Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 21. září 2011, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr.Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)
 3. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb.
 4. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)
 5. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR (dr. Pokorná a všichni)
 6. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)
 7. Setkání se zástupci Eurotransplantu 19.10.2011 – detailní návrh programu (všichni)
 8. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy
 9. Schválení nových členů ČTS (všichni)
 10. Různé:
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Korespondence přijatá:

1.7.- mail od Mgr.Křemenové, MZČR- s přílohami- podklady k žádosti o připomínky k návrhu novely transplantačního zákona č.285/2002Sb. Bod ad 3)

20.7.- maily od členů výboru- souhlas s účastí ČTS na ČSARIM, tak jak byla navržena - bod ad 6)

16.8.- dopis od ing.Jenšovské, MZČR- odpověď na mail ČTS z 15.8. (projekt kultivace Seznamu zdravotních výkonů….- bod ad 8)

5.9.- dopis od prof.B.Meisera- nominace zástupce Eurotransplantu dr.Rahmela na jednání s ČTS v Praze – bod ad 7)

12.9.- mail od dr.Votočka ohledně tzv. transplantačního balíčku- bod ad 8)

Korespondence odeslaná:

29.6.- dopis dr.Vítkovi- nabídka členství v revizní komisi ČTS, po rezignaci dr.Studeníka

29.6.- dopis dr.M.Wohlfahrtové (Urbanové), že se stala vítězku soutěže o cestovní grant do Glasgow

30.6.- dopis na MZ ČR, náměstkovi pro zdravotní pojištění MZČR, ing.Noskovi- odpověď na jeho dopis ze 7.6.2011- žádost o radu jako postupovat při revizi podkladů výkonů- bod ad 8)

1.7.- mailem rozeslán všem členům výboru ČTS k připomínkám (do 20.7.) mail od Mgr. Křemenové z MZČR-podklady k žádosti o připomínky k návrhu novely transplantačního zákona č.285/2002Sb. – bod ad 6)

20.7.– mailem Dr. Pokorná vznesla návrh na účast ČTS na kongresu CSARIM a navrhla souhrnnou přednášku s dárcovskou problematikou, stánek, anketu, drobné dárkové předměty s cílem upoutat pozornost cílové skupiny k této zásadní problematice a získání některých dat pro zlepšení spolupráce či k argumentaci pro vytvoření lepších podmínek.

25.7.- mailem Mgr. Křemenové zaslány Připomínky ČTS k návrhu změn transplantačního zákona č. 285/2002 Sb.- bod ad 3)

27.7.- dopis prof. B. Meiserovi- pozvání ČTS zástupcům Eurotransplantu na jednání do Prahy na 19.10.- bod ad 7)

27.7.- dopisy přednostům TC, info o návštěvě z Eurotransplantu na 19.10. a žádost o jmenování zástupců z TC k jednání- bod ad 7)

15.8.- mailem ing.Jenšovské, MZČR, ředitelce odboru dohledu nad zdravotním pojištěním- dopis, že ČTS nebyla informována o skutečnostech, které se uvádějí v dopise náměstkovi P. Noskovi. - bod ad 8)

18.8.- mail ing.Jenšovské, MZČR se jmény zástupců ČTS s právem nahlížet do projektu kultivace Seznamu zdravotních výkonů- bod ad 8)

12.9.- mailem odpověď dr.Votočkovi- bod ad 8)

16.9.- mailem všem členům výboru zaslány kódy transplantologie k vyjádření- bod ad 8)

2. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace (dr. Pokorná)

MUDr. Pokorná informovala, že se pracovní skupina se od poloviny března nesešla.
Seznámila přítomné s pozvánkou na konferenci, pořádanou výborem pro zdravotnictví a Koalicí pro zdraví, s.r.o. pod záštitou MUDr. Michala Janka, která se uskuteční dne 31.10.2011 v budově Poslanecké sněmovny na téma: Národní transplantační program. Výbor navrhl změnit původně navrhované téma přednášky MUDr. E. Pokorné za Českou transplantační společnost -Role transplantačních koordinátorů- (ČTS tuto část neorganizuje a nezodpovídá za ni) za vhodnější téma Úspěchy a limity české transplantační medicíny, kde by byli poslanci seznámeni jak s historií, tak i současností, hlavními problémy a výhledem do budoucna české transplantologie, včetně statistiky.

3. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb.

Návrh novely transplantačního zákona odborná společnost obdržela k připomínkování a ten byl následně elektronicky zaslán všem členům výboru k vyjádření. Připomínky resp. opravené nepřesnosti ve formulacích pak byly v termínu (25. 7. 2011) zaslány předsedkyní dr. Pokornou na MZČR. V novele nejde o zásadní změny, spíše se mluví o „technické novele.“ Návrh novely je v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a rady 2010/45/EU ze dne 7.7.2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci.
Zásadním problémem jsou rozsáhlé pravomoci KST (pověřený orgán), které má z návrhu zákona právo jmenovat, pozastavovat platnost nebo případně odejímat povolení či zakázat činnost organizacím zajišťujícím odběry a transplantace. Byly diskutovány návrhy na ponechání této zásadní pravomoci MZ jako zřizovateli všech nemocnic s TC, ustanovení odborné rady KST...
Vzhledem k období letních dovolených, se ne všichni členové výboru ČTS stačili vyjádřit, a proto dr. Pokorná rozešle návrh novely všem členům výboru znovu.

4. Revize úhrad imunosupresivních léků (všichni)

Výbor ČTS projednal odpověď na dopis fy Astellas Pharma, s.r.o.- žádost o odborné stanovisko ČTS k používání imunosupresiv s účinnou látkou takrolimus, které patří mezi léky s úzkým terapeutickým indexem, v jejich nezaměnitelnosti.
Výbor diskutoval podávání všech dostupných imunosupresiv se závěrem: ČTS se připojuje k doporučení ESOTu a prohlášení výborů španělské a německé odborné transplantační společnosti, že při opakované substituci není zachován princip bioekvivalence a pacient může být poškozen toxicitou či neúčinnou hladinou. Výbor ČTS navrhuje vyjmutí imunosupresiv jako léků s úzkým terapeutickým oknem z generické preskripce.

5. Databáze pacientů po transplantaci orgánů v ČR

Dr. Pokorná informovala, že v současné době byly smlouvy uzavřeny mezi IKEM a všemi TC ČR, kromě TC Motol. MUDr. Pokorná předala souhrnné výsledky- Přehled odběrové a transplantační aktivity v ČR a přežívání pacientů po orgánových transplantacích v ČR všem členům výboru.

6. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

6.- 8. října 2011
Kongres ČSARIM. Výbor korespondenčně schválil návrh dr. Pokorné z 20. 7. vč. rozpočtu.

23.-24. listopadu 2011
MUDr. Navrátil informoval, že slavnostní zahájení Sympózia k 50. výročí první transplantace ledviny v Československu a k 30- letému výročí začátku dětského transplantačního programu ve FN MOTOL Praha začne v 19.00 hodin a v hlavním programu dne 24.11.jsou na programu 3 sekce- lékařská, paralelní sesterská a posterová, která je nejméně obsazena, a proto vyzval přítomné členy výboru o povzbuzení mladých lékařů, aby se zúčastnili právě formou posterů. Nejlepší poster, jehož autorem bude člen ČTS nebo STS do 35 let, bude finančně ohodnocen cenou Nadační společnosti Alžběta.

Výbor ČTS znovu potvrdil finanční spoluúčast na organizaci sympozia v částce 120 tis. Kč.

