Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 19. října 2011, Praha, IKEM

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr.Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)
  Hradec Králové (23.-24.11.2011)
  Brno (16.2.2012)
  SR, Česko-Slovenský transplantační kongres (13.-15.9.2012)
 3. Setkání se zástupci Eurotransplantu 19.10.2011 – hodnocení (všichni)
 4. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace, Konference o transplantačním programu v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dr. Pokorná)
 5. Transplantace orgánů cizincům (všichni)
 6. Návrh novely transplantačního zákona (všichni)
 7. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy
 8. Schválení nových členů ČTS (všichni)
 9. Různé:
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)
  - ČSARIM 2011 (dr. Pokorná)
  - Stanovisko k žádosti FNUSA ke zřízení cévního transpl.centra (všichni)
  - Škola transplantační medicíny (prof.Viklický)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Členové výboru diskutovali připomínku dr.Špatenky z FN Motol k bodu Odběry srdce na chlopenní allotransplantáty.
Dr.Špatenkovi bylo doporučeno, aby vytvořil návrh finanční úhrady ze strany FN Motol na odběr a celý proces organizace odběru srdce na chlopně.

Korespondence odeslaná:

27.9.- mailem pozvánka dr.Březovskému na jednání ČTS s Eurotransplantem na 19.10.

1.10.- mailem otázky dr.Rahmelovi- příprava na jednání 19.10. viz bod ad 3)

11.10.- všem členům výboru mailem rozeslán znovu Návrh novely transplantačního zákona -ad 6)

Korespondence přijatá:

11.10.- od FN u sv.Anny- žádost o stanovisko ke zřízení cév.tx.centra

12.10.- od KST dr.Březovský- transplantace orgánů cizinci viz ad bod ad 5)

2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

23.- 24. listopadu 2011

MUDr. Navrátil detailně informoval o organizaci a programu Sympózia k 50. výročí první transplantace ledviny v Československu a k 30- letému výročí začátku dětského transplantačního programu ve FN Motol. V hlavním programu dne 24.11. bude blok věnován historii transplantologie, blok budoucnosti transplantologie a další blok chirurgii a komplikacím. Paralelně se bude konat blok posterů (19 posterů). Nejlepší poster, jehož autorem bude člen ČTS nebo STS do 35 let, bude finančně ohodnocen cenou Nadační společnosti Alžběta. Dále paralelně proběhne nelekářská sekce, tj. sesterská a koordinátorská.

16. února 2012

Doc. Němec informoval, že jednodenní seminář se bude konat 16. února 2012 v Brně ve spolupráci s ČTS, program se upřesňuje a výbor s ním bude seznámen na příštím jednání, tedy 23.11. v Hradci Králové.

Česko-Slovenský transplantační kongres (13.-15.9.2012)

Více informací bude podáno na příštím jednání výboru ČTS v Hradci Králové za přítomnosti předsedkyně STS MUDr. Evy Lackové.

3. Setkání se zástupci Eurotransplantu 19.10.2011 – hodnocení (všichni)

Návštěva zástupce Eurotransplantu prof. Rahmela se uskutečnila na pozvání ČTS, který se sešel se zástupci jednotlivých TC ČR na půdě IKEMu. Na toto setkání byl pozván též ředitel KST dr. Březovský, který se předem omluvil z důvodu jiných pracovních povinností (zahraniční cesta).
Zástupce Eurotransplantu obdržel základní dotazy ze strany TC v předstihu a odpovědi zazněly v jeho prezentaci, šlo především o pravidla alokace orgánů, hypersenzibilizované a urgentní pacienty a finanční podmínky spolupráce. V následné diskuzi se členové výboru shodli na tom, že případný vstup ČR do Eurotransplantu by přinesl spíše benefity pro pacienty čekající na transplantaci jater a hypersenzibilizované pacienty a zlepšení práce HLA laboratoří v ČR. Připustili i fakt, že by případný vstup znamenal zásadní změnu ve srovnání se současně platnými pravidly alokace (bilance mezi TC). Členové výboru zašlou své případné konkrétní dotazy do 3. 11., aby je mohla dr. Pokorná přeposlat dr. Rahmelovi.
Dále se výbor shodl v tom, že ze strany KST nemá dostatek informací o mezinárodních projektech a uvítá přítomnost ředitele KST na zasedáních výboru ČTS.

4. Informace z jednání pracovní skupiny pro dárcovství orgánů a transplantace, Konference o transplantačním programu v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dr. Pokorná)

MUDr.Pokorná informovala, že se pracovní skupina se od března nekonala. MUDr. Pokorná se za ČTS účastní dne 31. 10. konference, pořádané výborem pro zdravotnictví a Koalicí pro zdraví, s.r.o. pod záštitou MUDr. Michala Janka, v budově Poslanecké sněmovny na téma: Národní transplantační program. Dr. Pokorná bude mít přednášku na téma Úspěchy a limity české transplantační medicíny, kde zazní současný stav a hlavními problémy české transplantologie.
Výbor též doporučil věcně zmínit téma dialýz a transplantací a kriticky diskutované téma dárcovských konzultantů.

