Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 30. listopadu 2009, Praha, restaurace Bellevue

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke PhD, MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, prof. MUDr. Vladislav, Třeška, DrSc., prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Jaroslav, Špatenka,CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Host z CBT: M.Šenderová

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Transplantační kongres v roce 2010
 3. Plán akcí na rok 2009 a 2010.
 4. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu. Návrh metodického pokynu ČTS dle směrnic ISO KTCH TC IKEM
 5. Alokace ledvin – připomínky k programu dlouhodobě čekajících (všichni), výsledky alokací ledvin dlouhodobě čekajícím za 2 měsíce Anulace bilance (dr. Pokorná)
 6. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM
 7. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni) Kategorizace imunosupresiv-cyklosporin
 8. dopis TTS
 9. Schválení nových členů – 5
 10. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Zápis z jednání výboru ČTS ze dne 14.10.2009 byl přijat bez připomínek.

Korespondence přijatá:

 1. Mailem 18.10.- od Novartisu-zdvořilá urgence stanoviska výboru ČTS k cyklosporinu
 2. Mailem- 19.10. -od MZ ČR- žádost o doplnění údajů do registračních listů
 3. Mailem-11.11.- od hlavního hygienika- vakcinace (pandemie H1N1)
 4. Darovací smlouva od Amgen
 5. Faktura od CBT – záloha na kongres dle smlouvy
 6. 13.11.- Dopis od TTS

Korespondence odeslaná:

 1. 3.11.-mail na MZ ČR- doplněné registrační listy- následně telefonicky ověřeno, že mail na MZ dostali
 2. 3.11.- mail na prof.Švihovce-Stanovisko ČTS k revizi úhrad cyklosporinu a azathioprinu
 3. 11.11.-mail- přednostům TC od hlavního hygienika- vakcinace

2. Transplantační kongres v roce 2010

Zástupkyně pořádající agentury CBT paní M.Šenderová seznámila přítomné členy výboru s připraveností webových stránek kongresu www.transplant2010.cz/test. Webové stránky obsahují zvací dopis, dopis pro ostatní firmy, informaci o abstraktech, registračním poplatku. Přihlašovací on-line formuláře budou spuštěny v průběhu ledna 2010. Do konce roku bude rozesláno tištěné 1. oznámení v nákladu 1000 ks.


Program kongresu:

Předseda programového výboru shrnul prof. Viklický, že oba výbory se shodly na 2 tématech edukačních kurzů, a sice :

 1. imunosuprese ( indukční imunosuprese, nové molekuly , biologická léčba, návrat nemocného do dialýzy)
 2. chirurgické komplikace (ledviny-Třeška, játra-Adamec, srdce-Němec, plíce- Lischke, pankreas- Lipár).

Dr. Pokorná připomněla zájem osloveného výboru ČSARIM (prof.Cvachovec) o spolupráci, výbor vítá tuto nabídku a souhlasí s ní, symposium se objeví v programu, program zajistí prof. Cvachovec, jednání s ním povede dr. Pokorná.
Tematické přednášky:

 1. monitorace imunitní odpovědi (1,5 h)
 2. rozšířená kritéria dárcovství
  • pulzatilní perfuze u marginálních ledvin
  • možnosti zvýšení dostupnosti transplantace srdce
  • role biopsie ledviny v posuzování transplantability orgánu
  • infekce a nádory

Zahraniční speakeři budou přenášet na tato témata:
 • kmenové buňky (speakera navrhne doc.Grandtnerová)
 • vysoce senzibilovaní pacienti (prof. Reinke, Berlín)
 • non-heart beating donors (prof. Manyalich, Barcelona)
 • hepatologické téma (přednášejícího zajistí dr. Trunečka)
(dopis zahraničním speakerům připraví dr. Pokorná)
Volná sdělení
 • Prof. Viklický navrhuje, aby kongres byl zaměřen více postgraduálně, volným sdělením bude věnován prostor v rámci posterů.

3. Plán akcí na rok 2009 a 2010.

Symposium: Nádory jater-resekce nebo transplantace

Sympozium se uskuteční již zítra 1. prosince 2009, v kongresovém sále IKEM. Na jeho začátku předá předsedkyně ČTS dr. Pokorná Cenu ČTS za nejlepší publikaci za rok 2008 dr. Matiovi, KTCH IKEM a bude předán diplom vítězi cestovního grantu ČTS a firmy Astellas dr. Maradovi.

