Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 26. května 2010, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Pavel Studeník

Host z CBT: Monika Šenderová

Host z IKEM: Mgr.Barbora Půžová, právní oddělení IKEM

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – informace (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)
 3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr.Pokorná)
 4. Plán akcí na rok 2010 (všichni)
 5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM
 6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 7. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin (dr. Navrátil) a všech transplantačních výkonů (všichni)
 8. Volby 2010 (doc. Lischke)
 9. Schválení nových členů ČTS
 10. Různé
  - ESOT joint member

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Korespondence odeslaná:

 • 10.4.- odpověď- stanovisko ČTS na dopis SUKL (Mgr.Podrazilová) viz níže.
 • 20.4.- MZČR, dr.Pánové- žádost o informaci týkající se privatizace Tkáňové banky v Brně Odpověď na mail docenta Čermáka, předsedy české hematologické společnosti, který vyzývá oficielně společnosti podávající IS mimo SPC k setkání
 • 25.4.- odpověď – stanovisko ČTS a dopis ohledně SANDIMMUNu i.v.
 • 26.4.- elektronicky-zaslány na MZČR (dr.Janečkové) konečné verze registračních listů výkonů pulzatilní perfuze ledvin a odběr ledvin od dárce s nebijícím srdcem.
 • 27.4.- elektronicky od předsedkyně ČTS členům výboru- kódy transplantologie- s vyžádáním stanoviska do
 • 14.5.2010 5.5.- dopis prof. Švihovcovi jako odpověď na jeho mailový dotaz ohledně ambulantní proskripce preparátu basiliximab.
 • 11.5.- dopis prof. Švihovcovi- odpověď na jeho mailový dotaz ohledně valgancikloviru

Korespondence přijatá:

 • 8.4.- dopis od SUKL, Mgr. Podrazilové- problematika terapeutické zaměnitelnosti léčivých přípravků (imunosupresiva – tacrolimus, everolimus, sirolimus, mykofenolát).
 • Mail od docenta Čermáka, předsedy české hematologické společnosti, který vyzývá oficielně společnosti podávající IS mimo SPC k setkání (ČNS, ČTS, ČHS, ČIS, Č neurologická S, Č revmatologická S)
 • 19.4.- dopis od SUKL, Mgr.Podrazilové- žádost o stanovisko k použití přípravku SANDIMMUN i.v. v klinické praxi.
 • 30.4.- dopis od MZČR-dr.Pánové- předání dopisu ohledně privatizace Tkáňové banky na Odbor zdravotních služeb

2. Transplantační kongres v roce 2010

Zástupkyně z agentury CBT pí. M. Šenderová informovala přítomné o aktuálním stavu příprav III.Česko-Slovenského transplantačního kongresu. Je zatím přihlášeno 161 účastníků, se všemi zahraničními řečníky je agentura CBT v kontaktu a dojednává příjezdy jednotlivých hostů. Na otázku pí. M. Šenderové, jak postupovat v jednání s firmou Johnson and Johnson, která má zájem o symposium s tím, že dá k dispozici jmenovky pro všechny účastníky, se jí od výboru dostalo odpovědi, že pouze platinoví a zlatí sponzoři ČTS mají možnost organizování symposia během kongresu, ostatní firmy mají možnost výstavního stánku. V případě, že se stanou partnery, je možné mít vlastní symposium do budoucna. V tomto smyslu pí.Šenderová odpoví firmě Johnson and Johnson.


Časopis Diagnóza v ošetřovatelství má zájem o mediální partnerství s tím, že by poskytl po jednom výtisku do kongresových tašek pro zdravotní sestry. V prodlouženém termínu pro abstrakta do 18.května bylo přijato celkem 138 abstrakt. Vědecký výbor kongresu (předseda prof. Viklický) provede analýzu abstrakt dle tematických okruhů do 30. června, agentura (pí.Šenderová) obdrží podklady do 10.7. a 26.8. po všech korekturách musejí být zadány do výroby. Abstrakta budou tištěna ve formátu A4, budou obsahovat i program kongresu. Řazení abstrakt domluví prof.Viklický s pí.Šenderovou. Před nebo po výboru 23.6. se sejdou členové vědeckého výboru a dopracují program.

3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)

Jak uvedla dr.Pokorná hlavním tématem, kterým se pracovní skupina zabývala, bylo vytvoření profilu dárcovského konzultanta a vytvoření jeho pracovní náplně. Na posledním jednání byli též přítomni zástupci ČSIM , ČSARIM a neurochirurgové. Národní akční plán byl schválen Vládou ČR začátkem května. Jak uvedla zástupkyně MZČR má MZ k dispozici 1 milion Kč, za který má tato nová pozice vzniknout v celkem 15 přímo řízených nemocnicích. V polovině června (17.6.) se sejdou náměstkové těchto nemocnic na MZ ČR, kde též bude dr.Pokorná prezentovat český transplantační program.

4. Plán akcí na rok 2010.

11. června 2010 – Český nefrologický kongres Praha
Blok věnovaný transplantacím ledvin během Nefrologického kongresu bude mít 120 minut , kdy první hodina bude věnována transplantacím (byl požádán prof.Tesař o přednášku s tématem výhody transplantace ledviny pro pacienta v porovnání s dialyzační léčbou, druhou přednášku bude mít prof.Viklický na téma imunosupresiva a dr.Pokorná na téma dostupnosti transplantací a výhod transplantace ledviny od žijících dárců) a druhá hodina bude věnována volným sdělením.

