Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 8. února 2007 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Tomáš Reischig, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Daniel Hasman

Omluveni:
MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník

Program:

  1. Připomínky k zápisu, korespondence
  2. Definitivní vyúčtování hospodaření roku 2006 (Navrátil)
  3. Grant ČTS na hodnocení rychlých biopsií marginálních dárců (Pokorná)
  4. Postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantaci ledviny“ (Pokorná, Viklický)
  5. ESOT 2007 (Vítko)
  6. Cena ČTS za nejlepší publikaci za rok 2006 a cestovní granty Astellas a ČTS na rok 2007
  7. Spolupráce s KST
  8. Různé

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Přijatá pošta:
FÚ pro Prahu 4- Výzva k podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za rok 2003- mezitím vyřízeno, nic se neplatilo.

Odeslaná pošta:
Dr. Pokorná připravila dopis Organizační a technické poznámky k indikaci, provedení biopsie ledviny, transport bioptického vzorku a sdělení biopsie zemřelého dárce orgánů, který byl zaslán na koordinátory TC, přednosty TC, vedoucí nefrology TC a ředitele KST.

2. Definitivní vyúčtování hospodaření roku 2006

Dr. Navrátil předložil všem členům výboru vyúčtování kongresu 2006 a kompletní vyúčtování roku 2006. Celkový výsledek hospodaření společnosti byl ziskový díky sponzorským příspěvkům na kongres.

V této souvislosti dr.Reischig upozornil, že v roce 2008 ČTS nebude pořádat kongres, a tudíž nebude mít zajištěny finanční prostředky na rok 2008 a 2009. Navrhuje uspořádat sympozium na jaře 2008. Všichni přítomní návrh podporují a dr.Vítko je vyzval, aby navrhli téma sympozia na příští schůzi výboru.

3. Grant ČTS na hodnocení rychlých biopsií marginálních dárců

Dr. Pokorná informovala, že od 1.2.2007 vstoupil v platnost grant ČTS dle schváleného návrhu. Po měsíci se střídají v zajištění služeb dvě patologická pracoviště (FN HK a FN Plzeň), která splnila požadované podmínky grantu. Členové výboru znovu připomněli kritéria indikace k biopsii ledviny zemřelého dárce a považují za důležité, aby biopsii hodnotil zkušený neuropatolog. Doc. Bachleda informoval, že TC Olomouc bude biopsie hodnotit samo (patologie FN Olomouc), ale indikační kritéria akceptují. Dále uvedl, že z kapacitních a finančních důvodů mohou pouze zcela výjimečně hodnotit biopsie z jiného pracoviště.

4. Postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantacích ledviny“

Doc. Viklický informoval o postgraduálním kurzu ČTS a ČNS, který se koná dne 16.2. 2007 v pražském hotelu Diplomat. Dosud je přihlášeno 180 lidí. Akce bude ohodnocena 6 kreditními body ČLK pro lékaře. Akce je částečně finančně kryta sponzory (Wyeth, Astellas, Roche, Teva, Novartis, BMS) 302 tisíc korun. ČNS uvolní 50 tisíc korun. Rozpočet na tento kongres činí cca 400 tisíc korun, dále ČTS vyplatí honoráře přednášejícím. Dne 6.2. proběhla v IKEM „generálka“ přednášejících.Všichni přednášející zašlou své prezentace nejpozději do 12.2. do agentury Czech-in Petře Kamenské.

5. ESOT 2007 Praha

Dr.Vítko informoval o proběhlé schůzce LOC dne 5.2. 2007.

Deadline pro zaslání abstrakt je do 1. 3. 2007. Dále informoval o poměrně vysoké kapacitě pro postery (1200 ks).

The Transplantation Society uspořádá ve dnech 29-30.9. 2007 třetí International Transplant Infectious Disease Conference v Praze v kongresovém centru. LOC se též shodl, že kongres a transplantační medicína bude medializována již od května. Ve čtvrtek 17. 5. 2007 by se měl konat slavnostní večer u příležitosti předání výroční ceny Nadace Karla Pavlíka, ve dnech 18.-20.5. se bude v Praze konat jednání výboru ESOT a dr. Vítko pozval členy výboru na společenský večer k této příležitosti.

