Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 7. dubna 2010, Praha, hotel Novotel

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., doc.MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof.MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., MUDr. Pavel Studeník

Host z CBT: Monika Šenderová

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – informace (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)
 3. Informace z jednání pracovní skupiny k realizaci národního akčního plánu týkajícího se dárcovství a transplantací orgánů (dr.Pokorná)
 4. Plán akcí na rok 2010 (všichni)
 5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM
 6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 7. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin (dr. Navrátil)
 8. Volby 2010
 9. Schválení nových členů ČTS
 10. Různé

Připomínky k zápisu, korespondence

Korespondence odeslaná:

 • 17.3.- mail-MZ ČR-Mgr. Křemenová- připomínky ČTS k Národnímu akčnímu plánu podpory dárcovství orgánů a transplantací.
 • 26.3.- mail doc.Černému- přeposlána korespondence o návrhu společného symposia ČSARIM a ČTS ve Špindlerově Mlýně 17.9.

Transplantační kongres v roce 2010

Paní M. Šenderová z agentury CBT informovala přítomné o aktuálním stavu příprav III.Česko_Slovenského transplantačního kongresu. Shrnula, že jsou v hotelu Harmony k dispozici celkem tři jednací prostory a popsala možnosti prostor pro postery (prosklená stěna v 5.poschodí hotelu s možností umístění 20-25 oboustranných tabulí). Sesterské postery budou odděleny. Dále informovala o zájmu vystavovatelů- (Recfarm, Abbott Laboratories, Times CZ, Maxdorf) a v jednání jsou další vystavovatelé ( Arrow Int., Johnson and Johnson).

Dr. Navrátil zajistil mladé lékaře pro technické zajištění prezentace přednášek a paní Šenderová jedná s vrchlabskou hotelovou školou o spolupráci, kdy studentky této školy by pracovaly na kongresu jako hostesky v rámci své praxe.

Registrační poplatek neplatí pouze členové výboru ČTS a STS, členové výboru ČTS budou mít i ubytování hrazeno z rozpočtu kongresu.

CBT je v kontaktu se všemi zahraničními přednášejícími a nabízí jim mj. zajištění letenek, o tuto službu ale zahraniční speakeři zatím neprojevili zájem. Výbor doporučil, aby CBT agentura tento servis jednotlivým speakerům opětovně nabídla.

Dr. Pokorná spolupracuje s prof. Cvachovcem (ČSARIM), který přislíbil projednat společný program na výboru ČSARIM v polovině února, zatím jeho další stanovisko dr. Pokorná nemá. Obrátila se na profesora Vladimíra Černého s prosbou o spolupráci, ten ji přislíbil.

Členové výboru se shodli na tom, že program kongresu bude aktualizován na webu až po 1. červenci.

Mgr.Dudková zajistí rozeslání další mailové upoutávky na kongres všem členům ČTS.

Informace z jednání pracovní skupiny k realizaci národního akčního plánu týkajícího se dárcovství a transplantací orgánů ( dr. Pokorná)

Dr.Pokorná referovala o jednání pracovní skupiny, které se konalo před 2 týdny (zatím není žádný zápis k dispozici), kde zaznělo, že dárcovští manažeři v nemocnicích budou komunikovat s koordinátory TC. Komplexní následné financování těchto profesionálů stále není zřejmé. Tito manažeři budou „pouze“ dárce vyhledávat a referovat je koordinátorům příslušného TC. Doplňující vyšetření bude organizovat ošetřující lékař. Dárcovský manažer bude podřízen přímo lékařským náměstkům a bude mít pravomoc nahlížet i zapisovat do zdravotní dokumentace a právo spolupracovat se všemi specializacemi nemocnice.
Toto téma vyvolalo diskuzi mezi členy výboru, kde za velice důležité považují právě zdroj financování. Opět připomněli, že současní koordinátoři nejsou financováni ze ZP a navrhují, aby byli financováni společně s dárcovskými manažery. Dále se pozastavili nad faktem, že v akčním plánu není deklarována žádná podpora TC.

