Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 8. března 2007 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Daniel Hasman

Hosté:
MUDr. Pavel Březovský, MBA – ředitel KST

Program:

  1. Připomínky k zápisu, korespondence
  2. Postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantaci ledviny“ (Pokorná, Viklický)
  3. ESOT 2007 (Vítko)
  4. Sympózium ČTS, jaro 2008- návrh témat (všichni)
  5. Spolupráce s ČSN- otázka zařazování pacientů do čekací listiny
  6. Spolupráce s KST (všichni)
  7. Různé

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Přijatá pošta:
dopis od předsedy ČNS s požadavkem udání počtu žijících pacientů se funkčním ledvinným štěpem k 31.12.2006

Odeslaná pošta:
Dr. Pokorná odeslala dopis na KST ohledně čekatelů s krevní skupinou AB na transplantaci-kromě jednoho pacienta, který čekal 28 měsíců, všichni ostatní čekali maximálně do dvou měsíců (viz příloha)

2. Postgraduální kurz ČTS a ČNS „Co by měl nefrolog vědět o transplantaci ledviny“

Dr.Pokorná zhodnotila kurz jako úspěšnou akci ČTS. Dr. Pokorná dále informovala o financování celé akce. Přítomní souhlasili s návrhem vyúčtování.
Dále se všichni dohodli na uveřejnění závěrů postgraduálního kurzu na webových stránkách ČTS. Uveřejněny budou celé prezentace – pouze ke čtení.

3.ESOT 2007 Praha

Dr.Vítko informoval o proběhlé schůzce LOC dne 5.3.07
Deadline pro zaslání abstrakt byl 1.3., celkový počet obdržených abstrakt je 1440. Dr.Vítko pozval členy výboru ČTS na společnou večeři s výborem Evropské transplantační společnosti dne 18.5. v Praze a požádal, aby zájemci potvrdili účast co nejdříve.

4.Sympózium ČTS, jaro 2008-návrh témat

Vzhledem k tomu, že Československý transplantační kongres se bude konat na podzim 2008 (od 17.9. do 20.9.2008) ve Vysokých Tatrách, Smokovci a bude jej organizovat STS, výbor navrhuje uspořádat jednodenní sympozium ČTS na jaře 2008.

Přítomní se dohodli, že sympózium by mělo být jednodenní a monotematické. Po diskusi nad návrhy témat se všichni shodli na společném tématu – alokace orgánů k transplantaci. Alokace ledvin by měla být zaměřena spíše imunologicky, u srdce, jater event. plic by měla být diskutována otázka urgentů a i etické otázky alokace.

5.Spolupráce s ČNS- otázka zařazování pacientů do čekací listiny

Dr.Vítko hovořil s ředitelem fy Fressenius. Údajně všechny dialýzy FMC sledují počet zařazených pacientů do WL a hodnotí jej i jako jeden z faktorů kvality dialyzační léčby. ČNS spravuje registr dialyzovaných pacientů, dr. Vítko a doc. Viklický budou jednat na výboru ČNS o možné spolupráci v této oblasti .

6.Spolupráce s KST

Jednání Výboru přijal pozvání a účastnil se dr. Březovský, ředitel KST. Úvodem vyjádřil zájem o spolupráci a o posun v oblastech, které by měly být nyní pod jeho vedením lépe organizovány a řešeny. Z pohledu KST má celou řadu otázek, které by rád s ČTS řešil.

Otázka mezinárodní spolupráce. Dr. Vítko konstatoval, že ČTS opakovaně upozorňovala na nutnost uzavření smluv o spolupráci, urgentně se Slovenskou republikou. Dále upozornil, že o uzavření smluv s Polskem, Maďarskem a Itálií ČTS nebyla vůbec informována a především není definován jakýkoli praktický výstup pro oblasti vzájemné spolupráce. Členové výboru dále komentovali fakt, že zástupci KST se účastní mezinárodních jednání, o kterých neinformují dále jednotlivá TC. O účasti KST na takových mítincích se členové výboru dozvídají od zahraničních kolegů. Dr. Březovský informoval, že je intenzivně připravována smlouva se SR, ministr zdravotnictví SR již jmenoval komisi k přípravě této smlouvy, ministr ČR ji bude jmenovat. Dr. Březovský dále přislíbil, že bude informovat o mezinárodních aktivitách a dále požádal o spolupráci výbor i v těchto otázkách.
Dále dr. Vítko připomněl naléhavou nutnost vrátit srdce do Rakouska. (Srdce bylo transplantováno v Rakousku českému příjemci).


Transplantační registry. Dr. Březovský informoval o tom, že je již v novém systému TRINIS připravena část týkající se čekací listiny. Dr. Vítko upozornil, že ČTS poskytla řadu připomínek k programu, ale postrádá jakékoli další informace. Výbor vznesl otázku, jaký je celý finanční rozpočet na projekt TRINIS. Dr. Březovský ujistil, že zpráva o transplantacích orgánů bude vytvořena k 31.3.2007 tak, jak ukládá zákon. Dr.Březovský na výbor přinesl seznam sledovaných dat z KST a požádal výbor o event. další požadavky se specifikací intervalu sledování. Tato data budou pak pravidelně vyhodnocována a publikována na stránkách KST, zatím v neveřejné části, v budoucnu po dohodě s výborem společnosti i na veřejných stránkách KST event. i transplantační společnosti.


Národní transplantační program. Dr. Březovský konstatoval, že neexistuje národní transplantační program jako například národní onkologický program. Členové výboru se nad tím pozastavili, neboť transplantační program v ČR je velmi přesně definován, všechna TC v České republice mají pověření od MZ, dále jsou přesně specifikovány povinnosti zákonem 285/2002 Sb. Dr. Březovský ČTS vyzval k oslovení ministerstva zdravotnictví s tím, aby transplantační program se dostal do tzv. národních zdravotních programů. Dr. Pokorná upozornila, že předchozí ředitel KST dr. Holcát opakovaně informoval, že vše již bylo na MZ projednáno tak, aby se transplantační program od roku 2008 stal součástí národních zdravotních programů. Po diskusi se všichni shodli, že ČTS a zástupci TC ČR zašlou dopis na MZČR se žádostí o spolupráci. Přípravou dopisu byla pověřena dr. Eva Pokorná.


Vztah KST a TC. Dr. Březovský chápe vztah KST a TC jako partnerský.

7. Různé

Transplantační registry. Výbor ČTS se shodl v tom, že se bude pokračovat ve stávajícím registru pacientů po transplantaci orgánů s tím, že jej bude spravovat ČTS. Je nutno doplnit údaje za rok 2005 a 2006. Písemně budou vypracována pravidla pro uvolňování dat z registru atd. Dr.Pokorná opakovaně upozornila, že klesá počet pacientů zařazených do čekací listiny na transplantaci ledvin. Členové výboru tuto skutečnost považují za zásadní a navrhují ji společně diskutovat a řešit s ČNS. Návrhy k diskusi a řešení budou bodem programu příštího jednání.


Členové se dohodli na koná ní schůzek Výboru 1x za 6 týdnů tzn.12.4. se Výbor konat nebude.


Další výbor se bude konat ve čtvrtek 26. dubna 2007 od 13 hodin v IKEM.


Zapsala: Renata Dudková, Eva Pokorná

Zpět