Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 26.října 2010, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr.Petr Bachleda, CSc., MUDr.Pavel Navrátil, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr.Jiří Samlík, MUDr.Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr.Ondřej Viklický, CSc.

Omluveni: doc.MUDr. Robert Lischke, PhD., doc.MUDr.Petr Němec, CSc., MUDr. Pavel Studeník

Hosté: M. Šenderová, CBT

Program:

 1. 1. Připomínky k zápisům, korespondence

 2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – hodnocení kongresu -průběžné vyúčtování (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)

 3. Volba místopředsedy České transplantační společnosti (všichni)

 4. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr.Pokorná)

 5. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)

 6. Návrh na způsob financování aktivit ČTS v letech 2010-2012 (všichni)

 7. Návrh smlouvy o spolupráci se SR (všichni)

 8. Otázka členství v Eurostransplantu a zahraniční spolupráce (všichni)

 9. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

 10. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)

 11. Schválení nových členů ČTS (všichni)

 12. Různé – termíny konání výborů (všichni)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Přijatá:
 1. 21.9.- mailem od KST dr. Březovského- návrh smlouvy mezi MZ ČR a SR o spolupráci
 2. 23.9.- dopis od Novartis- žádost o vyjádření k distribuci přípravku Certican O.25 a 1 mg
 3. 5.10.-dopis od VZP- odpověď na žádost ČTS o zařazení léčiva Simulect podobně jako byl zařazen Zenapax (ZULP). Uvedeno, že v nejbližší době bude zařazen jako ZULP (časově blíže nespecifikováno)
 4. 21.10.- dopis od SÚKL- dotaz na možnost léčby tacrolimem i.v. v ambulantní praxi. (Prograf)
Odeslaná:
 1. 21.9.- návrh smlouvy mezi ČR a SR rozeslán mailem členům výboru
 2. 27.9.- odpověď na dopis Novartisu dr.Plucnarové- vyjádření k přípravku Certican (podpora distribuce různých gramáží přípravku)
 3. 27.9.- mailem všem členům výboru s přílohou pozvánka - seminář Parlament 13.10.2010
 4. 19.10.- dopis na KST- definice náhradního příjemce k alokaci ledvin pro hypersenzibilizované příjemce.
 5. 22.10.- odpověď na dopis z 21.10.- Prograf 5 mg i.v. – podávání výhradně v průběhu hospitalizace
 6. 22.10.- dopis+ příloha- upravené kalkulační listy (Odběr od dárce bez srdeční aktivity a pulzatilní perfuze) na MZČR

2. III. Česko-Slovenský transplantační kongres 2010 – hodnocení kongresu -průběžné vyúčtování (M.Šenderová, prof. Viklický, dr. Navrátil, dr. Pokorná)

Výbor zhodnotil za přítomnosti zástupce pořádající agentury CBT pí.Šenderové III. Česko-Slovenský transplantační kongres jak po odborné, tak organizační stránce a návštěvnosti za velice zdařilý. Až na malé problémy s počítačovým programem (elektronické zasílání abstrakt) zpočátku, nebyly jinak shledány žádné nesrovnalosti a organizace probíhala hladce, což potvrdili jak účastníci, tak pořadatelé. Agentura CBT splnila všechny podmínky a pružně reagovala na případné změny a přání organizátora. Výbor zhodnotil velice kladně i sestavení vědeckého programu, podle dr.Reischiga byla vědecká hodnota sdělení opět kvalitnější než na předchozím kongresu.

Zástupkyně agentury CBT pí.Šenderová přednesla závěry předběžného vyúčtování., jehož přehled rozdala členům výboru. Jak sdělila, bylo zaregistrováno 505 osob a i přes předem výborem schválené vícenáklady a navýšené DPH byl rozpočet dodržen.

3. Volba místopředsedy České transplantační společnosti (všichni)

Proběhla volba místopředsedy, kandidátem byl doc.MUDr. P.Bachleda, CSc.

Doc. Bachleda byl tajným hlasováním jednohlasně zvolen (získal 7 hlasů od 7 přítomných členů).

4. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr.Pokorná)

Pracovní skupina se sešla na MZ ČR 6. října, jednalo se o studijním plánu pro dárcovské manažery a od 11.10. začalo jejich školení, jak uvedla dr.Pokorná, která se schůzek účastní. Téma dárcovských manažerů a jejich financování vyvolalo diskuzi členů výboru, kteří se dotazovali jednak na výši úvazku dárcovských manažerů a jejich financování od 1. ledna 2011 (neboť z předchozích informací vyplynulo, že MZČR má deponovánu částku pro dárcovské manažery do konce t.r. a dále nebylo nic specifikováno). Členové výboru podpořili návrh dr. Pokorné, že po školení KST, ČTS, ČSARIM by měli dárcovští manažeři absolvovat školení v daném regionálním TC. Členové výboru se shodli na tom, že musí být jasný rozsah úvazku (přepočet na ventilovaná lůžka), vztah k regionálním TC, financování na rok 2011.

Spolu s dr.Pokornou se příští pracovní schůzky zúčastní i místopředseda doc.Bachleda. Dalším tématem, které by mělo být v rámci národního akčního plánu diskutováno je spolupráce s nefrology a internisty (téma dostupnosti zařazování pacientů do WL, informování o výhodnosti transplantací a transplantací od žijících dárců).