Plán akcí na rok 2010.

8.dubna 2010
FN Motol pořádá ve spolupráci s ČTS seminář o transplantaci plic. Ze zahraničních přednášejících pozvání přijal president Eurotransplantu dr. B.Meisner a dr.Klepetko z Vídně. Seminář se bude konat v hotelu Augustin v Praze.

11. června 2010
Prof.Viklický potvrdil, že blok věnovaný transplantacím ledvin během Nefrologického kongresu bude mít 120 minut , kdy první hodina bude věnována transplantacím (byl požádán prof.Tesař o přednášku s tématem výhody transplantace ledviny pro pacienta v porovnání s dialyzační léčbou, druhou přednášku bude mít prof.Viklický na téma imunosupresiva a dr.Pokorná na téma dostupnosti transplantací a výhod transplantace ledviny od žijících dárců) a druhá hodina bude věnována volným sdělením.

16.-19.září III.Česko-Slovenský transplantační kongres
Viz samostatný bod zápisu.

Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM

Smlouvu podepsalo již TC Olomouc, ale nedostalo odpověď od právnického oddělení IKEM. CKTCH reagovalo, že nemají námitky a TC Ostrava mělo připomínku ke smlouvě. Právní oddělení IKEM by preferovalo podpis se všemi TC současně. Protože se ještě nepodařilo mít uzavřené smlouvy se všemi TC, výbor rozhodl, že sběr dat v tomto roce bude ještě probíhat jako v loňském roce.
Dr. Pokorná uvedla, že smlouvy by se měly podepsat co nejdříve.

Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Členové výboru poukázali na to, že od 1.4.2010 se změnily doplatky u některých léků (antihypertenziva), kde část hradí pacient.

Návrh kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin (dr. Navrátil)

Dr. Navrátil informoval, že dr.Votoček již provedl zpracování do „balíčků“ , které odpovídají formálním požadavkům MZ ČR. Dnes byly registrační listy podepsány, zhlédne je ještě za ČLK dr.Herman a předpokládá se, že se je podaří prosadit na MZ ČR na jednání v květnu. Dr. Votoček nabídl svou pomoc i při obhajobě na MZ ČR. Dr.Pokorná otevřela otázku, zda by se v rámci národního akčního plánu neměla znovu otevřít otázka kódů odběrových a transplantačních chirurgických výkonů. Ve stávajícím sazebníku není například kód transplantace plic, transplantace ledvin je v urologických výkonech. Po diskusi přítomní souhlasili s tím, že se znovu zkontrolují před třemi lety připravené kódy.

Volby 2010

Na minulém výboru byla jmenována volební komise - doc.Lischke předseda a 2 členové z jiných center – navrženi byli dr.Hrabalová z TC Olomouc, dr. Mareš TC Plzeň. Celý proces voleb bude plně v kompetenci volební komise. Volby jsou dvoukolové a členové výboru a revizní komise se shodli na tom, aby se zvládly do prázdnin. Bylo dohodnuto, že volební lístky připraví TC Motol, a seznam všech řádných členů ČTS bude umístěn na webové stránky ČTS nejpozději do 12.dubna 2010.
V souvislosti s přípravou voleb bylo po diskuzi členy výboru navrženo, aby se změnily stanovy a volební období prodloužilo ze současných dvou let na tři roky.

Schválení nový členů ČTS

Za nové členy výbor jednomyslně přijal následující lékaře:

 • MUDr. Jevgenija Vymětalová, IKEM, KK
 • MUDr. Jan Bafrnec, IKEM, KTCH

Různé

Dr. Navrátil vyzve všechny členy, aby uhradily členské příspěvky.

Příští výbor se koná dne 26. května v Praze, od 12 hodin, v IKEMu, u dr.Pokorné, - 1.p.


Termíny dalších výborů roku 2010:
26.5. (středa) 2010 ve 12:00, IKEM
23.6. (středa) 2010 ve 12.00, IKEM

V Praze dne 20. dubna 2010


Zapsala : R. Dudková, E.Pokorná


Zpět