Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 17. června 2009, Praha

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD.

Omluveni: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. , doc.MUDr. Petr Němec, CSc.

Host: MUDr. A.Slavčev

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
  • Transplantační kongres v roce 2010 (dr. Navrátil a všichni)
   Informace o volbě agentury
  • ČSARIM České Budějovice, 1.-3. října 2009 (dr. Pokorná a všichni)
  • Nádory jater – resekce nebo transplantace 4. prosince 2009
   schválení programu - prof. Adamec
 3. Pravidla pro odběry orgánů – diskuse a schválení návrhu pracovní skupiny (doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc. Lischke a všichni)
 4. Příprava kalkulačních listů pro pulsatilní perfuzi ledvin (dr. Navrátil a všichni)
 5. Spolupráce s ČSIM, ČSARIM na přípravě podkladů pro úhradu péče o dárce orgánů. Spolupráce s MZ na „akčním plánu“ – koordinátoři v dárcovských nemocnicích
 6. Alokace ledvin, hypersenzibilizovaní pacienti, dlouhodobě čekající
 7. Vyhlášení ceny za nejlepší publikaci 2008 a cestovního grantu ČTS a Astellas na kongres ESOT (doc. Němec)
 8. EFI konference 2011 – návrh na spolupráci (Tony Slavčev)
 9. Hesperis kurz (dr. Vítko)
 10. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 11. Schválení nových členů
 12. Různé
  • Termín dalších výborů – plán na 2. pololetí

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Do zápisu byla přijata formulace dr.Navrátila ke kalkulací nákladů na pulsní perfuzii ledvin.

Korespondence odeslaná:

 1. 7.5.- MZ ČR- Pánová- (7.5.) možnost získání finančních prostředků na investice z fondů EU pro TC (cc: KST. Dr.Březovský)
 2. 7.5.- KST, Březovský- alokace ledvin (PRA 80% a více) + uvádění chybných údajů do mezinárodních statistických přehledů
 3. 7.5.- SUKL, dr. Koblihová- partner státních organizací (SUKL, lékové komise apod) je předseda odbor. společnosti (dopis i e-mail)
 4. 7.5.- Farmakologický ústav, prof.Švihovec- dtto viz výše (dopis i mail)
 5. 14.5.- MZ ČR , dr. Pánová - pozvání na přednášku dr.Matesanze - španělský model organizace odběrů orgánů od zemřelých dárců (mail)
 6. 18.5.- MZ ČR, Pánová - návrh zdravot. zařízení, kde by měli být ustanoveni místní koordinátoři a opětovná deklarace spolupráce ČTS při jejich školení
 7. 18.5- VZP, dr. Horák- žádost o schůzku - možnost a podmínky pro vyjmutí nákladů na imun.léčbu z paušálu hospitalizačního lůžka

Korespondence přijatá:

 1. 29.4.- VZP – Horák - po mnoha urgencích – stanovisko k úhradě péče o dárce – neskenovanou kopii členové výboru obdrželi a dále byla odeslána prof. Vladimíru Černému – pro ČSIM (18.5.)
 2. 11.5.- mailová odpověď od prof. Švihovce ohledně spolupráce při kategorizaci a úhrady imunosupresivních léčiv
 3. 13.5.- mail od KST (Vrbová)- odpověď na dotaz, jaký je počet hypersenzibilizovaných čekatelů na transplantaci ledviny v jednotlivých TC ČR (PRA nad 80%)
 4. 18.5.- mail od MZ ČR (dr. Pánová) - reakce na pozvání na přednášku dr. Matesanze
 5. 14.5.- mail od KST (Nohýnková)- reakce na dopis- špatná čísla ve vykazování
 6. 18.5.- mail od prof. Černého ohledně spolupráce na kalkulaci nákladů péče o zemřelého dárce orgánů
 7. 19.5.- darovací smlouva TEVA + ČTS- originál dále odeslán na účetní pí.Vrabcovou)
 8. 1.6. – darovací smlouva (ČTS a Exbio k akci 17.6.09)
 9. 17.5.- MZ ČR, Pánová - odpovědi na dopisy 25.3. (Eurotransplant) a 9.4.- španělský model
 10. 9.6.- MZ ČR, Pánová, EU investice (zamítnutí)
 11. 9.6.- MZ ČR, Pánová, systém lokálních koordinátorů – připravovaná schůzka

