Zápis z jednání schůze výboru ČTS konané dne 24. 2. 2005 v IKEM

Přítomni:
MUDr. E. Pokorná, CSc., MUDr. O. Viklický, CSc., MUDr. Š. Vítko, CSc., MUDr. P. Navrátil, CSc., MUDr. J. Špatenka, CSc., MUDr. T. Reischig, CSc., Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., MUDr. P. Studeník, Doc. MUDr. P. Bachleda, CSc.

Omluveni:
Prof. MUDr. J. Černý, DrSc.

Hosté:
prof. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc., MUDr. Martin Holcát (KST)
Dr. Samlík omluven

Program:

  1. Kontrola zápisu a korespondence
  2. Doplnění členů výborů
  3. Přehled odběrové a transplantační aktivity za leden 2005
  4. Alokace ledvin
  5. Spolupráce s KST
  6. Konsensuální konference na téma jednotného postupu pro zařazování pacientů do WL
  7. Sazebník výkonů transplantačních
  8. Různé

1. Kontrola zápisu

K zápisu z předchozího jednání nebyly připomínky.

2. Doplnění členů výboru

Vzhledem k tragickému úmrtí Dr. Jiřího Láchy, CSc., byl výbor doplněn dle nejvyššího počtu hlasů z voleb 2004 o doc. Petra Bachledu. Na jeho místo v revizní komisi byl zvolen opět dle nejvyššího počtu hlasů dr. Jiří Samlík.

3. Přehled transplantační a odběrové aktivity

MUDr. Pokorná předložila všem přítomným tyto materiály:
Bilance ledvin ke dni 24. 2. 2005
Porovnání transplantační aktivity v ČR 1997 - 2005
Zemřelí dárci orgánů v ČR v letech 1997 - 2005

4. Alokace ledvin

Výbor se shoduje v tom, je třeba vytvořit nový alokační systém. Nicméně v současné době tomu nepřikládá prioritu, vzhledem ke změně koordinace odběrů a transplantací (KST) a vzhledem k přípravám konsensuální konference (listopad 2005) na téma jednotného postupu pro zařazování pacientů do WL na transplantaci ledviny. Po této konferenci bude vytvořena pracovní skupina pro návrh nových alokačních postupů.

5. Spolupráce s KST

MUDr. Holcát, prof. Sulková a MUDr. Pokorná informovali o připravenosti KST převzít koordinační činnost od TC IKEM s tím, že termín 1.4. bude dodržen a 31. března proběhne setkání všech zástupců center a koordinátorů s pracovníky KST.
Dále členové výboru a přednostové jednotlivých TC v České republice opětovně apelovali na ředitele KST s tím, že pro profesionální práci TC v oblasti koordinace a organizace odběrů orgánů a transplantací jsou nezbytné finanční prostředky na zajištění provozu. Dr. Holcát přislíbil, že bude usilovat o znovunavrácení dotace MZ na provoz transplantačních center. Dále byla diskutována i úhrada transplantačních výkonů ze ZP (především v oblasti dárcovského programu), i zde přislíbili reprezentanti KST aktivní spolupráci.

6. Konsensuální konference na téma jednotného postupu pro zařazování pacientů do WL

Dr. Viklický a Dr. Reischig informovali o ustavení pracovní skupiny, kde jsou zástupci všech TC České republiky. Konference se bude konat 3. listopadu v Praze a pořadatelem bude ČTS a výhradním sponzorem firma Wyeth.

7. Sazebník transplantačních výkonů

Dr. Votoček bude pozván na další zasedání výboru, dr. Navrátil zjistí termíny dohodovacího řízení, kterého by se měl účastnit i zástupce ČTS.

8. Různé

Transplant Academy
Dr. Vítko informoval o návrhu firmy IVAX uspořádat v Praze "transplantační akademii" pro transplantology zemí střední a východní Evropy. Navrhl, aby se ČTS účastnila za podmínek, že bude moci navrhnout polovinu programu a termín bude vyhovovat plánu akci ČTS. Organizátorem celé akce by měla být ČTS a MESOT, výhradním sponzorem firma IVAX. Přítomní členové s tímto návrhem a podmínkami souhlasí.

Erytropoetin pro pacienty po jiných než renálních transplantacích
Dr. Viklický informoval o potřebě zajistit úhradu erytropoetinu pro pacienty, kteří jsou po nerenálních transplantacích a tuto léčbu vyžadují. Výbor toto jednoznačně podpořil a dr. Viklický zjistí podrobnosti, na koho se s žádostí obrátit.

WWW. stránky společnosti
Dr. Pokorná informovala o jednání s firmou Roche, která nabídla pomoc při rekonstrukci stránek a jejich správě. Výbor po diskusi tento návrh podpořil a dr. Pokorná povede další jednání. O jejich výsledcích bude informovat při dalším jednání výboru.

Hospodaření společnosti
Dr. Navrátil informoval o stavech účtů, připravil přehled vyúčtování kongresu a semináře o indikacích k tx jater. Dr. Pokorná k tomuto přehledu měla připomínky s tím, že spolu s účetní a firmou Czech In předloží nový přehled.

Kongres ESOT
Dr. Vítko informoval o postupu příprav kongresu ESOT 2007 v Praze.

Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 14. dubna 2005 v 13 hodin v IKEM Praha.

Zpět