2012
Doc. Němec informoval, že jednodenní seminář ku příležitosti 1000 transplantaci ledviny (s předáním čestného členství ČTS prof. Černému) se bude konat 16. února 2012 v Brně, hotelu Voroněž. Program se upřesňuje, je otázka, zda téma budou „pouze“ ledviny nebo i ostatní orgány. Půjde o akci CKTCH a ČTS.

Dr.Reischig nastínil záměr uspořádat Sympozium v Praze za účasti zahraničních řečníků, ale bližší informace zatím nemá k dispozici. Byla diskutována i možnost tyto dvě akce spojit, podvečer věnovat „oslavám“ a po té sympoziu s odborným tématem. Na dalším zasedání výboru budou předneseny konkrétnější návrhy.

7. Setkání se zástupci Eurotransplantu 19.10.2011 – návrh programu (všichni)

19. října 2011 přijede na pozvání ČTS zástupce Eurotransplantu prof.Rahmel.
Jednání s nominovanými zástupci všech TC ČR se uskuteční v IKEM v učebně č.2 ve 3.p.
Dr. Pokorná pozve též k účasti na jednání ředitele KST dr. Březovského. ČTS zajímají validní informace o možnostech spolupráce s Eurotransplantem v určitých oblastech (pravidla alokace orgánů, hypersenzibilizovaní pacienti a pod.) a i finanční podmínky spolupráce.
Členové výboru se dohodli, že pošlou obratem dr. Pokorné další návrhy, body k jednání s prof. Rahmelem.

8. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy

Dr. Pokorná zaslala za výbor ČTS (jak bylo doporučeno na jednání výboru dne 21.6.) dopis náměstkovi pro zdravotní pojištění MZČR, ing. Noskovi se žádostí o radu jako postupovat při revizi podkladů výkonů. V odpovědi na tento dopis zaznělo doporučení soustředit se na kultivaci Sazebníku. Dr. Votoček, který připravoval tzv. skládačku chirurgických výkonů se na základě jednání s MZ (ing. Nosek a Mgr. Plíšek) domnívá, že návrh původní skládačky chirurgických kódů má velkou pravděpodobnost k prosazení. Je nutné před lety navržené kódy zrevidovat a aktualizovat.
Předsedkyně obdržela návrhy pouze doc. Bachledy a doc. Němce. Doc. Němec se domnívá, že všechny drahé přípravky jako např. roztoky by se měly účtovat jako ZUM.

9. Schválení nových členů

Nebyla žádná nová přihláška.

10. Různé

- Odběry cévních štěpů v ČR– alokační kritéria. Prof. Adamec návrh alokačních kritérií zatím nepředložil

-Odběry srdce na chlopenní allotransplantáty
Všechna TC uzavřela smlouvy s FN Motol, nicméně se zástupci upozorňují, že by náklady na odběr a celý proces organizace odběru i získání dárce měly být finančně ze strany FN Motol uhrazeny.

- Dopis od KN IKEM- Výbor ČTS projednal odpověď na dopis přednosty KN IKEM prof. Viklického- žádost o uznání doby strávené v čekací listině z 1. transplantace kadaverózní ledviny. Vzhledem k tomu, že se jednalo prokazatelně o marginální ledviny a vysokou pravděpodobností poškození ledviny ze strany dárce (párová ledvina rovněž afunkční), souhlasil výbor ČTS s uznáním doby strávené v čekací listině před touto transplantací.- dopis příloha zápisu.

- Dopis od Astellas Pharma s.r.o.- Výbor ČTS projednal odpověď na dopis fy Astellas Pharma, s.r.o.- žádost o odborné stanovisko ČTS k používání imunosupresiv s účinnou látkou takrolimus. – odpověď viz bod 4.

- Termíny výborů na 2. pololetí 2011
19. října- po jednání se zástupcem Eurotransplantu ca. od 13.00, Praha, IKEM
23. listopadu- 16.00, Hradec Králové v předvečer sympozia

Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná
V Praze dne 29. září 2011

Zpět