Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 23. února 2011, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Omluveni: doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Studeník, MUDr. Jaroslav Špatenka,CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Hosté: MUDr. Pavel Trunečka, CSc. - TC IKEM MUDr.Martin Oliverius, PhD.- TC IKEM

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)
 3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr.Pokorná)
 4. Informace o sponzorování akcí ČTS na rok 2011- web partneři
 5. Vyhlášení Ceny ČTS o nejlepší publikaci a cestovní grant ČTS a Astellas
 6. Návrh smlouvy o spolupráci se SR (všichni)
 7. Odběry cévních štěpů v ČR (prof.Adamec)
 8. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni) – referenční skupina, informace z jednáni 25.1. (Pokorná, Viklický)
 9. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni), informace ze schůzky s dr. Tůmou (Národní referenční centrum) – Pokorná, Navrátil
 10. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR
 11. Schválení nových členů ČTS (všichni)
 12. Různé

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Odeslaná:

25.1.- VZP, řediteli dr.Horákovi- žádost o vyjmutí ambulantní preskripce imunosupresiv z paušálních úhrad
25.1,- KST, řediteli dr.Březovskému- alokace ledvin k duální transplantaci a definice zemřelého dárce orgánů
31.1.- ČTK- Prohlášení ČTS k akci „Děkujeme, odcházíme.“
1.2.- MZČR, ministr dr.Heger- ohrožení dárcovského a transplantačního programu (v kopii KST)
7.2.- mailem i poštou- MZ ČR, ing.Jenšovská- návrh kalkulačních listů
9.2.-na web ČTS informace pro ambulantní lékaře- preskripce imunosupresiv
15.2.- mailem přednášejícím na sympoziu ČNS a ČTS zaslán návrh programu k odsouhlasení
15.2.-mailem všem členům ČTS-pozvánka na 20.4. sympozium ČNS a ČTS (zařazování pacientů do čekací listiny na transplantaci ledviny – aktuálně)
22.2.- dopis dr.Ambrožové, VZP – odpověď na dopis z 16.2.

Přijatá

16.2.- VZP-dr.Ambrožová- odpověď na dopis ČTS (vyjmutí amb.preskripce imunosupresiv

2. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)

20. dubna se bude konat v hotelu Novotel v Praze sympozium ČTS a ČNS pro nefrology z dialyzačních pracovišť a ambulancí z celé ČR na téma Zařazení pacientů do čekací listiny na transplantaci ledviny - aktuálně. Dr.Pokorná a prof.Viklický seznámili přítomné s návrhem programu, který byl členy výboru po diskuzi doplněn a schválen. Byl též schválen rozpočet (vč. příspěvku od ČNS).

4. května se bude konat Postgraduální kurs v imunogenetice (EFI). Členové ČTS a STS budou mít volný vstup na tento kurs.

Podzim 2011
Seminář věnovaný otázkám členství v Eurotransplantu za přítomnosti přednášejícího hosta ze zahraničí. Členové výboru se shodují na důležitosti konání tohoto semináře, ale i na faktu, že je třeba seznámit se dobře s obsáhlou tematikou předem.
Dr. Pokorná připraví dopis na Eurotransplant s návrhem termínu.

Seminář listopad 2011 v Plzni.
Dle sdělení dr.Reischiga se plánovaný jednodenní seminář na téma Infekce u transplantovaných nemocných přesouvá výhledově na jaro 2012, kdy se počítá s rozšířením tématu a zvažuje se změna místa konání (Praha).

Dle sdělení dr. Navrátila má Transplantační centrum Hradec Králové zájem o tento podzimní termín (pravděpodobně 20.11.) na uspořádání odborného semináře ku příležitosti 50. výročí provedení první transplantace ledviny v HK a v České republice. Výbor ČTS vyzval dr. Navrátila, aby seznámil výbor na příštím zasedání (19.4.) s návrhem programu a rozpočtem.
Dr. Trunečka v této souvislosti upozornil na konání akce České hepatologické společnosti a ČSARIM (akutní selhání jater), která se má konat v prvním týdnu v prosinci.

Výbor ČTS schválil návrh výboru STS na konání 4. česko-slovenského transplantačního kongresu, který se bude konat v Donovalech 13.-15. září 2012. Dr. Pokorná bude výbor STS se stanoviskem ČTS písemně informovat.

Doc. Němec informoval, že CKTCH by uspořádalo seminář ku příležitosti 1000 transplantaci ledviny v CKTCH (s předáním čestných členství ČTS). Na příštím jednání výboru (19.4) podá detailnější informace.

3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)

Mezi konáním posledního a dnešního výboru se pracovní schůzka nesešla, další pracovní skupina se bude konat 4.3.2011.
Dr. Pokorná informovala, že někteří dárcovští konzultanti se zúčastní i kurzu pořádaného TC IKEM – praktického nácviku komunikačních dovedností k sdělování nepříznivých zpráv. Bohužel z původních 12 konzultantů se jej zúčastní pouze tři.
Dle sdělení přednostů TC je situace s dárcovskými konzultanty stále neměnná, tj. jednak co se týče schválených odměn a jednak pracovní náplně, tedy nedošlo k žádnému pokroku.

4. Informace o sponzorování akcí ČTS na rok 2011 - web partneři

Předsedkyně ČTS oslovila všechny sponzory, se všemi byly uzavřeny smlouvy.
Loga partnerů jsou umístěna na webu a budou figurovat vždy na všech ČTS akcích.

Platinový partner
Astellas
Zlatí partneři
Novartis, TEVA
Stříbrný partner
Pfizer, Roche
Bronzoví partneři
Genzyme, Sandoz

5. ČTS a firma Astellas vyhlašuje cestovní grant pro mladé lékaře na rok 2011, tentokrát na dva kongresy na ATC do Philadelphie a ESOT Glasgow. Výbor schválil změnu věkové hranice do 40 let, podmínky získání grantu jsou umístěny na webových stránkách.

Informace o vyhlášení grantu dostanou všichni členové ČTS jednak mailem a jednak bude vyhlášení uvedeno na webu ČTS.
Výbor ČTS vyhlašuje Cenu za nejlepší publikaci pro kalendářní rok 2010- pravidla jsou též uvedena na webu ČTS.

Zájemci pošlou své práce k rukám vědeckého sekretáře ČTS doc. Němce na jeho e-mailovou adresu: petr.nemec@cktch.cz nejpozději do 31. 3.2011.

6. Návrh smlouvy o spolupráci se SR (všichni)

Bod bude na programu příštího jednání výboru.

7. Odběry cévních štěpů v ČR (prof.Adamec)

Prof. Adamec informoval, že pracovní skupina pro cévní alotransplantace ČTS a ČSKVCH se sešla k jednání dne 14.2. 2011 na KST.- viz Zápis z jednání, který je přílohou tohoto zápisu. Přednostové TC se mohou rozhodnout, zda na odběrech cévních štěpů budou či nebudou spolupracovat.

Výbor se shodl na tom, že by měla být jasně popsána alokační kritéria pro cévní štěpy (urgence, KS, doba čekání atd..) a otázka financování odběru cévních štěpů a také odběru srdce na chlopenní allotransplantáty.

Další schůzka se bude konat 20.4. (po sympoziu ČTS a ČNS, hotel Novotel).

8. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni) – referenční skupina, informace z jednáni 25.1. (Pokorná, Viklický)

Z jednání na SÚKLu vyplynulo, že generelně je SÚKL proti rozbití této referenční skupiny, pouze mykofenolát skupinu opouští. Hlavní problém je sirolimus a everolimus, cena bude posuzována dle nejlevnějšího, tj. tacrolimus generický. Výbor společnosti se znovu vyjádří k nezaměnitelnosti mTOR inhibitorů a tacrolimu.

9. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)

Dr.Navrátil spolu s dr.Pokornou jednali dne 23.2. s dr.Tůmou z Národního referenčního centra o kódech a DRG a radili se o způsobu, jakým vyjednávání nad úhradami výkonů vést. Z jednání vyplynulo, že zkušenosti z celého světa ukazují, že trend do budoucna není kódování, nýbrž utváření tzv. „balíčků, které již jsou zavedeny v některých státech, jako např. ve Francii má transplantace pankreatu 1 kód. Úkolem ČTS je nadefinovat z medicínského hlediska přesný název výkonu (čili ne finančně, ale odborně). Dr. Votoček předal výboru zpracovaný „balíček“ odběru a transplantace plic (první hospitalizace) dle skutečnosti. Metodiku přesně popíše tak, aby mohla být užita stejně i u ostatních orgánů. Tato metodika bude rozeslána zástupcům všech TC.

Zítra 24.2. bude dr.Pokorná s dr.Navrátilem na MZČR obhajovat kódy- pulzatilní perfuze a perfuze ledvin od dárce s nebijícím srdcem.

10. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR (všichni)

Dr. Reischig požádal o znovu zaslání návrhu smlouvy. Smlouvy byly podepsány s CKTCH, FN Olomouc a v současné době by měl proběhnout podpis s FN HK, a FN Ostrava. Výbor se shodl na tom, že databáze bude doplněna ve stejném rozsahu i za stejných podmínek finančních jako v předchozích letech.

11. Schválení nových členů

Bc. Kholová Petra, HK

12. Různé

- Výbor v odpovědi na dopis od České hepatologické společnosti jmenoval dva zástupce (MUDr. M. Oliveriuse, PhD, IKEM a MUDr. Vladimíra Mejzlíka, CHTCH Brno) do kooperativní skupiny, jejímž úkolem bude vypracování doporučených postupů v léčbě primárního karcinomu jater.

- Prof. Adamec rozdal přítomným materiál Transplantace nebo dialýza podporující pulzatilní perfuzi ledvin, a požádal členy výboru o připomínky a názor k textu.

- Dr. Navrátil požádal výbor ČTS o odsouhlasení zvláštního pořadí pro chirurgicky komplikovaného pacienta z TC HK pro zařazení na transplantaci. Výbor z medicínského hlediska se zvláštním pořadím souhlasil.

- Dr. Oliverius informoval členy ČTS, že byl v roce 2009 zvolen do výboru ELITE ESOTu a podařilo se mu, aby vedení ELITE ESOT uvažovalo o konání kongresu ESOT příští rok v Praze a dal výboru na zvážení, zda by se mohl tento prestižní kongres konat pod záštitou ČTS. Členové výboru by uvítali konání kongresu v Praze a požádali dr. Oliveriuse, aby zjistil bližší informace, co by záštita přesně pro ČTS znamenala i z ekonomického hlediska.

- Dr. Pokorná informovala, že u příležitosti konání semináře v Bratislavě, předala dne 11. února 2011 profesoru Zvarovi čestné členství ČTS.

- Další termíny jednání výboru ČTS:
19.4. 2011, Praha, Novotel (v předvečer semináře 20.4.)
1.6. 2011, Brno

Příští zasedání výboru ČTS se koná ve středu 19. dubna od 16 hodin, v hotelu Novotel, Kateřinská, Praha 2.

Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná
V Praze dne 7. března 2011

Zpět