Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 21. června 2011, Brno, CKTCH

Přítomni: MUDr. Pavel Navrátil, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

Omluveni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Tomáš Reischig, PhD. prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)
 3. Setkání se zástupci Eurotransplantu 19.10.2011 – návrh programu (všichni)
 4. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)
 5. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 6. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů (všichni)
 7. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR
 8. Schválení vítěze cestovního grantu ČTS a Astellas na ESOT 2011 (doc. Němec)
 9. Schválení nových členů ČTS (všichni)
 10. Různé
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria
  - Rezignace dr. Studeníka na člena revizní komise
  - Termíny výborů na 2. pol. 2011

1. Připomínky k zápisům, korespondence

K minulému zápisu z jednání výboru dne 19.4. 2011 nebyly žádné připomínky.

Pošta odeslaná:

3.5. - mailem i poštou - KST, ředitel ing. Březovský- kritéria alokace jater dětským příjemcům
10.5. - odpověď Eurotransplantu, prof. Meiserovi - potvrzení termínu návštěvy v ČR na 19.10.2011
12.5. - mailem prof. Švihovcovi - stanovisko ČTS k dokumentu Finální hodnotící zprávy- podmínky úhrady referenční sk. 70/1 s kopií na SUKL

Pošta přijatá:

29.4. - od MZČR, dr. Pánové - čj. 12156/2011- info, že prac. skupina projednala podnět ČTS, dále finanční podporu dárcovských konzultantů a info o vzniku nových TC
2.5. - mail od prof. Švihovce - žádost o vyjádření k - Finální hodnotící zprávě- podmínky úhrady referenční sk. 70/1-systémová antivirotika
30.5. - dopis z VZP, dr. Ambrožové – podmínky žádosti o vyjmutí daných imunosupresiv z regulačního mechanismu (dáno na vědomí celému výboru celé znění)

2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

Podzim 2011

MUDr. Navrátil nastínil předběžný program odborného semináře ku příležitosti 50. výročí provedení první transplantace v Hradci Králové a ČSR, který se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu. (23.11. jednání výboru a společenský program večer, 24.11. odborný program) Rovněž tak seznámil přítomné s rozpočtem celé akce. Půjde o akci ČTS a TC HK, hrazenou ana partes. Odborný program bude zaměřen na chirurgická témata (sekce tkáně-příprava a odběr, zásady a legislativa perfúze, transplantační chirurgie a chirurgické komplikace, transplantace u dětí). Půjde o zvané přednášky, cca 40 posterů - volná sdělení. Dr. Navrátil pošle návrh programu všem přednostům TC do 28.6. se žádostí o eventuelní doplnění témat a návrh přednášejících. K 1. červenci by měla odejít první informace o konání akce.

Jaro 2012

Doc. Němec informoval, že CKTCH navrhuje uspořádat v Brně seminář ku příležitosti 1000 transplantaci ledviny (s předáním čestných členství ČTS) až na jaře 2012 oproti původní představě konání již na podzim 2011. Byla diskutována i možnost uspořádání větší jarní akce ČTS při této příležitosti, tak jak se o tom hovořilo na předchozích jednání výboru ČTS.

3. Setkání se zástupci Eurotransplantu 19.10.2011 – návrh programu (všichni)

19. října přijali pozvání na jednání do Prahy zástupci Eurotransplantu. Přednostové TC, určí koho nominují za svá centra na jednání.

Dr. Pokorná sdělila, že předběžně ústně informovala prof. A. Rahmela, že ČTS zajímají validní informace o možnostech částečné spolupráce s Eurotransplantem v určitých oblastech (pravidla alokace orgánů, hypersenzibilizovaní pacienti a pod.) a podmínky (i finanční) spolupráce.

4. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)

MUDr. Pokorná informovala, že se pracovní skupina se od poloviny března nesešla, i přes urgence ČTS se nesešly ani pracovní skupiny pro dárcovství a pro tvorbu Seznamu výkonů, tak jak bylo avizováno v zápisu jednání ohledně zařazení kodu pulzatilní perfuze…

Předsedkyně ČTS MUDr. Pokorná jednala (7.6.) s MUDr. Stanislavou Pánovou, vrchní ředitelkou Úseku strategie a řízení zdravotní péče a ing. Petrem Noskem, náměstkem pro zdravotní pojištění MZ ČR a obdržela informaci, že se počítá s jakousi „kultivací“ sazebníku, který by měl být softwarově zlepšen.

