Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 1.září 2010, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc.MUDr. Robert Lischke, PhD. , MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr.Petr Němec, CsC., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr.Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Host z CBT: Monika Šenderová

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – informace (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)
 3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr.Pokorná)
 4. Informace ze setkání zástupců výboru ČTS s poslanci Evropského parlamentu RND. Pavlem Pocem a MUDr. Olgou Sehnalovou
 5. Transplantace orgánů u cizích státních příslušníku v ČR
 6. Plán akcí na rok 2010 (všichni)
 7. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM
 8. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 9. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)
 10. Výsledky voleb (doc. Lischke)
 11. Schválení nových členů ČTS
 12. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Do zápisu byla zohledněna připomínka dr.Navrátila, aby bylo do zápisu vypsáno jméno vítěze Ceny o nejlepší publikaci ČTS tj. MUDr.Tomáše Reischiga.

Korespondence přijatá:

25.6.- obdrženy slíbené sady (brožurky a průvodní dopis) od ESOT, týkající se Joint membership

Korespondence odeslaná:

28.6. - mailem všem členům výboru ČTS (od.dr.Pokorné) – žádost o připomínky k návrhu kalkulačního listu – Činnost dárcovského konzultanta po identifikaci možného dárce“
30.6. - dopis dr.Březovskému, KST- info že skupina hypersenzibilizovaných čekatelů PRA 80-100% byla schválena k zařazení do tzv. povinné výměny
30.6.- poštou - rozeslány všem členům ČTS brožurky týkající se Joint membership ESOT
2.7.- mailem České lékařské komoře, odd.vzdělávání - žádost o zařazení III.ČS. - Slov. Tx kongresu do celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a o udělení kreditů
9.8. - poštou SUKLu- vyjádření ČTS k NHZB LA4AA04 antithymocytární globulin vč. přílohy tj. kopie mailu ze 18. 5. 2010 prof.Švihovcovi
25.8. - rozeslána všem členům ČTS pozvánka na Valnou hromadu na 17. 9. 2010
25.8. – gratulace ministru zdravotnictví a deklarace spolupráce ČTS s MZ

2. Transplantační kongres v roce 2010

Zástupkyně agentury CBT pí. M. Šenderová informovala přítomné o aktuálním stavu příprav III.Česko-Slovenského transplantačního kongresu a rozdala zpracovaný rámcový program ke kontrole. K datu 1.9.2010 se přihlásilo 456 účastníků (200 zdravotních sester a 256 lékařů) a 15 vystavovatelských firem.

Výbor se shodl, že k diskusi budou připraveny pevné mikrofony v uličce přednáškového sálu.

Pí.Šenderová upřesnila, že částka za předem schválené náklady nad rozpočet činí cca 100 tis.Kč (byly schváleny výborem vyšší náklady na kongresové tašky, výroba triček s logem ČTS, pronájem dalšího třetí sálu a techniky, vyšší DPH z 19 na 20% a nebyl splněn plánovaný příjem z registračních poplatků). Náklady na zvané spíkry – cestovné a ubytování budou hrazeny CBT zvlášť. Odměny za přednášky zvaných hostů budou hrazeny přímo ČTS na základě Dohod o provedení činnosti.

Prof.Viklický sdělil, že byly provedeny četné korektury vědeckého programu a abstrakt. Definitivní program bude umístěn na web kongresu do 5.9.2010.

V rámci konání kongresu proběhne i Valná hromada ČTS, zprávu o činnosti připraví a přednese dr.Pokorná, zprávu o hospodaření dr. Navrátil a zprávu revizní komise dr. Vítko.

Dr.Pokorná sdělila, že bylo uděleno celkem 20 kreditních bodů ČLK za účast na kongresu.

3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)

Dr. Pokorná informovala výbor ČTS o dalších dvou schůzkách pracovní skupiny na MZČR, které proběhly během prázdnin a na kterých byl připraven kalkulační list pro činnost dárcovského konzultanta. Jsou již i známa jména konzultantů v přímo řízených nemocnicích. Vzdělávání konzultantů zajistí KST s tím, že přednášky odborníků transplantologů budou součástí tohoto vzdělávání. MZ též by mělo dát stanovisko ohledně pozice stávajících koordinátorů.
Diskuzi mezi členy výboru vyvolala otázka nejasného financování dárcovských konzultantů.

Dr. Pokorná informovala, že všem členům výboru poslala 28. června 2010 k připomínkám návrh kalkulačního listu pro dárcovského konzultanta – „Organizace odběru orgánů od zemřelého dárce“. K návrhu nebyly připomínky a bude předložen MZ a ZP k registraci.

4. Informace ze setkání zástupců výboru ČTS s poslanci Evropského parlamentu RND. Pavlem Pocem a MUDr. Olgou Sehnalovou

Zástupci výboru se sešli dne 22. července 2010 s výše uvedenými europoslanci a jednali o tématech transplantační medicíny, která by se měla prosazovat v europarlamentu mj. i o jednotném financování odběrů orgánů apod. Evropská směrnice byla již oficiálně přeložena do češtiny, je koncipována na velice obecné úrovni, směrována hlavně na bezpečnost a kvalitu orgánových transplantací a v zásadě je v souladu s českým transplantačním zákonem. Nicméně zákon č. 285/2002 Sb. musí být podroben analýze, zda jsou všechny body evropské směrnice implementovány a zcela jistě bude novelizován.

