Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 10. března 2010, Praha, IKEM

Přítomni: doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., , MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Omluveni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Host z CBT: Monika Šenderová

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – informace (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)
 3. Informace z jednání pracovní skupiny k realizaci národního akčního plánu týkajícího se dárcovství a transplantací orgánů (dr.Pokorná)
 4. Plán akcí na rok 2010 (všichni)
 5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM
 6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 7. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin (dr. Navrátil)
 8. Volby 2010
 9. Eurotransplant – otázka členství (všichni)
 10. Schválení nových členů ČTS
 11. Různé
  • dopis na International Society for Heart & Lung Transplantation

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Připomínka k zápisu v bodu jednání o registračních listech na MZ ČR je na programu jednání dnešního výboru ČTS jakožto samostatný bod ad 9.

Korespondence přijatá:

 • 4.2.- dopis od Novartis (dr.Foitová) se žádostí o odborné vyjádření k procesu úhrady ref.skupiny 70/1-imunosupresiva – vzájemná zaměnitelnost přípravků
 • 10.2.- mail od prof.Cvachovce - společné symposium ČTS a ČSARIM –Dárci orgánů k transplantacím na III.Čs.transplantačním kongresu- 17.9.10 od 10:00 do 11:30
 • 12.2.- od TC IKEM (dr.Trunečka) program semináře Dárce orgánů (26.3.10)-následně zaslán členům výboru ČTS.
 • 18.2.- dopis od ESOT- nabídka Joint membership status at the reduced rate.
 • 25.2. dopis legislativního odboru MZ ČR – náměstek Plíšek – odpověď na dopis ČTS ze
 • dne 16.2.– jednoznačně orgány od cizinců odebrat nelze

Korespondence odeslaná:

 • 5.2.- odpověď na dopis Novartisu (dr.Foitová)
 • 5.2.- dopis na VZP (dr.Soharová)- úhrada přípravku Simulect
 • 5.2.- dopis na KST- žádost o provedení změn stávajících pravidel alokací ledvin v ČR
 • 10.2. -mail prof.Cvachovcovi- společné symposium ČTS a ČSARIM –Dárci orgánů k transplantacím na III.Čs.transplantačním kongresu – bude určen koordinátor za ČSARIM, se kterým společně vytvoříme program.
 • 10.2-rozeslán oficiální dopis všem českým a slovenským řečníkům, kteří budou přednášet na III. Čs.transplantačním kongresu.
 • 10.2.- dopis KST- informace o schválení anulace bilance indikovaných a transplantovaných ledvin k 31.12.2009.
 • 16.2.- dopis na MZ ČR (Mgr.Plíšek) – problém odběrů orgánů od zemřelých cizinců v ČR
 • 24.2.- dopis řediteli zpravodajství ČT - reakce na reportáž z 21.2.10- která vyzněla nepříznivě informovala laickou veřejnost o transplantaci ledvin
 • 24.2.-mailem- členům výboru info z časopisu EURO – Orgány na dosah- národní akční plán by měl zvýšit počet transplantací- komentář MZČR náměstka Šnajdr.
 • 8.3.2010 dopis prof.Hesovi a dr.Podholovi se zdvořilou žádostí o vyhodnocení Grantu ČTS biopsií ledvin zemřelých dárců za roky 2007-2008.

2. Transplantační kongres v roce 2010

Paní M. Šenderová z agentury CBT informovala členy výboru, že na webové stránce www.transplant2010.cz kongresu, probíhá on-line registrace účastníků, registrace abstrakt a ubytování. Podotkla, že ubytování výboru České i Slovenské transplantační společnosti a zahraničních přednášejících je zajištěno v hotelu Harmony, další ubytování je v hotelech v těsné blízkosti hotelu Harmony.

Dr. Navrátil bude nápomocen agentuře CBT a požádá některé účastníky z FN HK, zejména mladé lékaře, aby technici zajistili prezentaci přednášek.

