Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti konané dne konané dne 31. října 2008 v Čejkovicích

Přítomni:Prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, doc.MUDr. Ondřej Viklický, CSc.,

Omluveni: MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Pravidla pro pořádání akcí České transplantační společnosti (dr. Pokorná a všichni)
 3. Připomínky k akčnímu plánu KST (všichni)
 4. Vyjádření stanoviska k Istanbulské deklaraci (všichni)
 5. Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2008 (všichni)
 6. Indikaci dárce a příjemce k duální transplantaci ledvin (všichni)
 7. webové stránky – www.transplant.cz, www.transplantace.eu (dr. Pokorná a všichni)
 8. Plán akcí na rok 2009 a 2010. Transplantační kongres v roce 2010. (všichni)
 9. Hospodaření společnosti za rok 2008 (dr. Navrátil), návrh finančního plánu na rok 2009 a 2010 (všichni)
 10. Schválení nových členů
 11. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Nikdo nevznesl žádné připomínky.

Korespondence odeslaná:

 1. KST, 10.9.- dopis s kritikou spolupráce s KST, především v souvislosti s počítačovým programem TRINIS.
 2. MZČR, 10.9.- nabídka expertní podpory při předsednictví ČR v EU v oblasti transplantací orgánů
 3. Všem členům ČTS, 17.10.- pozvání do Plzně na „Infekce po transplantaci ledviny a její dopad n dlouhodobé výsledky.“
 4. MZČR, 30.10.- připomínky k návrhu smlouvy mezi MZ ČR a MZ SR „O vzájemné spolupráci v oblasti transplantací orgánů, tkání a buněk.“

Korespondence přijatá:

 1. KST, Dr. Březovský, dopis z 7.10.08, odpověď na dopis ČTS z 10.9. ohledně spolupráce s KST.
 2. IKEM, odd.imunogenetiky, dopis ze 16.10., ve kterém se dr.Slavčev obrací na výbor ČTS se žádostí o pomoc v komunikaci s KST ohledně počítačového systému TRINIS. Výbor dospěl k závěru, že vstoupí v jednání s MZ ČR a KST a počítačový systém TRINIS bude jedním z bodů jednání.
 3. MZ ČR, dr. Pánová, 7.10.- žádost o stanovisko ČTS k navrhované smlouvě mezi MZ ČR a MZ SR „O vzájemné spolupráci v oblasti transplantací orgánů, tkání a buněk.“
 4. TC IKEM, dr.Trunečka- dopis se žádostí o dodatečný souhlas se zařazením symposia „Alkoholická jaterní nemoc a transplantace jater“ mezi akce ČTS (blíže viz bod ad 11 dnešního programu)
 5. Elektronicky od KST (neoficiálně), 10.10.- akční plán (blíže viz bod ad 3 dnešního programu)
 6. Elektronicky od dr.Francise L.Delmonica, z TTS (The Transplantantation Society) tzv.Istanbulská deklarace (blíže viz bod ad 4 dnešního programu)

2.Pravidla pro pořádání a financování akcí České transplantační společnosti

Všichni členové výboru na základě předchozích zkušeností diskutovali návrh nových pravidel pro pořádání akcí. Jednou z možností je oslovení sponzorů s žádostí o jednorázovou podporu na akce v průběhu celého roku, s tím že veškeré akce ČTS budou financovány z rozpočtu ČTS a program akcí bude schvalovat výbor ČTS. Dr. Pokorná byla pověřena výborem jednáním se sponzory. Tento bod bude v programu jednání příštího výboru.


3. Připomínky k akčnímu plánu KST

S většinou zásadních myšlenek plánu výbor ČTS souhlasí a podporuje je. Akční plán však považuje pouze za první proklamativní krok, nejsou zde uvedeny podrobnější informace, jak by měly být jednotlivé body plněny, financovány, zodpovědnost jednotlivých subjektů a časový harmonogram plnění. Bez vypracování těchto informací zůstane vše pouze jako formální záležitost.

Výbor ČTS se neztotožňuje s uvedeným faktem, ze které vyplývá, že by se měl zvýšit počet pracovišť, zabývajících se transplantacemi. Počet TC pro transplantace orgánů výbor považuje jednoznačně za plně dostatečný. Výbor podporuje aplikaci „španělského modelu“ v organizaci dárcovského programu s tím, že aktivně nabízí spolupráci v edukaci lékařů a personálu, který by se měl touto problematikou profesionálně zabývat.

