Zápis z jednání schůze výboru ČTS konané dne 20. 1. 2005 v IKEM

Přítomni:
MUDr. E. Pokorná, CSc., MUDr. O. Viklický, CSc., MUDr. Š. Vítko, CSc., MUDr. J. Lácha, CSc., MUDr. P. Navrátil, CSc., MUDr. J. Špatenka, CSc., MUDr. T. Reischig, CSc., Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., MUDr. P. Studeník, Doc. MUDr. J. Zadražil, CSc.

Omluveni:
Prof. MUDr. J. Černý, DrSc., Doc. MUDr. P. Bachleda, CSc.

Hosté:
MUDr. Jiří Samlík

Program:

  1. Kontrola zápisu a korespondence
  2. Transplantace jater u dětí, stanovisko ČTS
  3. Přehled odběrové a transplantační aktivity za rok 2004
  4. Alokace ledvin
  5. Spolupráce s KST
  6. Granty TC
  7. Sazebník výkonů transplantačních
  8. Různé

1. Kontrola zápisu

K zápisu z předchozího jednání měl dr. Špatenka připomínku k formulaci: "dítě nebylo zařazeno do čekací listiny a stalo se tak, až na opakované urgence ze strany TC IKEM a MZ" s tím, že dítě bylo s týdenním předstihem řádně zařazeno.
Korespondence - dopis z MZ ČR s žádostí o stanovisko ČTS k transplantaci jater výběrové řízení pro transplantace jater u dětí.

2. Transplantace jater u dětí, stanovisko ČTS

Výbor po rozsáhlé diskusi dospěl k závěru, že nejlepší předpoklady pro zajištění tohoto segmentu zdravotní péče má Institut klinické a experimentální medicíny v Praze, který předložil projekt ve spolupráci s pediatrickými pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní Thomayerovy nemocnice.Otevření třetího transplantačního centra pro transplantace jater v České republice a druhého centra pro tyto výkony v Praze výbor nedoporučuje. Hlasování 5 pro IKEM, 3 pro Motol, 1 se zdržel.

3. Přehled transplantační a odběrové aktivity

MUDr. Pokorná předložila všem přítomným tyto materiály:
Bilance ledvin ke dni 31.12. 2004
Bilance ledvin ke dni 20.1. 2005
Porovnání transplantační aktivity v ČR 1997 - 2004
Zemřelí dárci orgánů v ČR v letech 1997 - 2004

4. Alokace ledvin

Výbor se shodl v tom, že bilance ledvin nebude k 31.12.2004 anulována a že se bude v bilanci pokračovat i v roce 2005.
Po diskusi se výbor shodl, že by alokační kritéria v současné době neměla být změněna, ale mělo by se intenzivně pracovat na "nových" alokačních kritérií. Alokační komise by měla v polovině roku předložit návrhy.

5. Spolupráce s KST

MUDr. Pokorná informovala, že po teoretické části školení pracovníků KST probíhají od konce září praktické stáže v TC IKEM. Pracovníci se účastnili všech odběrů orgánů a alokací ledvin, od prosince se účastní všech alokací ledvin. Dle sdělení některých kolegů z jiných TC si vedení KST stěžuje na špatnou spolupráci s TC IKEM.
Dr. Pokorná se proti tomu ostře ohradila s tím, že většina aktivity vychází právě od IKEM. Připomněla, že od září 2004 probíhá v IKEM a KST "paralelní provoz" v oblasti koordinace orgánových transplantací. A upozornila na fakt, že např. dopis, který KST rozeslalo na všechna TC (včetně IKEM) nekonzultovalo s IKEM v rámci paralelního provozu. Též upozornila, že na dopisy s žádostí o upřesnění dat či mezinárodní spolupráce (9.11.) dosud neobdržela jakoukoli odpověď.

6. Výzkumný grant ČTS

Dr. Lácha přednesl návrhy na udělení výzkumného grantu. Vzhledem k tomu, že diskuse byla bohatá a zasahovala do řady oblastí k další diskusi, výbor se dohodl, aby se vyhlásila jedna z forem možných grantů s tím, že v dalších letech lze podmínky upravit. Dr. Lácha do příštího výboru zpracuje konkrétní návrhy.

7. Sazebník transplantačních výkonů

Dr. Navrátil informoval, že veškeré dokumenty i připomínky ČTS předal Dr. Votočkovi, který za chirurgickou společnost zpracoval nový návrh sazebníku. Výbor se shodl v tom, že dohodovacího řízení by se měl účastnit zástupce ČTS. Termíny projednávání zjistí Dr. Navrátil.

8. Různé

Čekací listina na transplantaci ledviny
Na předchozím zasedání byl popsán současný stav WL na transplantaci ledviny a nejednotný postup při zařazování, rovněž různé přístupy lékařů jednotlivých HDS k zařazení pacientů do WL. Byla jmenována pracovní skupina pod vedením ČTS dr. Viklický a dr. Reischig. Cílem práce této skupiny by mělo být vydání dokumentu s jednotným postupem (guidelines) pro zařazování. Tento dokument by měl být schválen na společném setkání zástupců ČTS a nefrologické společnosti (Konsenzuální konference). Toto setkání by se mohlo konat na podzim s podporou firmy Wyeth.

Další body programu - Kongres ESOT, www. stránky společnosti budou zařazeny na příští bod jednání.

Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 24. února 2005 v 14 hodin v IKEM Praha.

Zpět