Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 9.září 2009, Praha

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. , MUDr. Pavel Studeník

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
  • Transplantační kongres v roce 2010 (dr. Navrátil a všichni)
   Informace o volbě agentury
   • Důležité termíny
   • Webové stránky
   • Volby výborů
   • Financování
  • Sekce Transplantace orgánů na Českém internistickém kongresu v Praze dne 14.9.2009 (dr. Pokorná)
  • ČSARIM České Budějovice, 1.-3. října 2009 (dr. Pokorná a všichni)
  • Nádory jater – resekce nebo transplantace 1. prosince 2009, schválení programu - prof. Adamec
  • Sympozium Rozšířená kritéria zemřelých dárců orgánů – druhá polovina března 2010, organizátor TC IKEM, finance TC IKEM, odborná garance ČTS (návrh dr. Trunečka)
 3. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu (zkušenosti z certifikačního auditu FN Olomouc – doc. Bachleda)
 4. Informace o jednání s VZP ohledně vyjmutí nákladů na imunosupresivní léčbu z paušálu u hospitalizovaných pacientů, sazebník chirurgických výkonů (doc. Němec, dr. Pokorná)
 5. Příprava kalkulačních listů pro pulsatilní perfuzi ledvin (dr. Navrátil a všichni)
 6. Informace o jednání „Pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace“ na MZ dne 31.8.2009 (dr. Pokorná)
 7. Alokace ledvin - dlouhodobě čekající, zkrácení doby pro alokaci v rámci „povinné výměny“ na 3 roky (Dr. Pokorná a všichni)
 8. Lékařská videokonferenční síť v rámci projektu SCCORE pro ČTS (sponzorem firma Roche)
 9. Databáze pacientů po orgánových transplantacích (Pokorná)
 10. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 11. Nominace odborníka za ČTS do ústřední znalecké komise MZ k posouzení stížnosti na léčbu transplantované pacientky (zasedání komise 7.10. v 10 hodin na MZ)
 12. Schválení nových členů
 13. Různé
  • Přednáška 14.10.2009 – prof. Jardine a následný plán výboru, setkání se zástupci STS

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Zápis z minulého zasedání výboru byl přijat bez připomínek.

Korespondence přijatá:

 1. E-mail MZ – žádost o nominaci odborníka do ústřední znalecké komise (dr.Pánová) k posouzení stížnosti na léčebný postup u transplantovaného pacienta
 2. e-mail MZ (dr. Pánová) – pozvání k účasti na jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace
 3. 1.9. – Novartis žádost o stanovisko ČTS k revizi úhrady cyklosporinu

Korespondence odeslaná:

 1. 23.6.- Mgr. Tarabová (TA-Service) a dr.Skopec ( Nukleus)- poděkování za účast na výběrovém řízení
 2. 26.6.- TC, dr.Trunečka - stanovisko ČTS k odběru orgánů od cizího státního příslušníka (PL)
 3. 8.7.- Asociace nemocnic ČR, ing Kunová- žádost o spolupráci (imunosupresivní léčba) při jednáních na MZ ČR a ZP o revizi úhradové vyhlášky
 4. 8.7.-mail-dr.Hubert Hetz- opakovaně pozvání na ČSARIM
 5. 9.7.- mail- všem členům výboru- návrh programu společného bloku ČTS a ČSARIM na 3.10.09 v Českých Budějovicích
 6. 10.7.- Farmakologický ústav, doc.Švihovec- oznámení o oficiálním zástupci ČTS pro jednání s Komisí pro lékovou politiku
 7. 20.8. – prof. Švihovec – připomínky k návrhu kategorizace imunosuprese
 8. 1.9. – e-mail všem členům výboru - žádost Novartis o stanovisko ČTS k revizi úhrady cyklosporinu
 9. 4.9.- mail- Asociace nemocnice ČR, ing.Kunová- urgence stanoviska k dopisu ČTS z 8.7.09

2. Plán akcí na rok 2009 a 2010.

Transplantační kongres v roce 2010 (dr. Navrátil)

Dr.Navrátil podrobně informoval (a přítomným zároveň předal písemnou zprávu) o jednání spolu se zástupkyní pořádající agentury ve Špindlerově Mlýně se zástupci kongresového a ubytovacího zařízení. Bylo specifikováno místo pro odborné přednášky a odborné akce, místa pro společenské aktivity a stravování, dále prostory pro firemní výstavy, registrace účastníků a byly specifikovány možnosti mimo kongresových aktivit a galavečer.

