Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne 26. června 2008, hotel U Zvonu, Plzeň

Přítomni:doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Daniel Hasman, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni:prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MUDr. Pavel Studeník, doc.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Regulační poplatky- informace
 3. II. Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008 (členové programového výboru)
 4. Sympozium ČTS „Indukce 2008“ – 25. dubna 2008, vyúčtování (dr. Navrátil)
 5. Symposium „Transplantace ledvin od žijících dárců“, 12.březen 2009, Praha (doc.Viklický, dr.Pokorná)
 6. Odběrová a transplantační aktivita v roce 2008 v ČR (všichni)
 7. Volby 2008 (dr.Samlík)
 8. Návrhy na úpravu stanov (dr.Reischig+všichni)
 9. Přehled hospodaření ČTS
 10. Různé:
  1. schválení nových členů ČTS
  2. termíny konání výboru
  3. vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas
  4. úprava stávajících pravidel pro cenu ČTS za nejlepší publikaci

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Korespondence odeslaná:

 1. Mailem odeslána informace členům ČTS o konání kongresu „Infekce v transplantologii“ v listopadu v Plzni.

Korespondence přijatá:

 1. Dopis z IKEM, Transplantcentra a Kliniky transplantační chirurgie ze dne 19. 5. 2008 ve věci programu duálních transplantací ledvin v IKEM se žádostí na ČTS o prioritní alokaci ledvin do TC, které provedlo odběr ledvin k duální transplantaci.
 2. V reakci na dopis se členové výboru ČTS v následné diskuzi shodli, že všechna TC v ČR jsou schopna provádět duální transplantace, a proto nevidí důvod k alokaci do odebírajícího jednoho centra. Kritéria pro odběr ledvin k duální transplantaci by měla být tudíž shodná pro všechna TC.
 3. Dr. Pokorná zašle mailem členům výboru pro informaci kritéria IKEM pro výběr dárce i příjemce k duální transplantaci k připomínkám.

2.Regulační poplatky

Výbor ČTS vzal na vědomí, že parlament schválil zrušení regulačních poplatků pro novorozence v porodnici. Osvobozeni by měli také dárci orgánů a tkání a lidé, kterým léčbu nařídil soud. Zákon musí být ještě schválen v Senátu a podepsán prezidentem republiky.


3. II. Čs.transplantační kongres ve Vysokých Tatrách, září 2008 (členové programového výboru)

Informaci podal dr.Reischig, který se v Brně účastnil setkání se slovenskými zástupci. Na setkání byl domluven definitivní program II.Čs.transplantačního kongresu, hodnotila se abstrakta (u orgánových transplantací budou polovinu tvořit přednášky a polovinu postery). Dr. Reischig informoval, že zastoupení prací v odborných sekcích českých a slovenských kolegů je přibližně v poměru 3:1. U paralelních sekcí bylo odsouhlaseno 3,5 hodiny navíc pro Sekci tkání. Celkem budou 3 paralelní sekce, postgraduální kurz „Transplantace ledviny“ a „Transplantace jater“ a sesterské sekce.


4. Sympozium ČTS „Indukce 2008“, 25. duben 2008, Praha-vyúčtování

Dr. Navrátil uvedl, že faktura za pořádání sympozia byla uhrazena. Dosud nebyly ještě přijaty či vyfakturovány všechny příspěvky od sponzorů na tuto akci.


5. Sympozium „Transplantace ledvin od žijících dárců“, 12.březen 2009, Praha (doc.Viklický, dr.Pokorná)

Dr.Pokorná rozdala přítomným první informaci o výše uvedeném sympoziu, které se bude konat u příležitosti Světového dne ledvin pod hlavičkou ČTS a TC IKEM. Výhradním sponzorem je firma Astellas Pharma. S programem sympozia bude výbor ČTS s předstihem seznámen.

Členové výboru se domnívají, že otázka financování akcí s užitím loga ČTS by měla být jedním z bodů k jednání na některém z dalších zasedání výboru.


6. Odběrová a transplantační aktivita v roce 2008 v ČR (všichni)

Dr.Pokorná konstatovala, že jde o aktuální problém a i přes aktivní kroky TC IKEM došlo k poklesu dárců orgánů a tím i transplantací o 33% ve srovnání s rokem 2007 v celé ČR. V návazné diskuzi členové výboru vyjádřili názor, že příčina poklesu nesouvisí s regulačními poplatky, ale jde spíše o časový a lidský faktor, neboť lékaři a nemocnice nemají podmínky na časově mimořádně náročnou indikaci a péči o zemřelého dárce orgánů (jeden lékař ve službě atd..). ČTS bude v tomto smyslu informovat KST.


7.Volby 2008

Předseda volební komise dr. Samlík informoval, že proběhlo první kolo, kterého se účastnilo 86 řádných členů. Vyhodnocení druhého kola proběhne 17.7.2008.


8. Návrhy na úpravu stanov (dr.Reischig+všichni)

Výbor diskutoval způsob přijímání nových členů do ČTS. Nové členy stejně jako doposud finálně schvaluje výbor ČTS. Žádost o členství musí být nově podpořena dvěma členy ČTS s členstvím delším než 3 roky. Ti budou garantovat adekvátní profesní spojení zájemce s transplantační medicínou, které opravňuje ke členství v odborné společnosti. Výbor se shodl, že k této úpravě procedury není potřebná změna stanov.


9. Přehled hospodaření ČTS

Dr. Navrátil informoval o stavu účtů ČTS a dále sdělil, že díky aktivitě se podařilo snížit dluhy za členské příspěvky.


10. Různé

 1. Dr.Pokorná připomněla vyhlášení cestovního grantu ČTS a firmy Astellas pro mladé odborníky na ATC Boston ve dnech 30.5.-3.6.2009 s termínem odevzdání do 31.3.2009 a vyhlášení Ceny ČTS o nejlepší publikaci za rok 2007 také s termínem přihlášek do 31.3.2009. Kritéria všichni obdrželi písemně. V souvislosti s Cenou ČTS za nejlepší publikaci dr. Navrátil navrhl, aby byl zpracován Diplom a zpětně předán vítězům od roku 2004. Členové výboru jeho návrh podpořili.
 2. Na II.Čs.transplantačním kongresu členové výboru ČTS neplatí registrační poplatek, ubytování si zajišťují sami.
 3. Podle předběžných informací zařídí firma Astellas a Roche pro účastníky II.ČS.transplantačním kongresu vlak (jeden či dva vagony) z Prahy do Smokovce. Tato informace bude vložena na webovou stránku po upřesnění hodiny odjezdu vlaku.

Příští výbor ČTS se bude konat v září ve Vysokých Tatrách během II.Čs.transplantačního kongresu, termín bude upřesněn později.
V Praze dne 7.7. 2008
Zapsala R.Dudková

Zpět