Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 14. června 2007 v Plzni

Přítomni:
MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Daniel Hasman

Omluveni:
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., prof.MUDr.Pavel Pafko, DrSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. ESOT 2007 (Vítko)
 3. Sympózium ČTS, jaro 2008- návrh témat (všichni)
 4. Registr ČTS pacientů po orgán.transplantacích v ČR (Pokorná, všichni)
 5. Spolupráce s ČSN- otázka zařazování pacientů do čekací listiny (všichni)
 6. Webové stránky ČTS-příprava stránky pro pacienty
 7. Různé
  • Duální transplantace
  • TC Motol – sympozium k 100 transplantací plic a 200 ledvin

1. Kontrola zápisu a korespondence

Zápis bez připomínek

Přijatá pošta:

 • dopis KST dr. Březovský – týkající se alokace ledvin dárců krevní skupiny AB (viz ústní informace v minulém zápisu)
 • dopis MZ ČR – Mgr. Martin Plíšek (vrchní ředitel úseku legislativního a právního) - odpověď na náš dopis týkající se návrhu spolupráce při přípravě návrhu zákona o lidských tkáních a buňkách. Sdělení, že ČTS bude vzata do vnějšího připomínkového řízení

Odeslaná pošta:

 • Dopis MZ ČR – Mgr. Martin Plíšek (vrchní ředitel úseku legislativního a právního) s návrhem spolupráce při přípravě návrhu zákona o lidských tkáních a buňkách.

2. ESOT 2007 Praha

Dr. Pokorná informovala o plánovaných společenských aktivitách v rámci kongresu ESOT a ETCO.

Doc. Viklický informoval o zasedání vědeckého výboru kongresu ESOT, které se konalo ve dnech 18. -20. května 2007 v Praze. Hlavní náplní bylo vytvořit tematické bloky již oskorovaných sdělení a nominovat předsedající jednotlivých sekcí. Dále sdělil, že bylo přijato více než 90% všech abstrakt.


3. Sympózium ČTS, jaro 2008-návrh témat

Doc. Viklický sdělil informaci od dr. Slavčeva o předběžném plánu pozvat prof. Terasakiho z USA na sympozium. Všichni přítomní se shodli, že na další zasedání výboru bude pozván dr. Slavčev a dohodnou se konkrétní témata sympozia (imunologie a alokace orgánů). Předběžný termín je pátek duben 2008 – bude upřesněno dle možností prof. Terasakiho.


4. Dlouhodobé sledování pacientů po orgán.transplantacích v ČR

Viz. příloha zápisu

5. Spolupráce s ČNS- otázka zařazování pacientů do čekací listiny

Dr. Pokorná informovala o projektu TC IKEM a dialyzačních středisek FMC.
Hlavním cílem je zodpovědět u každého dialýzovaného pacienta, zda je či není registrován v WL a uvést a zvážit důvod proč není registrován v čekací listině.

Doc. Viklický sdělil, že ČNS vede registr dialýzovaných pacientů, tento registr nezahrnuje všechna DS v ČR. Dále uvedl, že ČTS nesdělila nefrologické společnosti počet pacientů po transplantaci ledviny s funkčním štěpem.

Dr.Pokorná informovala, že na toto téma vedla ústní jednání i písemnou korespondenci s doc. Rychlíkem s tím, že jakmile bude toto číslo známo, bezprostředně jej sdělí předsedovi ČNS.

6. Webové stránky ČTS-příprava stránky pro pacienty

Dr.Pokorná informovala o přípravě webové stránky pro pacienty v rámci webu ČTS s tím, že do konce měsíce bude připravena verze k připomínkám. Všem členům výboru bude odesláno heslo pro vstup do této verze. Tuto aktivitu ČTS financovat fa Astellas a dále Roche, která se o webové stránky ČTS stará. Dr. Pokorná se obrátila na zástupce jednotlivých TC s prosbou o sdělení kontaktní osoby a telefonního čísla, event. mailové adresy.

7. Různé

 • Duální transplantace ledvin

  Dr. Pokorná a doc. Viklický informovali, že IKEM zahájí program duálních transplantací ledvin. Upozornili, že by se mělo jednat o zcela minimální počet výkonů a indikací je transplantovat ledviny, které by nebyly akceptovány k single transplantaci. Dr. Reischig sdělil, že i TC Plzeň bude takové ledviny transplantovat pro duální transplantaci. Ostatní přítomní zástupci TC o takovém programu neuvažují.

  Na tomto programu by spolupracovalo i TC HK.(Pozn.doplnění zápisu- dr.Navrátil nebyl na jednání výboru přítomen).

 • Sympozium TC Motol k 100 transplantacím plic a 200 ledvin (30. listopadu 2007 v Praze)

  Dr. Špatenka písemně požádal ČTS o spolupořádání tohoto sympozia. Přítomní návrh podpořili. Dr. Pokorná upozornila, že ve stejný den by se mělo konat sympozium Astellas. Dr. Špatenka termín konání uvedl 14. prosince (sděleno dodatečně – v době konání výboru nebylo známo).

 • Grant ČTS pro hodnocení biopsií zemřelých dárců orgánů

  Dr.Pokorná informovala, že situace ohledně honorářů pro PAO ve FN Plzni byla úspěšně vyřešena.

 • Setkání ČTS s MZ

  Dr. Pokorná informovala, že po mnoha urgencích žádosti o schůzku s ministrem zdravotnictví, ministerstvo stanovilo termín schůzky na 18. června 2007. Schůzky se za MZ zúčastní MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru ZP.

  Dr. Pokorná se obrátila na členy výboru s žádostí o účast na tomto setkání.

 • Výbor schválil přihlášky nových členů do ČTS, a sice:
  • MUDr. Štěpánka Malcová, Kladno

Další výbor se bude konat ve čtvrtek 13. září 2007 od 13 hodin v IKEM.


Zapsala: Eva Pokorná

Zpět