V první etapě (září- 30.11.09) vyzve výbor ČTS hlavní sponzory, aby si místa vybrali a v druhé etapě obsadí zbylá místa kongresová agentura tj. od 1.12.09. Kongresová agentura nabídne možnosti sportovních aktivit jednotlivým firmám ( v první etapě tj. do konce roku 2009 a poté ostatním firmám).

Výbor diskutoval otázku hrazení obědů, které nebyly zahrnuty do rozpočtu. Členové výboru se shodli v tom, že dva obědy budou pro účastníky hrazeny a bude se pořádat pouze jeden slavnostní večer (v návrhu byly dva galavečery). Schválená částka je 2 050 tis. Kč a je definitivní. O každé případné změně musí výbor ČTS rozhodnout.

Dr. Navrátil též seznámil přítomné s designovým návrhem webových stránek Čs.kongresu, který byl přítomnými odsouhlasen. Dr.Pokorná připomněla, že na tyto webové stránky bude přístup kliknutím přes webové stránky ČTS. Přihlašování bude elektronické, stejně tak zasílání abstrakt. V tištěné podobě bude pouze první informace a kniha abstrakt s uvedením programu kongresu.

Členové výboru ČTS navrhli organizační výbor kongresu (výbor ČTS, výbor STS a budou osloveny předsedové všech odborných společností spolupracujících s transplantology). Ve vědeckém výboru bude zastoupení po tématech, vždy 2 ČR a 1 SR. Do vědeckého výboru byl nominován prof.Viklický (předseda), dr.Reischig, dr.Zadražil, dr. Vítko, dr. Trunečka doc. Němec, prof. Adamec, dr. Měřička, dr. Pokorná, doc.Lischke, doc. Bachleda. Vědecký výbor je třeba ještě doplnit o zástupce pro sekci sester. Do lokálního organizačního výboru bude zástupce nominovat dr. Navrátil.

Deadline pro přihlášení (časné registrace a termín pozdních registrací) prokonzultuje dr.Pokorná s pořádající agenturou.

Deadline pro abstrakta byl stanoven do: 15.5.2010.


První informace bude zaslána mailem všem členům ČTS, již s odkazem na webové stránky. Bude jí vytištěno 1500 ks a zasláno mj. na výbory odborných společností se žádostí umístit informaci na své webové stránky. Kontrolu provede pořádající agentura.

Se sponzory bude komunikovat pořádající agentura sama dle detailně definovaných podmínek ČTS a pozve je na místo konání kongresu.

Dr.Pokorná vyzvala členy výboru, aby kontaktovali případné další sponzory cestou ČTS nikoli přímo na organizující agenturu.

Sekce „Transplantace orgánů“ na Českém internistickém kongresu v Praze dne 14.9.2009 (dr. Pokorná)

Dr. Pokorná informovala o přípravě sekce, témata přednášek byla stanovena na předchozích výborech, data akce je bez financování ze strany ČTS.

ČSARIM České Budějovice, říjen 2009 (dr. Pokorná a všichni)

Dr. Pokorná informovala, že transplantační medicína bude mít na sympoziu samostatnou sekci – Dárci a transplantace -a byl domluven stánek ČTS bezplatně.

Dr.Pokorná seznámila přítomné členy výboru s anketou- dotazníkem ČTS , který bude rozdáván na stánku ČTS a anonymně zjišťovat hlavní úskalí, se kterými se jednotlivé profese setkávají při indikacích zemřelého dárce odběru orgánů. Dalším cílem ankety je upoutat pozornost na spolupráci ČTS a ČSARIM.

Symposium: Nádory jater-resekce nebo transplantace, prosinec 2009 (prof.Adamec)

Prof. Adamec uvedl, že na programu se pracuje a nejpozději začátkem října bude program sympozia definitivní a bude umístěn na webové stránky ČTS.