Další sympozia a semináře plánované na rok 2010.

Dr. Pokorná již opakovaně informovala o plánovaném sympoziu TC IKEM ve spolupráci s ČTS na téma Dárce orgánů (rozšířená kritéria), které se bude konat 26. března 2010.

Doc. Lischke uvedl, že FN Motol plánuje na 8.dubna 2010 uspořádat pod záštitou ČTS seminář o transplantaci plic a spojit jej s předáním čestného členství ČTS prof.Pafkovi. Na semináři bude přednášet mj. prof.Pirk, dr.Pokorná a ze zahraničních přednášejících pozvání přijali prof.Fischer z Hannoveru a dr.Klepetko z Vídně. Seminář se bude konat v hotelu Augustin a doc. Lischke navrhuje pořádat jednání výboru ČTS v předvečer tohoto sympozia, tedy 7.dubna 2010.

Doc. Lischke dále informoval o plánované konferenci hematoonkologie v únoru 2010 v Corinthii s tím, že tato společnost navrhuje ČTS spolupráci. Výbor ČTS tento návrh podpořil.

Prof. Viklický a dr. Pokorná navrhli uspořádat společnou akci s nefrology, která se bude zabývat alarmující situací nízkého počtu dialyzovaných pacientů zařazených do čekací listiny. Po diskusi se přítomní shodli v tom, že výbor ČTS pověřuje prof. Viklického jednáním s ČNS s cílem upozornit na situaci a zařadit toto téma do programu Nefrologického kongresu na červen 2010. U příležitosti kongresu ČNS je nejlepší možnost oslovit cílovou skupinu – nefrology a lékaře DS.

4. Pravidla pro odběry orgánů – balení orgánů k transportu. Návrh metodického pokynu ČTS dle směrnic ISO KTCH TC IKEM.

Na minulém jednání výboru byly doporučeny jednak standardy IKEM SO KTCH 12 a KTCH 13 a zároveň byly představeny ukázky sterilních obalů pro uložení jednotlivých orgánů, které používá TC IKEM. Dr. Pokorná doporučuje sepsání metodického pokynu, který bude k dispozici na webových stránkách společnosti. Úkolem byl pověřen prof. Adamec. Prof. Adamec navrhl, že tuto část zpracuje dr. Baláž (použije kapitolu z připravované monografie).

5. Alokace ledvin – připomínky k programu dlouhodobě čekajících (všichni), výsledky alokací ledvin dlouhodobě čekajícím za 2 měsíce Anulace bilance (dr. Pokorná)

Dr. Pokorná seznámila přítomné s recentními údaji od KST, od 1.10., kdy byla zkrácena doba pro dlouhodobě čekající pacienty na 3 roky. Za uplynulé měsíce bylo provedeno 49 transplantací, z toho 18 transplantací ledviny u dlouhodobě čekajících.

K datu 30.11.09 mají jednotlivá TC na čekacích listinách následující počty dlouhodobě čekajících pacientů: IKEM- 8, Motol 0, Brno 3, Plzeň 1, Hradec Králové 1, Olomouc 1, Ostrava 3, celkem 17 dlouhodobě čekajících.

Dr. Pokorná zmínila připomínku dr.Reischiga z FN Plzeň, že byly alokovány 4 ledviny indikované TC Plzeň dlouhodobě čekajícím v rámci tzv. „povinné výměny“. Po diskusi se výbor jednoznačně shodl na změně stávajících alokačních pravidel– konkrétně, aby druhá ledvina byla vždy alokována příjemci indikujícího centra a v rámci „povinné výměny“ byla nabídnuta pouze příjemci s klinickou urgencí a příjemci s indexem kompatibility 0 s platností od 1.12.2009. O této změně bude informovat předsedkyně KST neprodleně.

Anulace bilance (dr. Pokorná)

Dr. Pokorná informovala o aktuální bilanci indikovaných a transplantovaných ledvin, která po několik let nebyla anulována. Bilance je následující: Brno +26, Hradec Králové + 16, IKEM + 42, Motol + 54, Olomouc + 59, Ostrava -7, Plzeň + 11.

