Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 16.září 2010, Špindlerův Mlýn, hotel Harmony

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc.MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr.Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr.Jiří Samlík, MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr. Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

Program:

  1. Připomínky k zápisu, korespondence
  2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – informace ( prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)
  3. Transplantace orgánů u cizích státních příslušníků v ČR (všichni)
  4. Plán akcí na rok 2010 (všichni)
  5. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)
  6. Schválení nových členů ČTS
  7. Různé

1. Připomínky k zápisu, korespondence

Zápis doplněn dle připomínek, znovu byl diskutován bod ad 5 Transplantace orgánů u cizích státních příslušníků v ČR– závěr viz bod ad 3 jednání dnešního výboru.

Korespondence přijatá:

1.9. - poděkování ministra zdravotnictví za gratulaci ČTS k jeho zvolení do funkce

2.9. - mailem - z MZČR- od ing.Jenšovské, ředitelky Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním- žádá o zaslání opravených originálů registračních listů- pulzatilní perfuze a odběr ledviny od dárce s nebijícím srdcem.

8.9. - dopis od TC IKEM, přednosty dr.Trunečky informující o termínu konání Prague hematology Meeting, který bude 20.-22.9.2012 s ohledem na plánování termínu konání IV. Česko-Slovenského transplantačního kongresu.

Korespondence odeslaná:

2.9. - mailem- dr.Lackové, prezidentce STS- pozvání členům výboru STS na společnou večeři se členy výboru ČTS ve Špindlerově Mlýně.

7.9. - mailem všem členům ČTS- připomenutí zahájení transplantačního kongresu s odkazem na bližší informaci na webové stránky kongresu.

8.9. - doporučeně poštou na MZČR dr.Janečkové- vyplněný registrační list- Organizace odběru orgánů od zemřelého dárce rádcovským konzultantem.

2. Transplantační kongres v roce 2010

Dr. Pokorná informovala o nabídce firmy Roche – pořízení filmového záznamu z kongresu (sympozia Roche, zahájení a některých přednášek), který by byl k dispozici na portálu Moje medicína. Přítomní souhlasili, dr. Pokorná požádá o autorizaci.

3. Transplantace orgánů u cizích státních příslušníku v ČR

Zákon 285/2002 Sb. umožňuje provádět transplantace orgánů u cizích státních příslušníků, ale vzhledem k nedostatku orgánů k transplantacím a povinnosti zajistit péči českým občanům, měla by ČTS vyjádřit svůj postoj k tomuto problému.

V Evropě neexistuje jednotný přístup.

Po diskusi se výbor shodl na následujícím znění: do čekací listiny na transplantaci ledviny od zemřelého dárce může být zařazen cizinec, který je prokazatelně pravidelně dialyzován v HDS České republiky více než 1 rok a současně nesmí být registrován ve WL jiné země (prohlášení a možnost kontroly).

4. Plán akcí na rok 2010-2011

Výbor ČTS spolu s výborem STS se domluví (pokud možno co nejdříve) na termínu konání IV. Česko-Slovenského transplantačního kongresu v roce 2012, kdy organizátorem bude SR, TC Banská Bystrica.

2010
- listopad seminář v Brně na téma pulzatilní perfuze - firma Organ Recovery Systems.

2011
- akce ČTS - sympozium na téma přístupu pacientů do WL na transplantaci ledvin, dostupnosti transplantací ledvin, problematice transplantací od žijících dárců a postupu pro zařazování pacientů do WL.

5. Návrh kalkulačních listů nových výkonů (kódy transplantačních výkonů)

Dr. Pokorná informovala, že byl oficielně předán na MZČR k dohodovacímu řízení kód Organizace odběru orgánů od zemřelého dárce“.

6. Schválení nových členů ČTS

Výbor schválil tyto nové členy:
MUDr. Eva Kryštůfková- IKEM
Doc.MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.- VFN
MUDr.Miroslav Špaček-VFN
Ing.Jana Růžičková-Novartis
Paní Jaroslava Koryčanská, Novartis

7. Různé

Jednání nově zvoleného výboru se bude konat 17.9. 2010 ve Špindlerově Mlýně.

Příští výbor se koná dne 26.října od 12:00 hodin v IKEM, v pracovně dr.Pokorné.

V Praze dne 30. září 2010
Zapsala: E.Pokorná , R. Dudková

Zpět