Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 12. ledna 2011, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr.Pavel Navrátil, CSc., doc.MUDr.Petr Němec, CSc., MUDr.Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr.Ondřej Viklický, CSc.

Omluveni: MUDr. Pavel Studeník, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Hosté: doc.MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.- VFN, MUDr. Pavel Trunečka, CSc. - TC IKEM

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence

 2. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)

 3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)

 4. Návrh smlouvy o spolupráci se SR (všichni)

 5. Informace možnosti cryoprezervace cévních štěpů v ČR. (prof.Lindner)

 6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

 7. Ambulantní preskripce imunosuprese

 8. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)

 9. Pravidla alokace ledvin k duální transplantaci

 10. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR

 11. Schválení nových členů ČTS (všichni)

 12. Různé – termíny konání výborů (všichni)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Připomínka dr.Reischiga- viz zvláštní bod ad 9) dnešního jednání

Odeslaná korespondence:

30.11.- SUKL+ prof.Švihovcovi vyjádření ČTS k dokumentu SUKL- stanovení max. ceny referenční skupiny imunosupresiva

6.12.- SUKL- vyjádření ČTS k přípravku Certican 0, 25mg

7.12.- MZ ČR, ministrovi Hegerovi- komentář ČTS ke vzniku 2 nových center pro transplantaci cév

13.12.- dopis na Novartis- žádost o finanční podporu

Přijatá korespondence:

8.12.- od CKTCH, doc. Němce- nárůst proskripce imunosupresiv a jednání s VZP viz samostatný bod programu ad 7)

3.1. 2011- mailem od nutriční terapeutky IKEM O. Mengerové- výživa pro pacienty po transplantaci

Dopis od Dr.Slavčeva - žádost o finanční příspěvek ČTS na EFI

6.1.- dopis od České hepatologické společnosti- žádost o jmenování člena výboru ČTS do pracovní skupiny iniciované ČHS, která by vytvořila doporučený postup léčby u pacientů s diagnozou primárního karcinomu jater.

2. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)

Jaro 2011

Seminář ČTS a ČNS pro nefrology z dialyzačních pracovišť a ambulancí z celé ČR na téma dostupnosti transplantace po akutním selhání ledvin a zařazení pacientů do čekací listiny – návrh termínu konání 20.dubna 2011 v Praze.

4. května se bude konat Postgraduální kurs v imunogenetice (EFI). Na základě žádosti dr.Slavčeva o příspěvek na tuto akci. Výbor odsouhlasil požadovanou částku 88 000,- Kč vč. DPH.

Podzim 2011

Seminář věnovaný otázkám členství v Eurotransplantu za přítomnosti přednášejícího hosta ze zahraničí. Členové výboru se shodují na důležitosti konání tohoto semináře, ale i na faktu, že je třeba seznámit se dobře s obsáhlou tematikou předem.
Dr. Pokorná připraví dopis na Eurotransplant s návrhem termínu.

Seminář -Infekce u transplantovaných nemocných- listopad 2011 v Plzni.
Jak sdělil dr.Reischig, půjde o jednodenní seminář, datum ještě není určené, pravděpodobně koncem listopadu. Výbor odsouhlasil částku 200 tis. Kč viz minulý zápis. Dr.Reischig zajistí další možnosti financování, aby mohli být pozváni vynikající přednášející a tím byla zajištěna i vysoká úroveň toho semináře. Pořadatel akce by byla ČTS a TC FN Plzeň.

Transplantační centrum Hradec Králové plánuje uspořádat odborný seminář ku příležitosti 50. výročí provedení první transplantace. Vzhledem k již dříve zamluveným termínům se tato akce nedostala do programu podporovaného ČTS a hledají se tedy jiné možnosti.

