Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 14.ledna 2009, Praha, IKEM

Přítomni:prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Hosté: MUDr.E.Houbová, PhDr. P.Nováková (Roche)

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Projekt SCCORE- seznámení s videokonferenčním systémem (firma Roche, dr.Houbová, dr.Nováková)
 3. Pravidla pro pořádání akcí České transplantační společnosti – schválení a zveřejnění na webových stránkách
 4. Informace ze schůzky zástupců ČTS a KST (dr.Pokorná, doc.Němec). Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2008
 5. Informace ze schůzky zástupců ČTS a ředitele VZP (dr.Pokorná, doc.Němec)
 6. Plán akcí na rok 2009 a 2010. Transplantační kongres v roce 2010. (dr.Navrátil a všichni). Rozhodnutí o termínu kongresu 2010
 7. Návrh finančního plánu na rok 2009 a 2010 (dr.Pokorná)
 8. Valná hromada ČTS, návrhy změn stanov, sjednocení názoru na zrušení členství, práva volit atd. (všichni)
 9. Pravidla pro odběry orgánů- informace pracovní skupiny (doc.Němec, prof.Adamec, doc.Bachleda, doc.Lischke)
 10. Schválení nových členů
 11. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Připomínky byly do zápisu zohledněny korespondenčně.

Korespondence přijatá:

 1. MZ ČR- odpověď na dopis z 19.11.08- jednání mezi MZ, ČTS a KST. Má se konat v lednu 09, termín sdělí MZ – paní Křemenová.
 2. Mailem dr.Pokorná- Jednotná direktiva o orgánových transplantacích v rámci EU- připomínky členů výboru vyžádány do 12.1.09

Korespondence odeslaná:

 1. Smlouvy se sponzory (Roche, Amgen)
 2. Pozvání pro prof.Vanrenterghema- přednáška na symposiu, březen 09, bezprostředně vyjádřil souhlas s pozváním.

2. Projekt SCCORE- seznámení s video-konferenčním systémem (firma Roche, dr. Houbová, dr. Nováková)

Zástupkyně fy Roche prezentovala projekt SCCORE, video-konferenční systém, který se skládá ze dvou složek, a sice za 1. vybudování video-konferenční sítě a 2. nového lékařského portálu. Nastínila technické řešení této video-konferenční sítě a jeho zabezpečení. K novému lékařskému portálu sdělila, že bude obsahovat informace z transplantační medicíny, studie a přednášky ze zahraničí. Portál bude aktualizován firmou Roche, která zajistí nákup copyrightů. Členové výboru projekt uvítali, zároveň však vyjádřili obavy, zda nemocnice odsouhlasí napojení do svého systému IT, které se jeví v první fázi jako nezbytné.


3. Pravidla pro pořádání a financování akcí České transplantační společnosti

Výbor se shodl na následujícím textu:
Organizátoři odborných a jiných akcí ČTS, kteří požadují kompletní financování nebo částečnou finanční podporu či odbornou garanci ČTS, jsou povinni dodržovat následující pravidla:

 1. Program akce v dostatečném časovém předstihu (nejméně dva měsíce) předložit ke schválení výboru ČTS, který je povinen na svém nejbližším zasedání požadavek projednat a vyrozumět žadatele o rozhodnutí.
 2. U akcí s jakoukoliv finanční účastí ČTS je nutné předložit k projednání detailní rozpočet.
 3. ČTS podporuje pouze akce, které mají vztah k transplantační problematice.
 4. Akce, které nebyly projednány a schváleny výborem ČTS, nemohou být ČTS finančně podporovány, organizovány ani odborně garantovány.Stejně tak nesmí ČTS či její logo figurovat v názvu a programu takové akce.
 5. Všechny akce pod patronací ČTS budou s dostatečným časovým předstihem zveřejněny na webu ČTS.