Návrh sympozia „Rozšířená kritéria zemřelých dárců orgánů“ – druhá polovina března 2010

Dr. Pokorná seznámila členy výboru s plánem přednosty TC IKEM dr.Trunečky uspořádat sympozium na výše uvedené téma, kdy hlavním organizátorem bude TC IKEM a ČTS bude odborným garantem.

Doc. Lischke uvedl, že FN Motol plánuje seminář o transplantaci plic, příště bude výbor ČTS podrobněji informovat.

3. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu (zkušenosti z certifikačního auditu FN Olomouc – doc. Bachleda)

Doc. Bachleda informoval výbor ČTS, že při probíhajícím certifikačním auditu ve FN Olomouc se akreditační komise pozastavila na tím, že neexistuje žádná směrnice o balení orgánů k transportu. (teplota a zdroj ledu, systém balení, garance sterilizace aj.). Výbor ČTS se dohodl, že základem metodického pokynu ČTS k této problematice bude brána zkušenost z TC IKEM- podrobnosti připraví prof.Adamec a seznámí s nimi členy výboru na příštím jednání. Zpracovaný metodický pokyn bude též umístěn na webové stránce ČTS.

4. Informace o jednání s VZP ohledně vyjmutí nákladů na udržovací imunosupresivní léčbu z paušálu u hospitalizovaných pacientů, sazebník chirurgických výkonů (doc. Němec, dr. Pokorná)

Doc. Němec a dr. Pokorná se dne 18.6.09 účastnili jednání se zástupci VZP (dr.Pokorný + 1) , kde diskutovali otázku vyjmutí nákladů na imunosupresivní léčbu z paušálu u hospitalizovaných pacientů. Jak oba sdělili, zástupci VZP reagovali vstřícně s tím, že požadovali kalkulaci nákladů (průměrné částky) na hospitalizované za den. Tuto informaci již ČTS sdělila. ČTS mezitím oslovila i předsedkyni Asociace nemocnic ČR ing.Kunovou, zatím bez odpovědi.

K sazebníku chirurgických výkonů (odmitnutému ZP a MZ) se zatím nebude Česká transplantační společnost aktivně vyjadřovat.

5. Příprava kalkulačních listů pro pulsatilní perfuzi ledvin (dr. Navrátil a všichni)

Dr. Navrátil připravil jménem ČTS návrhy registračních listů nových zdravotních výkonů , na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné vyhlášky , a sice:

 • Pulzní perfúze orgánů k transplantaci – ledvina (y)
 • Odběr orgánů u dárce bez srdeční aktivity (odpovídá zákonu 285 Sb. z roku 2002)

Předkladatelem těchto Registračních listů bude Česká Transplantační společnost s podporou odborných společností České nefrologické a České chirurgické. Registrační listy byly prodiskutovány a připomínky byly doplněny. Zkompletovány budou do 14.9.2009 a zaslány všem členům výboru na vědomí. Potom budou předány na MZČR.

6. Informace o jednání „Pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace“ na MZ dne 31.8.2009 (dr. Pokorná)

Dne 31.8.2009 se dr. Pokorná účastnila na MZ ČR (viz zápis k dispozici) jednání oficiální pracovní skupiny pro dárce orgánů (předsedkyně: dr. Pánová (MZ), členové> dr. Březovský (KST), dr. Frída (KST), dr. Pokorná za ČTS, tajemník Mgr.Křemenová), Dr. Pokorná navrhla další členy skupiny – představitele ČSARIM a ČSIM a zástupce ZP. Dále bylo domluveno, že MZ ČR osloví cestou krajských zdravotních rad ředitele vytipovaných zdravotních zařízení, upozorní na povinnost informovat o možných dárcích příslušné TC a také na to, že v budoucnu by měla být v každém zdravotnickém zařízení ustanovena funkce - dárcovského manažera (aplikace tzv. španělského modelu). Dále se hovořilo o rozšíření statutu KST o administrativně správní oddělení. Akční plán by se měl implementovat do legislativy ČR v roce 2010. Dr. Pokorná opakovaně navrhovala a přislíbila aktivní účast ČTS při školení dárcovských manažerů a personálu v dárcovských nemocnicích. Další schůzka by se měla konat v říjnu.

