Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 26. dubna 2007 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr.Jaroslav Špatenka, CSc., prof.MUDr.Pavel Pafko, DrSc. MUDr. Daniel Hasman

Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Pavel Studeník, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc.. MUDr. Jiří Samlík

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. ESOT 2007 (Vítko)
 3. Sympózium ČTS, jaro 2008- návrh témat (všichni)
 4. Vyhlášení Ceny za nejlepší publikaci za rok 2006 a Astellas cestovního grantu na ATC v San Franciscu (Pokorná)
 5. Alokace ledvin příjemců krevní skupiny B, AB (Pokorná, KST)
 6. Informace o problematice odběru a transplantace tkání (komise MZ ČR, KST, příprava zákona o buňkách a tkáních (Špatenka)
 7. Registr ČTS pacientů po orgán.transplantacích v ČR (Pokorná, všichni)
 8. Výroční cena Nadace Karla Pavlíka za rok 2006 (Vítko)
 9. Spolupráce s ČSN- otázka zařazování pacientů do čekací listiny (všichni)
 10. Webové stránky ČTS-příprava stránky pro pacienty
 11. Spolupráce s KST (všichni, dr. Březovský se omluvil)
 12. Různé

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Přijatá pošta: žádná

Odeslaná pošta:

 • Dr. Pokorná odeslala dne 20.3.07 dopis na ministra MUDr.T. Julínka se žádostí o schůzku. ČTS dostala telefonickou informaci ze sekretariátu ministra, že ČTS bude pozvána na schůzku, ale v pozdějším termínu z důvodu velkého časového vytížení pana ministra.
 • Dr. Pokorná odeslala dopis dne 26.3.07 doc. Rychlíkovi, předsedovi ČNS, jako odpověď na jeho dopis ohledně sdělení údajů počtu pacientů s funkčním ledvinným štěpem.

2. ESOT 2007 Praha

Dr.Vítko informoval o proběhlé schůzce LOC dne 2.4.07, na které se jednalo o PR aktivitách ohledně kongresu. První PR aktivity by měly být v polovině května při příležitosti zasedání programového výboru ESOT v Praze a dále předání Výroční ceny Nadace Karla Pavlíka.
Dr. Vítko připomněl pozvání na slavnostní večeři se členy výboru ESOT 18. května 2007.


3. Sympózium ČTS, jaro 2008-návrh témat

Tento bod programu přesunut z důvodu nízké účasti na další termín Výboru.


4. Vyhlášení Ceny za nejlepší publikaci za rok 2006 a Astellas cestovního grantu na ATC v San Franciscu.

Do soutěže o nejlepší publikaci za rok 2006 přišlo celkem 5 prací. Rozhodujícím kritériem je impact faktor.

 • Podle tohoto kritéria zvítězila práce Ing.Petry Přibylové-Hřibové (IKEM) : TGF-ß1 mRNA upregulation influences chronic renal allograft dysfunction. Kidney International (2006) 69, 1872-1879.
  Impact faktor 4,92
 • na 2. místě se umístila práce dr.Tomáše Reischiga (FN Plzeň): The impact of cytomegalovirus disease and asymptomatic infection on acute renal allograft rejection Journal of Clinical Virology 36 (2006) 146-151.
  Impact faktor 2,62
 • na 3. místě se umístila práce dr.Ivana .Matii (IKEM): Fresh Arterial Garfts as Conduits for Vascular Reconstructions in Transplanted patiens. Eur J Vasc Endovasc Surg 32, 549-556 (2006).
  Impact faktor 2,02
 • 4.místo získala práce dr.Tomáše Seemana (FN Motol): Control of Hypertension in childern after renal transplantation. Pediatric Transplantation 2006:10:316-322.
  Impact faktor 1,42
 • 5.místo monografie dr.Petera Baláže: Peter Baláž, Hynek Mergental et al.: Transplantace v experimentu, Galen 2006.

Cestovní grant pro mladé vědce ČTS a firmy Astellas na ATC do San Franciska získala Ing.P Přibylová-Hřibová (IKEM). Do soutěže se přihlásil i Dr.J.Pacovský (FN HK), oba budou mít v SF aktivní prezentaci s tím, že Ing. Hřibová měla přijatu přednášku a dr. Pacovský poster. Dle kritérií pro udělení grantu se stala vítězkou Ing. Hřibová.

