Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 21. února 2008, IKEM Praha

Přítomni:doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Daniel Hasman, prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

Omluveni:MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník

Host:
MUDr.Antonij Slavčev, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. II. Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008
 3. Postgraduální kurz v imunogenetice únor 2008 (Slavčev)
 4. Předvánoční sympozium- vyúčtování (Špatenka, Navrátil))
 5. Sympozium ČTS „Indukce 2008“ – 25. dubna 2008 (Viklický, Vítko)
 6. Plán akcí ČTS na rok 2008
  1. Infekce v transplantologii, Plzeň, listopad 2008
 7. Příprava voleb 2008
 8. Hospodaření, členské příspěvky ( Navrátil)
 9. Různé
  1. schválení nových členů ČTS

1. Připomínky k zápisu

Připomínky k minulému zápisu nebyly.

Korespondence odeslaná:

 1. Dne 4.2.- byli opětovně členové ČTS informováni o konání Postgraduálního kurzu ČTS dne 13.2.08.
 2. Dne 4.2.- Poslán e-mail na všechny přednosty TC- anulovat bilanci indikovaných a transplantovaných ledvin k určitému datu.
 3. Dne 13.2.- elektronicky rozeslána pozvánka na sympozium Indukce.
 4. Dne 15.2.rozesláno 1.oznámení o konání II.Čs.transplantačního kongresu

Korespondence přijatá:

 1. MZ ČR- Ing. Jenšovská, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním- odpověď na dopis ČTS ze 4.12.07 (na dr.Hroboně)
 2. Dne 20.2. od slovenské agentury obdrženo 450 ks výtisků 1. oznámení o konání II.Čs.tranplantačního kongresu

2. II.Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008.

Proběhlo jednání s přípravným výborem na Slovensku. Český programový výbor souhlasí s programem. Další termín schůzky nebyl stanoven.3. Postgraduální kurz v imunogenetice, únor 2008, Praha, IKEM

Postgraduální kurz proběhl v dopoledních hodinách dne 13.2.2008 s dobrou účastí, velmi kvalitními přednáškami a splnil očekávání. Dr.Slavčev poděkoval Výboru ČTS za podporu a pomoc při organizování. Výbor souhlasí s úhradou na podporu pořádání kurzu v částce do 17 tis. Kč.


4. Předvánoční sympozium ČTS, 2007- vyúčtování

Dr. Navrátil informoval mailem o vyúčtování akce. Sympozium bylo pro ČTS ziskové.

5. Sympozium ČTS Indukce 2008, 25. duben 2008, Praha

Bude se jednat o nejvýznamnější akci ČTS v roce 2008. Termín byl stanoven na 25. dubna 2008, hotel Novotel od 10 hodin. Agentura Czech-In připravila pozvánku, která byla elektronicky poslána členům ČTS a zároveň umístěna na webu ČTS. Na webu je zveřejněn i program sympozia.

Doc. Viklický potvrdil účast dr.Terassakiho, dr. Pescovitche, který přijede již 24.4. a předpokládá se společná večeře se členy výboru ČTS. Též potvrdil účast Dr. Zuckermann s přednáškou Indukční imunosuprese po transplantaci srdce. Ekonomickou stránku sympozia projednal dr. Vítko se sponzory (Roche, Novartis, Genzyme a Fressenius).


6. Plán akcí ČTS na rok 2008

- Infekce v transplantologii, Plzeň, listopad 2008
Dr. Reischig potvrdil datum konání na 27.11.2008 v Plzni a seznámil přítomné s návrhem programu. Akci organizuje LF Plzeň a ČTS bude odborným garantem programu. Tématem jsou transplantační infekce, účast přislíbil prof. Volk a dr. Brennan, první část bude probíhat v anglickém jazyce a druhá v češtině. Začátkem března bude zaslána první informace o konání členům ČTS a ČNS a zadá se na webové stránky obou společností. Informace o sympoziu by měla být distribuována i v materiálech účastníkům II.Čs.transplantačním kongresu.

Dr. Reischig navrhuje v ten den též zorganizovat výbor ČTS v Plzni.


7. Příprava voleb 2008

Členové výboru souhlasili s návrhem předsedy ČTS dr.Vítka uspořádat volby po vzoru ostatních odborných společností, a sice zvolit tříčlennou volební komisi, která volby připraví, je na výboru zcela nezávislá a pouze mu referuje. Členové výboru se shodli na následujících kandidátech: Dr. Mareš, FN Plzeň (4 hlasy), dr.Samlík , FN Ostrava (4 hlasy) a dr.Krejčí z FN Olomouc (3 hlasy). Jako náhradníci- dr. Seeman, dr. Kuntscher, M. Grofová.


8. Hospodaření, členské příspěvky

Dle mailových informací od dr. Navrátila měla ČTS v roce 2006 283 členů, 233 platících a 50 nezaplatilo, celkem uhrazeny příspěvky ve výši 30 360 Kč. V roce 2007 měla 304 členů, 253 mělo platit, 51 nezaplatilo, celkem zaplaceno 63 250 Kč (tj. spolu s dluhy za rok 2006) .Za nedobytné je potřeba považovat 46 500 Kč. Výbor požaduje od dr. Navrátila připravit účetní rozvahu na příští jednání výboru na 27. 3. 08.


9. Různé

 1. Členové výboru jednomyslně schválili členství v ČTS pro paní Elišku Čagánkovou, z FN Plzeň.

 2. Zástupci TC Motol, TC Olomouc a TC Plzeň, TC IKEM převzali po 20 ks výtisků - 1. oznámení o konání II.Čs.transplantačního kongresu.

 3. Bilance ledvin. Otázka anulace bilance indikovaných a transplantovaných ledvin k určitému datu. Doc. Bachleda za TC Olomouc vyjádřil nesouhlas s anulací bilance. Vzhledem k tomu, že jakákoli změna v alokaci ledvin by měla být v konsenzu všech transplantačních center, výbor ČTS nedoporučuje Koordinačnímu středisku transplantací bilanci ledvin anulovat.

 4. Dále dr. Pokorná informovala o připravované akci TC IKEM a České hepatologické společnosti v říjnu 2008 na téma “Alkohol a transplantace jater“. Pořadatel dr. Trunečka se obrátil na výbor ČTS s žádostí, zda by mohla být informace o akci zveřejněna i na webu ČTS. Výbor vyjádřil souhlas.

Příští výbor ČTS se bude konat 27. března 2008 od 13.00 hodin v IKEM.

Dále:
 • 24. dubna 2008 od 19.00, hotel Novotel Praha
 • 12. června 2008, od 13.00, Plzeň
V Praze 22. února 2008


Zapsala R.Dudková

Zpět