Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 13. září 2007 v IKEM

Přítomni:
MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Pavel Studeník, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Daniel Hasman

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Host:
MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru zdravotní péče MZ ČR

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Kongres ESOT (Vítko)
 3. Běh pro život (Vítko)
 4. Sympozium – jaro 2008 (Slavčev, Vítko, Viklický a všichni)
 5. Dlouhodobé sledování pacientů po orgánových transplantacích v ČR (Pokorná, Vítko)
 6. Webové stránky ČTS pro pacienty (Pokorná)
 7. Spolupráce s MZ a EU – Dr. Pánová, ředitelka odboru zdravotní péče
 8. University Hospital Motol Transplant Sympozium – 14. prosince 2007 (dr. Špatenka)
 9. Sympozium firmy Genzyme – leden 2008 (dr. Viklický)
 10. Vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas pro mladého transplantačního odborníka na účast na kongresu ATC, Toronto, květen 2008
 11. Vyhlášení ceny ČTS za nejlepší publikaci za rok 2007
 12. Různé

1. Připomínky k zápisu

Jediná připomínka k zápisu (Dr. Navrátil ohledně duálních transplantací) byla do zápisu bezprostředně doplněna, další připomínky nebyly

Korespondence odeslaná:

 1. KST – Dr. Pokorná odeslala dopis dr. Březovskému týkající se upřesnění bilance indikovaných a transplantovaných ledvin, které nebyly z důvodu „kvality“ akceptovány jinými transplantačními centry
 2. Novartis – Dr. Pokorná odeslala písemnou žádost firmě Novartis o poskytnutí grantu na vytvoření databáze dlouhodobého sledování pacientů po orgánových transplantacích. Žádost byla vyřízena kladně a společnost obdrží finanční podporu
 3. MZ ČR – Dr. Pokorná odeslala dopis s připomínkami ke stávajícímu zákonu č. 285/2002 Sb.
 4. Astellas – dr. Pokorná odeslala aplikaci k získání grantu, který vyhlásila mezinárodní divize Astellas. Aplikace byla podána jménem ČTS k vytvoření databáze dlouhodobého sledování pacientů po orgánových transplantacích

Korespondence přijatá:

 1. Astellas – elektronické odmítnutí žádosti o grant (viz výše)
 2. DAFOH (Doctors Against Forced Organ Harvesting) – dopis od zástupců organizace DAFOH, který se týká především praktik odběru orgánů v Číně. Česká transplantační společnost jednoznačně odsuzuje takové praktiky a zcela se od nich distancuje. Znění dopisu bude uveřejněno na www. stránkách, včetně prohlášení výboru ČTS

2. Kongres ESOT

Dr. Vítko informoval o stavu příprav kongresu ESOT v Praze


3. Běh – Praha běží vstříc transplantacím

Dr. Vítko informoval o organizaci běhu, který se bude konat v neděli 30. září 2007 v 13 hodin na Staroměstském náměstí. Všichni zástupci center obdrželi pro svá centra (pacienty, lékaře, sestry) informační materiály.


4. Sympozium jaro 2008

Dr. Slavčev informoval o organizaci imunogenetického „East-West“ mítinku, který se bude konat od 13. do 15. února 2008. Výbor se shodl v tom, že tato akce nebude stěžejní akcí ČTS na rok 2008 a že v rámci tohoto mítinku se uskuteční postgraduální kurz ČTS v imunogenetice pro mladé lékaře – ve středu 13. února 2008 od 8,30 do 12,30 v Praze v kongresovém centru IKEM.

5. Dlouhodobé sledování pacientů po orgánových transplantacích

Dr. Pokorná informovala, že všechna centra spolupracovala na sběru dat, data jsou doplněna do databáze. Dohody o provedení práce byly schváleny a budou vyplaceny v říjnovém termínu. Další organizační záležitosti budou projednáni na dalším zasedání výboru.

6. Webové stránky ČTS pro pacienty

Dr. Pokorná informovala, že 1.9.2007 byly pro veřejnost otevřeny webové stránky ČTS pro pacienty – www.transplantace.eu. Slavnostní křest a prezentace stránek, na který byli pozváni pacienti, novináři a tímto i zástupci TC, se uskuteční 19. září 2007 od 11 hodin v hotelu Novotel v Praze. Stránky sponzorsky podpořily firmy Astellas a Roche. Výbor ČTS dr. Pokorné poděkoval za práci na tvorbě stránek pro pacienty.

Dr. Pokorná přislíbila odpovídat v září a říjnu na všechny dotazy pacientů ve webové poradně a dále žádala členy výboru o spolupráci.

