Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 14. října 2009, Praha

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke PhD, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Jiří Samlík, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Hosté ze STS: MUDr. R. Roland, prezident STS, doc. MUDr. B. Grandtnerová, PhD., vědecká tajemnice STS, MUDr. Ľ. Beňa, PhD., MUDr. E. Lacková, PhD., MUDr.Z.Žilinská

Host z CBT: Z.Pecková

Omluveni: doc.MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Pavel Studeník

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Transplantační kongres v roce 2010 (dr. Navrátil a všichni za ČTS a STS)
  • Upřesnění jmen do vědeckého výboru za STS a pro sekci sester- společně se slovenskými kolegy
  • Schválení smlouvy s pořádající agenturou CBT (za agenturu se účastní paní ředitelka Zina Pecková)
 3. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
  • Nádory jater – resekce nebo transplantace 4. prosince 2009 schválení programu - prof. Adamec
 4. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu, návrh metodického pokynu ČTS (prof.Adamec)
 5. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 6. Schválení nových členů
 7. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.

Korespondence přijatá:

 1. dopisy od odborných společností viz u korespondence odeslané

Korespondence odeslaná:

 1. 17.9.- dopis na KST, dr.Březovský (zkrácení doby aktivní registrace z 5 na 3 roky, zahájení alokace ledvin od 1.10.09)
 2. 17.9.- dopis na ČNS, dr.Ryšavá dtto
 3. 18.9.- dopis odborným společnostem informací o pořádání III.Čs.transplanatčního kongresu a žádost o možnost dát tuto informaci na web jednotlivých odborných společností- pozn. Podporu již vyjádřily tyto společnosti: internistická, hepatologická, imunologická, pneumologická, intenzivní medicíny.
 4. 22.9.- dopis na Amgen, dr.Kaucká, žádost o podporu (130 tis.Kč) pro databázi pacientů.
 5. 22.9- MZČR- Ing.Jenšovská- registrační listy

2. Transplantační kongres v roce 2010

Úvodem přivítal zástupce předsedkyně prof.Třeška přizvané hosty, poté se ujal slova předseda STS dr.Roland, který uvedl, že STS navrhuje u III.Čs. transplantačního kongresu zachování pravidel, která byla ověřena během I.a II. Transplantačního kongresu, a není tudíž důvod je nějak měnit. V organizačním výboru bude slovenskou stranu reprezentovat výbor STS, ve vědeckém výboru za slovenskou stranu uvedl tato jména : doc. Grandtnerová - nefrologie, MUDr. Roland - nefrologie, prof. Laca – chirurgie, doc. Skladaný – hepatologie, doc. Goncalvesová – kardiologie, doc. Koller – tkáně.

Do programového výboru sekce sester jsou delegovány tyto sestry:

 • Bc.Marie Kolářová, klinika nefrologie IKEM
 • Vladěna Homolková- Klinika nefrologie IKEM, Praha
 • Malgorzata Grofová CETC- Urologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Jména sester do programového výboru slovenská strana dodá po zasedání výboru STS v listopadu 2009.

Členové obou výborů (ČTS i STS) se dohodli, že struktura programu , která byla na posledním Čs.transplantačním kongresu ve Vysokých Tatrách se osvědčila, a proto bude stejná i pro nadcházející III.Čs.transplantační kongres , tzn. 2 postgraduální sympozia a 2 edukační kurzy.

Po diskuzi se přítomní dohodli na 2 tématech edukačních kurzů, a sice :

 1. imunosuprese (program navrhne prof. Viklický a dr.Vítko)
 2. chirurgické komplikace (program navrhne prof.Adamec a prof.Třeška).
Důležité je, aby si edukační kurzy nekonkurovaly (neproběhnou ve stejnou dobu).

Tematické přednášky a edukační kurzy budou zajištěny přednášejícími z ČR a SR.
Návrh tematických přednášek:

 1. monitorace imunitní odpovědi (biomarkery, protokolární biopsie aj., přednášky navrhne Prof. Viklický)
 2. rozšířená kritéria dárcovství –(např. non heart beating, pulsatilní perfuse, přednášky navrhne dr. Pokorná, prof. Třeška)

Firemní sympozia budou dvě, a to Astellas a Roche.

