Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne konané dne 10. září 2008, ve Starém Smokovci

Přítomni:doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Daniel Hasman, MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni:prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Pavel Navrátil, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Regulační poplatky- informace (dr. Pokorná)
 3. Odběrová a transplantační aktivita v roce 2008 v ČR (všichni)
 4. Zpráva volební komise 2008 (dr.Samlík)
 5. Pravidla pro indikaci dárce k duální transplantaci
 6. Příprava Valné hromady
  • Zpráva o činnosti výboru
  • Přehled akcí pořádaných ČTS
  • Přehled hospodaření
 7. Schválení nových členů ČTS
 8. Zavedení do praxe nového počítačového systému Trinis, spolupráce s KST
 9. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Korespondence odeslaná:

 1. Elektronicky i poštou odeslána pozvánka na Valnou hromadu všem členů ČTS, dále elektronicky informace členům ČTS o vyhlášení ceny za nejlepší publikaci 2008 a vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas na kongres ATC 2009 do Bostonu .
 2. Elektronicky všem členům výboru kritéria indikací dárce k duální transplantaci ledvin a výzva k zaslání podkladů k přípravě VH.
 3. 4.7. byl zaslán dopis na MZ- novelizace bodového ohodnocení transplantačních výkonů tzv.skládačky.
 4. 7.7. byla zaslána odpověď ČTS přednostovi TC IKEM dr.Trunečkovi na dopis TC a KTCH IKEM ze dne 19.5. ve věci programu duálních transplantací ledvin, ve které byl vyjádřen nesouhlas k alokaci do odebírajícího jednoho centra. Elektronicky zaslána naskenovaná na dopis ze 4.7. členům výboru.

Korespondence přijatá:

 1. Dopis z MZ ze 17.7.- zamítavá odpověď z MZ na dopis ČTS ze 4.7.
 2. Dr. Reischig zaslal připomínky k duálním transplantacím viz dále, bod 5

2.Regulační poplatky

Dr. Pokorná informovala, že 1.8.2008 v stoupil v platnost zákon, který ruší regulační poplatky u dárců orgánů. V případě žijících dárců je situace s regulačními poplatky vyřešena, u zemřelých dárců se zrušení týká pouze dne, kdy jsou prováděna vyšetření zdravotní způsobilosti dárce – tzn. pouze jediný poslední den hospitalizace. Přítomní se po diskusi shodli, že na nevyřešený problém upozorní MZ dopisem.


3. Odběrová a transplantační aktivita v roce 2008 v ČR (všichni)

Dr.Pokorná opět konstatovala, že počet zemřelých dárců a tím i transplantací orgánů se v roce 2008 významně snížil ve všech transplantačních centrech v ČR (s výjimkou TC Ostrava), snižující se trend neustále pokračuje. V návazné diskuzi členové výboru vyjádřili názor, že příčina poklesu nesouvisí s regulačními poplatky, ale jde spíše o časový a lidský faktor, neboť lékaři a nemocnice nemají podmínky na časově mimořádně náročnou indikaci a péči o zemřelého dárce orgánů (jeden lékař ve službě atd..). ČTS bude v tomto smyslu informovat media.


4. Zpráva volební komise – výsledky voleb 2008 (dr. Samlík)

Předseda volební komise dr. Samlík informoval o výsledcích voleb. Sdělil, že všechny volební lístky byly platné a nevzniklo podezření z falšování voleb.


5. Pravidla pro indikaci dárce k duální transplantaci ledvin

Doc. Viklický, dr. Reischig a dr. Pokorná informovali o úpravě indikačních kritérií TC IKEM a TC Plzeň. Všichni přítomní se shodli v tom, že jediné opodstatnění duálních transplantací je případ, kdy by ledviny nebyly transplantovány jednotlivě na základě funkčního vyšetření dárce a histologického nálezu biopsie ledvin. Dr. Pokorná rozešle všem členům výboru návrh kritérií.

Členové výboru se domnívají, že otázka financování akcí s užitím loga ČTS by měla být jedním z bodů k jednání na některém z dalších zasedání výboru.


6. Příprava valné hromady

Dr. Vítko seznámil přítomné s programem VH. Dr. Navrátil zaslal informaci o stavu účtů ČTS.


7. Schválení nových členů

Po diskusi výbor schválil za člena ČTS dr. Zdeňku Jandáskovou z AstellasPharma.


8. Zavedení do praxe nového počítačového systému Trinis, spolupráce s KST

Přítomní členové diskutovali kritickou situaci ve spolupráci s KST. Bez předchozí informace byl zrušen stávající počítačový systém a zaveden nový, aniž by bylo zajištěno školení pracovníků a kontinuita systému. Pověřili předsedu společnosti, aby o tomto faktu informoval ředitele KST dopisem – viz příloha číslo 1 zápisu


9. Různé

 1. předsednictví ČR v EU a program orgánových transplantací Z příspěvku ředitele Eurotransplantu na kongresu vyplynulo, že ČR v rámci svého předsednictví EU má v oblasti zdravotnictví jako klíčový program transplantace orgánů. Vzhledem k tomu, že se termín předsednictví blíží, členové výboru vyjádřili údiv, že dosud je nikdo nekontaktoval s konkrétními kroky. Nabízí ministerstvu zdravotnictví plnou expertní podporu. Viz příloha číslo 2 zápisu
 2. předseda výboru ČTS dr. Štefan Vítko, CSc. poděkoval všem členům za dvouletou spolupráci a popřál novému výboru mnoho úspěchů.

Příští výbor ČTS se bude konat po skončení Valné hromady 11.9.2008.
V Praze dne 30.9. 2008
Zapsala E. Pokorná

Zpět