Za ČTS připraví dr. Pokorná informativní dopis pro MUDr. Noska, kde (jak se zástupci výboru shodli) požádá o představu MZ ČR o úhradách do budoucna.

5. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Viz ad 1) - korespondence - Česká transplantační společnosti jednoznačně zastává odborné stanovisko, že m-Tor inhibitory nejsou terapeuticky zaměnitelné s tacrolimem a navrhuje zrušit referenční skupinu 70/1.

6. Návrh kalkulačních listů transplantačních výkonů

V současné době nedošlo k žádnému pokroku (kalkulační listy- pulzatilní perfuze a perfuze orgánů u dárců s nebijícím srdcem)- viz informace z jednání na MZČR s náměstkem ing.Noskem a MUDr. Pánovou viz ad) 4 tohoto zápisu.

Dále byla diskutována otázka užití perfuzních roztoků. ČTS byla oficielně informována o zaregistrování Celsioru SUKLem (balení 4x1 litr), dosud nebyla stanovena cena a podmínky úhrady. Custodiol je nyní registrován v Německu a poté bude žádáno i o registraci v ČR. Výbor a zástupci TC se budou otázkou druhu perfuze zabývat, až po získání dalších konkrétních informací. Další informace zajistí dr. Navrátil (po dohodě s dr. Měřičkou).

7. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR

Dr. Pokorná informovala, že v současné době probíhá sběr dat od jednotlivých TC a zadání do systému. Na zasedání výboru v září předá souhrnné výsledky. Současně byly vyhotoveny DPP pracovníkům, kteří se na této činnosti podílí.

Podle sdělení Mgr. Půžové z právního oddělení IKEM by již nemělo nic zásadního bránit uzavření smluv s následujícími TC (Plzeň, HK, Motol, Ostrava).

8. Schválení vítěze cestovního grantu ČTS a Astellas na ESOT 2011 (doc. Němec)

Vítězem cestovního grantu ČTS a firmy Astellas na ESOT do Glasgow se stala MUDr. Mariana Urbanová, z Kliniky nefrologie IKEM. Přijatá sdělení : „Molecular predictors of delayed graft function of kidney allograft“ a „ Prostaglandin E2 receptor identifies patients at risk of kidney allograft function deterioration“.

9. Schválení nových členů

Nebyla žádná nová přihláška

10. Různé

- Všichni přítomní zmínili nedostatek dárců, v čemž spatřují což určitý „paradox“ po zavedení funkce dárcovského konzultanta. Zástupcům výboru není jasný postup, jak získat přislíbených 50 tis. Kč na dárcovské konzultanty. Dr. Pokorná se domnívá, že nemocnice musí o peníze na certifikované dárcovské manažery přímo KST zažádat.

- Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria
MUDr. Samlík jakožto člen pracovní skupiny informoval o schůzce pracovní skupiny 20.4., kde se jednalo o fresh cévních štěpech a zazněl návrh na vytvoření dvou regionálních sekcí, a sice české a moravské. Alokační kritéria ke schválení výborem ČTS nebyla dosud předložena.

- Rezignace dr.Studeníka na člena revizní komise
Dr. Pokorná, informovala, že dr. Studeník v souvislosti se změnou pracoviště rezignoval na člena revizní komise ČTS. Členové výboru pověřili dr. Pokornou, aby oficiálně oslovila dr. Vítka, který získal v posledních volbách další nejvyšší počet hlasů po dr. Studeníkovi a zjistila jeho stanovisko, zda má zájem stát se členem revizní komise.

- Termíny výborů na 2. pololetí 2011
Členové výboru se shodli na následujících termínech zasedání výboru ČTS:

14. nebo 21. září, IKEM, Praha
19. října - (den návštěvy zástupců Eurotransplantu viz ad 2), Praha
23. listopadu - Hradec Králové, (v předvečer odborného semináře)

Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná
V Praze dne 29. června 2011

Zpět