5. Transplantace orgánů cizincům (všichni)

ČTS obdržela Stanovisko KST k transplantacím orgánů cizincům. ČTS se oficiálně jako odborná společnost vyjádřila pouze k transplantaci ledvin od zemřelých dárců (viz zápis ze září 2010). Výbor doporučuje formulovat druhý bod závěru stanoviska – Transplantace orgánů od zemřelých dárců nelze poskytovat na základě…. Ze závěrů Stanoviska KST vyplývá nemožnost transplantací u cizinců (s výjimkou akutního selhání jater). Doc. Lischke dopracuje větu do návrhu KST umožňující transplantace plic u občanů SR.

6. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb. (všichni)

Jak uvedla Dr. Pokorná, byla připomínka ČTS k pravomocím KST akceptována a v návrhu upravena. Návrh novely nyní půjde do vnějšího připomínkového řízení (informace od ředitele KST). Doc. Bachleda konstatoval, že návrh je příliš „velkorysý“ k otázkám tkání, pouze se odvolává na Zákon o tkáních.
Novela transplantačního zákona musí vstoupit v platnost do srpna 2012.

7. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy

Dr. Pokorná zaslala za výbor ČTS (jak bylo doporučeno na jednání výboru dne 21. 6.) dopis náměstkovi pro zdravotní pojištění MZČR, ing. Noskovi se žádostí o radu jako postupovat při revizi podkladů výkonů. V odpovědi na tento dopis zaznělo doporučení soustředit se na kultivaci Sazebníku.
V současné době je možné aktualizovat stávající sazebník online.
Návrh chirurgické společnosti tzv. skládačky byl prodiskutován na MZČR zástupci chirurgické společnosti dr. Votočkem s náměstkem ing. Noskem a ředitelkou odboru ing. Jenšovskou, bylo přislíbeno, že od března 2012 se bude moci do systému zadávat návrh „skládačky“.
Dr. Pokorná apelovala na nutnost před lety navržené kódy zrevidovat a aktualizovat. Bude umožněn přístup do systému k provádění změn jednomu z chirurgů IKEM.
ČTS uhradí dr. Votočkovi práci za zpracování metodiky k vytvoření tzv. balíčků transplantačních výkonů.

8. Schválení nových členů

Dr. Pokorná zaslala za výbor ČTS (jak bylo doporučeno na jednání výboru dne 21.6.) dopis náměstkovi pro zdravotní pojištění MZČR, ing. Noskovi se žádostí o radu jako postupovat při revizi podkladů výkonů. V odpovědi na tento dopis zaznělo doporučení soustředit se na kultivaci Sazebníku. Dr. Votoček, který připravoval tzv. skládačku chirurgických výkonů se na základě jednání s MZ (ing. Nosek a Mgr. Plíšek) domnívá, že návrh původní skládačky chirurgických kódů má velkou pravděpodobnost k prosazení. Je nutné před lety navržené kódy zrevidovat a aktualizovat.
Předsedkyně obdržela návrhy pouze doc. Bachledy a doc. Němce. Doc. Němec se domnívá, že všechny drahé přípravky jako např. roztoky by se měly účtovat jako ZUM.

9. Schválení nových členů

Členové výboru jednosmyslně schválili přihlášky dvou lékařek z KN IKEM, a sice:
MUDr. Barbory Řepové
MUDr. Aleny Verflové

9. Různé

- Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria. Prof. Adamec informoval, že podá informace na příštím výboru.

-ČSARIM 2011 (dr. Pokorná)
Dr. Pokorná informovala přítomné členy výboru o aktivní účasti ČTS v rámci celostátního kongresu ČSARIM (stánek a sekce), kde ČTS prezentovala problematiku zemřelých dárců orgánů a spolupráce s TC. Byla vytvořena anketa a s výsledky ankety dr. Pokorná výbor seznámí, jakmile je bude mít k dispozici.

- Výbor projednal stanovisko k Žádosti FNUSA (dopis ze dne 7.10.2011) ke zřízení cévního transplantačního centra a pověřil předsedkyni dr. Pokornou, aby dopisem za ČTS vyjádřila kladné stanovisko.

- Škola transplantační medicíny (prof.Viklický)
Prof.Viklický seznámil členy výboru ČTS o připravovaném postgraduálním kurzu neboli Škole transplantační medicíny. Cílem této aktivity je edukovat mladé lékaře do 5 let praxe. Kurz je navrhován jako čtyřdenní, kde by se probraly aspekty odběrové, imunologické a transplantační. Kurz je ve spolupráci s grantem firmy Novartis. Jednotlivá centra by delegovala mladé lékaře a záštitu nad tímto projektem by převzala ČTS a 1. LF UK, kurz by byl ohodnocen kreditními body. Výbor shodně vyjádřil kladné stanovisko.

- Termíny výborů na 2. pololetí 2011
Další konání výboru:
23. listopadu- 17.00, Hradec Králové v Novém Adalbertinu.

Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná
V Praze dne 25. října 2011

Zpět