Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 29.dubna 2009, Olomouc

Přítomni:prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc.,MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc.MUDr. Petr Němec, CSc.

Hosté:MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Informace ze schůzky MZ. KST, ČTS (doc. Němec)
 3. Valná hromada 12.3.2009 – převzetí pravomoci VH výborem ČTS
 4. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
  • Transplantační kongres v roce 2010. (dr.Navrátil a všichni)
  • Transplantační tolerance, 17. červen 2009, (prof. Viklický)
  • ČSARIM České Budějovice, 1.-3. října 2009 (dr. Pokorná a všichni)
  • Nádory jater – resekce nebo transplantace 4. prosince 2009 (prof. Adamec)
 5. Výběrové řízení na pořádající agenturu III. Čs. Kongresu 16-18.9.2010
 6. Pravidla pro odběry orgánů - informace pracovní skupiny (doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc. Lischke)
 7. Schválení nových členů
 8. Úhrada ZP za odběry a transplantace orgánů a za péči o transplantovaného pacienta (prof. Adamec, dr. Studeník a všichni)
 9. Alokace ledvin – otázka anulace bilance
 10. ČR a Eurotransplant (všichni)
 11. Databáze pacientů po orgánových transplantacích v ČR
 12. Vyhlášení ceny za nejlepší publikaci 2008 (doc. Němec)
 13. Zastupování ČTS při jednáních k revizi systému úhrad léků a jejich kategorizace
 14. Různé
  • Výroční cena Nadace Karla Pavlíka – Praha, Karolinum, 21.5.2009 (dr. Vítko)
  • Termín dalších výborů – plán na 2. pololetí

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Připomínky prof. Viklického k minulému zápisu (názvy přednášek a přednášející na zářijový internistický kongres) byly zohledněny.

Korespondence odeslaná:

 1. Dr. Pokorná odeslala dopis na MZ ČR- S.Pánové s žádostí o informace a konzultace odborné společnosti při jednáních o případném vstupu ČR do Eurotransplantu
 2. Dr. Pokorná odeslala dopis na MZ ČR- S.Pánové jako reakci na setkání KST, MZ a ČTS k „Akčnímu plánu“ .
 3. Dopis do International Congress s uvedením připravovaných akcí pořádaných ČTS v letech 2009 a 2010.
 4. Opakovaně byly písemně i telefonicky urgovány závěry z jednání zástupců ČTS a VZP ohledně stanoviska k „motivaci“ dárcovských nemocnic.

Korespondence přijatá:

 1. Odpověď předsedy STS se schválením termínu společného III. Československého transplantačního kongresu ve dnech 16.-18. září 2010.

2. Informace ze schůzky MZ, KST a ČTS k „Akčnímu plánu“ (doc. Němec)

Doc. Němec informoval o jednání zástupců MZ, ČTS a KST, které se konalo v pátek 3.4.2009 na MZ. Jednou ze zásadních otázek, která byla diskutována, byl nedostatek dárců orgánů a možnost řešení po vzoru tzv. „španělského modelu“. V tomto smyslu byl dr. Pánové napsán i dopis, jehož znění členové výboru obdrželi. Z následné diskuse členů výboru vyplynulo, že zástupci jednotlivých TC vytipují zdravotnická zařízení, ve kterých by měl být jmenován tzv. lokální odběrový koordinátor, a opět informováno MZ s návrhem naší spolupráce v zaškolení těchto profesionálů.


3. Valná hromada 12.3.2009 – převzetí pravomoci VH výborem ČTS

Vzhledem k tomu, že se dvakrát po sobě (11.9. 2008 a 12.3.2009) nesešla svolaná řádná Valná hromada ČTS, přebírá dle stanov její pravomoci výbor. Přítomní se shodli v tom, že členům, kteří opakovaně nezaplatili členské příspěvky (minimálně v roce 2006 a současně i v roce 2007) bude zrušeno členství v souladu se stanovami.


4. Plán akcí na rok 2009 a 2010.

Transplantační kongres v roce 2010
viz samostatný bod jednání

Transplantační tolerance, červen 2009, (prof. Viklický)
Prof.Viklický rozdal přítomným tištěnou pozvánku na postgraduální sympozium Transplantační tolerance (od experimentu k praxi), které se uskuteční dne 17. června 2009 v kongresovém sále IKEM.