5. Transplantace orgánů u cizích státních příslušníku v ČR

Zákon 285/2002 Sb. umožňuje provádět transplantace orgánů u cizích státních příslušníků, ale vzhledem k nedostatku orgánů k transplantacím a povinnosti zajistit péči českým občanům, měla by ČTS vyjádřit svůj postoj k tomuto problému.

V Evropě neexistuje jednotný přístup. Po diskusi se výbor shodl na formulaci pro transplantaci ledvin od zemřelých dárců - do čekací listiny může být zařazen cizinec, který je více než rok v péči specialisty v ČR či je v pravidelně dialyzován v HDS ČR více než jeden rok, současně nesmí být registrován ve WL jiné země (prohlášení a možnost kontroly). (znění upraveno na jednání výboru dne 16.9.2010- viz další zápis)

Pro transplantace srdce, jater, plic, pankreatu zatím nebylo stanovisko ČTS formulováno, vždy by měla platit dohoda o reciprocitě – poskytnutí orgánu od země původu pacienta. Diskuse na toto téma bude pokračovat.

K častým dotazům novinářů na téma transplantační turistiky se ČTS bude odvolávat k připojení se k Istanbulské deklaraci a všem aktivitám z ní vyplývající.

6. Plán akcí na rok 2010-2011

16.-19.září III.Česko-Slovenský transplantační kongres
Viz. samostatný bod zápisu.

V roce 2011 by ČTS měla zorganizovat sympozium na téma přístupu pacientů do WL na transplantaci ledvin, dostupnosti transplantací ledvin, problematice transplantací od žijících dárců a postupu pro zařazování pacientů do WL. Cílovou skupinou jsou neurologové, event. diabetologové a internisté.

Dr. Pokorná informovala, že firma Organ Recovery Systems by chtěla uspořádat seminář na téma pulzatilní perfuze. Termín bude zřejmě listopad 2010 a místo Brno – měli by se jej zúčastnit i kolegové ze SR . Výbor ČTS tuto informaci vzal na vědomí a případně poskytne informaci členům o této akci (webové stránky ČTS, mailing).

7. Databáze pacientů po orgánových transplantacích, návrh smlouvy s ZZ a IKEM

Jak informovala předsedkyně ČTS dr.Pokorná, IKEM podepsal smlouvu s FN Olomouc a na podpis je připravena smlouva s CKTCH.

Dále dr. Pokorná informovala, že byla provedena aktualizace stávající databáze a doplněny údaje o transplantacích orgánů v roce 2009. Přehled bude prezentován na kongresu ve Špindlerově Mlýně. ČTS uhradila formou Dohod o provedení práce činnost pracovníků všech TC, kteří se na aktualizaci podíleli.

8. Revize úhrad imunosupresivních léků

Viz korespondence

9. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (kódy transplantačních výkonů)

Dr. Navrátil informoval, že se konalo jednání na MZ ČR o 2 nových kódech transplantačních výkonů. Co se týče odběru orgánů od dárce se smrtí srdce a pulzatilní perfuze ledvin; roztoky se budou vykazovat jako ZULP. V případě nepoužití ledvin, ZP nebude hradit nic. Podle sdělení dr.Navrátila chce pracovní skupina ČTS vytvořit „balíčky“ postupně na všechny transplantační výkony.
FN HK přislíbila jednak kalkulaci finanční náročnosti a dále vytvoření návrhu formuláře, který dr. Navrátil cca do 10 dní rozešle na jednotlivá TC.

„Organizace odběru orgánů od zemřelého dárce“ – viz bod 3.

10. Výsledky voleb

viz samostatná příloha Zápis ze zasedání volební komise konaného dne 28. 7. 2010 v Praze, Motole.
Z rozeslaných 275 volebních lístků došlo zpět celkem 139 , z nichž bylo 137 platných a 2 neplatné, 1 se vrátil jako nedoručitelný.
Prof. Viklický a dr. Samlík měli rovnost hlasů a prof. Viklický nabidl dr. Samlíkovi členství ve výboru a on se stane předsedou revizni komise.

Současný výbor ČTS navrhuje doplnit návrh programu jednání Valné hromady ČTS o bod, aby se současné dvouleté volební období změnilo na období čtyřleté, jak je tomu běžně i u jiných odborných společností.

11. Schválení nových členů ČTS

Členové výboru schválili novou členku ČTS:
RNDr. Evu Matějkovou, z Národního Tkáňového Centra, Brno

12. Různé

a) doc.Němec informoval o schůzce předsedů národních transplantačních společností a členů Istanbulské deklarace (DICG-PA), která se konala 17.8.2010 v rámci XXIII.mezinárodního kongresu The Transplant Society ve Vancouveru. Byly jednak prezentovány výsledky dosavadní činnosti DICG-PA, kdy se jim podařilo v některých zemích tzv. orgánové turistiky změnit legislativu a tím tuto nelegální činnost značně omezit.

Příští výbor se koná dne 16.září od 12:30 hodin v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně.

V Praze dne 3. září 2010
Zapsala: R. Dudková, E.Pokorná

Zpět