Zápis z jednání schůze výboru ČTS konané dne 14. 4. 2005 v IKEM

Přítomni:
MUDr. E. Pokorná, CSc., MUDr. O. Viklický, CSc., MUDr. Š. Vítko, CSc., MUDr. P. Navrátil, CSc., MUDr. J. Špatenka, CSc., MUDr. T. Reischig, CSc., Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., doc. MUDr. J. Zadražil, CSc.

Omluveni:
Prof. MUDr. J. Černý, DrSc., MUDr. P. Studeník, Doc. MUDr. P. Bachleda, CSc, Dr. Samlík

Hosté:
MUDr. Votoček - chirurgická společnost

Program:

 1. Kontrola zápisu a korespondence
 2. Přehled odběrové a transplantační aktivity za březen 2005
 3. www. stránky společnosti
 4. Preemptivní zařazení pacienta do WL na transplantaci kadaverózní ledviny
 5. Konsensuální konference na téma jednotného postupu pro zařazování pacientů do WL
 6. Sazebník výkonů transplantačních
 7. Různé
  • Transplant Academy
  • Spolupráce s KST
  • Příspěvek pro rodinu Jiřího Láchy
  • Pozvání na konferenci 10 let transplantací jater v IKEM
  • Cestovní grant a cena za nejlepší publikaci

1. Kontrola zápisu.

K zápisu z předchozího jednání nebyly připomínky.

2. Přehled transplantační a odběrové aktivity

MUDr. Pokorná předložila všem přítomným tyto materiály:
Porovnání odběrové a transplantační aktivity v ČR 1997 - 2005 v období leden až březen s tím, že se jedná o poslední statistický přehled z TC IKEM, neboť koordinační činnost převzalo od 1. dubna 2005 KST.

3. www. stránky společnosti

Dr. Pokorná informovala o proběhlém jednání s firmou Roche o tvorbě a otevření aktualizovaných www. stránek. Stránky budou patřit výhradně ČTS, firma Roche v rámci sponzorství je bude spravovat. Na stránce sponzorů budou moci mít svá loga i ostatní sponzorské farmaceutické firmy dle pravidel, která určí výbor ČTS.
O otevření aktualizovaných stránek bude každý člen informován letákem, kde bude kromě loga ČTS uvedeno jednorázově i logo firmy Roche.
Obsah stran - zvolena zatím zcela minimální varianta, představení členů výboru, zápisy z výborů, stanovy, přihláška, informace o jednotlivých transplantačních centrech, kalendář akci společnosti a významných zahraničních akcí, základní statistika za rok 2004...
Dr. Pokorná dále informovala o jednáních s ing. Cetkovským, který byl vlastníkem domény www.transplant.cz. Současné době se vyřizují nezbytné formality k převodu domény přímo na ČTS.

4. Preemptivní zařazení pacienta do WL na transplantaci kadaverózní ledviny

Podmínky k zařazení pacienta do WL na transplantaci ledviny ještě před zahájením pravidelné dialyzační léčby byly diskutovány na několika jednáních výboru, Dr. Reischig navrhl následující podmínky a výbor je takto odsouhlasil.

  Podmínky zařazení pacienta do čekací listiny na transplantaci ledviny- preemptivní transplantace
 1. Chronické selhání ledvin v terminální fázi (nikoliv akutní zhoršení chronické renální insuficience) s předpokladem nutnosti zahájit pravidelnou dialyzační léčbu do 3 měsíců.
 2. Funkce ledvin (glomerulární filtrace) přibližně ?10ml/min (0,17ml/s). Hodnota získaná výpočtem (vzorce - MDRD, Cockcrof-Gault) či měřením ze střádané moči (kontrolovaném).
 3. Nemocný by měl být vyšetřen v transplantačním centru a musí být zařazen transplantačním centrem.
 4. Preemptivní transplantace ledviny od kadaverozního dárce je akceptovatelná pouze po vyloučení možnosti transplantace od žijícího dárce. Tento fakt musí být uveden v zařazující lékařské zprávě.

Dr. Pokorná rozešle informaci o těchto kritériích dopisem vedoucím lékařům všech dialyzačních středisek.

5. Konsensuální konference na téma jednotného postupu pro zařazování pacientů do WL

Dr. Viklický a Dr. Reischig informovali o datu prvního jednání pracovní skupiny, kde jsou zástupci všech TC České republiky. Po diskusi došlo ke změně data konání konference z 3. listopadu na středu 26. října 2005. Pořadatelem bude ČTS a výhradním sponzorem firma Wyeth.

6. Sazebník transplantačních výkonů

Dr. Votoček se zúčastnil jednání výboru, výbor schválil návrh transplantačních výkonů a dr. Votoček předá veškeré návrhy k dalším administrativním postupům. Dále přislíbil, že o termínu dohodovacího řízení bude informován výbor ČTS, tak aby se jej mohl účastnit i zástupce ČTS.

7. Různé

"Transplant Academy"
Dr. Vítko opakovaně informoval o návrhu firmy IVAX uspořádat v Praze "transplantační akademii" pro transplantology zemí střední a východní Evropy. Společnost IVAX akceptuje podmínky ČTS s tím, že ČTS navrhne polovinu programu a termín bude vyhovovat plánu akci ČTS. Organizátorem celé akce bude ČTS a MESOT, výhradním sponzorem firma IVAX. Termín byl stanoven na 17. a 18. listopadu 2005. Přítomní členové s tímto návrhem a podmínkami souhlasí.

Spolupráce s KST
Všichni přítomní se shodli v tom, že představitele KST budou pravidelně zváni před zasedáním výboru ČTS na tzv. poradu přednostů TC a KST. Spolupráci považují členové výboru za mimořádně důležitou, především proto, že je nutné si předávat informace a eventuelně řešit aktuální situace.

Příspěvek pro rodinu Jiřího Láchy
Výbor ČTS jednomyslně schválil finanční příspěvek ve výši jednoho sta tisíc korun pro rodinu tragicky zesnulého kolegy Jiřího Láchy. Formálně se jedná o dar (konkrétně humanitární pomoc), který je osvobozen od daně.

Pozvání na konferenci 10 let transplantací jater v IKEM
Dr. Vítko pozval všechny kolegy na slavnostní konferenci, kterou pořádá IKEM ve spolupráci s Nadací Karla Pavlíka a která se koná ve čtvrtek 21. dubna 2005 v hotelu Renaissance v Praze.

Cestovní grant a cena za nejlepší publikaci
Dr. Pokorná informovala, že všichni členové společnosti byli písemně informováni o podmínkách účasti v soutěži o cestovní grant a nejlepší publikaci za rok 2004. Prof. Třeška na příštím zasedání bude informovat o výsledcích, které výbor následně schválí.

Termín dalšího zasedání byl stanoven na čtvrtek 16. června 2005 ve 13 hodin v IKEM Praha.

Zpět