4. Informace ze schůzky zástupců ČTS a KST (dr. Pokorná, doc. Němec)
Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2008

Dr.Pokorná a doc. Němec podali informaci o schůzce s ředitelem KS, dr. Březovským v prosinci 2008. Snahou zástupců ČTS bylo upozornit na závažnost nedostatku orgánů a tím i poklesu transplantací, domluvit další aktivní kroky a nabídnout spolupráci. Dalším tématem byla role ČR a ČTS v době předsednictví ČR v EU, kdy transplantační program je jedním z hlavních témat ve zdravotní oblasti. Zástupcům ČTS bylo sděleno, že koordinace probíhá spíše po právní nikoli odborné linii, a tudíž partnerem EU je MZ ČR a KST, zodpovědnou osobou je dr. Březovský.


Ředitel KST byl opětovně ujištěn o zájmu ČTS na aktivní účasti na podporu dárcovské problematiky, především v části vzdělávání managementu a intenzivistů dárcovských nemocnic. Zástupci ČTS apelovali na urychlení zavedení opakovaně KST zmiňovaného španělského modelu.


V následné diskuzi přítomní zástupci TC opět poukázali na velmi nízkou odbornou úroveň pracovníků KST, která činí problémy při alokaci především ledvin. Doc. Němec navrhl, aby jednotlivé problémy byly evidovány a s vedením KST konkrétně řešeny.


Dr. Pokorná navrhla setkání administrátorů jednotlivých TC s cílem domluvit jednotný postup a v souvislosti se zavedením systému Trinis odbourat extrémní množství papírové dokumentace, především v souvislosti s WL.K odběrové a transplantační aktivitě sdělila aktuální výsledky počtu odběrů a transplantací za rok 2008. Pokles počtu zemřelých dárců byl o 19 méně, transplantace ledvin poklesly z 416 v roce 2007 na 357 v roce loňském.


5. Informace ze schůzky zástupců ČTS a ředitele VZP (dr. Pokorná, doc. Němec)

V prosinci 2008 se setkali zástupci ČTS s ředitelem VZP dr. Horákem s cílem informovat o klesajících počtech zemřelých dárců orgánů a transplantací na jedné straně a o zvýšení počtu čekajících pacientů na transplantaci orgánů a zvýšení mortality pacientů ve WL. ČTS se snaží tuto situaci řešit především intenzivní spoluprací s ARO jednotlivých nemocnic a též intervencí na MZ ČR. Nicméně se výbor ČTS domnívá, že hlavní problém je v nízkém hodnocení nemocnic za indikace. Ředitel VZP projevil zájem o tuto problematiku a přislíbil projednat s právníky VZP a správní radou VZP možnost zvláštní odměny nemocnici za indikaci dárce formou odměny za spolupráci v dárcovském a transplantačním programu České republiky.


ČTS zatím žádné oficiální stanovisko neobdržela.


V následné diskuzi někteří členové výboru vyjádřili názor, že transplantační medicína je finančně podhodnocená. Předsedkyně ČTS vyzvala přítomné, aby vypracovali podklady – úhrada za transplantační lůžko, připomínky ke kalkulačním listům a tento bod bude na programu jednání výboru na příštím zasedání.


6. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
Transplantační kongres 2010.

Členové výboru ČTS dostali od dr. Navrátila mailem prezentaci možnosti pořádání kongresu ve Špindlerově Mlýně, hotel Harmony. Byl stanoven termín konání Československého transplantačního kongresu , a sice 16.- 18. září 2010. Dr. Pokorná oznámí termín předsedovi STS dr.Rolandovi.


Nejbližší symposium Transplantace ledvin od žijících dárců se koná 12.března 2009, program bude rozeslán členům ČTS cca do 14 dní. Účast slíbil i oslovený zahraniční přednášející prof.Yves Vanrenterghem.

Vzhledem k tomu, že koncem roku 2008 proběhla tisící transplantace jater bez jakékoli medializace, oznámí předsedkyně ČTS dr. Pokorná ve zprávě pro ČTK.


Prof. Adamec informoval, že tato skutečnost bude medializována na tiskové konferenci k výročí 15 let zahájení programu transplantací jater v IKEM a také v průběhu Májových hepatologických dnů. Prof. Adamec informoval, že v rámci májových hepatologických dnů proběhne samostatné sympozium ČTS a IKEM na téma „Transplantace jater a indikace zařazení nemocných do čekací listiny“. Všichni přítomní tento návrh podpořili.