2. Plán akcí na rok 2009 a 2010.

Transplantační kongres v roce 2010 (dr. Navrátil)

Dr. Navrátil podrobně informoval o osobní návštěvě navrhovaných ubytovacích zařízení ve Špindlerově Mlýně a analýze nabídek jednotlivých (tří) agentur. Na základě nejvýhodnější nabídky a referencí přítomný výbor schválil agenturu CBT jako pořádající. Předsedkyně dr. Pokorná zašle poděkování za nabídky všem dalším agenturám, které se účastnily výběrového řízení.

ČSARIM České Budějovice, říjen 2009 (dr. Pokorná a všichni)

Dr. Pokorná informovala, že transplantační medicína bude mít na sympoziu samostatnou sekci – Dárci a transplantace. Prezentaci stánku ČTS domluvila dr. Pokorná s místními organizátory s nulovým nájmem.

Symposium: Nádory jater - resekce nebo transplantace 4. prosince 2009 (prof.Adamec)

Prof. Adamec seznámil přítomné s návrhem programem. Program byl výborem ČTS schválen, ale stále zůstává prostor pro další náměty, neboť program ještě nemusí být není definitivní. Předběžný program bude též umístěn na webové stránky ČTS.

3. Pravidla pro odběry orgánů- informace pracovní skupiny (doc. Němec, prof. Adamec, doc. Bachleda, doc. Lischke)

Pracovní skupina vytvořila návrh jednotného postupu a pravidel pro odběry orgánů, který byl elektronicky zaslán členům výboru. Na webové stránce společnosti budou odkazy na kapitoly knihy o transplantacích, kde jsou odběry jednotlivých orgánů popsány. V textu bude doplněno - při podezření na malignitu plic na základě zobrazovacích metod je vhodná revize dutiny hrudní k ozřejmění nálezu. Prof. Adamec doplní údaje o dávce heparinu v UI.

4. Příprava kalkulačních listů pro pulsatilní perfuzi ledvin (dr. Navrátil a všichni)

Dr. Navrátil připravil návrh kalkulačních listů pro užití pulsatilní perfuze u ledvin odebraných od DCD dárců a marginálních dárců. Návrh kalkulačních listů by měla ZP podat odborná společnost. Též by mělo být uvedeno, že se jedná v ČR o novou metodu, která je v jiných zemích běžně používána. Dr. Navrátil rozešle návrh kalkulace a citace k metodě všem členům výboru k připomínkám do konce července 2009.
V diskusi bylo jednoznačně řečeno, že zásadní podmínkou pro nákup přístrojů k pulsatilní perfuzi je zajištění proplácení provozních nákladů.

5. Spolupráce s ČSIM, ČSARIM na přípravě podkladů pro úhradu péče o zemřelého dárce orgánů.

Dr. Pokorná požádala členy výboru o připomínky a doplnění stávajících kalkulačních listů jako podklad k dalším jednáním s VZP.

6. Alokace ledvin, hypersenzibilizovaní pacienti, dlouhodobě čekající

Dr. Pokorná uvedla, že v současné době je v čekací listině v ČR 28 hypersenzibilizovaných pacientů. Počet dlouhodobě čekajících (déle než tři roky) pošle KST- výsledky zatím nejsou k dispozici. ČTS navrhuje zkrátit dobu aktivní délky čekaní z pěti na tři roky. Prof. Viklický otevřel téma o desenzibilizační léčbě u hypersenzibilizovaných pacientů s tím, že by na ni měla navazovat transplantace kadaverozní ledviny. Tudíž by měla být vytvořena kategorie pro tyto pacienty v alokačních kritériích – zřejmě jako součást tzv. kategorie zvláštního pořadí. Dr. Pokorná již opakovaně vyzvala zástupce jednotlivých transplantačních center, aby jmenovali kolegy, kteří by se účastnili práce na vytvoření kritérií pro alokace ledvin.

