Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 27. března 2008, IKEM

Přítomni:MUDr. Daniel Hasman, MUDr. Eva Pokorná, CSc.,MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.,

Omluveni: doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Host: MUDr. Pavel Březovský, MBA, pí.Sylva Vrabcová

Vzhledem k účasti pouze 4 členů výboru nebyl výbor usnášení schopný.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Centrum pro léčbu humorálních rejekcí
 3. II. Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008
 4. Sympozium ČTS „Indukce 2008“ – 25. dubna 2008
 5. Infekce v transplantologii, Plzeň, 27. listopad 2008
 6. Program transplantace ledvin od žijících dárců (aktualizace materiálů)
 7. Webové stránky společnosti
 8. Příprava voleb 2008 (Dr.Samlík)
 9. Zpráva revizní komise
 10. Spolupráce s KST
 11. Různé
  1. schválení nových členů ČTS
  2. doplnění databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR
  3. cena za nejlepší publikaci ČTS za rok 2007 (Dr. Reischig)

1. Připomínky k zápisu

Připomínky k minulému zápisu nebyly.

Korespondence odeslaná:

 1. Ve dnech 10.-12.3. 08 byly rozeslány členům ČTS brožurky 1.oznámení o konání II. Čs.transplantačního kongresu.

Korespondence přijatá:

 1. MZ ČR - dopis ze dne 11.3.08 - MUDr. S. Pánová, ředitelka odboru zdravotních služeb - žádost o stanovisko ČTS k dopisu ředitele IKEM, ve kterém žádá o zřízení centra pro léčbu humorálních rejekcí u pacientů po transplantaci ledvin (viz bod 2 dnešního jednání Výboru)
 2. MZ ČR - dopis ze dne 17.3.- MUDr. S. Pánová - žádost na ČTS o možné podněty a náměty k problematice obchodování s lidskými orgány.(Členové výboru se shodli na tom, že vše je ukotveno v současném zákonu a v tomto smyslu dr.Pokorná připraví odpověď na MZ ČR).

2. Centrum pro léčbu humorálních rejekcí

Výbor ČTS nepodporuje zřízení jednoho Centra pro léčbu humorálních rejekcí v TC IKEM pro celou ČR s tím, že tato léčba je součástí standardní péče po transplantaci solidního orgánu a měla by zůstat, stejně jako další péče, v režii TC, kde byla transplantace provedena, stejně tak i rozdělení finančních prostředků na tuto nákladnou péči. Dr. Pokorná připraví odpověď za ČTS na MZ ČR.
Zástupci výboru s podivem konstatovali, že je dr. Viklický o plánovaným projektu neinformoval a předpokládají, že tento bod bude v programu příštího výboru.
3. II.Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008.

Dr. Reischig se účastnil jednání programového výboru dne 17.3.2008 v Bratislavě. Struktura programu byla odsouhlasena. Budou dvě hlavní postgraduální sekce -transplantace jater a transplantace ledvin. Další sekce bude humorální rejekce (doc.Viklický), dále pak dlouhodobé sledování příjemců po transplantaci solidních orgánů (přednášející dr.Vítko, dr.Hošková, dr.Reischig).
Dr. Studeník seznámil s programem postgraduálního kurzu transplantace jater, přednášejícími budou prof.Adamec, dr.Studeník, dr.Trunečka, dr. Meyzlík. Zahraniční hosté jsou již osloveni. Čeští přednášející účast již potvrdili.
Termín další schůzky programového výboru dosud nebyl stanoven.4. Sympozium ČTS Indukce 2008, 25. duben 2008, Praha

Jedná se o nejvýznamnější akci ČTS v roce 2008. Termín konání je 25. dubna 2008, v hotelu Novotel od 10 hod, všichni řečníci potvrdili účast. Pozvánka vč. vratného lístku byla umístěna na webu ČTS a bude též koncem března začátkem dubna distribuována členům ČTS poštou.


5. Infekce v transplantologii, Plzeň

Dr. Reischig potvrdil datum konání na 27.11.2008 v Plzni. S programem byl již výbor seznámen, přednáška kolegů z TC Motol nebyla doplněna. Informace o akci bude umístěna na www. stránky společnosti.


6. Program transplantace ledvin od žijících dárců „Láska prochází ledvinou“ (aktualizace materiálů)

Dr. Pokorná informovala členy výboru s aktualizací stávajících materiálů a uvedla, že Česká transplantační společnost je partnerem projektu, sponzorem je Astellas Pharma. Materiály budou k dispozici všem TC České republiky.


7. Webové stránky pro pacienty

(www.transplantace.eu). Členové Výboru odsouhlasili odměnu pro správce.


8. Příprava voleb 2008 (dr. Samlík)

Dr. Pokorná informovala, že všichni navržení členové volební komise souhlasili s kandidaturou. Dr. Samlík, předseda volební komise, informoval, že se komise ujme organizace dvoukolových voleb. Výbor potvrdil, že práce spojená s administrativou bude uhrazena.

Dr. Reischig navrhuje v ten den též zorganizovat výbor ČTS v Plzni.