7. Spolupráce s MZ a EU

Jednání se účastnila Dr. Pánová (ředitelka odboru zdravotní péče)
 1. mezinárodní spolupráce – dr. Pánová informovala o váznoucí komunikace ze strany Slovenské republiky. Dr. Vítko oponoval, že SR má o spolupráci s naší republikou v oblasti transplantací zájem. Dr. Pokorná znovu předala kontakt na dr. Dezidera Kluku z MZ SR.
 2. novela zákona č. 285/2002 Sb. Jedná se zcela minimální novelu, která bude v rámci vstupu v platnost zákona o tkáních a buňkách. Tento zákon musí vstoupit v platnost od ledna 2008 v rámci splnění legislativních podmínek EU. Připomínky k zákonu ČTS odeslala MZ dopisem – viz výše (odeslaná pošta).
 3. finanční prostředky na provoz TC nehrazenou ze zdravotního pojištění – dr. Pánová jako jedinou možnost sdělila ucházet se o granty z norských fondů EU. O přislíbené možnosti zařazení transplantačního programu mezi národní zdravotnické programy od roku 2008, tak jak opakovaně deklaroval Dr. Holcát, není informována.
 4. úhrada výkonů spojených s indikací dárce, diagnostikou smrti mozku a péčí o dárce dárcovským nemocnicím. Výbor opakovaně navrhuje úhradu nemocnicím nikoliv v rámci paušálu ale přímou platbou (podobně jako je financována hemodialýza). Dr. Pánová doporučuje vstoupit v jednání přímo s ZP eventuelně přes odbor zdravotních pojišťoven MZ ČR.

8. University Hospital Motol Transplant Sympozium 14. prosince 2007

Dr. Špatenka informoval o rozpočtu a přípravách sympozia s tím, že byl již vytvořen odborný program a pozváni zahraniční řečníci. Následovala bohatá diskuse nad způsobem a podmínkách pořádání akcí pod hlavičkou ČTS.


V rámci diskuse nad pořádáním akcí ČTS se Dr. Studeník ostře ohradil proti pořádání sympozia Katalánské transplantační společnosti a ČTS, která se koná 25.10.2007 v Barceloně a jehož tématem jsou kombinované transplantace orgánů. Hlavní výtkou je, že o celé akci nebyl výbor ČTS včas informován a především nebyl osloven nikdo z brněnských kolegů, kteří tento druh transplantací též provádějí. Akci proto považuje za akci IKEM a Katalánské tx společnosti. Dr. Vítko výtku plně akceptoval.

9. Sympozium (firmy Genzyme)

Dr. Viklický a dr. Vítko informovali o zájmu firmy Genzyme uspořádat sympozium o indukční léčbě i o jejich návrhu, aby se nejednalo čistě o monofiremní sympozium. Po diskusi se výbor shodl na tom, že indukce a transplantace je významné téma, týkající se transplantací všech orgánů a proto by se sympozium mělo konat jako sympozium ČTS, a to nejvýznamnější akce ČTS v roce 2008. Jako sponzoři budou osloveni i další firmy vyrábějící preparáty pro indukční léčbu. Termín byl stanoven na 25. dubna 2008. Sympozia by se zúčastnil i profesor Terasaki, kterému by byla v ten den v Karolinu slavnostně předána výroční cena Nadace Karla Pavlíka.

V rámci diskuse nad pořádáním akcí ČTS byl požádán dr. Reischig o vypracování podmínek a pravidel. Návrh bude rozeslán všem členům výboru k připomínkám. Schválená pravidla jsou uvedena na webu ČTS.

10. a 11. Vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas pro mladého transplantačního odborníka na účast na kongresu ATC a ceny za nejlepší publikaci za rok 2007

Výbor se shodl na stávajících pravidlech pro udílení cestovního grantu a ceny za nejlepší publikaci a pouze doplňuje návrh Dr. Reischiga do pravidel o cenu za nejlepší publikaci. Konkrétně: Do soutěže nebudou přijaty tzv. "Company Initiated" studie, tj. studie iniciované, organizované a finančně zajištěné farmaceutickými nebo jinými komerčními společnostmi. 

Deadline je pro soutěž o nejlepší publikaci 31.3.2008, pro cestovní grant pro ATC, který se bude konat ve dnech 31.5. – 4.6. 2008 v Torontu je rovněž 31.3.2008.

Aktuální pravidla pro udělení grantu a vyhlášení soutěže o cenu za nejlepší publikaci budou uveřejněna na www. stránkách a budou o nich členové informování mailem. Pravidla jsou součástí zápisu.

12. Různé

 1. Dr. Studeník informoval o pořádání regionálního sympozia „25 let transplantací jater v Brně“, které se bude konat 26.2. 2008 cca od 13 hodin v Brně
 2. Dr. Samlík informoval o konání regionálního sympozia „600 transplantací ledvin v TC Ostrava“, které se bude konat v pátek 26.10. 2007 v Ostravě. Na tuto akci pozval všechny členy výboru. Členové navrhli, že by mohl být výbor společnosti uspořádán při této příležitosti v Ostravě.

Vzhledem k tomu, že se většina členů na ostravské zasedání omluvila, bude se další výbor ČTS bude konat 30. listopadu 2007 od 9 hodin v Brně. V ten den bude odpoledne v Brně sympozium firmy Astellas. Výboru by měla předcházet společná večeře ve čtvrtek 29. listopadu a měl by být dostatek času na klidné projednání řady bodů, které byly v průběhu roku přesunuty.V Praze 16. října 2007
Zapsala: Eva Pokorná

Zpět