7. Alokace ledvin - dlouhodobě čekající, zkrácení doby pro alokaci v rámci „povinné výměny“ na 3 roky (Dr. Pokorná a všichni)

Dr.Pokorná předložila statistiku počtu čekajících na transplantaci ledviny déle než 3 roky cca 37 nemocných a doporučila, aby si jednotlivá transplantcentra zkontrolovala počty a klinický stav těchto čekatelů. Členové výboru ČTS se shodli na zkrácení doby aktivní délky čekaní z pěti na tři roky s platností od 1.10.2009.

Dr. Pokorná připraví dopis s žádostí o úpravu alokačních kritérií řediteli KST.

8. Lékařská videokonferenční síť v rámci projektu SCCORE pro ČTS

Členové výboru byli informováni, že projekt SCCORE podporovaný firmou Roche je připraven a v během měsíců října a listopadu t.r. obdrží členové výboru kamery na svá pracoviště.

9. Databáze pacientů po orgánových transplantacích (dr. Pokorná)

ČTS financovala pořízení a uložení dat z dotazníků a kontrolu databáze pacientů po orgánových transplantacích a na základě výsledků dr.Pokorná připravila přehledné výsledky přežívání po transplantaci orgánů. V současné době je v jednání s právníky IKEM, kteří mají připravit návrhy smluv mezi IKEM a zdravotnickými zařízeními

„O správě dat“ (pacientů bez informovaného souhlasu), kdy IKEM poskytne hardware i software, se kterým budou TC pracovat v režimu správy zdravotnické dokumentace. Dále musí být uzavřena smlouva mezi IKEM a ČTS. Dr.Pokorná rozešle návrh smlouvy a přednostové jednotlivých TC jej předloží ke konzultaci právním oddělením zdravotnických zařízení.

10. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Společnost Novartis se obrátila dopisem na ČTS se žádostí o odborné stanovisko k problematice úhrady z moci úřední skupiny s obsahem léčivé látky cyklosporinu. Výbor připraví odpověď tj. návrh stanoviska nejpozději do 16.9.2009 a rozešle všem členům výboru k vyjádření.

11. Nominace odborníka za ČTS do ústřední znalecké komise MZ k posouzení stížnosti na léčbu transplantované pacientky (zasedání komise 7.10. v 10 hodin na MZ)

MZ ČR (dr.Pánová) s obrátila na předsedkyni ČTS dr.Pokornou s žádostí o nominaci odborníka k posouzení léčebného postupu po transplantaci u pacientky, která zemřela po provedené transplantaci. Jednání na MZ ČR se bude konat 7.10.2009 od 10.00 hodin a za ČTS se ho účastní prof. Adamec.

Schválení nových členů

Výbor ČTS schválil za novou členku ČTS paní Pavlu Šindlerovou z CKTCH Brno, z transplantační ambulance.

12. Různé

 1. Dr.Pokorná připomněla změnu místa konání příštího výboru ČTS, a sice v Praze v IKEM (namísto plánovaného Brna). Vzhledem k tomu, že na akci fy Wyeth, přednášky prof. Jardinea se účastní též slovenští kolegové, bude následovat společné jednání výboru ČTS a výboru STS. Jednání povede místopředseda ČTS prof. Třeška.
 2. Prof. Adamec upozornil na otázku pojištění týmů, provádějících vzdálené odběry orgánů. Po diskusi se přítomní shodli v tom, že budou informovat KST a požádají o spolupráci na řešení.

Termíny dalších výborů :

 • 14. října, Praha + Wyeth a přednáška profesora Jardinea, pozvánka pro zástupce STS cca od 15.00 v IKEM ve 3.p. v učebně číslo 2.
 • 3. prosince od 16.00 hotel v Praze- v předvečer symposia Nádory jater

V Praze dne 14.9. 2009


Zapsaly : R. Dudková, E. Pokorná


Zpět