ČSARIM České Budějovice, říjen 2009 (dr. Pokorná a všichni)
Dr. Pokorná informovala, že transplantační medicína bude mít na sympoziu samostatnou sekci a bude možnost i volných sdělení. ČTS zorganizuje též stánek. Dr. Pokorná seznámila členy výboru s rozpočtem na tuto akci, výbor schválil její organizační zajištění i rozpočet. V rozpočtu bude upřesněna částka za nájem výstavního prostoru pro stánek. Dr. Pokorná bude jednat s místními organizátory kongresu o možnosti bezplatného pronájmu.

Symposium: Nádory jater-resekce nebo transplantace, prosinec 2009 (prof.Adamec)
Prof. Adamec informoval o připravovaném sympoziu na prosinec v kongresovém sále IKEM (4.12.2009) na téma: Nádory jater - resekce nebo transplantace. Počítá se cca se stovkou účastníků a hlavním pořadatelem bude ČTS společně s Českou hepatologickou společností. Seznámil přítomné s návrhem rozpočtu, který byl schválen. Detailní program předloží na červnovém zasedání výboru.


5. Výběrové řízení na pořádající agenturu III. Čs. Kongresu 16-18.9.2010

Výběrového řízení se zúčastnili zástupci tří agentur – CTB, Nukleus, TA Service. Všichni předložili své návrhy na základě jednotného zadání ze strany ČTS. Vzhledem k tomu, že dvě agentury navrhovaly pro pořádání kongresu hotel Hormony a jedna hotel Arnika, výbor pověřil dr. Navrátila, aby prověřil, zda jsou obě kongresová místa srovnatelná. Na základě jeho reference bude rozhodnuto mezi agenturami CTB a TA Service.


6. Pravidla pro odběry orgánů- informace pracovní skupiny (doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc. Lischke)

Pracovní skupina vytvořila návrh jednotného postupu a pravidel pro odběry orgánů, s návrhem doc. Němec seznámí členy výboru do 31.5.2009 elektronickou formou a na červnovém zasedání by měl být dokument schválen a poté zveřejněn na webových stránkách.


7. Schválení nových členů

Jednomyslně byla schválena za členku ČTS MUDr. Alena Paříková z IKEM Praha.


8. Úhrada ZP za odběry a transplantace orgánů a za péči o transplantovaného pacienta (prof. Adamec, dr. Studeník a všichni)

Přítomní diskutovali možnosti zvýšení úhrad za péči o pacienta po transplantaci orgánů. Jednou z možností, o které by chtěli již opakovaně jednat s VZP, je vyjmutí nákladů na imunosupresivní léčbu hospitalizovaného pacienta z paušálních plateb. Dr. Pokorná požádá dopisem ředitele VZP o schůzku.


Dále byla diskutována otázka možnosti získat finanční prostředky na investice z fondů EU pro transplantační centra. V současné době probíhají výběrová řízení na odborná centra (např. kardiocentra, trauma centra, onkologická centra …) a jedním z důvodů je i možnost získat pro tato centra prostředky na investice z fondů EU. Transplantační centra již jsou stanovena, jejich existence vyplývá i z „transplantačního“ zákona. Výbor pověřil dr. Pokornou k vypracování dopisu na MZ.


Dr. Navrátil seznámil za transplantační centrum Hradec a Plzeň s kalkulací nákladů na pulsní perfuzii ledvin. Přístroj k perfuzi je v ceně 1,700 000 Kč. Významnější jsou však provozní náklady, které dosahují 120 tis na jednu perfuzi. Výbor se jednoznačně postavil za stanovisko, že je o metodu, která má své indikace a pro další zajištění transplantabilních orgánů nezbytnou. Uložil Dr. Navrátilovi připravit návrh kalkulačních listů pro užití pulzatilní perfuze u ledvin odebraných od DCD dárců a marginálních dárců.

Kopie dopisů bude odeslána i Dr. Julínkovi.


9. Alokace ledvin – otázka anulace bilance

Všichni přítomní se shodli v tom, že bilance ledvin v současné podobě pozbývá stimulační charakter. Z diskuse vyplynulo, že je nutno otevřít otázku alokací ledvin, alokací ledvin marginálních dárců atd. Z jednotlivých transplantačních center budou jmenováni zástupci, kteří by se této diskuse a návrhu kritérií budou účastnit.