Poznámka mimo zápis: Odkazy na vítězné práce: v části Granty

Firma Astellas vyhlásí nový grant na ATC na rok 2008 s deadline do 30.4.2008.


5.Alokace ledvin příjemců krevní skupiny B, AB

Dr. Pokorná informovala ČTS, že na minulém jednání koordinátorů v Brně bylo řečeno KST, že v současné době je dostatek pacientů ve WL s krevní skupinou B, AB, a tudíž důvod dočasné úpravy alokací pominul.


6. Informace o problematice odběru a transplantace tkání (komise MZ ČR, KST, příprava zákona o lidských tkáních a buňkách

Dr. Špatenka podal Výboru informaci o tom, že:

 • a) problematika transplantace tkání přešla na MZ ČR pod Odbor léčebné péče
 • b) iniciativou KST budou tkáňové banky namísto 3 nynějších různých hlášení, zasílat pouze jediné hlášení, což zjednoduší práci a administrativu především velkým tkáňovým bankám (HK, Brno)

Dále doporučil Výboru ČTS napsat dopis na MZ ČR, legislativní odbor, aby se ČTS mohla stát jedním ze zevních připomínkových míst k textu návrhu zákona o lidských tkáních a buňkách.


7. Registr ČTS pacientů po orgán.transplantacích v ČR

Bod jednání přesunut na další termín Výboru.


8. Výroční cena Nadace Karla Pavlíka za rok 2006

Slavnostní večer předání Ceny Nadace Karla Pavlíka se uskuteční v Karolinu 17.5.2007. Cenu Nadace za rok 2006 převezme profesor Maurice Slapak z Velké Británie. Zástupci všech TC jsou srdečně zváni.


9. Spolupráce s ČNS- otázka zařazování pacientů do čekací listiny

Bod programu přesunut na příští Výbor.


10. Webové stránky ČTS-příprava stránky pro pacienty

Dr.Pokorná informovala o přípravě webové stránky pro pacienty v rámci webu ČTS.

Tuto aktivitu ČTS bude financovat fa Astellas a dále fa Roche, která se o webové stránky ČTS stará. Součástí webu budou i kontakty na jednotlivá TC. Dr. Pokorná se obrátila na zástupce jednotlivých TC s prosbou o sdělení kontaktní osoby a telefonního čísla, event. mailové adresy. Dr. Vítko navrhuje použít i již vytvořené brožury pro pacienty.


11. Spolupráce s KST

Na dnešní Výbor byl pozván dr.Březovský, který se však omluvil.


12. Různé

Prof. Pafko vyjádřil naléhavost otázky spolupráce v dárcovství orgánů se SR. Dále vyjádřil názor, aby se Výbor ČTS konal v různých nemocnicích TC v ČR. Byl ubezpečen, že stále platí možnost pozvání členů Výborů na jakékoli pracoviště TC.


Výbor schválil přihlášky nových členů do ČTS, a sice:

 • Ing.Irena Brabcová, Na Vyhlaslém 3195, 272 01 Kladno
 • Bc.Marie Kolářová, V lískách 1779, 142 00 Praha 4
 • Bc.Ján Krkoška, Netroufalky 1, 625 00 Brno
 • MUDr.Michaela Svobodová, Dražkovice 32, 533 33 Pardubice


Dr. Reischig, prostřednictvím dr.Pokorné-upozornil na grant pro patology, konkrétně v Plzni měly být uzavřeny individuální dohody s ČTS a lékařem. Dr. Navrátil poslal omylem smlouvy na ředitelství FN Plzeň. Doc. Hess (PAO Plzeň) se velmi ostře ohradil, že nebyly ze strany ČTS dodrženy podmínky. Bude nutno tuto nepříjemnou situaci vyřešit.


Další výbor se bude konat ve čtvrtek 14. června 2007 od 15 hodin ve FN Plzeň. Zapsala: Renata Dudková, Eva Pokorná

Zpět