Dokument obdržela dr. Pokorná dne 22.6.2009 a jedná se celkem o 37 čekatelů s aktivní dobou čekání více než 3 roky (IKEM 18, Ostrava 10, Brno 6, HK 3)

7. Vyhlášení ceny za nejlepší publikaci 2008 a cestovního grantu ČTS a Astellas na kongres ESOT

Dr. Studeník (za nepřítomného doc. Němce) informoval, že na cenu za nejlepší publikaci 2008 byl nominován dr.T. Reischig (FN Plzeň), který svoji nominaci odvolal, neboť za stejnou práci již obdržel cenu ČNS.

Reischig T.(a), Jindra P.(b), Hes O.(c), Švecová M.(d), Klaboch J.(a), Třeška V.(e): Valacyclovir Prophylaxis vs. Preemptive Valganciclovir Therapy to Prevent Cytomegalovirus Disease after Renal Transplantation. Am J Transplant. 2008 Jan;8(1):69-77.
(a)Department of Internal Medicine I,(b)Department of Hemato-oncology,(c)Department of Pathology,(d)Department of Virology, (e)Department of Surgery, Charles University Medical School and Teaching Hospital, Pilsen, Czech Republic

IF 6,42

Dalším kandidátem byl dr.Matia se svou následující prací, která vyšla v European Journal of Vascular & Endovascular Surgery

Matia I(a), Adamec M(a), Varga M(a), Janousek L(a), Lipar K(a), Viklicky O.(b): Aortoiliac Reconstruction with Allograft and Kidney Transplantation as a One-stage Procedure: Long Term Results. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 Mar;35(3):353-7.
(a)Department of Transplant Surgery, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic; (b)Department of Nephrology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic

IF 3,007

O cestovní grant na ESOT v Paříži se ucházel dr. Marada a dr.Varga, oba lékaři KTCH IKEM. Vítězem dle kritérií ČTS se stal dr. Marada, kterému byla přijata přednáška.

 • Two layer preservation method (TLM) improves post-transplant survival and early kidney function following prolonged cold ischemia
  Tomáš Marada, MD, Klára Zacharovová, Mgr., Zuzana Berková, Mgr. and František Saudek, Prof.
  (a)Transplant surgery, IKEM, Prague, Czech republic, Czech Republic; (b)Diabetology, IKEM, Prague, Czech Republic and (c)Center for Experimental Medicine, IKEM, Prague, Czech Republic.

 • The minimal dose of FK506 is sufficient to inhibit rejection of venous allograft after its transplantation to arterial system in rats.
  Martin Varga, MD(a), Ivan Matia, MD,PhD(a), Alena Lodererova, Dr(b) a Milos Adamec, MD,PhD.(a) (a)Transplant Surgery Department, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague 4, Czech Republic, (b)Department of Pathology, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague 4, Czech Republic

8. EFI konference 2011 – návrh na spolupráci (dr. Slavčev)

Dr. Slavčev informoval přítomné o konání konference Evropské federace pro imunogenetiku (EFI) v Kongresovém centru v Praze (4.-7.5.2011) a při této příležitosti navrhl ČTS, aby se stala oficiálním spolupořadatelem (oficiálním akademickým partnerem) tohoto kongresu. Přítomní po diskusi tento návrh přijali a dále navrhli uspořádat v rámci tohoto kongresu paralelní postgraduální workshop ČTS na téma alokací ledvin z imunologického a imunogenetického hlediska. Na této konferenci se předpokládá účast 800-1000 účastníků, organizující agenturou je firma Guarant.