Dále profesor Viklický seznámil přítomné s návrhem, aby v případě alokace ledviny hypersenzibilizovanému příjemci (PRA 80% a více) byl určen náhradník. Cílem tohoto opatření je snížení doby CIT v případě, že bude aktuální CM pozitivní. Náhradník je definován jako první možný další příjemce z konkrétního TC. Přítomní tento návrh podpořili. Dr. Pokorná bude o této skutečnosti písemně informovat ředitele KST.


10. ČR a Eurotransplant (všichni)

Dr. Pokorná odeslala jménem výboru ČTS dopis na MZ s žádostí o informace a konzultace odborné společnosti při jednáních o případném vstupu ČR do Eurotransplantu.


11. Databáze pacientů po orgánových transplantacích v ČR

Dr. Pokorná informovala o jednáních s právníky ohledně možností vytvořit společnou databázi pacientů po orgánových transplantacích v souladu se zákonem O ochraně osobních údajů. Jako nejschůdnější možnost řešení současné situace byly shledány následující kroky: 1.uzavření smlouvy o správě softwaru i hardwaru mezi zdravotnických zařízením a IKEM. Pozn. TC si povede vlastní databázi v rámci zdravotnické dokumentace. 2. uzavření smlouvy mezi ČTS a zdravotnickým zařízením o úhradě správy databáze ze strany ČTS a poskytnutí anonymních údajů k souhrnným analýzám pro potřeby odborné společnosti. Dr. Pokorná osloví právníky s žádostí o návrh smluv.
V letošním roce proběhne sběr údajů v jednotlivých TC za stejných podmínek jako v předchozích letech.


12. Vyhlášení ceny za nejlepší publikaci 2008 (doc. Němec)

Tento bod bude projednán na příštím zasedání výboru.


13. Zastupování ČTS při jednáních o kategorizaci a úhradě imunosupresiv

Výbor se jednohlasně shodl v tom, že partnerem státních institucí (SÚKL, lékové komise MZ a ZP) je za ČTS předseda odborné společnosti, který bude o všech jednáních informován a který formuluje ve spolupráci s ostatními členy výboru nebo s dalšími přizvanými odborníky stanoviska ČTS k dané problematice. O všech jednáních bude předseda nebo pověřený zástupce za ČTS referovat na nejbližším zasedání výboru ČTS.


14. Různé

Výroční cena Nadace Karla Pavlíka
Dr. Vítko se obrátil na přítomné s žádostí o již tradiční spolupořádání (užití loga ČTS) při pořádání výroční ceny NKP. Letošní ceremoniál se bude konat v Karolinu ve čtvrtek 21.5. od 18.30 hodin a laureátem se stane dr. Rafael Matesanz z Madridu. Rafael Matesanz je klíčovou osobností v problematice dárců orgánů, je považován za autora tzv. španělského dárcovského modelu. Přítomní vyjádřili souhlas.

Termín výborů
Příští výbor se bude konat dne 17.6.2009 od 14 hodin v IKEM Praha, -1. poschodí, č. dveří C0105. O konání dalších výborů bude rozhodnuto na dalším zasedání

Dr. Pokorná informovala o sponzorování činnosti ČTS. Smlouvy byly uzavřeny s firmami Roche, Teva, Wyeth, Novartis a Astellas. Bezprostředně po uzavření smluv byl seznam sponzorů a jejich stratifikace umístěna na webové stránky ČTS. Stejně tak je jejich seznam i součástí všech pozvánek a tištěných materiálů akcí pořádaných společností.

Odměna za správu pacientských webových stránek.
Výbor požádá správkyni stránek o fakturu s přílohou výkazu činnosti.

Data poskytovaná koordinačním střediskem transplantací
Přítomní upozornili na chyby v údajích, které poskytuje oficielně KST v rámci ČR i mezinárodně. Konkrétně v posledním čísle Organ, Tissue and Cells (12), 5-8, 2009 jsou u ČR uvedena chybná čísla provedených transplantací v 5 případech, podobně data poskytnutá KST jednotlivým TC v rámci roční statistiky 2008 obsahují zcela evidentní chyby. Dr. Pokorná upozorní KST dopisem.


V Praze dne 7.5. 2009


Zapsala: E.Pokorná, R.Dudková


Zpět