viklicky@ikem.cz
Narozen 1966 v Praze
Profesor vnitřního lékařství, přednosta Kliniky nefrologie IKEM v Praze, vedoucí lékař Transplantační laboratoře CEM IKEM. V letech 1997-1998 pracoval v transplantační laboratoři v Essenu. Věnuje se pregraduálnímu a postgraduálnímu vzdělávání studentů a lékařů, školitel Ph.D. studentů, řešitel grantů MZ ČR, GA ČR a EU s transplantační tématikou. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů. Doposud publikoval mimo jiné 108 článků indexovaných v PubMed, z toho 75 v časopisech s IF, SCI 611. Je hlavním autorem monografií Transplantace ledviny v klinické praxi a Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii. Předseda České nefrologické společnosti 2012-2014, člen výboru České transplantační společnosti a člen Spolku lékařů českých v Praze.
Prof.MUDr.Miloš Adamec, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny
Klinika transplantační chirurgie
Vídeňská 1958
140 21 Praha 4
miad@ikem.cz
Narozen 4.8.1959
Profesor chirurgie, přednosta Kliniky transplantační chirurgie a zástupce přednosty Transplantačního centra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Transplantační chirurgii se věnuje od počátku své profesní kariéry, samostatně provedl více jak 1000 orgánových transplantací (ledviny, játra, pankreas). Výsledky své práce přednášel na prestižních domácích i zahraničních kongresech. Je spoluautorem české monografie o transplantacích pankreatu a autorem 9 kapitol v jiných monografiích s transplantační tématikou. Publikoval více než 100 vědeckých článků, z toho 30 v zahraničních časopisech s IF. Člen transplantační divize evropské chirurgické společnosti.
MUDr. Jiří Samlík

Transplantační centrum
Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
jiri.samlik@fnspo.cz
1975 - 1995 ZÚNZ resp. ZN Vítkovice, chirurgické odd.; od r. 1989 ve funkci staničního lékaře operačního oddělení.
1996 - 2001 FNsP Ostrava, chirurgická klinika; od r. 1996 ve funkci staničního lékaře; od r. 1996 členem transplantačního týmu chirurgické kliniky.
2002 - dosud vedoucí lékař Transplantačního centra FNsP Ostrava.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph. D.

Transplantační centrum
3.chirurgická klinika 1.LF UK FN Motol
V úvalu 84
150 06 Praha 5
robert.lischke@seznam.cz
 • Narozen 29.5.1966 v Praze
 • 1984 -1990 – 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 1994, 1999 – Atestace z chirurgie , I.a II. stupně
 • 2005 – Atestace – Hrudní chirurgie
 • 2006 – PhD – disertační práce: Imunosupresivní terapie u pacientů po transplantaci plic
 • 2008 – Docent chirurgie – habilitační práce: Transplantace plic v České republice
 • Vedoucí transplantačního oddělení
 • Člen České chirurgické společnosti, České transplantační společnosti, Evropské společnosti hrudních chirurgů
 • Řešitel řady grantů Ministerstva zdravotnictví ČR s transplantační tématikou
 • Revizní komise:

  Doc.MUDr.Petr Němec, CSc.
  Doc.MUDr.Petr Němec, CSc.

  Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

  Pekařská 53
  656 91 Brno
  petr.nemec@cktch.cz
  Narozen 1954
  FVL UK absolvoval v r. 1979, po promoci nastoupil na II. Chirurgickou kliniku FN u sv. Anny v Brně. 1984-2001 pracoval v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně, kde se podílel na rozvoji programu transplantací ledvin, jater a srdce. 2002-2007 přednosta Kardiochirurgické kliniky FN UP v Olomouci a od r. 2007 ředitel CKTCH v Brně. Autor nebo spoluautor 105 publikací a 222 přednášek, řešitel nebo spoluřešitel 15 výzkumných úkolů nebo grantů. Absolvoval odborné stáže na kardiochirurgických a transplantačních oddělení v Londýně, New Yorku, Dallasu a Loma Lindě. Člen České transplantační společnosti, výboru České společnosti kardiovaskulární chirurgie, člen Kardiologické společnosti , European Association for Cardio-thoracic Surgery a The Society of Thoracic Surgeons.
  MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

  Transplantační centrum
  Fakultní nemocnice Motol
  V úvalu 84
  Praha 5
  jaroslav.spatenka@lfmotol.cuni.cz
  Narozen 1945
  Vzdělání:FVL UK Praha - 1969, Atestace I. a II. st. chirurgie, kardiochirurgie.
  Prezentace: 117 publikací a 320 přednášek, spoluautor 9 monografií.
  Transplantační aktivity: Tx ledvin a přístupy pro HD u dětí od 1980, banking a použití alotransplantátů srdečních chlopní od r. 1982, Tx hrudních orgánů 1989-1990, Harefield Hospital, Velká Británie. Přednosta TC FN Motol od 1991 dosud.
  MUDr. Tomáš Reischig MUDr. Tomáš Reischig, PhD.

  I. interní klinika FN Plzeň
  Alej svobody 80
  304 60 Plzeň
  reischig@fnplzen.cz
  Narozen 4. 3. 1972 v Plzni
  Promoce - 6/1996 na LF UK v Plzni s oceněním za nejlepší studijní výsledky v ročníku. Postgraduální vzděláni - atestace: vnitřní lékařství 4/1999, nefrologie 4/2003. Klinická praxe - od 9/1996 nefrologie, I. interní klinika, FN Plzeň, od 1/1998 do současnosti s hlavním zaměřením na transplantační nefrologii (lůžková + ambulantní část, klinický výzkum), 9/2006 jmenování vedoucím nefrologie I. interní kliniky. Vědecká činnost - klinický výzkum anémie u dialyzovaných nemocných, výzkum infekčních a dalších komplikací po transplantaci ledviny (publikace témata: pankreatitida po TX, CMV infekce,..), pravidelná prezentace výsledků na hlavních transplantačních kongresech (ATC, TTS, ESOT), publikace v impaktovaných časopisech, za publikaci v časopise Transplantation v roce 2005 udělena cena Jana Broda za nejlepší publikaci v oboru nefrologie, práce oceněna také Českou transplantační společností. Členství v odborných společnostech - The Transplantation Society, the European Society for Organ Transplantation, Česká transplantační společnost – člen výboru od 10/2004, Česká nefrologická společnost.