3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)

Co se týče financování dárcovských konzultantů byla na MZ ČR na rok 2011 stanovena částka 50 tis. Kč/ rok /jeden dárcovský konzultant. Výbor ČTS se nad touto malou částkou pozastavil, neboť v původním „akčním plánu“ schváleném vládou šlo o mnohem vyšší částky. Výbor se domnívá se, že tato malá částka je neadekvátní k časové a odborné náročnosti práce konzultanta. Dále bylo konstatováno, že náměstci nemocnic nemají od MZ potřebné informace.
Výbor se shodl na tom, aby dr. Pokorná připravila dopis se stanoviskem ČTS a seznámila s ním pracovní skupinu na MZ ČR.

4. Návrh smlouvy o spolupráci se SR (všichni)

Bude diskutován na únorovém zasedání

5. Informace o možnosti cryoprezervace cévních štěpů v ČR (doc.J.Lindner)

Doc. Lindner informoval, že Tkáňová banka Hradec Králové je připravena zajistit konzervaci cévních štěpů jako jediná banka v ČR. Přítomní opět zmínili právní hledisko odběru tkání. Opět bylo upozorněno na fakt, že tzv. „čerstvé cévní štěpy v režimu orgánových transplantací“ nejsou oficiálně nikde písemně definovány a ani není pro tuto definici právní podklad. Dr. Pokorná opět apelovala na prof. Adamce s nutností písemně vytvořit a schválit výborem ČTS a ČSKVCH alokační kritéria pro čerstvé štěpy. Prof. Adamec navrhuje, aby se vytvořila pracovní skupina ze zástupců ČTS a ČSKVCH, která by zmapovala problém a dohodla pravidla. Do této pracovní skupiny byli navrženi prof. Adamec, doc.Lindner, doc.Štádler, dr.Špatenka, doc.Bachleda, prof. Třeška.

6. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

a) Výbor České transplantační společnosti navrhuje referenční skupinu 70/1 zrušit, protože přípravky v ní obsažené nejsou vzájemně terapeuticky zaměnitelné, není možno začínat terapii kterýmkoli přípravkem ze skupiny a není možné volně přecházet z jedné substance na druhou. Tyto přípravky se používají nejčastěji v kombinaci, ale mohou se podávat i samostatně a vždy záleží na individuální potřebě a imunitní reakci každého pacienta. Léky, které jsou na začátku terapie podávány dle definovaných algoritmů, mohou být následně změněny dle individuální účinnosti a snášenlivosti.

b) Výbor České transplantační společnosti upozorňuje, že v současné době je na trhu více imunosupresivních léků od různých výrobců. Členové se shodli v tom, že by měli být upozorněni kolegové, zabývající se péčí o pacienty po orgánových transplantacích, na problémy spojené s opakovanými změnami imunosupresivních preparátů a na nutnost provádět opakované monitorace hladin a kontrolu funkce orgánů. Aby byl konkrétní preparát vydán a nezaměněn v lékárně, je nutno uvést na receptu formulaci „nezaměňovat“.

7. Ambulantní preskripce imunosuprese

Podnětem pro zařazení tohoto bodu na program jednání výboru byl dopis od ředitele CKTCH doc. Němce, ve kterém informuje o nárůstu nutnosti ambulantní preskripce imunosupresiv. Protože se tento problém týká všech TC v ČR, členové výboru se dohodli na zaslání oficiálního dopisu řediteli VZP, se žádostí o vyjmutí ambulantní preskripce imunosupresivních léků u pacientů po orgánových transplantacích z regulačních omezení pro preskripci zdravotnických zařízení.
S tímto problémem se setkávají všechna ZZ, která mají transplantační centrum, protože každoročně narůstá počet pacientů s funkčním transplantovaným orgánem, kterým musí být předepisována imunosuprese a tím logicky narůstá preskripce. Jedná se konkrétně celkem o sedm pracovišť, přesně registrovaný počet pacientů (viz příloha) i preparátů. Navíc jde o léky s úzkým terapeutickým rozmezím, jejichž dávkování je určeno monitorováním hladin v krvi, a tudíž není možno tyto léky „nadužívat“. (pozn.-dr.Pokorná jménem ČTS odeslala 25.1.dopis řediteli VZP)

8. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)

Dle informace dr.Navrátila jednání o kalkulačních listech transplantačních výkonů nepostoupilo, byly vytvořeny tzv. balíčky, ekonomické oddělní FN HK mělo vyčíslit kolik v průměru stojí transplantace jednotlivých orgánů, aby tato fakta byla srovnatelná s částkou na VZP. Doc.Němec vyslovil domněnku, že současnou nevýhodou kódů je, že nemají DRG, které bude zřejmě platit od roku 2012. Výbor požádal předsedkyni, aby dojednala termín schůzky s dr.Tůmou z Národního referenčního centra, který by zodpověděl dotazy týkající se DRG a eventuelně poradil způsob, jakým vyjednávání nad úhradami výkonů vést.

9. Pravidla alokace ledvin k duální transplantaci

Výbor se na svém dnešním zasedání zabýval otázkou alokace ledvin k duální transplantaci a všichni přítomní se shodli na následujícím pravidlu: - Alokace ledvin k duální transplantaci

Ledviny odebrané indikujícím TC k duální transplantaci, budou nabídnuty nejprve dvěma příjemcům z ostatních TC k samostatné transplantaci. Nebudou-li akceptovány jinými TC k samostatným transplantacím, budou přednostně alokovány k duální transplantaci příjemci z TC, který odběr provedlo. Pozn. K samostatným transplantacím musí být akceptovány obě ledviny. V případě, že by byla akceptována pouze jedna a druhá by byla nevyužita, budou obě ledviny nabídnuty k duální transplantaci.

10. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR (všichni)

Některá TC jsou již připojena a IT se domlouvají mezi sebou. Dr.Samlík sdělil, že 13.1. se koná schůzka právníků IKEM a FN Ostrava.

11. Schválení nových členů

Doc.MUDr. P.Štádler, Homolka MUDr.M.Urbanová, KN IKEM

12. Různé

- Další termíny jednání výboru ČTS - vždy od 12.00 hodin:
23. 2. 2011, Praha IKEM
19.4. 2011, Praha, Novotel (v předvečer semináře 20.4.)
1.6. 2011, Brno

- Téma definice dárce orgánů dále definicí zemřelého dárce orgánů pro statistické vykazování. Všichni přítomní se shodli na následujícím:
Zemřelý dárce orgánů
Každý zemřelý dárce, u kterého byla diagnostikována smrt a zahájen odběr orgánů (proveden operační řez s úmyslem využití orgánů k transplantaci - definice WHO aktuální dárce). Tito dárci budou vykazováni ve všech statistických přehledech s účinností od 1. 1. 2011.

- Nutriční terapeutka pí.Mengerová z IKEM se obrátila na ČTS s dopisem, týkající se sjednocení doporučení pro výživu pacientů po transplantaci. Písemné podklady předají zástupci TC odborníkům na výživu ve svých centrech. ČTS by měla doporučení pro pacienty vydat a zveřejnit na webových stránkách

- Prof. Viklický předal ČTS dar- šek v hodnotě 100 €, za což mu ČTS děkuje.

- Doc. Lischke požádal přítomné členy výboru a zástupce TC o podporu a lepší spolupráci v péči o dárce vhodné k odběru plic. TC Motol napíše návrh léčby u těchto dárců a mělo by iniciovat setkání (seminář) s některými TC (především IKEM).

- Finanční tajemník dr. Navrátil informoval, že neplatiči členských příspěvků za poslední dva roky (2008 a 2009) budou zveřejněni na webových stránkách ČTS po 31.3.2011.

Příští zasedání výboru ČTS se koná ve středu 23. února od 12.00, IKEM.

V Praze dne 27. ledna 2011
Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná

Zpět