9. Zpráva Revizní komise (dr. Samlík, dr. Hasman, prof. Pafko)

Za přítomnosti paní účetní S. Vrabcové byla provedena revize účetních dokladů, příjmových a výdajových podkladů a kontrola obou pokladen (v Hradci Králové a v Praze) za roky 2006 a 2007 a bylo konstatováno, že revize neshledala žádné nesrovnalosti nebo nedostatky. Účetnictví je vedeno bez závad, a tudíž není nutné přijmout žádné nápravné opatření. Výsledek Revizní zprávy bude uveřejněn na webové stránce ČTS.


10. Spolupráce s KST

Všichni přítomní konstatovali, že dochází k významnému poklesu počtu zemřelých dárců orgánů a tím i transplantací. Členové výboru se obrátili na ředitele KST dr. Pavla Březovského MBA, zda by mohlo KST (MZ) uplatnit kontrolní mechanismus na dodržování zákona č. 285/2002 Sb., kdy zdravotnické zařízení je povinno informovat o možných dárcích příslušné transplantační centrum.


Dr. Březovský informoval výbor ČTS a požádal o spolupráci na plánovaných projektech Možnost uplatnění tzv. španělského modelu, kdy v dárcovské nemocnici bude osoba zodpovědná za indikaci zemřelých dárců orgánů. Informoval, že je připraven projekt na školení a vzdělávání zaměstnanců nemocnic (ředitelé, intenzivisté, sestry) a koordinátorů, který by měl začít 1.9.2008. Školení by mělo proběhnout ve formě speciálního postgraduálního kurzu, pod hlavičkou ETCO a IPVZ. Náklady uhradí IPVZ z grantu EU.


Další aktivitou KST je připravit podmínky pro předsednictví ČR v Evropské unii v 1.pol. roku 2009 tak, aby jedním z hlavních témat ve zdravotnické oblasti byl transplantační program. MZ navrhlo úzký pracovní tým, garantem projektu je Dr. Březovský.


Dále byly diskutovány, a ředitel KST informoval o jednáních vedoucích k řešení následujících problémů souvisejících s dárcovstvím orgánů: nutnost změny regulačních poplatků od zemřelých i žijících dárců, úhrada transportu těla zemřelého dárce z TC do místa pohřbu, možnost znovuzavedení pohřebného pro dárce orgánů, možnost odečtu daně pro žijící dárce ledvin atp.


Dále ředitel KST informoval o již funkčním systému Trinis. V současné době probíhá paralelní provoz s Traniconem a od 1.7.2008 by měl být provoz Traniconu definitivně ukončen.


Odběry a transplantace cévních alloštěpů

Výbor upozornil na problém odběru a transplantace cévních alloštěpů, které jsou bezprostředně po odběru transplantovány příjemcům z čekací listiny na transplantaci cévního štěpu, a tudíž nejsou konzervovány a uloženy v tkáňové bance. Dr. Březovský uvedl, že v těchto případech (je-li cévní štěp transplantován do 48 hodin po odběru a alokován příjemci z čekací listiny) se postupuje v režimu orgánových transplantací.


11. Různé

 1. Nebyly žádné nové přihlášky za členy ČTS.

 2. Mgr. Dudková informovala, že po aktualizaci databáze členů ČTS a po vzájemné konzultaci s účetní ČTS paní Vrabcovou, obsahuje databáze celkem 257 členů.

 3. Dr. Pokorná navrhla, že by se měla aktualizovat databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR. Výbor vyjádřil souhlas s tím, že pracovníci vyplňující dotazníky budou odměněni ve stejném rozsahu jako v loňském roce.

 4. Dr.Studeník informoval o úspěšném semináři na téma 25 let transplantací v Brně, kterého se účastnilo cca 200 lidí a toto významné výroční bylo i medializováno (informace proběhla i na ČT 2 a ČRo 2)

 5. Cena za nejlepší publikaci ČTS za rok 2007. Dr. Reischig vznesl návrh, aby forma fulltextové on-line publikace v roce 2007 byla považována za plnohodnotnou a platnou k tištěné formě. V pravidlech pro udělení ceny je uvedeno pouze, že práce musí být publikována v roce 2007. Formu pravidla neuvádí. Zástupci výboru po diskusi návrh dr. Reischiga podpořili a zároveň upozornili na nutnost specifikovat i formu publikace v podmínkách pro udělení na nadcházející roky.


Příští výbor ČTS se bude konat 24. dubna 2008 od 16.00 hodin v hotelu Beránek, Bělehradská 110, Praha 2. Tento hotel se nachází na Tylově náměstí (metro I.P. Pavlova), zde je zajištěno ubytování a parkování pro mimopražské členy výboru).
Po jednání výboru bude následovat slavnostní večeře se zahraničními přednášejícími na sympoziu Indukce 2008. Místo konání večeře bude upřesněno.

Dále:
 • 12. června 2008, od 13.00, Plzeň
V Praze dne 2.4. 2008


Zapsala R.Dudková

Zpět