Členové výboru diskutovali dlouhodobě problematickou spolupráci s KST. Po dlouhé diskuzi výbor navrhuje oslovit MZ ČR dopisem, ve kterém navrhne setkání zástupců ČTS, MZ ČR a KST.


4. Vyjádření stanoviska k Istanbulské deklaraci

Výbor byl seznámen s dokumenty Istanbulské deklarace a plně se k ní připojuje. Dr. Pokorná napíše dopis dr. Francisi L.Delmonicovi s tímto souhlasným stanoviskem ČTS.


5. Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2008

Všichni přítomní negativně komentovali významný pokles počtu zemřelých dárců orgánů a tím i transplantací v ČR. Jednoznačný důvod tohoto poklesu se nepodařilo odhalit. Doc. Lischke uvedl případy, kdy vzhledem k rychlé progresi PAH i přes maximální konzervativní léčbu byli nuceni, u třech nemocných zařazených na WL k transplantaci plic v ČR, uvažovat pro nedostatek dárců o provedení výkonu v zahraničí. Jednalo se o dva pojištěnce ZP 111 a jednoho pojištěnce ZP 211. Recentně se podařilo zařadit jednu pacientku jako urgentního příjemce na WL pro transplantaci plic v programu Eurotransplant ve Vídni, která byla posléze úspěšně operována. Ostatní nemocni zemřeli v průběhu vyřizováni formalit.

Výbor považuje tuto situaci za alarmující a rozhodl se o situaci informovat ředitele VZP MUDr.Pavla Horáka, CSc. MBA a současně vedení MZ ČR s cílem tento stav urychleně řešit.


6. Indikaci dárce a příjemce k duální transplantaci ledvin

Dr. Pokorná informovala, že se na ni ústně obrátil ředitel KST dr. Březovský s žádostí o specifikaci požadavků pro příjemce k duální transplantaci ledvin. Všichni přítomní se shodli, že akceptují kritéria TC IKEM (věk příjemce nad 60 let, první transplantace, nízké imunologické riziko). Vzhledem k nepřítomnosti zástupce TC Plzeň, bude dr. Pokorná kontaktovat dr. Reischiga (pozn. Dr.Reischig dne 11.11.08 sdělil, že pro TC Plzeň nepožaduje pro příjemce věkové omezení).


7. webové stránky – www.transplant.cz, www.transplantace.eu

Dr. Pokorná seznámila přítomné s organizací a obsahem webových stránek, vyzvala k aktualizaci údajů osobních, i údajů za jednotlivá TC a dále informovala, že na příštím jednání předloží správkyně pacientského webu fakturu za svou činnost.


8. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
Transplantační kongres 2010.

Přítomní se shodli, že transplantační kongres by měl být opět pořádán jako Československý kongres. Dr. Navrátil předběžně informoval o zájmu TC HK pořádat kongres. Vzhledem k tomu, že podobný návrh zájmu má i TC Plzeň, předloží zástupci obou TC na příštím výboru své návrhy. K prezentaci návrhů bude zajištěna dataprojekce.


Doc.Viklický informoval o návrhu spolupráce s Českou společností alergologie a klinické imunologie uspořádat seminář na téma transplantační tolerance. Seminář by měl mít postgraduální charakter. Všichni přítomní tento návrh podpořili a doc.Viklický na příštím zasedání výboru předloží podrobnější informace.


Sympozium- Transplantace ledvin od žijících dárců, pořádané ke světovému Dni ledvin- (12.března 2009). Organizátory akce by měl být TC IKEM, ČTS. Doc.Viklický informoval i o zájmu ČNS se k této akci připojit. S návrhem programu a dalšími podrobnostmi bude výbor seznámen na příštím zasedání.


Prof.Adamec navrhl jako akci ČTS téma transplantace jater z chirurgického hlediska, v termínu konání v listopadu nebo prosinci 2009 v IKEM. Téma bude ještě upřesněno.