Paní Šenderová dále představila návrh programu hlavního společenského večera (17. 9) , který bude v latinskoamerickém duchu a uvedla, že večeře bude probíhat o poschodí níže, kde bude i možnost k bilaterálním hovorům, neboť prostředí restaurace bude představovat klidovou zónu.

Dále uvedla, že deadline přihlášek pro prezentaci firem je 1.duben 2010 a vyjmenovala kromě sponzorů další zájemce. Jedna firma přislíbila degustaci vín a možnost dárkových balíčků pro účastníky společenského večera. Dr. Navrátil osloví ještě další firmy (Toshiba, Phillips, Johnson and Johnson, firmy vyrábějící chirurgické nástroje a optické operační brýle). Bylo doporučeno oslovit i nakladatelství Grada, Maxdorf aj. Prof.Viklický informoval, že 19.9. bude přednášet prof. Volk. Prof. C.Baanová obdržela oficiální pozvání, ale dosud nepřišla její oficiální odpověď, bude znovu kontaktována. Prof.Viklický položil otázku délky volných sdělení, zda 13 minut nebo 8-10 minut. Délka se bude odvíjet od počtu přihlášených, ale přítomní se přiklánějí ke kratší navržené době.

Dr.Trunečka přislíbil zajistit zahraničního speakra na téma hepatitidy po orgánových transplantacích, dopravu řečníka z Prahy do Špindlerova Mlýna a zpět hradí ČTS a též obvyklou sumu za přednášku.

Dr.Pokorná je v kontaktu s prof. Cvachovcem (ČSARIM), který přislíbil projednat společný program na výboru ČSARIM v polovině února, zatím jeho další stanovisko dr.Pokorná nemá.

Členové výboru se shodli na tom, že program na webu nebude aktualizován , teprve až po 1. červenci, kdy bude znám výsledek hodnocení přijatých abstrakt do 15.5.2010. Všechna zaslaná abstrakta pošle pí.Šenderová prof. Viklickému, který je dál přerozdělí k hodnocení. Tištěný program a abstrakta budou dohromady v jedné publikaci a účastníci kongresu ji obdrží na místě. Všem členům ČTS budou pravidelně, až do konání kongresu, posílány mailové upoutávky- tj. deadliny na registraci a datum blížícího se kongresu. (pozn. první mail byl rozeslán již 11.3 2010).

Dále se členové výboru dohodli, že jednání výboru se uskuteční v předvečer kongresu tj. 15. září od 18.00, a po té se bude v prostorách hotelu Hormony konat společná večeře obou národních výborů tj. českého a slovenského.


3. Informace z jednání pracovní skupiny k realizaci národního akčního plánu týkajícího se dárcovství a transplantací orgánů ( dr. Pokorná)

Členové výboru diskutovali článek „Národní akční plán by měl zvýšit počet transplantací“ resp. rozhovor s Mgr.Šnajdrem náměstkem MZ ČR uveřejněný v časopise EURO, kdy předsedkyně dr.Pokorná, která se účastní jednání pracovní skupiny uvedla, že se téma utváření specializovaných transplantačních center , o kterých se hovoří v článku, na pracovní skupině neprojednávalo. Tématem bylo vytváření nových pozic tzv. dárcovských manažerů v nemocnicích, kdy, jak dr.Pokorná uvedla, stále deklaruje připravenost ČTS vyškolit dárcovské manažery. Členové výboru a zástupci TC v ČR shodně vyjádřili dotazy; jakým způsobem se tito noví dárcovští manažeři napojí na stávající systém tj. napojení na koordinátory čili jak bude probíhat implementace v praxi. Jednoznačně navrhují přímý kontakt dárcovského manažera na koordinátora TC. Koordinátor TC komunikuje potom dále s KST a při organizaci multiorgánových odběrů s koordinátory ostatních TC ČR.

Zároveň se domnívají, že by zástupce ČTS (dr.Pokorná) měl vznést přímý dotaz během jednání pracovní komise na MZ ČR- co MZ ČR zamýšlí se stávajícím počtem TC, zda budou vytvořena z TC centra specializované péče s možností žádat o dotace EU. Tento dotaz byl již cca před rokem na MZ ČR odeslán a odpověď zněla jasně- MZ ČR toto nemá v plánu.