Seminář Transplantační tolerance je plánován jako postgraduální kurz na 17.června 2009 v IKEM.


V tomto roce (1.-3.října 2009) se v rámci kongresu ČSARIM bude konat workshop o dárcích a spolupráci s dárcovskými nemocnicemi . Lokální organizační výbor nabízí pro transplantační program vyhradit celý programový blok. Doc.Lischke oslovil vídeňské TC a zdvořile požádal prof. Klepetka o návrh přednášejícího (téma péče o zemřelého dárce srdce a plic). V následné diskuzi přítomní navrhovali zařadit transplantační témata mezi přednášky hlavních bloků, aby byla věnována vyšší pozornost těmto tématům. Dr. Pokorná tuto možnost projedná s lokálním výborem.


Prof. Adamec informoval o plánovaném sympoziu „Hepatocelulární karcinom a transplantace jater“, kterou bude pořádat TC IKEM a ČTS. Prof. Adamec sdělí na příštím zasedání podrobnější informace.


7. Návrh finančního plánu na rok 2009 a 2010 (dr. Pokorná)

Dr.Pokorná informovala o jednáních se zástupci farmaceutických společností Roche, Astellas, Wyeth, Novartis a TEVA. Model financování vítají. Dr.Pokorná představila sponzorské kategorie a kategorii partnerů (Amgen). Sponzoring je plánováno na dva roky, ale smlouvy vždy na rok.


8. Valná hromada ČTS, návrhy změny stanov, zrušení členství, právo volit aj.

Problémem se stále zůstávají neplatící členové ČTS (kteří neplatí i řadu let) a po oslovení (písemně nebo telefonicky) se často domnívají, že když neuhradili členské příspěvky za 2 roky, že už automaticky nejsou členy ČTS. Dr. Navrátil připraví seznam členů, které neuhradili členské příspěvky minimálně za poslední 2 roky a bude je dopisem informovat, že jejich členství bude na příští Valné hromadě zrušeno z tohoto důvodu. Důchodci a členové ČTS na mateřské a rodičovské dovolené nemusí členské poplatky platit. Ale o prominutí platby musí písemně požádat. Stanovy se tedy měnit nemusí. Právo volit a být voleni budou mít pouze řádní členové a podmínkou řádného členství je uhrazení členského příspěvku. Neplatiči tudíž volit nebudou.


Valná hromada bude svolána na 12. března 2009 do hotelu Yasmine v Praze po ukončení sympozia cca na 14,30.


9. Pravidla pro odběry orgánů – informace pracovní skupiny (prof.Adamec, doc.Bachleda, doc.Lischke, doc.Němec)

Pracovní skupina podala průběžnou informaci o tvorbě pravidel pro jednotný postup odběrů orgánů od zemřelých dárců.


10.Schválení nových členů.

Nebyly žádné přihlášky.


11.Různé

Dr.Navrátil informoval přítomné o stavech účtů ČTS.


Dr. Špatenka předal informaci z výboru Evropské asociace tkáňových bank (EATB). Tato mezinárodni společnost nabízí národním vědeckým a profesním organizacím, sdružujícím odborníky zabývající se odběrem a transplantací buněk a tkání možnost stát se "sesterskou organizaci EATB". Výhodou je, ze členové sesterských organizací platí poloviční členské příspěvky (= 25 EUR), mají plná práva řádných členů EATB, včetně on line přístupu do časopisu Cell and Tissue Banking (CATB). O statut sesterské organizace může požádat výbor národní společnosti, k žádosti přiloží stanovy společnosti (v angličtině). Členové výboru zaujmou platné stanovisko po obdržení písemných podrobností.


Příští výbor ČTS se bude konat 11. března 2009 od cca 16 hodin v Praze v hotelu Yasmin.


Další termíny konání výboru:

 • 29.dubna 2009 v Olomouci
 • 10. června 2009
V Praze dne 15.1. 2008
Zapsala R.Dudková

Zpět