Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 23. června 2010, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr.Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: doc. MUDr. Petr Němec, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD.,

Host z CBT: Monika Šenderová

Host z IKEM: Mgr.Barbora Půžová, právní oddělení IKEM

Host z IKEM: MUDr.Antonij Slavčev, CSc., prac. Klinické a transplantační imunologie, Národní referenční HLA laboratoř

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – informace (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)
 3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr.Pokorná)
 4. Plán akcí na rok 2010 (všichni)
 5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM
 6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 7. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)
 8. Schválení nových členů ČTS
 9. Různé – alokace ledvin ot. senzibilizovaných nemocných ve stávajícím alokačním systému

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Korespondence odeslaná:

 • 31.5.- mailová odpověď-stanovisko ČTS prof.Švihovcovi na jeho dotaz k NHZC LO4AD01 cyklosporin i.v. a valganciklovir
 • 14.6.- mail europoslankyni dr.Sehnalové se žádostí o schůzku se členy výboru ČTS
 • 15.6.- mailem odpověď ESOTu - Joint membership- že máme zájem o spolupráci, z českého právního hlediska musíme volit variantu B (nepředávat adresy třetí straně) a očekáváme podklady, které sami rozešleme členům ČTS.
 • 15.6.- mailem i poštou odpověď ESOTu - zaslány návrhy jmen a mailových spojení odborníků (hodnotitelé abstrakt a předsedové sekcí na kongres ESOT v Glasgow 2011).

Korespondence přijatá:

 • 1.6.- odpověď z MZČR od ředitele odboru ing.Kocourka na náš dotaz ohledně privatizace Tkáňové banky v Brně- kopie dopisu členové výboru obdrželi. Prof. Švihovec – NHZC k připomínkám opět skupina 70/1 imunosupresiva

2. Transplantační kongres v roce 2010

Zástupkyně agentury CBT pí. M. Šenderová informovala přítomné o aktuálním stavu příprav III.Česko-Slovenského transplantačního kongresu. Dosud se přihlásilo 215 účastníků. Bude rozeslán mail s upozorněním na možnost registrace za snížený registrační poplatek do 1.7.2010. Paní Šenderová též ověřila přihlášení k ubytování u výboru ČTS, aby nedošlo k duplicitě. Výbor STS své požadavky již v pořádku předal.

Jsou přihlášeny následující vystavovatelé: Recfarm, Times CZ, Maxdorf, Johnson and Johnson, Abott, Nycomed.

Zástupkyně pořádající agentury též představila návrh jmenovek a grafiku certifikátu o účasti- výbor oba návrhy schválil, stejně jako se dohodl na výběru kongresových tašek a odsouhlasil je (cena za tuto tašku je vyšší a je částečně nad plánovaný rozpočet). Dále pí.Šenderová představila trička, které budou mít hostesky, technici a též zástupci výboru. Ti se též shodli, že výroba trik bude též nad rozpočet.

O kreditní body zatím nebylo na ČLK zažádáno, neboť není zcela hotov vědecký program, který musí tvořit přílohou k žádosti.

Vědecký program byl dnešní den dopracován, bylo zasláno celkem 150 abstrakt, z toho 90 lékařských a 60 sesterských. Předseda vědeckého výboru prof.Viklický konstatoval, že přišlo velice málo abstrakt na téma tkání. Výbor po diskuzi odhlasoval, že nedoporučuje prodloužit deadline pro skupinu tkáňových odborníků, s odůvodněním, že času na přípravu bylo dost a podmínky musí být pro všechny stejné. Pro téma tkáně zůstává 120 minutový blok a je možné jej doobsadit. Výbor se dohodl, že postery očísluje agentura CBT dle skupin, do kterých byly postery přihlášeny. Sesterské postery budou umístěny u kinosálu. Výbor ČTS odsouhlasil, že všechny práce budou přijaty, některé přednášky jako postery. Agentura CBT pošle do poloviny července informaci všem autorům detaily o umístění jejich abstraktu do programu a u přednášek bude uvedena vymezená doba prezentace.

3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace ( dr. Pokorná)

Dr. Pokorná informovala výbor ČTS o další schůzce pracovní skupiny na MZČR, kde byla pozice dárcovského konzultanta představena náměstkům pro léčebnou péči z přímo řízených nemocnic a kde dr. Pokorná prezentovala český transplantační program. Na jednání byli též přítomni zástupci ČSIM , ČSARIM a neurochirurgové. Jsou připravovány kalkulační listy výkonů pro tuto funkci. Hlavním partnerem MZČR je bezesporu KST, která má konzultanty též vzdělávat.

4. Plán akcí na rok 2010

16.-19. září 2010 III.Česko-Slovenský transplantační kongres Viz samostatný bod zápisu.

5. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM

Zástupkyně právního oddělení IKEM Mgr.B.Půžová informovala o reakcích svých kolegů z právních oddělení jednotlivých TC , kdy, jak se zdá z některých připomínek, smlouva nebyla správně vyložena a výbor pověřil Mgr.Půžovou, aby poslala „vysvětlující dopis“. IKEM zatím podepíše pouze bilaterální smlouvy s TC Olomouc a CKTCH Brno, které se smlouvou souhlasily.

6. Revize úhrad imunosupresivních léků -(všichni)

Viz korespondence

7. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (kódy transplantačních výkonů)

Dr.Pokorná informovala, že návrhy kalkulačních listů nových výkonů (odběr orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin budou obhajovány na MZ ČR 29.6.2010. Dr. Navrátil informoval, že se sešla pracovní skupina ohledně přípravy kalkulačních listů transplantačních výkonů- původně zpracovaný dokument (před 3 roky) shledal dr.Votoček již za zastaralý a doporučil vytvořit tzv. „balíčky“. Skupina požádala jednotlivá TC, aby si vybrala určitý počet transplantací a požádala o bodovou a cenovou kalkulaci. Tzv. balíčková metoda se jeví jako nejpřijatelnější, kdy ZP by věděly do budoucna ceny za transplantace. Na podání návrhu na MZČR se tedy pracuje, návrhy by měly být hotové do konce července 2010.

8. Schválení nových členů ČTS

Členové výboru schválili nové členy ČTS:
 • MUDr.Zora Dorazilová, KK IKEM
 • Mgr.Eva Slimáčková, odd. imunogenetiky IKEM

9. Různé

 1. MUDr.Antonij Slavčev z pracoviště Klinické a transplantační imunologie IKEM prezentoval výboru ČTS názor, že by se měl upravit systém crossmatch v ČR, který se jeví jako zastaralý. Po uvedení dosud fungujícího systému členové výboru shodně vyjádřili souhlas s nutností úpravy, zejména by se měl zlepšit metodika i organizace crossmatch, a požádali dr.Slavčeva, aby připravil návrh, který by zaslal všem dotčeným laboratořím.
 2. MUDr.Pokorná se sešla se zástupci KST, aby zodpověděla některé otázky ohledně alokací ledvin (viz bod zápisu z minulého jednání výboru 26.5). Při této příležitosti dr.Pokorná zjistila, že dle současných alokačních pravidel nejsou ledviny nabízeny skupině hypersenzibilizovaných pacientů (PRA 80-100%), neboť jsou přednostně nabízeny čekatelům z preferovaného centra dle bilance ledvin. Jedná se o 20 pacientů. Dr.Pokorná navrhla skupinu hypersenzibilizovaných zařadit do „povinné výměny“ nad kategorii dle bilance TC. Po diskusi s návrhem výbor souhlasil s tím, že za půl roku se provede hodnocení.
 3. MUDr.Studeník, pověřený vědeckým tajemníkem doc. Němcem, uvedl, že o Cenu ČTS o nejlepší publikaci za rok 2009 se ucházely 4 práce a dle impact faktoru se vítězem stal MUDr. Tomáš Reischig z FN Plzeň:
  1. místo, IF 3,816 – MUDr.Reischig, FN Plzeň: Effect of cytomegalovirus viremia on subclinical rejection or interstitial fibrosis and tubular artrophy in protocol biopsy at 3 months in renal allograft recipients manager by preemptive therapy or antiviral prophylaxis., která byla uveřejněna v Transplantation 2009, 87(3): 436-444.
   A dále je pořadí následující:
  2. místo, IF 3,77- MUDr.Matia, IKEM : Successful surgical treatment of multilevel aortic aneurysma combined with renal transplantation, která byla uveřejněna v Journal of Vascular surgery 2009, Volume 50, Numer 1, 198-201.
  3. místo, IF 3,007- MUDr.Matia, IKEM: The positive Effect of Immunosupression on Adaptation of Venous Allografts to Arterialisation in Rats, která byla uveřejněna v Eur J Vaasc Endovasc Surg (2009), doi. 10.1016/j.ejvs.2009.11.016
  4. místo, IF 2,339- MUDr. Krejčí, FN Olomouc: Sonographic findings in borderline changes and subclinical acute reanal allograft rejection, která byla publikována časopise European Journal of Radiology 71 (2009) 288-295.
  O cestovní grant ČTS a Astellas nikdo nepožádal.
 4. MUDr.Navrátil doporučil , aby se sešla revizní komise.
  Prof. Adamec za revizní komisi uvedl, že se komise sejde 1. září v 11.00 před konáním výboru v pracovně dr. Pokorné.
  Příští výbor se koná dne 1.září v Praze, od 12:00 hodin v IKEM u dr. Pokorné, v - 1.p. Další termín jednání výboru: 15. září v podvečer kongresu, Špindlerův Mlýn.

  V Praze dne 30. června 2010

  Zapsala : R. Dudková, E.Pokorná


  Zpět