9. Hesperis kurz (dr. Vítko)

Dr.Vítko, národní koordinátor ESOT pro Hesperis pro střední a východní Evropu, informoval o pořádání kurzu Hesperis. Od výboru ESOT obdržel 10 aplikací pouze z ČR a Slovenska a 8 jich bude akceptováno. Výběr uchazečů provádí edukační komise ESOT a její definitivní rozhodnutí nemá dr.Vítko ještě k dispozici.

10. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Výbor ČTS se vyjádřil k návrhu revize úhrad imunosupresivních léků SÚKLu. K návrhu proskripčních omezení - Česká transplantační společnost doporučuje, aby navrhovaná preskripční omezení zůstala zachována v dosavadním rozsahu (lékař pracující v transplantačních centrech).
K návrhu na změny úhrady - Imunosupresivní léčba je u pacientů po transplantaci solidních orgánů léčbou z vitální indikace, která trvá po dobu funkce transplantovaného orgánu, což je u extrarenálních transplantací doživotně. Proto je nezbytné, aby byl splněn požadavek na zabezpečení její trvalé dostupnosti pro všechny potřebné pacienty. Pro tuto specifickou skupinu pacientů (celoživotně závislých na užívání imunosupresiv) je nutná taková úhrada, při které nevznikne pro pacienty doplatek.
Obecně všechna jmenovaná imunosupresiva patří mezi látky s úzkým terapeutickým oknem. Terapeutická dávka je přísně individuální a léčba transplantovaných je prováděna na základě pravidelného monitorování hladin účinné látky v krvi. Nadužívání těchto léků je z medicínského hlediska tudíž nemožné, vedlo by k závažným vedlejším účinkům.
Dále se přítomní vyjádřili na základě dlouhodobých klinických zkušeností transplantačních center ke stanovení obvyklých terapeutických dávek (ODTD).

11. Schválení nových členů

Výbor ČTS schválil za nové členy ČTS následující lékaře:
MUDr. Jakub Zieg, TC Motol
MUDr. Štěpán Bandúr , KN IKEM
MUDr. Vladimír Hanzal, KN IKEM
MUDr. Lukáš Holub, FNHK

12. Různé

 1. Dr. Pokorná informovala výbor o provedení multiorgánového odběru u cizího státního příslušníka. Rodiče zemřelého sami aktivně myšlenku dárcovství orgánů od svého zemřelého syna podporovali. Odběr provedlo TC IKEM.
  Výbor tento postup s přihlédnutím k etickým aspektům medicíny plně podpořil a neshledal žádné pochybení se strany TC IKEM. Zástupci všech TC v ČR by jednali v tomto případě stejným způsobem. Výbor ČTS opakovaně písemně upozorňoval KST a MZ ČR o problematickém a z etického hlediska nesprávném znění zákona v části týkající se odběrů od cizích státních příslušníků a o nutnosti tuto část změnit či alespoň naplnit podmínky (uzavřít mezinárodní smlouvy).

 2. Prof. Viklický informoval členy výboru o právě skončeném postgraduálním semináři Navození transplantační tolerance, který byl prvním ze série takto pojatých seminářů. Semináře se účastnilo cca 60 odborníků.

 3. Odměna za správu pacientských webových stránek Výbor schválil fakturu s výkazem činnosti pro správkyni webových stránek.

  Termín výborů na příští pololetí 2009:

  • 9. září od 13.00 - Praha, IKEM
  • 14. října 2009 v Brně. V tento den se bude konat odborná přednáška firmy, kterou zajistí firma Wyeth. Zúčastní se jí i kolegové kardiologové a slovenští zástupci STS. Součástí jednání výboru by mělo být i společné zasedání s kolegy STS k přípravě společného československého kongresu v roce 2010.
  • 3. prosince 2009 od 16.00 v Praze v předvečer symposia Nádory jater. Mimopražským kolegům bude zajištěno ubytování firmou Astellas.

  V Praze dne 22.6. 2009


  Zapsala: R.Dudková, E.Pokorná


  Zpět