16.-19.září III.Česko-Slovenský transplantační kongres
Viz samostatný bod zápisu.

5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM

Zástupkyně právního oddělení IKEM Mgr.B.Půžová seznámila přítomné se současným stavem podpisu smluv mezi IKEM a dotčenými ZZ. Smlouvu podepsala FN Olomouc jako jediná bez připomínek. Smlouvu akceptuje též CKTCH Brno. Ostatní oslovená ZZ měla připomínky. Mgr.Půžová přislíbila zaslat hromadný mail všem ZZ do 31.5.2010 s cílem vyjasnit veškeré připomínky, aby smlouvy mohly být urychleně podepsány. Další informace o stavu bude podána na příštím výboru.

6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Dr. Pokorná informovala o setkání zástupců odborných společností (ČNS, ČTS, ČHS, ČIS, Č neurologická S, Č revmatologická S) týkající se společného postupu pro preskripci IS mimo SPC. Jednání iniciovala ČHS, účastnil se jej i prof. Švihovec. Odborné společnosti by měly připravit podklad pro jednání – počet pacientů a preparátů, kterých se toto týká.

7. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (kódy transplantačních výkonů)

Dr. Pokorná informovala, že pracovní skupina na MZČR, které se účastní, a kde jsou zástupci MZ, ZP, pacientů (Koalice pro zdraví) podpořila aktivitu ČTS na znovu podání kódů transplantačních výkonů a doporučila, aby ČTS tyto kódy co nejrychleji podala k dohodovacímu řízení samostatně nikoli jako součást velkého chirurgického sazebníku.

Výbor se dohodl na zorganizování pracovní skupinky transplantačních chirurgů ze všech TC na jednání v TC Motol již příští týden, kam zároveň bude pozván dr.Votoček, který by metodicky zpracoval tyto kódy pro jednání na MZ a ZP.

8. Volby 2010

Jak informoval předseda volební komise doc.Lischke, volební lístky byly rozeslány všem členům ČTS, celkem se vrátilo 101 platných volebních lístků. Hlasy byly sečteny a podle množství hlasů připraveno 20 nejúspěšnějších kandidátů do výboru. Z těchto kandidátů se bude volit devítičlenný nový výbor a tři členové revizní komise.

9. Schválení nový členů ČTS

Členové výboru schválili nové členy ČTS, jedná se o tyto uchazeče::

 • MUDr. Markéta Hegarová, KK IKEM
 • MUDr. Miloš Kubánek, PhD., KK IKEM
 • Prof. MUDr. Karel Matoušovic, FN Motol
 • MUDr. Roman Šafránek
 • pan Jiří Přichystal, Meditrans
Pozn. Výbor upozorňuje zájemce o členství, že dle stanov nestačí vyplnit on-line přihlášku. Přihláška musí být řádně podepsána a fyzicky poslána k rukám předsedkyně MUDr.Evy Pokorné nebo vědeckého tajemníka doc. Němce.

10. Různé

 1. ESOT joint membership - bylo schváleno již na výboru 10.3. 2010- otázkou zůstala forma oslovení členů ČTS. Po poradě s právníkem ČTS využije variantu B navrženou ESOTem a v tomto smyslu bude ESOT informován.
 2. V reakci na obdržený dopis od KST ohledně alokací ledvin, výbor pověřil dr.Pokornou, aby se sešla se zástupci KST a zodpověděla některé jejich otázky, aby se předešlo veškerým nejasnostem. Formulace otázek členové výboru považují za velmi nepřesné a nesrozumitelné.
 3. Výbor se shodl na tom, aby paní účetní S. Vrabcová zaktualizovala seznam neplatičů za poslední roky a zadala uveřejnění tohoto seznamu na webové stránce ČTS.
 4. Prof. Adamec pozval přítomné zástupce výboru na přednášku na 15.6. 2010 do kongresového sálu IKEM resp. malou oslavu ku příležitosti provedení jeho tisící transplantace orgánů.
 5. ČTS obdržela dopis od předsedů ESOT kongresu, který se bude konat v dnech 4.-7.9. 2011 v Glasgow, se žádostí o zaslání jmen navržených národních kandidátů na hodnotitele abstrakt, a též předsedající jednotlivých sekcí. Výbor ČTS navrhl kandidáty a pověřil dr. Pokornou odpovědí.
 6. V souvislosti se schválením jednotné direktivy o transplantacích evropským parlamentem, dr. Vítko navrhuje, že by bylo dobré pozvat poslankyni evropského parlamentu dr. Sehnalovou popř. někoho z MZ ČR, aby přetlumočili tuto direktivu odborníkům. Výbor souhlasí a domnívá se, že tato jednotná direktiva bude mít velký dopad na transplantační medicínu v ČR.
 7. Dále dr.Vítko poznamenal, že lékaři nefrologové se obecně domnívají, že kritéria zařazení do WL jsou velice různá v jednotlivých TC ČR. Výbor se po diskuzi dohodl na uspořádání celorepublikového semináře na jaře 2011 pro nefrology, kde by se prezentoval postup pro zařazování na WL.

Příští výbor se koná dne 23. června v Praze, od 12 hodin, v IKEMu, u dr.Pokorné, - 1.p.

V Praze dne 14. června 2010


Zapsala : R. Dudková, E.Pokorná


Zpět