Dr.Pokorná připomněla, že by výbor měl podpořit i dárcovskou problematiku a navrhla uspořádat v rámci konání kongresu ČSARIM (1.-3.října 2009, České Budějovice) workshop, kde by měly zaznít základní informace o dárcích, spolupráci s dárcovskými nemocnicemi a výsledky transplantací orgánů v ČR. Dr. Pokorná vstoupí v jednání s ČSARIM a lokálním organizačním výborem.


Dr. Pokorná připomněla dále , že již byla vyhlášena Cena ČTS za nejlepší publikaci za rok 2008 a společný grant ČTS a Astellas na kongres ATC do Bostonu.(bližší informace obdrželi všichni členové e-mailem a jsou uvedeny na webových stránkách).


9. Hospodaření za rok 2008

Dr. Navrátil seznámil přítomné se stavy účtů ČTS a dr. Pokorná připomněla, že v roce 2007 a 2008 ČTS nepořádala transplantační kongres a tudíž neorganizovala žádnou významně ziskovou akci. Znovu se diskutoval způsob financování aktivit ČTS viz bod ad 2.


Výbor schválil práva na přístup a manipulaci s finančními prostředky ČTS pro předsedkyni MUDr. Pokornou, místopředsedu prof. Třešku, finančního tajemníka dr. Navrátila.


10. Schválení nových členů

Ke dni konání výboru nebyla doručena žádná přihláška.


11. Různé

 1. Grant ČTS pro PAO k provádění a hodnocení biopsií ledvin a útvarů susp. z malignit od zemřelých dárců. Dr. Navrátil požádá PAO v HK a Plzni, aby k 31.12.2008 předložily zprávu o výsledcích grantu. Všichni přítomní informovali o zajištění nepřetržité služby PAO v jednotlivých TC. Z diskuze vyplynulo, že všechna TC (krom CKTCH Brno) v současné době jsou schopna tuto nepřetržitou službu zajistit. CKTCH Brno se domluví na spolupráci s TC Olomouc. ČTS již nebude na rok 2009 tento grant vypisovat ani v něm pokračovat.
 2. Přítomní diskutovali opakované problémy s neadekvátním postupem při odběru orgánů a shodli se v tom, že bezprostředně po zjištění jakýchkoliv nedostatků se budou zástupci TC vzájemně informovat.
 3. Doc. Lischke komentoval situaci, kdy TC Motol akceptovalo plíce od dárce TC HK s tím, že lékař kardiochirurgie IKEM žádal o několikahodinové odložení času odběru z organizačního důvodu. Následující den již dárce nemohl být akceptován pro změnu klinického stavu jako dárce plic a nikdo z lékařů IKEM nepodal jakékoliv vysvětlení. Přítomní se shodli v tom, že došlo ke ztrátě život zachraňujícího orgánu a doporučují situaci řešit přímo s přednostou Kardiocentra IKEM.
 4. Dr. Pokorná informovala o písemné žádosti přednosty TC IKEM dr. Trunečky o dodatečné zařazení akce Alkoholická jaterní nemoc a transplantace jater do akcí ČTS. Sympozium se koná dne 4.12.2008 v IKEM. Přítomní vyjádřili souhlas.
 5. Proběhla diskuze o databázi pacientů po orgánových transplantacích v ČR. Registr KST nevede a vedením a aktualizováním databáze pacientů se již několik let zabývá ČTS. Výbor se shodl v tom, že je nutné vyřešit formální záležitosti a dr. Pokorná požádá o spolupráci právníka. Tento bod bude předmětem jednání dalšího výboru.
 6. Alokace ledvin v rámci tzv zvláštního pořadí. Výbor se shodl v tom, že kromě již definovaných podmínek pro zvláštní pořadí (kombinované transplantace, transplantace ledviny po již proběhlé transplantaci jiného orgánu, transplantace ledviny u pacientů po operaci na vývodných močových cestách) bude jakýkoli jiný důvod zvláštního pořadí u konkrétního pacienta schválen výborem ČTS.

Příští výbor ČTS se bude konat 26.listopadu 2008 od 16 hodin v hotelu Marriott v Plzni.
V Praze dne 11.11. 2008
Zapsala E. Pokorná, R.Dudková

Upraveno na základě připomínek dne 18.11.2008

Zpět