Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 26.listopadu 2008, Plzeň

Přítomni: doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., doc.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Pravidla pro pořádání akcí České transplantační společnosti (dr. Pokorná a všichni)
 3. Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2008 (všichni)
 4. Plán akcí na rok 2009 a 2010. Transplantační kongres v roce 2010. (všichni)
 5. Hospodaření společnosti za rok 2008 (dr. Navrátil), návrh finančního plánu na rok 2009 a 2010 (všichni)
 6. Databáze pacientů po orgánových transplantacích
 7. Odběry orgánů – prevence přenosu malignity (Pokorná a všichni)
 8. Schválení nových členů
 9. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Připomínky byly do zápisu zohledněny.

Korespondence přijatá:

 1. žádná

Korespondence odeslaná:

 1. 5.11- členům ČTS pozvánka na seminář Alkoholická jaterní nemoc a tx jater
 2. 19.11.- VZP, dr. Horák-žádost o společné jednání s VZP, ČTS – omezit klesající trend transplantací
 3. 19.11.- KST, dr. Březovský, stanovisko výboru k Akčnímu plánu KST a alokacím ledvin
 4. 19.11.- MZ ČR, dr. Julínek, informace o poklesu tx a vyjádření nutnosti jednání ČTS, MZČR a KST.
 5. 19.11.- prof. Delmonico- připojení se ČTS k tzv. Istanbulské deklaraci
 6. Odpověď na dopis dr. Trunečky a dr. Slavčevovi (viz předchozí zápis)

2. Pravidla pro pořádání a financování akcí České transplantační společnosti

Dr. Pokorná informovala o jednáních se zástupci farmaceutických společností Roche, Astellas, Wyeth, Novartis. Všichni oslovení by nový model financování akceptovali, považují jej za vítaný. Dr. Pokorná ještě vstoupí v jednání s firmou TEVA.

Všechny akce, které bude pořádat ČTS, budou hrazeny z rozpočtu ČTS a výbor schválí program a rozpočet akce v předstihu. Pokud bude ČTS spolu pořádající partner, musí výbor vždy schválit program akce. Všechny akce by měly být včas plánovány, a to nejméně s dvou měsíčním předstihem.


3. Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2008

Dr. Pokorná informovala, že byly odeslány dopisy na MZČR a VZP s žádostí o setkání a řešení situace alarmujícího snížení počtu zemřelých dárců orgánů a transplantací v letošním roce. Výbor se shodl v tom, že zástupci ČTS by měli být na jednání připraveni a znát nejen klesající počty dárců orgánů, ale i dokumentovat změnu věkové struktury dárců a upozornit na stále větší počet dárců tzv. marginálních. Dr. Pokorná a doc. Němec osloví ředitele KST a požádají ho o spolupráci.


4. Plán akcí na rok 2009 a 2010.

Transplantační kongres 2010.

Dr. Navrátil prezentoval možnosti pořádání kongresu v Hradci Králové. Všichni přítomní podpořili dr. Navrátila a TC HK jako lokálního organizátora kongresu s tím, že by za vhodnější místo považovali uspořádání kongresu mimo HK- např. ve Špindlerově Mlýně. Dr. Navrátil na příštím jednání výboru bude informovat o této variantě a o možném termínu konání (září 2010).


Doc. Viklický informoval o semináři ČTS a transplantační sekce České společnosti alergologie a klinické imunologie na téma Transplantační tolerance. Seminář se bude konat 17.6.2009 v IKEM a bude mít postgraduální charakter.


Sympozium- Transplantace ledvin od žijících dárců, pořádané ke světovému Dni ledvin - 12. března 2009.
Doc. Viklický informoval, že spolupořadatelem symposia bude i Česká nefrologická společnost a Česká nadace pro choroby ledvin. Předložil návrh programu, který byl přítomnými akceptován. Výlučným sponzorem akce bude firma Astellas – sympozium bylo plánováno již v květnu 2008 a účetní rok firmy Astellas končí v březnu následujícího roku. Před začátkem sympozia bude svolána Valná hromada společnosti.


Příprava Valné hromady bude jedním z bodů programu příštího zasedání výboru (leden).


Dr. Pokorná informovala, že v rámci konání kongresu ČSARIM (1.-3.října 2009, České Budějovice) se bude konat workshop, kde by měly zaznít základní informace o dárcích, spolupráci s dárcovskými nemocnicemi a výsledky transplantací orgánů v ČR. Lokální organizační výbor tuto aktivitu uvítal a uvažuje o vypsání tématu „Dárce orgánů a transplantace“ jako jednoho z nosných témat kongresu.


5. Hospodaření za rok 2008

Dr. Pokorná připomněla, že v roce 2007 a 2008 ČTS neorganizovala žádnou významně ziskovou akci. Znovu se diskutoval způsob financování aktivit ČTS na příští dva roky viz bod ad 2. Dr. Navrátil informoval o placení členských příspěvků. Rozvinula se diskuse nad tématem upomínání plateb, řádného členství, zrušení členství, práva volit atd. Tyto otázky budou jedním z bodů jednání příštího zasedání.


6. Databáze pacientů po orgánových transplantacích

Dr. Pokorná informovala o nutnosti některých právních kroků k přípravě vedení databáze pacientů po orgánových transplantacích. Bude nutno o tento bod doplnit stanovy ČTS, vytvořit informovaný souhlas a získat registraci na Úřadu na ochranu osobních údajů. Dr. Pokorná osloví softwarového experta o možnosti vytvořit potřebný software. Všichni přítomní se shodli v tom, že je vhodné začít novými pacienty, a postupně doplnit historická data. Doc.Viklický informoval o nabídce firmy Amgen finančně podpořit tuto databázi. Dr. Pokorná zařídí formální náležitosti.


7. Odběry orgánů – prevence přenosu malignity

Dr. Pokorná zahájila diskuzi k prevenci přenosu malignity a jako jeden z bodů uvedla i posouzení makroskopického nálezu plic, pleury a ostatních nitrohrudních tkání. Po diskuzi se přítomní shodli v tom, že vytvoří chirurgická pravidla pro odběry orgánů vč.perfuze orgánů. Byla jmenována pracovní skupina doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc.Lischke.


8. Schválení nových členů.

Za nového člena byla jednomyslně schválena MUDr.Pavlína Richtrová , FN Plzeň.


9. Různé

Doc.Němec informoval o setkání s ředitelem KST a rozvoji spolupráce.


Příští výbor ČTS se bude konat 14.ledna 2009 od 13 hodin v IKEM.


Další termíny konání výboru:

 • 11.března 2009 v hotelu Yasmin v Praze cca od 16 hodin
 • 29.dubna 2009 v Olomouci
 • 10. června 2009
V Praze dne 9.12. 2008
Zapsala E. Pokorná, R.Dudková

Zpět