Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 17. ledna 2008, IKEM Praha

Přítomni:
doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Eva Pokorná, CSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Jiří Samlík, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni:
MUDr. Daniel Hasman, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

Host:
MUDr.Antonij Slavčev, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. II. Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008
 3. Postgraduální kurz v imunogenetice únor 2008 (Slavčev, Viklický)
 4. Předvánoční sympozium- vyúčtování (Špatenka, Navrátil))
 5. Sympozium ČTS „Indukce 2008“ – 25. dubna 2008 (Viklický, Vítko)
 6. Plán akcí ČTS na rok 2008
  1. postgraduální kurz v imunogenetice, únor 2008
  2. sympozium „Indukce 2008“, duben 2008
  3. II.Čs.transplantační kongres, Vysoké Tatry, září 2008
  4. Infekce v transplantologii, Plzeň, listopad 2008
 7. Písemné návrhy na změnu Stanov ČTS (všichni)
 8. Hospodaření, členské příspěvky ( Navrátil)
 9. Různé

1. Připomínky k zápisu

Připomínky k minulému zápisu nebyly.

Korespondence odeslaná:

 1. Dne 4.12. odeslán dopis na MZ ČR MUDr. P. Hroboně se žádostí o osvobození od regulačních poplatků pro dárce orgánů z etických i praktických důvodů. (zatím zůstal bez odpovědi).
 2. Elektronicky dne 4.12. byli členové ČTS informováni o konání Postgraduálního kurzu ČTS dne 13.2.08.
 3. 11.12.- dopisem informace všem TC a KST – o prodloužení grantu na hodnocení biopsií na rok 2008.
 4. 17.12.- dopis na doc. Černého, předsedu České společnosti intenzivní medicíny s návrhem spolupráce.

Korespondence přijatá:

 1. E-mail od České hepatologické společnosti ze dne 10.12.2007 s poděkováním za změnu termínu konání II.Čs.transplantačního kongresu ve Vysokých Tatrách.

2. II.Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008.

Na webové stránce ČTS je zveřejněna změna termínu konání II. Čs.transplantačního kongresu. Informace o kongresu zatím nebyla ze strany STS rozeslána. Programový výbor za ČTS tvoří dr. Němec, dr. Studeník, dr. Vítko, dr. Reischig, prof. Třeška, doc.Viklický. Členové výboru ČTS se dohodli, že na společné jednání přípravných výborů dne 7.2.2008 v Bratislavě bude vyslán jeden resp. dva zástupci (dr. Vítko, dr. Reischig) českého programového výboru.
Výbor vyzve prezidentku II.Čs.transplantačního kongresu dr. Grantnerovou, aby připravila konkrétní podklady pro jednání obou programových výborů a e-mailem zaslala do 31.1.2008. Vyslaný zástupce ČTS přiveze na jednání do Bratislavy již připomínkovaný konkrétní návrh programu pro další jednání.V diskuzi o hodnocení ESOTu vyjádřil doc.Viklický názor, že ESOT by měla v budoucnosti řešit otázku organizace přednášek, neboť řada z nich se z důvodu nepřítomnosti řečníků vůbec nekonala, ač byly uvedeny v programu. Dr.Reischig se domnívá, že v budoucnu by bylo výhodné strukturovat a řadit sekce posterů podle tématu vědeckého obsahu a nikoliv pouze podle typu transplantovaného orgánu.


3. Postgraduální kurz v imunogenetice, únor 2008, Praha, IKEM

Postgraduální kurz je určen především mladším kolegům a všem se zájmem o imunogenetiku a registrace je zdarma. Bude se konat dne 13.2.2008 v kongresovém sálu IKEM v 5. p., Vídeňská 9, Praha 4 od 9.00 hodin. Program byl elektronicky zaslán všem členům ČTS, bude umístěn na intranetu IKEM a webové stránce ČTS. Dr. Slavčev vznesl dotaz výboru ČTS na možnost participování ČTS na nákladech na přednášející. Byl vyzván k vyjádření nákladů a výbor se shodl uvolnit částku do maximálně 50 tisíc korun.


4. Vánoční sympozium ČTS a TC Motol, 14. prosince 2007, Praha

Předvánoční sympozium bylo dobře připraveno se zajímavým odborným programem, nicméně zaznamenalo malý počet účastníků. Dr. Navrátil informoval o nákladech na akci, které byly v přepočtu na počet účastníků vysoké, nicméně sdělil, že celá akce byla sponzorsky pokryta. V této souvislosti členové výboru poukázali na důležitost výběru termínu konání akcí a na dodržování pravidel na pořádání akcí ČTS.


