Zápis z jednání schůze výboru ČTS konané dne 4. listopadu 2005 v Čejkovicích

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jiří Samlík

Omluveni:
doc. Josef Zadražil, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Hosté:
Mgr. Ivana Tarabová – firma TA-Service (kongresová agentura)

Program:

 1. 1. Setkání KST, výboru ČTS a jednotlivých TC (transplantační a odběrová aktivita, provozní prostředky, mezinárodní spolupráce)
 2. Alokace ledvin
 3. Mezinárodní spolupráce – smlouva se SR
 4. Zpráva o hospodaření, členské příspěvky
 5. Spolupráce s onkologickou společností
 6. Sympozium – zařazení pacienta do W na transplantaci ledviny, hodnocení
 7. Aktivity ČTS
  - Transplant Academy (17.11.2005)
  - Kongres ČTS 2006 v Brně (prezentace agentury TA)
  - Kongres ESOT 2007
 8. Různé - Transplantace srdce a plic v zahraničí - Cestovní grant ČTS a firmy Astellas s.r.o

1. Setkání KST, výboru ČTS a jednotlivých TC (transplantační a odběrová aktivita, provozní prostředky, mezinárodní spolupráce)

Ředitel KST či jeho zástupce se i přes opakované písemné pozvání na jednání nedostavili.
Výbor se shodl v tom, že komunikace s KST i přes aktivitu ČTS neexistuje. Některé problémy jsou diskutovány na setkání koordinátorů, což není forum pro koncepční a organizační diskuse. Koordinátoři pozitivně přijali účast dr. Vítka jako zástupce výboru ČTS na schůzi koordinátorů a KST 3.11.2005. Výbor proto navrhuje, aby se jednání koordinátorů účastnil i zástupce výboru (jako jednu z možností navázání komunikace). Nicméně zástupci KST budou i nadále zvaní na jednání výboru a zástupců TC.

2. Alokace ledvin

Současná kritéria považuje výbor za vyhovující s tím, že zástupci jednotlivých transplantačních center se budou podílet na přípravě podkladů a kritérií pro nový alokační algoritmus (nutné při změně počítačového systému). Dr. Reischig seznámil výbor s osobním dopisem KST, kde jsou písemně upřesněna kritéria pro tzv. „ruční výběr“ příjemců ledvin z třetí „padesátky“. Výbor tato kritéria akceptoval a vyjádřil údiv nad tím, že nebyl oficielně informován přímo KST.

3. Mezinárodní spolupráce – smlouva se SR

Dr. Studeník informoval o dopisu KST a MZ s naléhavou žádostí o oficiální podmínky pro spolupráci alespoň se Slovenskou republikou, jak pro odběry orgánů od zemřelých dárců na území SR, tak pro transplantace orgánů slovenským státním příslušníkům (transplantace jater).

4. Zpráva o hospodaření, členské příspěvky

Dr. Navrátil informoval o stavu jednotlivých účtů. Opět řada členů nezaplatila členský příspěvek. Výbor se shodl, že členové, kteří neuhradili příspěvky budou opakovaně vyzváni k zaplacení dopisem.

5. Spolupráce s onkologickou společností

Prof. Černý informoval o návrhu spolupráce prof. Žaloudíka z České onkologické společnosti na registrech onkologických pacientů a pacientů po transplantaci orgánů. Výbor navrhuje pozvat na další výbor zástupce onkologické společnosti, aby prezentovali své návrhy a podmínky ke spolupráci na těchto registrech.

6. Sympozium – zařazení pacienta do WL na transplantaci ledviny, hodnocení

Dr. Pokorná poděkovala doc. Viklickému a dr. Reischigovi za práci na přípravě sympozia. Sympozium výbor hodnotil velmi kladně, ocenil vysokou účast zástupců HDS a dalších nefrologů. Dr. Pokorná požádala dr. Reischiga o souhrn hlavních zásad, který bude prezentován na www. stránkách společnosti

7. Aktivity ČTS

a. Transplant Academy (17.11.2005)

b. Kongres ČTS 2006 (prezentace agentury TA)

Závěry ze společné diskuse:

 • Informace o kongresu (možnost registrace, zasílání abstrakt) bude na www. stránkách TA s tím, že vstup do nich bude i přes www. transplant.cz, kde bude odkaz na stránku kongresu
 • Registrace bude elektronická i písemná
 • Zasílání abstrakt bude výhradně elektronické
 • Platby za kongres budou přes ČTS agentuře TA, agentura TA nebude jednat o financích s vyjmenovanými sponzory
 • Agentura TA může oslovit další sponzory (kromě ve smlouvě vyjmenovaných) s tím, že si bude moci ponechat 20% ze získaných prostředků
 • Agenturní náklady zatím nebyly stanoveny – diskutována bude fixní částka, eventuelně stanoveno procento z nákladů kongresu
 • Kongres se bude konat ve dnech 16. až 18. listopadu 2006 v hotelu Voroněž v Brně
 • V průběhu kongresu proběhnou dvě firemní sympozia hlavních sponzorů (Astellas a Roche)
 • Dr. Studeník informoval o složení lokálního organizačního výboru – výbor návrh schválil
 • Konečný termín pro abstrakta bude 10.9.2006.
 • Na dalším jednání výboru budou schváleny organizační a programový výbor, hlavní témata kongresu.
 • Dr. Pokorná připraví návrhy pro sponzory a jednotlivé typy sponzorství
 • Agentura TA připraví podrobný návrh rozpočtu celého kongresu k další diskusi, po té bude teprve podepsána smlouva.
c. Kongres ESOT 2007 v Praze
Dr. Pokorná informovala, že byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí s agenturou Guarant, která by měla zajišťovat organizaci kongresu. Bližší informace o jednání s výborem ESOT sdělí dr. Vítko na příštím zasedání.

8. Různé

a) Transplantace srdce a plic v zahraničí
Dr.Pokorná informovala o dopisu ředitele odboru zdravotní péče MZ dr. Březovského s žádostí o stanovisko ČTS ke konkrétnímu případu pacienta, který je indikován k transplantaci srdce a plic. Výbor vyjádřil podpůrné stanovisko vzhledem k tomu, že žádné z českých TC takové výkony neprovádí.

b) Cestovní grant ČTS a firmy Astellas s.r.o.
Dr. Pokorná informovala o návrhu firmy Atellas na cestovní grant na kongres do Bostonu 2006. Výbor návrh podpořil s tím, že kritéria budou stejná jako v předchozích letech (věk do 35 let, aktivní účast….)

c) www. stránky
Dr. Pokorná informovala o návštěvnosti www. stránek a dále informovala, že základní informace budou převedeny i do anglické verze.

V Praze 9. ledna 2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět