Zápis z mimořádného jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 31. ledna 2011, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni: MUDr. Pavel Studeník, prof. MUDr.Ondřej Viklický, CSc.

Program:

  1. 1. Vyjádření se k možným důsledkům současné situace ve zdravotnictví pro transplantační program v České republice.

  2. 2. Vyjádření výboru ČTS a zástupců jednotlivých TC ČR k současné situaci (dopis ministrovi zdravotnictví ČR)

  3. 3. Prohlášení České transplantační společnosti pro ČTK

1. Vyjádření se k možným důsledkům současné situace ve zdravotnictví pro transplantační program v České republice.

Situace v jednotlivých TC

Doc. Němec, CKTCH Brno (písemné vyjádření) - záleží na vývoji situace. Pokud by nedošlo k dohodě a výpovědi a hrozba nepodepsání dohod by vešla v platnost, a všichni by na ní trvali, pak jsme schopni zajistit odběrový a transplantační program tak do poloviny až konce března - podle stavu odpracovaných hodin Bližší informace budu mít po uzávěrce hodin za leden, což bude koncem tohoto týdne. Pokud by situace skutečně nastala, pak bychom stejně byli nuceni přejít na směnný provoz, což by znamenalo významné snížení počtu elektivních srdečních operací, ale transplantací by se to možná paradoxně moc nedotklo.

Dr. Špatenka, TC Motol – dárcovský, odběrový a transplantační program by neměl být ohrožen. Doc. Lischke doplnil, že zásadním problémem nejsou v současné době ani zajištění služeb chirurgů.

Doc. Bachleda, TC Olomouc – odběrový a transplantační program by měl být do března zajištěn. Problémem je koordinátorská část. Nicméně od přednosty ARO je přislíbena maximální vstřícnost k dárcům orgánům.

Prof. Třeška, TC Plzeň – dárcovský, odběrový i transplantační program do března je zajištěn. Upozornil, že dále v případě směnného provozu, bude velmi obtížné z kapacitních důvodů organizovat především multiorgánové odběry.

Dr. Samlík, FN Ostrava - dárcovský, odběrový i transplantační program do března je zajištěn. Upozornil, že FN Ostrava bude zajišťovat akutní optativu ostatních nemocnic a tudíž opět může být problém časová organizace odběrů orgánů.

Dr. Trunečka, TC IKEM – zásadním problémem je situace na Klinice transplantační chirurgie. Prof. Adamec sdělil, že z 18 chirurgů, jedenáct odchází a 6 dalších nebude sloužit nad rámec 150 přesčasových hodin za rok. Za současného stavu je odběrový a transplantační program zajištěn cca na jeden měsíc. Záleží na celostátním vývoji situace, chirurgové jsou připraveni v případě pozitivních závěrů vzít výpovědi zpět, stejně i vedení IKEM bude vstřícné k navrácení výpovědí.

Dr. Navrátil, TC Hradec Králové – ve FN HK podala výpověď významná část lékařů, především anesteziologů. Většina ostatních oborů nepodepsala přesčasovou práci nad 150 hodin. Odběrový a transplantační program by zřejmě byl zajištěn s obtížemi a stejně velmi problematická by byla organizace multiorgánového odběru.

2. Vyjádření výboru ČTS a zástupců jednotlivých TC ČR k současné situaci (dopis ministrovi zdravotnictví ČR)

Vážený pane ministře,
dovolte nám, abychom Vás informovali o současné situaci transplantací orgánů v České republice, kterou výbor České transplantační společnosti a přednostové všech transplantačních center v České republice projednali na mimořádném zasedání dne 31. ledna 2011.

Dárcovský a transplantační program je závislý na dobře fungujícím zdravotnictví a mezioborové spolupráci. Zcela zásadní roli hrají lékaři anesteziologové a intenzivisté, kteří indikují zemřelé dárce k odběrům orgánů. Jedná se o náročnou práci z hlediska odborného, časového, emotivního i finančního. Současná situace, kdy hrozí odchod lékařů těchto specializací, vyvolává oprávněné obavy ze zajištění této klíčové části transplantační medicíny. Paradoxní je, že vláda sice přijala v květnu 2010 „Národní akční plán podpory dárcovství a transplantací“ vyžadující značné finanční prostředky, který byl velmi popularizován a pozitivně medializován, nicméně nedošlo k očekávané deklarované finanční podpoře této činnosti (dárcovští konzultanti). Výbor by uvítal důsledné řešení podmínek dárcovského programu v ČR.

Dále bychom Vás rádi informovali, že všechna transplantační centra deklarují zajištění odběrové a transplantační aktivity do konce března 2011. Činnost center po tomto datu bude odpovídat politicko-medicínské realitě. Z povahy oboru vyplývá, že odběry a transplantace orgánů probíhají téměř výlučně mimo hlavní pracovní dobu. Zajištění transplantačního programu vyžaduje práci nad zákonem stanovené přesčasové hodiny. Považujeme za nezbytné, aby se tímto faktem zabývalo MZ a KST, a ve spolupráci s výborem ČTS se našla cesta, jak tuto náročnou práci „legalizovat“.

Vážený pane ministře, velmi si vážíme Vašeho zájmu, který jste v minulosti o transplantační medicínu projevil a Česká transplantační společnost je připravena aktivně spolupracovat s MZ na otázkách týkajících se odběrů a transplantací orgánů.

S poděkováním za spolupráci a s úctou

Za výbor ČTS - MUDr. Eva Pokorná, CSc., předsedkyně

3. Prohlášení České transplantační společnosti pro ČTK

Na mimořádném zasedání dne 31. ledna 2011 výbor České transplantační společnosti a přednostové všech transplantačních center České republiky vyjádřili podporu hlavním principům kampaně „Děkujeme, odcházíme“. Tato kampaň je chápána jako snaha o zlepšení postavení lékařů v ČR. Dárcovský a transplantační program je závislý na dobře fungujícím zdravotnictví a mezioborové spolupráci. Reálné riziko omezení anesteziologické a intenzivní péče může zásadně snížit dostupnost transplantací v ČR.

Odesláno elektronicky do ČTK dne 31.1.2011 ve 13 hodin 50 minut (odeslání bylo potvrzeno).

Termíny výborů:
23.2. ve 12 hodin v IKEM
19.4. v 17,00 hotel Novotel, I.P.Pavlova, Praha

V Praze dne 2. února 2011
Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná

Zpět