Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 23. listopadu 2011, Hradec Králové

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr.Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni: doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

Hosté: MUDr. Eva Lacková, PhD, MUDr. Pavel Březovský, MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2012 (všichni)
  Brno (16.2.2012)
  Sympozium na téma dárcovství orgánů (IKEM, 26.4.2012)
  Česko-Slovenský transplantační kongres (13.-15.9.2012)
 3. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy
 4. Transplantace orgánů cizincům- doplnění k předchozímu jednání (všichni)
 5. Diskuse na téma členství v Eurotransplantu (všichni)
 6. Návrh novely transplantačního zákona (všichni)
 7. Spolupráce s KST – dr. Březovský
 8. Informace o konferenci o transplantačním programu v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dr. Pokorná)
 9. Schválení nových členů ČTS (všichni)
 10. Různé:
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Zápis z 19.10.2011 bez připomínek.

Korespondence odeslaná:

25.10.- dopis- prof.Staffovi, přednostovi II. Chirurgické kliniky FNUSA odpověď-souhlasné stanovisko výboru ČTS ke zřízení cévního TC
25.10.- dopis- řediteli KST, dr.Březovskému- informace ze setkání výboru ČTS se zástupcem Eurotransplantu 19.10. (cc.dr.Pánové, MZ ČR)
14.11.- všem členům výboru návrhy kalkulačních listů upravené IKEMem ad) 3

Korespondence přijatá

Nebyla žádná

2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

Česko-Slovenský transplantační kongres (13.-15.9.2012)
Jednání výboru ČTS v Hradci Králové se zúčastnila předsedkyně STS MUDr. Eva Lacková, PhD., která přednesla základní informace o kongresu, výši registračních poplatků a návrhů témat. Definitivní témata a okruhy budou upřesněny až po zaslání abstrakt. Výbor souhlasil s návrhem, že členy programového a vědeckého výboru budou všichni členové výborů ČTS a STS. Dr. Pokorná odešle e-mailové kontakty členů výboru a sesterské sekce (Marie Kolářová, IKEM, Vlasta Sojková, Plzeň, Malgorzata Grofová, HK)

Doc. Němec informoval, že jednodenní seminář ku příležitosti 1000 transplantací ledvin v Brně se bude konat 16. února 2012 v Brně ve spolupráci s ČTS a seznámil přítomné s návrhem programu. Návrh byl odsouhlasen. ČTS bude hradit honoráře přednášejícím, veškeré další finanční výdaje bude hradit CKTCH.

Dr. Trunečka seznámil přítomné s návrhem TC IKEM uspořádat ve spolupráci s ČTS konferenci s tématem dárcovství orgánů (otázka dárců s nebijícím srdcem atd.) v Praze dne 26. dubna 2012. S návrhem programu seznámí na příštích zasedáních výboru.

Dr. Vítko informoval o symposiu s transplantační tematikou dne 26. října 2012 v Praze, kde bude slavnostně předána výroční cena Nadace Karla Pavlíka MUDr. Bohdanu Pomahači.

3. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy

V současné době je možné aktualizovat stávající sazebník on line. Zároveň probíhá příprava chirurgické společnosti tzv. skládačky, která by měla být vkládána v březnu 2012. Dr. Pokorná zaslala všem členům výboru k připomínkám zrevidované a aktualizované kódy, které byly navrženy před lety. Připomínky nebyly obdrženy a návrhy budou zaslány chirurgické společnosti.

Chirurgická společnost (dr. Votoček) trvá na tom, aby změny do systému prováděl zástupce chirurgické společnosti.

4. Transplantace orgánů cizincům (všichni)

Dr. Březovský byl seznámen s doplněním stanoviska ČTS k návrhu ohledně transplantací orgánů cizincům. Provádění život zachraňujících transplantací orgánů lze za podmínek, že bude uzavřena smlouva mezi institucemi a bude ošetřen návrat orgánu zpět do ČR.

5. Diskuse na téma členství v Eurotransplantu (všichni)

Vzhledem k nedostatku času bude bod zařazen až na příští výbor.

6. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb. (všichni)

Dr. Březovský informoval o „osudu“ návrhu s tím, že nyní probíhá vnější připomínkové řízení. Dr. Pokorná požádá o poslední znění návrhu MZ a rozešle jej všem členům výboru k připomínkám. Diskutován byl opět návrh odběrů orgánů od cizinců a ČTS nepodporuje návrh speciální vyhlášky, která bude opět možný odběr od cizinců komplikovat. Dále se výbor shodl, že paragraf o podmínkách mezinárodní spolupráce musí být upraven. Současný návrh neumožňuje jakoukoli mezinárodní spolupráci.
Dr. Pokorná zašle dopis na MZ se stanoviskem ČTS.

7. Spolupráce s KST – dr. Březovský

Dr. Březovský informoval o návrhu zákona (viz výše), aktivitách KST a ČR v mezinárodních projektech. Velká diskuse s kritickými připomínkami členů výboru zazněla na téma dárcovských konzultantů. V tomto roce navíc paradoxně došlo v celé ČR k významnému poklesu počtu zemřelých dárců orgánů a transplantací. Není stále vyřešeno finanční ohodnocení činnosti těchto konzultantů a ne ve všech ministerstvem přímo řízených nemocnicích byla tato funkce ustavena. S příspěvkem 50 tis. Kč na nemocnici a rok se v roce 2012 již nepočítá. Dr. Březovský informoval o dalších plánech školení, které by mělo probíhat i na úrovni krajských zdravotních radů a oblastních nemocnic. Dále zmínil i centrální zdravotní registry, které budou zavzaty do věstníku MZ a podporovány MZ.

8. Informace o konferenci o transplantačním programu v poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dr. Pokorná)

Tento bod nebyl z časových důvodů zařazen.

9. Schválení nových členů

Nebyly žádné přihlášky.

10. Různé

- Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria.
informace bude podána na příštím výboru.

Termíny výborů na 2. pololetí 2011

11.1.2012 od 13 hodin v IKEM
15.2.2012 v Brně

Příští výbor se koná v IKEM ve středu dne 11. ledna 2012 od 13.00 hodin.

Zapsala: E. Pokorná, R.Dudková
V Praze dne 27. prosince 2011

Zpět