Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 19. dubna 2011, Praha, hotel Novotel

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni: MUDr. Pavel Studeník, prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Hosté: MUDr. Pavel Trunečka, CSc. - TC IKEM

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2010 -2012 (všichni)
 3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)
 4. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 5. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)
 6. Registrace perfuzních roztoků v ČR
 7. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR
 8. Kritéria pro alokaci jater v ČR
 9. Schválení vítěze Ceny ČTS za nejlepší publikaci za rok 2010 a vítěze cestovního grantu ČTS a Astellas na ATC (doc. Němec)
 10. Schválení nových členů ČTS (všichni)
 11. Různé:
  - Návrh smlouvy o spolupráci se SR (všichni)
  - Odběry cévních štěpů v ČR –alokační kritéria
  - Připomínky k dokumentu Transplantace nebo dialýza- viz korespondence

1. Připomínky k zápisům, korespondence

K minulému zápisu z jednání výboru dne 23.2. 2011 nebyly žádné připomínky.

Pošta odeslaná:

7.3. - mailem - všem členům výboru ČTS rozeslán návrh změn transplantačního zákona viz korespondence přijatá s žádostí o připomínky do 14.3. (16.3. se konala pracovní skupina.
7.3. - mail dr. Ondráčkovi - stanovisko výboru ČTS k dokumentu - podklady pro nákup perfuzních přístrojů v rámci grantu MZ?
22.3. - mailem - MZČR ing. Jenšovské - připomínky k zaslanému zápisu z jednání pracovní skupiny k SZV ze dne 24.2.2011.
28.3. - mailem - dr.Ondráčkovi - vyjádření a připomínky k dokumentu - podklady pro nákup perfuzních přístrojů (grant MZ?)
29.3. - mailem i poštou - Eurotransplant, dr. Rahmel, prof.Meiser - pozvání zástupcům Eurotransplantu na říjen popř. listopad do Prahy k zahájení diskuse o pravidlech a programech Eurotransplantu
30.3. - mailem - KST, dr. Březovský - žádost o zajištění aktuální správnosti údajů v TRINIS ohledně alokace ledvin
31.3. - mailem - KST, dr.Březovský - bilance ledvin ke konkrétnímu výběru (upřesnění nedostatku v Trinis a bilanci ledvin)
4.4. - dopis dr.Urbanové, KN IKEM - předběžná info o udělení cestovní grantu na ATC
11.4. - mailem a poštou - MZČR Mgr. Vrubelovi - vyjádření ČTS k dokumentu SÚKL - imunosupresiva – referenční skupina 70/1 (opakované stanovisko ČTS ke zrušení skupiny
) 12.4. - mailem prof. R. Langerovi (Uni Budapest) - poděkování za pozvání na CECS, návrh společného setkání se zástupci ET v rámci konání ESOT

Pošta přijatá:

25.2. - mail od pana Ondráčka - žádost o připomínky k dokumentu - nákup perfuzních přístrojů
4.3. - mail od MZČR, Mgr. Křemenové - pozvánka na schůzku k návrhu novely transplantačního zákona
30.3. - mail od KST, dr. Březovského - odpověď na mail viz výše (upřesnění nedostatku Trinis)
11.4. - mail od MZČR, Mgr. Vrubela - poděkování za stanovisko k referenční skupině – imunosupresiva
19.4. - odpověď ředitele Eurotransplantu dr. Meisera, souhlas s návštěvou a zahájení diskuse o možném členství, návrh termínu 19.10.2011

2. Plán akcí na rok 2010 - 2012 (všichni)

20. dubna se koná v hotelu Novotel sympozium ČTS a ČNS pro nefrology z dialyzačních pracovišť a ambulancí z celé ČR na téma Vyšetření pacientů před zařazením do čekací listiny na transplantaci ledviny- aktuálně. Je velké množství přihlášených, což svědčí o zájmu o toto téma. Výbor promptně odsouhlasil navýšení rozpočtu na tuto akci vzhledem k navýšení počtu účastníků (původně plánováno max 100, potvrzení účasti 150).

4. května se bude konat Postgraduální kurs v imunogenetice (v rámci kongresu EFI). Členové ČTS a STS budou mít volný vstup na tento kurs. Dr. Pokorná doporučila opětovnou informaci o této akci zaslat všem členům ČTS. (informace opět zaslána mailem 27.4.)

V souvislosti s návrhem návštěvy zástupců Eurotransplantu v Praze byl odsouhlasen termín návštěvy na 19. 10.2011, dr. Pokorná zašle odpověď – potvrzení návštěvy dr.Meiserovi.

Dle sdělení dr. Navrátila plánuje Transplantační centrum Hradec Králové uspořádat 25. 11. 2011 odborný seminář ku příležitosti 50. výročí provedení první transplantace v HK a v České republice. Mělo by se jednat o akci ČTS. Z diskuze vyplynulo jednoznačně, že téma přednášek by mělo být chirurgické nejen urologické, což navrhoval dr. Navrátil za TC HK. Dr. Navrátil osloví jednotlivá TC v ČR se žádostí o návrh přednášek. Výbor se shodl na tom, že celá akce i se zasedáním výboru se bude konat ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne, kulturní program zajistí TC HK. Na příštím výboru seznámí dr. Navrátil členy výboru jednak s návrhem programu a jednak s návrhem rozpočtu.

Doc. Němec informoval, že CKTCH by uspořádalo na podzim (termín oznámí na příštím výboru) seminář k příležitosti 1000 transplantaci ledviny (s předáním čestných členství ČTS). Jednalo by se o akci CKTCH s garancí ČTS.

Členové výboru se shodli v tom, že v roce 2012 je třeba uspořádat jednu větší akci na jaře s širším tématem, nejspíše v Praze, (na podzim bude Česko-Slovenský kongres), aby se efektivně využily finance i čas.

3. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace – PSDOT (dr. Pokorná)

Dr. Pokorná informovala, že pracovní skupina se zabývala návrhem novely transplantačního zákona, do kterého bude implementována směrnice Evropské unie.

V návrhu bude zrušen např. paragraf o cizincích a celá diagnostika smrti mozku bude ve vyhlášce. Skupina se konala též za účasti zástupců ČSARIM a ČSIM. Součástí vyhlášky bude i bod- náhrada pohřebného zemřelých dárců orgánů osobám, které vypraví pohřeb. Částku 5000 Kč by vyplácelo KST. Dále bude navržena náhrada mzdy pro žijící dárce v souvislosti s pracovní neschopností. V návrhu je řešena mezinárodní spolupráce, takže nebude ani potřeba zvlášť podepisovat smlouvu mezi ČR a SR.

Co se týče dárcovských konzultantů, sdělila dr. Pokorná, že, že v současné době rozesílá MZČR opět návrhy pracovních náplní na ředitelství přímo řízených nemocnic, refundace jejich mzdy půjde přes KST (50 tis. Kč na osobu a rok).

V současné době ani nejsou ve všech přímo řízených nemocnicích jmenováni tito konzultanti, dr. Navrátil by považoval za přínosné rozšíření těchto funkcí i do dalších nemocnic.

4. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

SÚKL připravil revizi referenční skupiny 70/1, kde je obsažen tacrolimus, m Tor inhibitoy (sirolimus a everolimus). V současné době je tento návrh na MZ.

Dr. Pokorná opakovaně zasílala SÚKLu a nyní i MZ (dr. Vrubel, ředitel oddělení farmacie MZ) stanovisko ČTS ohledně zrušení této referenční skupiny. Nejedná se o přípravky vzájemně terapeuticky zaměnitelné, navíc se používají i v kombinaci.

Vynětí imunosuprese z paušálu na ambulantní preskripci

Dr. Pokorná informovala, že ČTS doplnila na žádost VZP podklady (nárůst počtu pacientů s funkčními štěpy v průběhu let). Odpověď jsme dosud neobdrželi. Bude urgováno.

5. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů

Dr. Pokorná s dr. Navrátilem na MZČR obhajovali kódy- pulzatilní perfuze a odběr orgánů u dárce s nebijícím srdcem. Jak sdělili, ačkoli byly zapracovány všechny připomínky, teprve nyní byla vznesena námitka, že Custodiol není registrovaný léčebný přípravek a tudíž nelze žádný nový kód schválit.

V zápise bylo též konstatováno, že by se měla sejít pracovní skupina PSDOT a pracovní skupina pro Seznam výkonů MZ, aby se vyjasnily pojmy dárcovský konzultant, vyhledávání dárců, péče o dárce a také transplantační výkony.

Členové výboru opět diskutovali možnosti způsobu vykazování transplantačních výkonů. Stávající stav je již dlouhodobě nevyhovující. Přítomní se shodli na tvorbě „balíčků“. Paralelně by měl být zrevidován a podán návrh kalkulačního listu transplantace ledviny.

Dr. Pokorná bude urgovat termín pro setkání pracovních skupin (viz výše) s cílem zjistit, jaký způsob by měl naději na realizaci ze strany MZ a ZP.

6. Registrace perfuzních roztoků v ČR

Custodiol není v ČR registrován (viz výše), z čehož plynou i další konsekvence. Nicméně ani další perfuzní roztok Celsior nemá v ČR registraci (je registrován např. v Německu nebo Slovensku).

Firma Regpharma v dubnu 2011 již zažádala o registraci Custodiolu. Pro Celsior bylo o registraci požádáno v lednu 2009.

Přítomní se shodli na užívání roztoků, které užívají dosud. Diskuse bude opět aktuální až po získání registrací a eventuelně úhrad v rámci jednotlivých výkonů.

7. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR

Bylo konstatováno, že s CKTCH a FN Olomouc by databáze měla již fungovat, s FN Plzeň probíhají jednání, FN Ostrava je údajně před podpisem a situaci s FN HK ověří dr. Navrátil.

8. Kritéria pro alokaci jater v ČR

Výbor diskutoval úpravy alokačních kriterií pro transplantaci jater u dětí (ve věku 0-15 let včetně). Tato úprava si klade za cíl snížení rizika úmrtí dětských kandidátů transplantace jater na čekací listině. Viz dopis TC IKEM (dr. Trunečka) na CKTCH (doc. Němec).

Výbor ČTS tuto úpravu jednosmyslně a s okamžitou platností odsouhlasil. Informace bude vyvěšena též na webu ČTS.

9. Schválení vítěze Ceny ČTS za nejlepší publikaci za rok 2010 a vítěze cestovního grantu ČTS a Astellas na ATC (doc. Němec)

Cestovní grant ČTS a fy Astellas na ATC.

Přihlášeni:

Urbanová Mariana. – klinika nefrologie IKEM
Transcriptome profile of subclinical kidney allograft rejection may help to identify patients at risk
M. Urbanováa, I. Brabcováb, E. Novotnáb, and O. Viklický a,b
aDepartment of Nephrology, Transplant Center, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
bTransplant Laboratory, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Vítězem cestovního grantu se stala MUDr. Mariana Urbanová z IKEM, její práce byla přijata jako poster na ATC.

O cenu ČTS za nejlepší publikaci za rok 2010 se utkalo 7 prací.

Přihlášeni (+ pořadí dle IF):

Tomáš Reischig1, Jana Němcová2, Tomáš Vaněček2, Pavel Jindra3, Ondřej Hes2, Mirko Bouda1, Vladislav Třeška4
Intragraft cytomegalovirus infection: a randomized trial of valacyclovir prophylaxis versus pre-emptive therapy in renal transplant recipients.
I.interní klinika, LF UK a FN Plzeň
Antivir Ther 2010, 15: 23-30. IF – 4.32

Krejčí K., Tichý T., Hrubý M., Horák P., Ciferská H., Horčičika V., Štrebl P., Al-Jabry S., Bachleda P., Zadražil J.
III. Interní klinika FNOL
Subclinical toxicity of calcineurin inhibitors in repeated protocol biopsies: an independent risk factor for chronickidney allograft damage“.
Transplant International 2010; 23(4): 364–373, IF 3,115.

Reischig T.
Cytomegalovirus-associated renal allograft rejection: new challenges for antiviral preventive strategies.
I.interní klinika LF UK a FN Plzeň
Expert Rev Anti Infect Ther 2010, 8: 903-910. IF – 2,86

Seeman T, Dušek J, Vondrák K, Janda J.
Ramipril in the treatment of proteinuria in children after renal transplantation.
Department of Pediatrics and Transplantation Center, Second Faculty of Medicine University Hospital Motol, Praha
Pediatr Transplantation 2010: 14: 283-287. IF- 1,573

T. Marada, K. Zacharovova, F. Saudek
Perfluorocarbon Improves Post-Transplant
Survival and Early Kidney Function following
Prolonged Cold Ischemia
Department of Transplant Surgery and Center for Experimental Medicine, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic
Eur Surg Res 2010; 44:170-178. IF- 1,5

L. V. Bartáková, L. Fila, S. Adámek, J. Pozniak, M. Malý, J. Burkert, J. Šimonek and R. Lischke
Lung Transplantation in Cystic Fibrosis Patients in the Czech Republic: Initial Single-Center Experience
Thoracic and Lung Transplantation Division, University Hospital Motol, Praha
Transplantation Proceedings, 42, 3711-3713 (2010), Elsevier. IF- 0,994

Výbor ČTS se rozhodl udělit 2 ceny a odměnit tedy 2 autory s nejlepším impact faktorem, tedy dr.Reischiga a dr. Krejčího. Zároveň se výbor shodl na zvýšení odměny – 1. místo (20 tis.Kč) a 2. místo (10.tis.Kč)

Informace o umístění bude též dána na webové stránky ČTS.

10. Schválení nových členů

MUDr. Martin Kačer, FN Plzeň
MUDr. Lucie Valentová Bartáková, FN Motol
MUDr. Libor Fila, FN Motol
MUDr. Tomáš Gazdič, IKEM
MUDr. Soňa Štěpánková, CKTCH
MUDr. Libuše Husová, PhD., CKTCH

11. Různé

- pracovní skupina pro cévní alotransplantace ČTS a ČSKVCH se sejde 20.4.

Příští zasedání výboru ČTS se koná 1. června 2011 v Brně.

Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná
V Praze dne 29. dubna 2011

Zpět