Dále dr.Pokorná informovala o semináři, který pořádal poslanec Evropského parlamentu dr. Milan Cabrnoch pod záštitou ministra zdravotnictví doc.Hegera a předsedy Zdravotního výboru PSP dr. Borise Šťastného, na téma Transplantace v České republice a evropská legislativa, který se uskutečnil ve středu 13.10. v Parlamentu ČR. Cílem bylo představit dopady směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci na současný systém transplantací v České republice. ČTS byl vyzvána o jedno sdělení – přehled transplantací orgánů v ČR.

Prof. Adamec přednášel téma o akreditaci chirurgů a školících pracovišť v rámci EU.

5. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)

 1. Seminář věnovaný otázkám členství v Eurotransplantu (za účasti hosta – představitele EU – viz bod ad 8)

 2. Seminář ČTS a ČNS pro nefrology z dialyzačních pracovišť a ambulancí na téma výhodnosti transplantace v léčbě selhání ledvin, zařazování do WL, informace pacientům o možnosti žijícího dárcovství atd.. - duben 2011. Profesor Viklický projedná tento návrh s výborem ČNS.

 3. Infekce u transplantovaných nemocných – TC FN Plzeň- listopad 2011
 4. Návrh plánu akcí bude dále doplněn.

6. Návrh na způsob financování aktivit ČTS v letech 2010-2012 (všichni)

Členové výboru diskutovali otázku financování aktivit na toto volební období. Zda žádat partnery o sponzorství na jednotlivé akce anebo na celý rok. Výbor se shodl, že financování pro celé období se jeví jako fungující, a proto doporučili, aby předsedkyně ČTS začala vést jednání s jednotlivými partnery.

7. Návrh smlouvy o spolupráci se SR (všichni)

Všichni členové výboru se seznámili s návrhem smlouvy o spolupráci mezi MZ SR a MZ ČR v transplantační problematice, která jim byla elektronicky zaslána od KST a která byla vypracována slovenskou stranou. Jednohlasně vyjádřili své ANO stanovisko, že smlouva mezi ČR a SR je nutná a důležitá.

K vlastnímu navrhovanému textu vyjádřili tyto zásadní připomínky:

 • Text by měl být co nejvíce obecný s tím, že výměna orgánů by měla mít reciproční charakter.
 • Výměna orgánů pro konkrétní skupiny pacientů by měla být definována zvlášť a podmínky výměny by měly být specifikovány v příloze smlouvy. Na vytvoření přílohy by se měly podílet obě odborné společnosti (ČTS, STS) , dále KST a SCOT. V předloženém návrhu členové výboru postrádají možnost provádět odběry orgánů od zemřelých dárců – občanů SR na území ČR a naopak. Tento bod považuje výbor ČTS za zásadní.
 • Tyto připomínky předá dr. Pokorná dr. Březovskému (KST) písemně (dopisem).

8. Otázka členství v Eurostransplantu a zahraniční spolupráce

Členové výboru se domnívají, že zahraniční spolupráce je výhodná pro určité skupiny pacientů (ledviny). Protože ale členové výboru neznají současné podmínky členství, navrhují vytvoření pracovní skupiny (zvláštní pro každý orgán), která by se touto otázkou zabývala a zjistila více informací, na základě kterých by výbor pak zaujal k možnému členství stanovisko. Návrh pracovní skupiny ledviny : prof.Viklický, dr.Reischig, doc.Seemann, dr. Pokorná, dr.Slavčev a dále se osloví všichni přednostové TC, aby eventuelně jmenovali zástupce do této skupiny (včetně HLA laboratoří), podobně pro játra nitrohrudní orgány.

9. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Viz ad 1) korespondence

10. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)

Viz ad 1) korespondence

Návrh na Registrační list zdravotního výkonu- Organizace odběru orgánů od zemřelého dárce dárcovským konzultantem- byla na MZ ČR zamítnuta. Měl by se otevřít kód Péče o dárce orgánů, jehož předkladatelem musí být ale ČSARIM. Dr. Pokorná bude s ČSARIM na tomto úkolu spolupracovat.

11. Schválení nových členů ČTS (všichni)

Jednomyslně byla schválena přihláška do ČTS Mgr.Marii Kuříkové, IKEM,
Český registr dárců krvetvorných buněk

12. Různé

 • Dr. Pokorná tlumočila přání dr. Trunečky, přednosty TC IKEM, účastnit se zasedání výborů ČTS jako host. Členové výboru s tímto návrhem jednomyslně souhlasili.

 • Odběry cévních alloštěpů od zemřelých dárců orgánů Členové výboru vyjádřili velký údiv nad tím, že vznikla pracoviště pro transplantace cév, aniž by o tomto záměru byla jak ČTS, tak transplantační centra ČR předem informována. Vzhledem k tomu, že na tomto programu by měla v dárcovské části participovat všechna TC , požaduje výbor ČTS od ředitele KST písemné sdělení, jaký statut mají tato pracoviště a zároveň jej zvou na příští zasedání výboru ČTS na 24.11.2010 (dopis připraví dr. Pokorná).
Příští zasedání výboru ČTS se koná ve středu 24. listopadu od 12.00, IKEM.

V Praze dne 29.10.2010
Zapsala: : R.Dudková, E.Pokorná

Zpět