Dr. Pokorná osloví KST a rozešle elektronicky všem členům výboru bilanci pouze za rok 2009 a na základě toho se všichni vyjádří k otázce anulace. Následovala diskuze nejen o bilanci ledvin, ale i o změně stávajících alokačních kritérií a členové výboru se shodli, že bude ustanovena pracovní skupina, která se sejde mimo jednání výboru dne 1. února 2010 od 10.00 v učebně č. 2 ve 3.p. v budově IKEM. Po té bude od 14.00 hodin následovat výbor ČTS. Na jednání pracovní skupiny si každý člen výboru přivede zástupce ze svého TC podle vlastního uvážení (nefrologa, imunologa) a cílem bude vytvořit nová kritéria.

6. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM

Navržené smlouvy nebyly s právníky jednotlivých TC ještě prodiskutovány. Této důležité otázce bude věnován bod jednání příštího výboru.

7. Kategorizace imunosupresiv

Připomínky ČTS k cyklosporinu nebyly zohledněny. Dr. Pokorná informovala, že původně zamýšlená možnost, aby se ATG stalo tzv. centrovým lékem, a tudíž preskripce nebyla financována v rámci paušálu, dle sdělení zástupce firmy Genzyme není v současné době reálná.

8. ČTS obdržela dopis od TTS (The Transplant Society)

s návrhem připojení ČTS k této mezinárodní společnosti. Jednou z výhod jsou nízké poplatky pro konkrétní členy a možnost volit již na kongresu ve Vancouveru příští rok. Výbor se shodl na připojení se ČTS k této organizace.

9.Schválení nových členů

Za nové členy výbor jednomyslně přijal následující lékaře a sestry:

 • MUDr.B.Sixta, KTCH, IKEM
 • MUDr.K.Navrátil, KTCH IKEM
 • MUDr.McColl, FN HK, urologická klinika
 • MUDr. M.Kubišová, FN HK
 • M.Bassettová- koordinátorka, KTCH, IKEM

10. Různé

 1. Návrh nových registračních kódů – pulzatilní perfuze ledvin a odběr ledvin od dárce s nebijícícm srdcem.

  Dr. Pokorná a dr. Navrátil informovali o jednání na MZ ČR ohledně kalkulačních listů, kterého se účastnili zástupci MZ, ZP a ČLK. Bylo doporučeno ještě doplnit některé detaily do kalkulace a návrh by měl být akceptován.

 2. „Akční plán“ MZ, týkající se dárcovské problematiky

  Dr. Pokorná informovala, že od srpna 2009 nedošlo k žádnému dalšímu jednání o zavedení tzv.“španělského modelu“ do praxe. Všichni přítomní se shodli v tom, že na příští zasedání pozve výbor ředitele KST, aby o této problematice informoval.

 3. Seminář v HK na téma - Dárce s nebijícím srdcem

  Dr.Navrátil pozval přítomné na 4.12. na seminář s mezinárodní účastí týkající se odběrů ledvin od dárců po smrti srdce. Přítomní vyjádřili lítost, že se o této velmi zajímavé akci dozvídají opožděně. Nicméně konání této akce bude zveřejněno na webových stránkách společnosti.

 4. Dopis přednosty TC HK řediteli KST

  Dr. Navrátil stručně seznámil přítomné s obsahem připraveného dopisu řediteli KST, ve kterém vyjadřuje nespokojenost s tím, že o řadě důležitých organizačních věcí není jako přednosta centra informován atd.

 5. Členové výboru schválili fakturu dr. P. Novákové za vedení webových stránek www.transplantace.eu. 6. Členové výboru schválili pravidelné proplácení nákladů spojených s prací pro ČTS dr.Pokorné do kongresu (září 2010).

 7. Doc. Němec upozornil na nekolegiální chování chirurga z KTCH IKEM, který odmítl změřit nabídnutá odebíraná játra pro příjemce CKTCH v průběhu multiorgánového odběru v Hradci Králové.

 8. Čestné členství v ČTS

  Dr. Pokorná informovala, že vzhledem k tomu, že se dvakrát po sobě nesešla řádně svolaná VH, její pravomoci dle znění stanov ČTS přebírá výbor. Členové výboru schválili čestné členství prof. Pafkovi, které bude uděleno u příležitosti sympozia 8.4. 2010 (viz výše bod ad 3)

 9. Termíny dalších výborů v 1. pololetí roku 2010:
  • 1.2. - IKEM od 14.00
  • 10.3. – IKEM, Praha
  • 7.4. - v předvečer semináře o transplantaci plic, Praha

V Praze dne 30.12. 2009


Zapsala : R. Dudková, E.Pokorná


Zpět