Zápis jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 15. listopadu 2006 v hotelu Voroněž Brno

Přítomni:
MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Štefan Vítko, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jiří Samlík, prof. MUDr. Jan Černý, DrSc., doc. Josef Zadražil, CSc.

Omluveni:
MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Hosté:
paní Sylva Vrabcová (účetní ČTS)

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. I. československý kongres 2006 v Brně
  Telekonference
  Rozpočet
 3. Volby do výboru
 4. Grant ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců
 5. Návrh změny stanov (Navrátil)
 6. Příprava Valné hromady
 7. ESOT 2007 (Vítko)
 8. Postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantaci ledviny“ (Viklický)
 9. Různé

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Přijatá pošta – emailový dopis dr. Skřivánka (KST), ve kterém upozorňuje, že v současné době čeká na transplantaci ledviny 10 příjemců krevní skupiny B a žádá o dočasné opatření, aby ledviny dárce krevní skupiny 0 nebyly alokovány příjemcům krevní skupiny B. Odeslaná pošta - Dr. Pokorná písemně souhlasně odpověděla s tím, ze bude dodrženo pravidlo povinné výměny. Tzn. že budou nadále u všech výběrů (dárci 0 a B) prováděny crossmatche potenciálních příjemců krevní skupiny B, aby mohla byt ledvina nabídnuta příjemci krevní skupiny B s úplnou shodou (full house).

A dále, aby byla ledvina nabídnuta hypersenzibilizovanému čekateli (dle stávajících pravidel více než 80% PRA) neboť ten má minimální pravděpodobnost, že dosáhne v malém poolu dárců krevní skupiny B akceptabilní shodu a negativní CM.

2. I. československý kongres 2006 v Brně

Zvaní hosté

Již potvrzenou účast z vážných osobních důvodů odmítl prof. Kareem M. Abu-Elmagd z Pittsburgu a nabídl telekonferenci s powerpointovou prezentaci.

Rozpočet

Dr. Pokorná informovala, že účast na kongrese je o 200 lidí více než bylo plánováno v rozpočtu, tudíž dojde k celkovému navýšení o cca 300 tisíc korun (orientační suma). Z kapacitních důvodů se sestry budou moci zúčastnit pouze jedné společenské akce.

3. Volby do výboru

Proběhlo druhé kolo voleb, volební komise vyhodnotí počty hlasů jednotlivých kandidátů v průběhu kongresu tak, aby výsledky byly známy do zasedání valné hromady.

4. Grant ČTS na provádění rychlých biopsií marginálních dárců

Dr. Reischig informoval, že FN Plzeň nemá námitky proti uzavření dohody o provedení práce přímo s patology. Stanovisko FN HK není dosud známo.

Dr. Vítko osloví dr. Navrátila, po dohodě s ním se obrátí eventuelně přímo na ředitele FN HK. Doc. Zadražil prověří postoj TC Olomouc ke společnému projektu. Termín do příštího zasedání, aby mohl být grant zahájen od 1. ledna 2007.

5. Návrh změny stanov (Navrátil)

Dr. Navrátil navrhl změnu stanov, která se týká členů, kteří neplatí členské příspěvky. Vzhledem k tomu, že návrh nebyl výborem projednán v časovém předstihu a ani písemně předložen všem členům před konáním valné hromady (dle stanov ČTS), se výbor shodl v tom, že návrh změny stanov nebude na valné hromadě projednáván. Nicméně stanovy by měly být aktualizovány – úkol pro nový výbor ČTS.

6. Příprava Valné hromady

Dr. Pokorná seznámila s programem valné hromady.

Dr. Samlík jako předseda revizní komise informoval, že revizní komise se sešla v kompletním počtu a provedla revizi hospodaření za období 2005 a 2006.

7. ESOT 2007

Dr. Vítko informoval o přípravách kongresu ESOT v Praze. Oznámil, že 18. – 20. května 2007 bude v Praze zasedat programový výbor kongresu.

8. Postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantacích ledviny“

Doc. Viklický informoval o přípravách společného postgraduálního kurzu ČTS a ČNS. Termín byl původně stanoven na 23. února. Vzhledem k tomu, že někteří členové by se nemohli zúčastnit, byl termín posunut na 16. února. Akce se bude konat v Praze, místo bude upřesněno do příštího zasedání výboru a bude již připraven program. Doc. Viklický oznámil, že ČNS na tento den uvolní 50 tis korun. Akce bude vzdělávací a měla by být ohodnocena kreditními body pro lékaře – akreditaci kurzu zajistí doc. Viklický.

V Praze 25.11.2006
Zapsala Eva Pokorná

Zpět