6. Cena ČTS za nejlepší publikaci za rok 2006 a cestovní granty Astellas a ČTS na rok 2007.

Dr. Pokorná seznámila s kritérii pro rozhodnutí o nejlepší publikaci ČTS a kritéria pro udělení cestovního grantu ČTS a firmy Astellas. Grant je určen mladým členům společnosti a pokrývá veškeré výdaje spojené s účastí na kongresu ATC 2007 v San Francisku. Veškeré informace a podmínky vyhlášení ceny i grantu jsou k dispozici na webových stránkách ČTS. Dále bude informační dopis poslán členům ČTS pouze elektronicky. Členové výboru po diskusi ponechali stávající kritéria, kde rozhodující je impakt faktor s tím, že při hodnocení bude zohledněno, zda se jedná o původní investigátorskou studii.

7. Spolupráce s KST

Dr. Vítko pozval ředitele KST dr. Březovského na schůzku, která se uskutečnila dne 19.1. 2007 v IKEM. Setkání se zúčastnila i vědecká sekretářka společnosti dr. Pokorná. Jedním z bodů jednání byly prostředky na provoz činnosti TC nehrazenou ze zdravotního pojištění a mezinárodní smlouvy, především opakovaně urgovaná smlouva se Slovenskou republikou. Dr. Pokorná předala řediteli KST kopii dopisu spolu s tabulkou nákladů na činnost TC, který byl zaslán již v srpnu 2005 tehdejšímu řediteli KST dr.Holcátovi. Všichni přítomní obdrželi kopii této tabulky k případné aktualizaci.

Dále dr. Pokorná informovala o setkání koordinátorů TC ČR a KST ze dne 7. 2. 2007. Podle názoru dr. Březovského by se měly nemocnice bonifikovat za indikace dárce, bonifikaci by měly provést ZP. Členové výboru mají obavu z nestandardního řešení problému, upozorňují, že i spolupráce s nemocnicemi indikujícími jednoho dárce do roka je mimořádně cenná. Dříve diskutované řešení například přímé platby ZP oddělení ARO za náklady spojené s dárcem považují za užitečnější.

Dále dr. Pokorná informovala o zamýšlené aktivitě KST zajistit ve všech FN v České republice službu patologického oddělení. Výbor nepovažuje tuto aktivitu KST za prioritu pro transplantační program, neboť existují zcela zásadní problémy, a to financování provozu TC a mezinárodní spolupráce.

Dr. Navrátil seznámil přítomné s oficiální stížností ředitele KST řediteli FN HK, která se týkala krátkodobé telefonické nedostupnosti koordinátora v průběhu alokace ledvin dne 28.1.2007. Ředitel nemocnice toto považuje za mimořádnou událost, o které měl být bezprostředně informován. Dr. Navrátil podal vysvětlující informaci, že se jednalo o objektivní důvod – výpadek mobilního operátora s tím, že KST mělo k dispozici i další telefonní čísla, která byla okamžitě dostupná a využila je až po velkém prodlení. Navíc krátké časové prodlení nevedlo k poškození potenciálního příjemce ledviny.

Přednostové TC České republiky se pozastavili nad skutečností, že nově jmenovaný ředitel KST s nimi dosud oficielně nejednal.

Dr. Vítko pozve na příští jednání výboru ředitele KST.

Dr. Reischig upozornil, že změna alokace ledvin příjemcům krevní skupiny AB (později i B) byla dočasná a že by výbor ČTS měl požadovat po KST hodnocení alokací ledvin příjemců krevní skupiny AB a B. Členové se shodli v tom, že požádají KST konkrétně o údaje o době aktivního čekání, o dosaženém indexu kompatibility těchto příjemců.

8. Různé

Dr.Pokorná opakovaně upozornila, že klesá počet pacientů zařazených do čekací listiny na transplantaci ledvin. Členové výboru tuto skutečnost považují za zásadní a navrhují ji společně diskutovat a řešit s ČNS. Návrhy k diskusi a řešení budou bodem programu příštího jednání.


Členové výboru se shodli na uspořádání výboru ČTS v Plzni dne 14.6.2007, v případě zájmu zástupci FN Plzeň zajistí ubytování.


Byli schváleni noví členové společnosti:
MUDr.Slavomír Rokošný
MUDr.Mohand Yaghi
MUDr.Carlos Alberto Cortés Postrana
MUDr.Michal Kudla
MUDr.Vilém Kuntcher

O schváleném členství je písemně bude informovat paní Vrabcová.


Další výbor se bude konat ve čtvrtek 8. března 2007 od 13 hodin v IKEM.


Zapsala: Renata Dudková, Eva Pokorná

Zpět