Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 24. listopadu 2010, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr.Petr Bachleda, CSc., doc.MUDr. Robert Lischke, PhD., doc.MUDr.Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr.Jiří Samlík, prof. MUDr.Ondřej Viklický, CSc.

Omluveni: MUDr.Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Pavel Studeník MUDr.Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Hosté: MUDr. Pavel Trunečka, CSc. - TC IKEM MUDr. Pavel Březovský, MBA - KST

Program:

 1. 1. Připomínky k zápisům, korespondence

 2. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)

 3. Spolupráce s KST (dr. Březovský)
  1. program transplantací cévních alloštěpů v ČR
  2. mezinárodní spolupráce (smlouva se SR a jiné…)


 4. Rozpočet na rok 2011 a financování

 5. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

 6. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)

 7. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR

 8. Schválení nových členů ČTS (všichni)

 9. Různé – termíny konání výborů (všichni)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

K minulému zápisu z jednání výboru 26.10. nebyla žádná připomínka.

Přijatá pošta:

24.11. mailem prof. Švihovec - Stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady a změny výše a podmínek úhrady z moci úřední referenční skupiny 70/1 – imunosupresiva - specifická kromě leflunomidu azathioprinu Revize systému úhrad 2009

Odeslaná pošta:

26.10. - dopis řediteli KST- vznik pracovišť pro transplantaci cév- pozvání na výbor
26.10. - dopis řediteli KST- stanovisko výboru ČTS k návrhu mezinárodní smlouvy mezi ČR a SR k transplantační problematice
8.11. - mailem na MZČR- návrhy kalkulačních listů- NHBD a pulzatilní perfuze
Listopad - mailem prof.Švihovcovi a SÚKL (preskripce tacrolimu i.v. pouze pro hospitalizovaného pacienta)

2. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)

Jaro 2011

Seminář ČTS a ČNS pro nefrology z dialyzačních pracovišť a ambulancí z celé ČR na téma dostupnosti transplantace ledvin a zařazení pacientů do čekací listiny – návrh termínu konání 16. března 2011 v Praze.
Dr.Pokorná osloví agenturu Czech-In.
Výbor odsouhlasil částku cca 400 tis.Kč.

Podzim 2011

Seminář věnovaný otázkám členství v Eurotransplantu za přítomnosti hosta-speakera ze zahraničí – ET (členové výboru se shodli na prof.Klaasovi) s představiteli jednotlivých transplantačních center v ČR. Termín říjen 2011.
Navržený termín 24.-26. října v Praze koliduje s termínem konání Int. Xenotransplantation Association Congres.
Výbor odsouhlasil částku cca 250 tis.Kč (závisí na počtu zahraničních speakerů).

Seminář -Infekce u transplantovaných nemocných- listopad 2011 v Plzni.
Výbor odsouhlasil částku 200 tis.Kč.

V rámci konání jednotlivých akcí výbor odsouhlasil předání diplomu Čestného členství ČTS pro významné lékaře, kteří se podíleli na rozvoji transplantační medicíny (viz Valná hromada).

3. Spolupráce s KST (dr. Březovský a všichni)

- program transplantací cévních alloštěpů v ČR

Dr.Březovský předložil přítomným kopii dvou dopisů (z roku 2008 a 2010), které obdržel z MZ ČR a ve kterých je KST informováno, že MZ ČR udělilo souhlas s programem transplantací cévních alloštěpů a jmenovalo transplantační centra pro transplantaci cév při kardiovaskulárním centru Nemocnice Na Homolce a při pracovišti cévní chirurgie VFN.
Alokační pravidla pro cévy se podle ředitele dr.Březovského v současné době připravují. Prof. Adamec a doc. Němec vytvoří návrh, který schválí nejprve výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie a poté výbor České transplantační společnosti.
Výbor ČTS se obrátil na dr. Březovského se žádostí, aby byl písemně definován pojem „čerstvý cévní štěp (fresh vessel graft)“, způsob jeho rezervace a následně alokace (alokace ve spolupráci s Českou společností kardiovaskulární chirurgie a ČTS). Čekací listinu na tyto transplantace vede KST. Dále by výše zmíněná dvě pracoviště měla odebírat cévní štěpy ke kryoprezervaci ve spolupráci s tkáňovou bankou v Hradci Králové.

Jak vyplynulo z diskuze členů výboru ČTS a zástupců jednotlivých TC v ČR, nikdo z nich nebyl oficiálně informován a vzhledem k tomu, že na programu by měla v dárcovské části participovat všechna TC, jde o to, aby byly jednoznačně objasněny právní normy a aby spolupráce probíhala hladce bez legislativních otazníků.
Dr. Březovský přislíbil projednání této záležitosti s MZ ČR s tím, že by navrhoval pravidla zahrnout do prováděcí vyhlášky k zákonu a přislíbil zajistit na MZ ČR, aby všechna TC v ČR obdržela informaci o nových pracovištích provádějících transplantace cévních alloštěpů.

- mezinárodní spolupráce (smlouva se SR aj.)
Dr.Březovský hovořil o aktivitách KST na mezinárodní resp. evropské úrovni a přislíbil zaslat informaci o jednotlivých projektech členům výboru mailem. Dále se obrátil na členy výboru, aby detailněji připomínkovali návrh smlouvy se SR.

- dárcovští manažeři
K financování na rok 2011 dárcovských manažerů sdělil dr.Březovský, že finanční objem je na MZ ČR schválen, ale on sám částku nezná, a že toto téma bude předmětem jednání pracovní skupiny na MZČR. Dr. Březovský potvrdil, že rozsah úvazku bude dán přepočtem na ventilovaná lůžka, takže bude různý v různých nemocnicích- od 0, 2 až po 0,5 úvazku.

4. Rozpočet na rok 2011 a financování (dr. Navrátil, dr. Pokorná a všichni)

Rozpočet by měl být pokryt finančními částkami od sponzorů (partnerů). Dr. Pokorná povede jednání se sponzory.

5. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

viz bod ad) 1

6. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)

viz též ad 1)
Dne 8.11. byly mailem na MZ ČR poslány návrhy kalkulačních listů - NHBD a pulzatilní perfuze a měly by být schváleny 2.12.
Ke schválení půjde i kód Péče o dárce orgánů, jehož předkladatelem ČSARIM (dr.Pokorná spolupracovala na jeho tvorbě s výborem ČSARIM).

7. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR (všichni)

Byla podepsána smlouva s FN Olomouc a CKTCH. Zástupci CKTCH přijedou již 8.12. do IKEM na školení.
Podle dr. Samlíka očekává FN Ostrava stále stanovisko právního oddělení IKEM na svou připomínku. Dr.Samlík situaci znovu prověří, neboť dle informací dr.Pokorné se právní oddělení IKEM již k připomínce vyjádřilo.

8. Schválení nových členů

Nebyla žádná přihláška

9. Různé

Doc. Němec navrhl, aby výbor ČTS informoval písemně ministra zdravotnictví o tom, že byla zřízena nová centra pro transplantace cév, aniž by o tom byl výbor ČTS a zástupci jednotlivých TC informováni (připomenout nutnost spolupráce všech center na odběrovém programu).

Příští zasedání výboru ČTS se koná ve středu 12. ledna od 12.00, IKEM.

V Praze dne 20.12.2010
Zapsala: R.Dudková, E.Pokorná

Zpět