Zápis z jednání schůze výboru ČTS konané dne 15. září 2005 v hotelu Novotel v Praze

Přítomni:
MUDr. E. Pokorná, CSc., MUDr. O. Viklický, CSc., MUDr. Š. Vítko, CSc., MUDr. T. Reischig, CSc., Doc. MUDr. P. Bachleda, CSc. MUDr. P. Studeník, MUDr. J. Samlík, doc. MUDr. J. Zadražil, CSc., MUDr. P. Navrátil, CSc., MUDr. J. Špatenka, CSc.

Omluveni:
Prof. MUDr. J. Černý, DrSc., Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.

Hosté:
MUDr. Holcát - omluven

Program:

 1. 1. Setkání KST, výboru ČTS a jednotlivých TC (transplantační a odběrová aktivita, provozní prostředky)
 2. Kontrola zápisu a korespondence
 3. Aktivity ČTS
  - Sympozium ČTS a Wyeth 26.10.2005
  - Transplant Academy (17. a 18.11.2005)
  - Kongres ČTS 2006
  - Kongres ESOT 2007
 4. Žádost prof. Černého o stanovisko výboru k projektu ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu)
 5. Alokace ledvin
 6. Cena za nejlepší publikaci 2004
 7. Zpráva o hospodaření, členské příspěvky
 8. www. stránky – sponzorování
 9. Různé

1. Setkání KST, výboru ČTS a jednotlivých TC (transplantační a odběrová aktivita, provozní prostředky)

Dr. Holcát se z jednání omluvil. Výbor ČTS zašle řediteli KST dopis, ve kterém ho požádá, aby se zúčastňoval zasedání výboru či alespoň poskytl údaje o transplantační a odběrové aktivitě za předchozí období). Dr. Navrátil upozornil, že rekapitulace provedených počítačových výběrů pro alokaci ledvin je nesrozumitelně zaznamenána a nelze z ní vystopovat, proč a kam byly ledviny alokovány.

2. Kontrola zápisu a korespondence

K zápisu z předchozího jednání nebyly připomínky.
ČTS obdržela dva dopisy – jeden od profesora Černého s obavami o osud TC v Brně, druhý od prof. Třešky ohledně alokací ledvin. Oba problémy jsou samostatnými body programu.

3. Aktivity ČTS

a. Sympozium ČTS a Wyeth 26.10.2005
Doc. Viklický a Dr. Reischig informovali o přípravách sympozia, poslední setkání přednášejících bude 12. října v Hradci Králové.

b. Transplant Academy (17. a 18.11.2005)
Program „transplantační akademie“ pro transplantology zemí střední a východní Evropy, kterou bude pořádat ČTS, MESOT a výhradním sponzorem je firma IVAX, bude v nejbližších dnech uveřejněn na www. stránkách společnosti.

c. Kongres ČTS 2006
Dr. Studeník a Dr. Pokorná informovali o termínu kongresu, který byl stanoven na 16.-18. listopadu 2006 v hotelu Voroněž v Brně. Dr. Studeník dále informoval o předběžných jednání s agenturou TA, která by kongres pořádala, v materiálech byla dodána i řada kladných referencí od kolegů. Výbor s tímto návrhem souhlasil.
Dr. Studeník a Dr. Pokorná spolu s TA připraví předběžný návrh rozpočtu a časový harmonogram programu. Na příštím zasedání výboru budou diskutována hlavní témata, složení jednotlivých výborů, sponzorování atd. Dr. Pokorná informovala, že firmy Roche a Astellas již dlouhodobě a opakovaně kontaktovaly ČTS s žádostí o uspořádání satelitního sympozia v rámci konání kongresu.

d. Kongres ESOT 2007 v Praze
Dr. Pokorná informovala o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi ČTS a agenturou Quarant ohledně pořádání kongresu. Bylo připraveno první oznámení o konání kongresu ESOT a ETCO 2007 v Praze.

4. Žádost prof. Černého o stanovisko výboru k projektu ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu)

Dr. Studeník seznámil členy výboru s projektem ICRC s tím, že tento projekt nepomýšlí zcela vůbec na transplantační program CKTCH, ale zabývá se pouze kardiochirurgií. Výbor souhlasil s návrhem dopisu ministryni, kde vyjádřuje obavy o existenci transplantačního centra na jižní Moravě a upozorňuje, že pro program transplantací srdce, jater a ledvin by to znamenalo významné snížení dostupnosti těchto výkonů v rámci celé republiky.

5. Alokace ledvin

Dr. Reischig seznámil přítomné s obsahem dopisu, který TC Plzeň adresovalo KST a výboru společnosti. Prvním problémem bylo vkládání frekvence PRA protilátek u nově zařazených pacientů mimo hromadné tříměsíční intervaly. Dr. Pokorná upozornila, že hodnoty protilátek u nově zařazených pacientů lze vkládat kdykoli bez ohledu na pravidelné tříměsíční intervaly aktualizace, a KST tuto možnost nevyužívalo.
Druhým okruhem byla kritika počítačového systému, který umožňuje provedení alokace ledviny pouze u prvních sta možných příjemců. TC Plzeň žádá o možnost i pro další čekatele tak, aby konkrétní TC s pozitivní bilancí mohlo být zohledněno. Výbor ČTS navrhuje, aby byl program upraven tak, aby bylo možno rozšířit „výběr“ o dalších padesát potenciálních příjemců, nikoli provádět tzv. „ruční výběr“, který nelze správně a přesně v počítači evidovat a archivovat.

6. Cena za nejlepší publikaci

Profesor Třeška písemně informoval, že do soutěže o nejlepší publikaci se přihlásilo celkem 9 prací. Dle kritérií zvítězila práce autorů: Saudek, Průhová, Bouček, Lebl, Adamec, Ek, Pedersen, Hansen s názvem: Maturity-onset diabetes of the young with end-stage nephropathy: a new indication for simultaneous pancreas and kidney transplantation?, která byla publikována v roce 2004 v Transplantation.

7. Zpráva o hospodaření, členské příspěvky

Dr. Navrátil seznámil přítomné se stavem účtů společnosti a s placením členských příspěvků. Členové, kteří dosud neuhradili příspěvky budou vyzváni dopisem, aby tak učinili, eventuelně se prokázali potvrzením o zaplacení.

8. www. stránky společnosti

Dr. Pokorná informovala o již funkčních www. stránkách s tím, že druhý den na sympoziu Astellas a ČTS bude přítomna správkyně www. stránek, aby mohla zájemcům prakticky předvést stránky a různé odkazy. Dr. Pokorná upozornila, že hlavním sponzorem je firma Roche, která má své logo vloženo v odkazu sponzoři a dále navrhovala, aby i ostatní firmy byly osloveny s návrhem, zda mají zájem být uvedeni na www. stránkách společnosti jako sponzoři.

9. Různé

Výbor schválil nové členy společnosti – Lenku Brožovou, Petera Novotu, Libora Kolesára, Michaelu Pospíšilovou, Helenu Kodysovou, Silvii Bloudíčkovou, Martina Olivečka, Alici Ulrychovou, Pavla Štrobla

Termín dalšího zasedání byl stanoven na pátek 4. listopadu 2005 v 16,30 hodin v zámku v Čejkovicích.

V Praze 10. října 2005
Zapsala Eva Pokorná

Zpět