Blok zahraničních přednášejících bude zařazen na začátek kongresu a výbory obou odborných společností se shodly na následujících tématech:

 1. Kmenové buňky (navhne doc. Grandtnerová a doc. Koller)
 2. Vysoce senzibilovaní pacienti (navrhne prof. Viklický)
 3. Non- heart beating donors (navrhne prof. Třeška)
 4. Hepatologické téma (navrhne prof. Adamec po dohodě s dr. Trunečkou)

Výbory se dohodly, že definitivní rozhodnutí o zahraničních přednášejících je vždy v kompetenci té transplantační společnosti, která organizuje kongres, což zároveň znamená i pokrytí nákladů. V případě dalších jiných přednášejících, kryje náklady v plném rozsahu zvací strana, přičemž zároveň se předpokládá možnost vytvoření časového prostoru na přednášku ze strany organizátorů kongresu.

Výbory odsouhlasily 4 přednášky od zahraničních speakerů po 20 minutách. Na příštím výboru (30.11.) je zapotřebí uvést jména navrhovaných zahraničních speakerů, kteří budou- po schválení na příštím výboru ČTS- osloveni do konce roku 2009. Organizace cesty, letenku aj. zařídí agentura CBT. Výbor ČTS se shodl na tom, že částka na výdaje při pozvání zahraničních speakerů by neměla přesáhnout 50 tis.Kč na jednoho resp.200 tis.Kč za všechny čtyři pozvané.

Členové výbory odsouhlasili tuto částku nad rámec rozpočtu a s CBT bude podepsána paralelní smlouva za služby pro zahraniční speakery.

Dr.Navrátil podal informaci o jednání se zástupci agentury CBT, kterého se ho účastnil spolu s dr.Pokornou a na kterém, na základě schválení na minulém výboru ČTS, byl zrušen v původním programu III.Čs.transplantačního kongresu druhý společenský večer a byl nahrazen dvěma hrazenými obědy pro všechny účastníky.

S ředitelkou agentury CBT pí. Z. Peckovou byla podepsána smlouva mezi ČTS a Congress Business Travel, spol. s r.o. (dále CBT) o organizačním zajištěním akce. Ředitelka agentury CBT dále informovala o připravované webové stránce kongresu a představila její design. Jakmile bude mít agentura všechna jména ve výborech, bude webová stránka zveřejněna.

3. Plán akcí na rok 2009 a 2010.

Symposium: Nádory jater-resekce nebo transplantace, prosinec 2009 (prof.Adamec)

Prof. Adamec uvedl, že na programu došlo k významné změně, a sice ke změně termínu !! konání- místo pánovaného 4.12. se sympozium uskuteční již 1.12. 2009, též v kongresovém sále IKEM. Upřesněný program sympozia bude neodkladně vyvěšen na web ČTS.

Další sympozia a semináře plánované na rok 2010.

Prof.Adamec zjistí od přednosty TC IKEM více informací (přesné datum konání) k navrhovanému sympoziu na březen 2010, Rozšířená kriteria zemřelých dárců orgánů, kde bude ČTS odborným garantem.

Doc. Lischke uvedl, že FN Motol plánuje dne 25.3.2010 uspořádat pod záštitou ČTS seminář o transplantaci plic a spojit jej s oslavou jubilejních narozenin prof.Pafka. Na semináři bude přednášet mj. prof.Pirk, dr.Pokorná a ze zahraničních přednášejících pozvání přijali prof.Fischer z Hannoveru a dr.Klepetko z Vídně.

Prof.Viklický nevrhl uspořádat II.kolo postgraduálního kurzu-Transplantační tolerance - v červnu 2010.

4. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu

Prof.Adamec přinesl ukázky sterilních obalů pro uložení jednotlivých orgánů , které používá TC IKEM. Používají se normované výrobky z Veverské Bítýšky. Znaménko s exspirací si TC dodává samo. Veškeré informace podá staniční sestra Párysová ( tel.26 136 2644-5, iva.parysova@ikem.cz). Dále prof.Adamec uvedl, že existují v rámci ISO v IKEMu dvě směrnice SO KTCH 12 (Péče o odebrané orgány během multiorgánového odběru) a SO KTCH 13 (Vyjímání orgánů z přepravních obalů), kterými se odběry a přeprava řídí.

5. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Členové výboru vedli k diskuzi k odpovědi na dopis od společnosti Novartis ( viz zápis z minulého jednání 9.9.09.) Protože příprava odpovědi si vyžádala podrobnější rozbor, nebyla odpověď dosud odeslána.

6.Schválení nových členů

Vědecký sekretář neobdržel žádné přihlášky.

7. Různé

  Termíny dalších výborů : 30.11.2009- v Praze 1, v restauraci Zátiší od 16.00 hodin. Od 18 hodin ochutnávka značkových vín a po té večeře s přednášejícími sympozia Nádory jater- resekce nebo transplantace?

V Praze dne 20.10. 2009


Zapsala : R. Dudková


Zpět