5. Sympozium ČTS „Indukce 2008“, 25. duben 2008, Praha

Bude se jednat o nejvýznamnější akci ČTS v roce 2008. Termín byl stanoven na 25. dubna 2008, hotel Novotel od 9.30 hodin. Byla oslovena agentura Czech-In, která připravila rozpočet a doc.Viklický informoval o návrhu vědeckého programu. Sympozia se zúčastní i profesor Terasaki, kterému bude v ten den v Karolinu slavnostně předána výroční cena Nadace Karla Pavlíka. Dr.Vítko poukázal na vhodnost zařazení přednášky prof.Terasakiho (téma humorální rejekce) Počítá se s 60 účastníky. Dr. Pokorná zdůraznila, že se má jednat o stěžejní akci ČTS v roce 2008. Dr.Vítko osloví sponzorské firmy s možností jejich prezentace v průběhu sympozia. Účast zatím potvrdila firma Roche a Genzyme.


6. Plán akcí ČTS na rok 2008

- Infekce v transplantologii, Plzeň, listopad 2008
Dr. Reischig informoval, že datum konání je stanoveno na 27.11.2008 v hotelu Mariott v Plzni. Program je zatím ve fázi příprav, ČTS bude garantem programu. Dále se bude podílet i LF Plzeň. Dr. Reischig zamýšlí pozvat renomované zahraniční řečníky (dr. Brennana a dr. Volka). Prof. Třeška poznamenal, že by v programu měly by být zahrnuty kompletní infekce, nejen virové.


7. Písemné návrhy na změnu Stanov ČTS (všichni)

Písemné návrhy zaslali pouze dr. Reischig a dr. Navrátil a navrhuje doplnit:
Řádný člen může být zvolen do výboru nebo revizní komise pouze pokud má zaplacené členské příspěvky. Pokud neplatí členské příspěvky nemá právo volit a být volen. Následovala diskuze na téma neplacení příspěvků 2 roky po sobě jako důvod zrušení členství v ČTS (dle stanov). Volby do výboru ČTS se budou posílat jen členům, kteří zaplatili příspěvky za poslední 2 roky. Dr. Pokorná navrhovala uspořádat Valnou hromadu 13.2. a 25.4., která může rozhodnout o změně stanov. Pokud se Valná hromada v řádně svolaném termínu dvakrát po sobě nesejde, může její pravomoci převzít výbor, a tudíž by výbor mohl rozhodnout o změně stanov.
Po znovu prostudování stanov se zástupci výboru domnívají, že právo volit mají pouze řádní členové společnosti a řádný člen má ze stanov vyplývající povinnost platit členské příspěvky.Definitivní rozhodnutí o umožnění volit členům s nezaplacenými příspěvky v následujících volbách bude uskutečněno na příštím jednání výboru.
Výbor se shodl, že příští volby bude organizovat Hradec Králové a na příštím jednání bude schválena volební komise.


8. Hospodaření, členské příspěvky

Dr. Navrátil informoval o výdajích, příjmech a stavu účtu. Členové výboru diskutovali otázku systému sponzorování na letošní rok a předseda společnosti Dr. Vitko navrhl oslovení sponzorů počátkem roku, aby ČTS znala částku, se kterou může hospodařit. Dr. Navrátil na příští zasedání výboru předloží přehled sponzorských příspěvků za poslední roky. Dále předloží revizní komisi podklady k revizi hospodaření ČTS za rok 2007.


9. Různé

 1. výbor ČT schválil nové členy
  Dr. Slatinská, Horáčková, Daňková, Kočová, Maříková, Malušková
 2. výbor ČTS se shodl v tom, že nebude poskytovat kompletní databázi členů společnosti třetím osobám
 3. dr. Pokorná poskytla všem členům písemné podklady o návštěvnosti www. stránek – jednak stránek společnosti a stránek pro pacienty
 4. bilance indikovaných a transplantovaných ledvin – členové výboru a přítomní zástupci jednotlivých transplantačních center navrhují, aby byla bilance ledvin anulována k určitému datu. Vzhledem k důležitosti bilance pro alokace ledvin v jednotlivých TC je nutno získat písemné stanovisko všech zástupců jednotlivých TC.

Byly stanoveny další termíny konání výboru ČTS na první půlrok 2008.

Příští výbor ČTS se bude konat 21. února 2008 od 13.00 hodin v IKEM.

Dále:
 • 27. března 2008 od 13.00, IKEM
 • 24. dubna 2008 od 19.00, hotel Novotel Praha
 • 12. června 2008, od 13.00, Plzeň
V Praze 17. ledna 2008


Zapsala R.Dudková

Zpět