Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 30. listopadu 2007, Brno

Přítomni:
MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Pavel Studeník, doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

Omluveni:
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Daniel Hasman

Host:
MUDr. Robert Roland, předseda STS

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Kongres ESOT (Vítko)
 3. Pravidla pro pořádání akcí ČTS
 4. II. Čs.transplantační kongres ve Smokovci 17.-20.9.2008
 5. Postgraduální kurz v imunogenetice únor 2008 (Slavčev, Vítko, Viklický)
 6. University Hospital Motol Transplant Sympozium – 14. prosince 2007, rozpočet a sponzorování (dr. Špatenka)
 7. Sympozium ČTS „indukce 2008“ – 25. dubna 2008
 8. Metodický pokyn MZ k aplikaci novely zákona č. 48/1997
 9. Plán akcí ČTS na rok 2008
 10. Valná hromada, změna stanov (diskuse)
 11. Hospodaření, členské příspěvky (Dr. Navrátil)
 12. Různé
  1. Webové stránky ČTS pro pacienty
  2. Noví členové

1. Připomínky k zápisu

Připomínky k minulému zápisu nebyly.

Korespondence odeslaná:

 1. Předseda ČTS dr.Vítko jménem ČTS vyjádřil v dopise ze dne 24.10.2007 na dr.M.G.J.Tilanuse, EFI podporu uspořádání 25.konference EFI v Praze v roce 2011.

Korespondence přijatá:

 1. Dopis České hepatologické společnosti ze dne 27.11.2007, ve kterém zmiňuje časový souběh dvou významných odborných akcích, a sice II.Čs.transplantačního kongresu ve Vysokých Tatrách a Pražského hepatologického mítinku (PHM) v Praze a obrací se na ČTS a STS s prosbou zvážit termín posunu kongresu.
 2. Předseda LOC ESOT dr.Vítko obdržel pochvalný dopis od předsedkyně Evropské transplantační společnosti dr.K.Wood a též od sira P. Morrise. Oba ve svých dopisech velice ocenili vědeckou i organizační část kongresu ESOT, který se konal v Praze ve dnech 29.9.-3.10.2007.

2. Kongres ESOT

Dr. Vítko informoval o kongresu ESOT, na kterém byl zaznamenán rekordní počet účastníků- 3600 osob a celý průběh kongresu byl vnímán velice pozitivně. Dále sdělil, že doc. MUDr. F. Saudek, DrSc. (IKEM) byl jmenován vědeckým sekretářem nově založené - v průběhu kongresu ESOT v Praze- společnosti EPITA, která je sekcí ESOT a jejímž úkolem je podporovat evropskou spolupráci a výzkum v oblasti transplantační léčby diabetu. Příští kongres EPITA se bude konat v roce 2011 v Praze.V diskuzi o hodnocení ESOTu vyjádřil doc.Viklický názor, že ESOT by měla v budoucnosti řešit otázku organizace přednášek, neboť řada z nich se z důvodu nepřítomnosti řečníků vůbec nekonala, ač byly uvedeny v programu. Dr.Reischig se domnívá, že v budoucnu by bylo výhodné strukturovat a řadit sekce posterů podle tématu vědeckého obsahu a nikoliv pouze podle typu transplantovaného orgánu.


3. Pravidla pro pořádání akcí ČTS

Dr.Reischig připravil návrh Pravidel, která byla součástí minulého zápisu.Všechny akce, které bude ČTS buď kompletně nebo částečně financovat, nebo zajišťovat odbornou garanci musí být předem projednány a schváleny výborem ČTS.Takto schválené akce budou s dostatečným předstihem umístěny na webu ČTS, stejně tak jako Pravidla pro organizaci těchto akcí.


4. II.Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008

Vzhledem k faktu, že ve stejném termínu jako byl plánovaný II.Čs.transplantační kongres se koná v Praze hepatologický mítink (Prague Hepatology Meeting – PHM), se členové výboru ČTS za přítomnosti předsedy STS dohodli na posunu termínu konání o týden dopředu tj. na dny 10.-13.9.2008..

Dále se dohodli na následujících tématech programu (budou ještě předložené na schválení výborem STS ) :
 • transplantace jater- postgraduální kurz
 • humorální rejekce
 • etika transplantací
 • chirurgické aspekty transplantací orgánů
 • klinické a experimentální aspekty transplantací
 • strategie k zlepšení dlouhodobých výsledků transplantací
 • dárcovství orgánů a tkání
 • banking a transplantace tkání
 • varia

Otázka budgetu je na straně Slovenska.


Byl nominován programový výbor (za ČR: dr.Němec Petr, dr.Reischig, dr.Studeník, prof.Třeška, doc.Viklický, dr.Vítko, za SR: dr.Grandtnerová, prof.Laca, dr.Roland, dr.Štefanková), který se bude mj. zabývat otázkou pozvání dosud nepozvaných zahraničních speakerů na kongres, počtů satelitních seminářů atd. Otázku problematiky odběrů a transplantací tkání bude posuzovat za ČTS dr. Špatenka a za STS doc.Koller. Předpokládaný počet českých účastníků na kongresu je cca 200 lidí.


První setkání programového výboru se uskuteční buď 14.12. v Praze u příležitosti předvánočního sympozia ČTS a TC Motol nebo v Bratislavě dne 17.12.2007 od 13.00 hod. na Slovenské zdravotní univerzitě u příležitosti zasedání Výboru STS. Na jednání výboru STS, které se bude zabývat otázkami kongresu, byl pozván předseda ČTS a další členové výboru ČTS dle jeho rozhodnutí.


5. Postgraduální kurz v imunogenetice, únor 2008, Praha, IKEM

Dle sdělení doc.Viklického byl program East-West mítinku rozeslán imunogenetikům (dr.Slavčev). ČTS zajistí elektronicky distribuci programu a pozvání na postgraduální kurz v imunogenetice všem členům. Informace bude též na webu ČTS.

6. Předvánoční sympozium ČTS, 14.prosince 2007, Praha, hotel Angelo

Předvánoční sympozium ČTS se koná pod patronací prof.RNDr.Václava Hampla, rektora University Karlovy, u příležitosti 100 transplantací plic, 200 transplantací ledvin u dětí a 25 let programu transplantace srdečních chlopní v Motole.Předpokládá se 120 účastníků. Jednalo se o rozpočtu a sponzorování akce s tím, že by rozpočet měl být plně sponzorsky pokryt.

7. Sympozium ČTS Indukce 2008, 25. duben 2008

Bude se jednat o nejvýznamnější akci ČTS v roce 2008. Termín byl stanoven na 25. dubna 2008. Bylo domluveno, že vědecký program připraví doc. Viklický. Dr. Pokorná a doc. Viklický osloví agenturu a zajistí, aby první oznámení odešlo co nejdříve (max. do konce ledna). Sympozia se zúčastní i profesor Terasaki, kterému bude v ten den v Karolinu slavnostně předána výroční cena Nadace Karla Pavlíka.

8. Metodický pokyn MZ k aplikaci novely zákona č.48/1997 Sb.-regulační poplatky

Členové výboru souhlasili s návrhem dr.Vítka, že připraví jménem ČTS dopis na MZ ČR ohledně regulačních poplatků týkajících se hospitalizovaných dárců orgánů (žijících i zemřelých).

9. Plán akcí ČTS na rok 2008

10. Valná hromada, změna stanov

Členové výboru projednali otázku svolání Valné hromady ČTS. Připadá v úvahu termín konání Sympozia o indukční léčbě (duben 2008) a dále termín Čs.transplantačního kongresu (září 2008).


Dr. Pokorná vyzvala členy výboru, aby si do příštího jednání Výboru ČTS připravili návrh změn stanov ČTS.

11. Hospodaření, členské příspěvky.

Dr. Navrátil informoval o výdajích, příjmech a stavu účtu. Na webovou stránku ČTS bude umístěn certifikát o auditu.

Na webu jsou též uvedeny členové, kteří dosud nezaplatili členské příspěvky za rok 2007 a minulé období.

Mgr. Dudková informovala o doplnění a aktualizaci e-mailových adres členů. V řadě případů se setkala s tím, že neplatící členové automaticky předpokládali, že již nejsou členy ČTS, protože o členství již z různých důvodů nemají zájem.

12. Různé

 1. Webové stránky ČTS pro pacienty. Dr.Pokorná od září odpovídá na dotazy pacientů v rámci webových stránek o transplantacích. Přislíbila, že bude v poradně pokračovat i čtvrtý měsíc, tj do konce t.r. Od 1.1.2008 se tohoto úkolu zhostí dr.Reischig (otázky ohledně tx ledvin), dr.Studeník (tx jater) a dr.Hošková (tx srdce).

 2. Akreditace TC Dr.Studeník se dotazoval, jak jsou zajištěny akreditace Transplantcenter v ČR.
  Transplantcentra jsou jmenována MZ ČR, a jsou akreditována v rámci oboru chirurgie a ostatních oborů, ne samostatně.

 3. Evropské transplantační registry
  Dr. Studeník se informoval, zda ČR přispívá do některých evr. Tx registrů. Dr. Vítko sdělil, že TC IKEM se účastní spolupráce v registru ELTR (tx jater), CTS (Opelzův registr tx ledvin) a IPTR(tx pankreatu). TC Brno uvažuje o zapojení se do ELTR.

 4. Grant ČTS na provádění biopsií ledvin od marginálních dárců
  Dr.Reischig navrhl, aby se v hodnocení biopsií pokračovalo nadále dosavadním způsobem, který se v průběhu tohoto roku osvědčil, návrh podpořila i Dr. Pokorná. Výbor se usnesl, že grant bude o další rok prodloužen.

 5. Specializace z intenzivní medicíny
  Dr.Pokorná informovala, že je připravována specializace z intenzivní medicíny. Považuje za důležité spolupracovat s odbornou společností, aby nebyla opomenuta otázka zemřelých dárců orgánů (indikace, diagnostika smrti mozku a péče o dárce), za ČTS připraví dopis.

 6. Noví členové
  Výbor schválil přihlášky nových členů do ČTS, a sice:
  MUDr.Jiří Malý
  MUDr.Blanka Dufková

 7. Dr.Vítko poděkoval členům Výboru ČTS za vykonanou práci v letošním roce a popřál všem příjemné Vánoce.

  Příští výbor ČTS se bude konat 17. ledna 2008 od 13.00 hodin v IKEM. V Praze 30. listopadu 2007


  Zapsala R.Dudková

  Zpět