4. Plán akcí na rok 2010.

26. března 2010
TC IKEM ve spolupráci s ČTS organizuje symposium na téma Dárce orgánů (rozšířená kritéria), které se bude konat v Praze v hotelu Corinthia. Program byl poštou rozeslán všem členům České transplantační společnosti.

8.dubna 2010
FN Motol pořádá ve spolupráci s ČTS seminář o transplantaci plic. Ze zahraničních přednášejících pozvání přijal president Eurotransplantu dr. B.Meisner a dr.Klepetko z Vídně. Seminář se bude konat v hotelu Augustin v Praze. Dr.Pokorná seznámila členy výboru s program semináře a členové k němu nemají žádné výhrady.

11. června 2010
Prof.Viklický potvrdil, že blok věnovaný transplantacím ledvin během Nefrologického kongresu bude mít 120 minut , kdy první hodina bude věnována transplantacím (byl požádán prof.Tesař o přednášku s tématem výhody transplantace ledviny pro pacienta v porovnání s dialyzační léčbou, druhou přednášku bude mít prof.Viklický na téma imunosupresiva a dr.Pokorná na téma dostupnosti transplantací a výhod transplantace ledviny od žijících dárců) a druhá hodina bude věnována volným sdělením.


5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM

Smlouvu podepsalo již TC Olomouc, CKTCH reagovalo, že nemají námitky a TC Ostrava mělo připomínku ke smlouvě. Předsedkyně vyzvala ostatní TC, aby též nechala smlouvu podepsat ve svých centrech. Je nutné aby se vyjádřila kladně všechna TC. Na příštím zasedání bude rozhodnuto o postupu při sběru dat v tomto roce.

6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Viz korespondence výše

7. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin (dr. Navrátil)

Dr. Navrátil informoval, že na žádost ČTS se dr.Jan Votoček z FN Motol ujal formálního zpracování, aby odpovídalo připomínkách MZ ČR. To je již hotové a ještě jej zhlédne za ČLK dr.Herman. Vše by mělo být hotovo a odevzdáno na MZ ČR do konce března a dr.Navrátil požádá MZ ČR o pozvání k jednání na květen 2010.

8. Volby 2010

Byla jmenována volební komise - doc.Lischke předseda a 2 členové z jiných center – navrženi byli dr.Hrabalová z TC Olomouc, dr. Mareš TC Plzeň. Celý proces voleb bude plně v kompetenci volební komise.

9. Eurotransplant – otázka členství (všichni)- bod bude na programu na příštím výboru

10. Schválení nový členů ČTS

Za nové členy výbor jednomyslně přijal následující lékaře:

 • MUDr. Lucie Kalinová, FN Olomouc
 • MUDr. Jana Fialová, FN Olomouc

11. Různé

 1. Alokace ledvin - Dr. Pokorná přečetla mail od KST, dr.Březovského ve kterém vyjádřil dotazy k upřesnění alokace ledvin a výbor se shodl na následující odpovědi:
  1. Pokud má dárce pouze jednu ledvinu (ageneze jedné ledviny, stp. nefrektomii,poškození ledviny úrazem, makroskopický nález na ledvině kontraindikujicí transplantaci) nebo se jedná o odběr ledvin en bloc či o odběr ledvin k duální transplantaci - postupovat s preferenci indikujíciho centra, tzn. nabídka pouze urgentnímu čekateli, čekateli s IK=0 a čekateli indikujiciho centra
  2. Pokud jde do výběru pouze jedna ledvina z důvodu, že druhá byla iatrogenně poškozena při odběru, postupovat "první ledvina" - tzn. nabízet primárně všem kategoriím povinné výměny...
  3. V případě dárce KS B alokovat ledvinu příjemcům krevní skupiny B. V případě, že ve WL není žádný vhodný příjemce, nabízet ledvinu i příjemci krevní skupiny AB. (pozn. odpověď zaslána již mailem 11.3. KST, dr.Březovskému).
 2. Privatizace tkáňové banky v Brně
  - Dr. Špatenka informoval výbor, že MZ ČR schválilo privatizaci brněnské tkáňové banky s tím, že Tkáňová komise při MZ ČR o tomto závažném kroku nebyla vůbec informována. Dr. Pokorná a prof. Viklický komentovali, že se jich dotazovali zástupci médií a chtěli další informace. Média i laická veřejnost obecně nerozlišují tkáně a orgány. Výbor ČTS se shodl na tom, že ČTS se má dopisem MZ ČR veřejně distancovat od vzniku této privatizace. Všichni členové výboru vyjádřili znepokojení, že ačkoli je ČTS odbornou společností nebyla vůbec informována a domnívají se, že tento počin na eticky velice citlivé téma, může výrazně zpochybnit odběry orgánů a tkání a ve svém důsledku i snížit počty dárců orgánů.
 3. Joint membership ESOT
  - Dr.Pokorná seznámila členy výboru s dopisem od ESOT a nabídkou tzv. Joint membership
  Nabídka Joint membership znamená členský poplatek 50,- euro /rok -za první 3 roky- pro všechny členy kteří se chtějí k ESOT připojit tzn.slevu 50% na regulerní členské poplatky. Kampaň bude probíhat mailingem cestou agentury. Mailing bude obsahovat zvací dopis podepsaný prezidentem a tajemníkem ESOT s možností dodat si na dopis logo své národní společnosti a dále letáček Joint membership. Mailing bude probíhat za buď a) centralizovaně tj. přímo jej zařídí agentura po obdržení poštovních a mailových adres členů národní společnosti nebo b) národní společnost požádá o potřebné množství „sad“ agenturu a zajistí si mailing sama podle své databáze.
  Členové výboru byli seznámeni s tímto návrhem a k členství ČTS v ESOT se přiklánějí. Mailing by měla zařídit cizí agentura, nicméně adresy členů ČTS dá popř. k dispozici , až po poradě s právníkem- JUDr. Deverovou.
 4. Kongres ISHLT Praha 2012
  - Dr. Pokorná informovala, že v Praze se má konat v roce 2012 světový kongres ISHLT. Vzhledem ke zkušenostech s dobrou organizací ESOT v roce 2008 výbor ČTS souhlasí s odesláním dopisu na organizační výbor ISHLT s doporučením agentury Guarant. V dopise bude deklarována připravenost ČTS ke spolupráci.
 5. TV shot – mylné informace o transplantaci ledviny
  - Členové výboru diskutovali o TV shotu ( a následném článku v Metru) , který vyzněl velice negativně pro transplantace ledvin. Byl odeslán dopis řediteli Zpravodajství ČT. ČTS očekává i reakci KST, dr. Pokorná napíše dopis řediteli KST a vyzve ho k reakci.
 6. Kopie mailu předsedy České hematologické společnosti
  -Dr. Pokorná informovala výbor, že obdržela kopii mailu předsedy České hematologické společnosti doc. Jaroslava Čermáka profesoru Švihovcovi, ve kterém napadá ČTS. Výbor ČTS se rozhodl na takový způsob jednání nereagovat, nicméně je připraven s odbornou společností spolupracovat na společných tématech, pokud bude oficiálně Českou hematologickou společností vyzván. Doposud ČHS ČTS nekontaktovala.

  Příští výbor se koná dne 7. dubna v Praze, od 16 hodin, místo bude upřesněno později. Vzhledem k tomu, že se koná v předvečer kongresu TC Motol, nabízí fa Astellas ubytování pro mimopražské členy výboru. Dr. Pokorná vyzvala své mimopražské kolegy, aby zájem o ubytování neprodleně nahlásili dr.Haně Zoubkové

  Termíny dalších výborů roku 2010:
  Budou stanoveny na příštím jednání.

  V Praze dne 16.3 2010


  Zapsala : R. Dudková, E.Pokorná


  Zpět