Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 9. února 2006 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Tomáš Reischig, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Omluveni:
doc. Josef Zadražil, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Jiří Samlík

Hosté:
MUDr. Robert Roland, předseda Slovenskej transplantologickej spoločnosti
Mgr. Ivana Tarabová – firma TA-Service (kongresová agentura)

Program:

 1. Setkání KST, výboru ČTS a zástupců jednotlivých TC
  1. Transplantační a odběrová aktivita
  2. Provozní prostředky
  3. Mezinárodní spolupráce
 2. Kontrola zápisu a korespondence
 3. Úhrada imunosupresivních léků ZP
 4. Zpráva o hospodaření, členské příspěvky
 5. Transplantační kongres v Brně
 6. Různé
  1. Sympozium – zařazení pacienta do WL na transplantaci ledviny
  2. Alokace ledvin
  3. Článek v NDT
  4. Přijetí nových členů
  5. Cena ČTS za nejlepší publikaci za rok 2005 a cestovní grant ČTS a firmy Astellas

1. Setkání KST, výboru ČTS a zástupců jednotlivých TC

a) Transplantační a odběrová aktivita
b) Provozní prostředky
c) Mezinárodní spolupráce

Ředitel KST se z jednání omluvil písemně e-mailem. Členové výboru a zástupci jednotlivých TC ČR opakovaně konstatovali, že komunikace s KST i přes aktivitu ČTS neexistuje. Zástupci TC a výboru České transplantační společnosti budou písemně informovat Ministerstvo zdravotnictví (ředitele odboru zdravotní péče) o dlouhodobě váznoucí spolupráci s Koordinačním střediskem transplantací. Dále konstatovali, že se KST dopouští i profesních chyb a dle sdělení zahraničních kolegů Českou republiku nezastupuje příliš kompetentně na mezinárodních jednáních.

2. Kontrola zápisu a korespondence

Dr. Viklický vyslovil oprávněnou námitku k bodu 2 zápisu s tím, že na zasedání výboru nebyl přítomen a vzhledem k velkému časovému zaneprázdnění se nemůže tématu alokací ledvin intenzivně věnovat.

Dr. Pokorná informovala o dopisu MZ, v němž se obrací na výbor ČTS s žádostí o názor na výklad Vyhlášky 436/2002 Sb. (pozn. správně se jedná o nařízení vlády). Dr. Pokorná napíše odpověď.

3. Úhrada imunosupresivních léků ZP

Dr. Vítko informoval o jednání kategorizační komise, kterého se zúčastnil. Dále byly diskutovány úhrady imunosupresivních léků a doplatky pacientů u některých (př. Rapamune). Výbor se jednoznačně shodl v tom, že veškeré imunosupresivní léky by měly být pro pacienty plně hrazeny.

4. Zpráva o hospodaření, členské příspěvky

Dr. Navrátil informoval o stavu jednotlivých účtů. Opět sdělil, že řada členů stále nezaplatila členský příspěvek. Výbor se shodl, že členové, kteří neuhradili příspěvky budou již potřetí vyzváni k zaplacení dopisem. V dopise bude navíc uvedeno, aby zvážili, zda chtějí být i nadále členy společnosti.

5. Transplantační kongres v Brně

Dr. Studeník informoval o přípravách kongresu v Brně. Od minulého jednání výboru došlo k změně, kongres bude pořádán jako mezinárodní spolu se slovenskou transplantační společností. Jednání s předsedou Slovenskej transplantologickej spoločnosti dr. Rolandem je samostatnou přílohou zápisu.

Jednání s TA agenturou:
Dr. Navrátil připomínkoval návrh smlouvy, agentura TA všechny připomínky akceptovala (vyjma jediné – o možnosti odstoupení obou stran bez udání důvodu).
Agenturní náklady budou 10% z celkového výdajového rozpočtu kongresu s tím, že limitní částka byla stanovena na 200 tisíc korun.
Agentura dopracuje podrobný rozpočet, který bude nedílnou součástí smlouvy.
Budou dvě satelitní firemní sympozia, presympozium o virových infekcích v transplantační medicíně (Roche) a druhé na téma imunosuprese (kalcineuriny pro a proti) - Astellas) bude druhý den kongresu cca od 16 hodin.
Sesterská sekce bude jako paralelní, dr. Pokorná osloví s návrhem na spolupráci i asociaci nefrologických sester.

6. Různé

a) Sympozium – zařazení pacienta do WL na transplantaci ledviny
Dr. Reischig sdělil, že na www stránkách je nesprávně uveden název sympozia. Dr. Pokorná zajistí, aby byl uveden správný název.
Dr. Vítko upozornil, že sympozium by mělo mít písemný výstup ve formě konsensu. Všichni přednášející napíší souhrn své přednášky, event. náměty k diskusi. Souhrny budou uvedeny na webových stránkách společnosti a otevřeny k diskusi, poté bude vytvořen konsensus. Členové výboru se shodli v tom, že tato práce bude honorována z prostředků společnosti.

b) Alokace ledvin
Dr. Vítko kritizoval přístup členů výboru k tvorbě nových kritérií pro alokaci ledvin a navrhl, že vytvoří základní osnovu jednotlivých problémů, které se alokací týkají. E-mailem osloví členy výboru s tím, že kdo bude mít zájem spolupracovat se sám přihlásí.

c) Článek v NDT
Doc. Viklický informoval o článku profesora Rutkowského, který silně zkresluje situaci v transplantační medicíně České republiky a navrhl, že napíše jménem výboru dopis editorovi s výhradami. Výbor jednomyslně jeho návrh podpořil.

d) Přijetí nových členů
Za členy společnosti byli schváleni: Sylvie Dusilová Sulková, Martin Holcát, Michaela Mullerová, Janka Dědičová, Monika Šaršanová, renata Koubová, Petra marhounová, Bohuslav Čertík (další jména doplní do zápisu Dr. Navrátil, který má podklady)

e) Cena ČTS za nejlepší publikaci za rok 2005 a cestovní grant ČTS a firmy Astellas
Podmínky pro udělení ceny i grantu budou stejné jako v uplynulých letech, členové budou informováni dopisem i na webových stránkách. Prof. Třeška jako vědecký sekretář navrhne vítěze jak ceny za publikaci tak i cestovního grantu.

V Praze 15.2.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět