Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 11. ledna 2012, IKEM Praha

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc. doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr.Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni:

Hosté: MUDr. Pavel Březovský, MBA, MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2012 (všichni)
  Brno 16.2.2012,
  Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
 3. Návrh rozpočtu na rok 2012
 4. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – kalkulační listy, spolupráce s chirurgickou společností (dr. Votočkem) (všichni)
 5. Vyhlášení ceny ČTS za nejlepší publikaci a cestovního grantu ČTS a firmy Astellas pro lékaře do 40 let
 6. Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2011. Alokace ledvin, otázka bilance ledvin
 7. Diskuse na téma členství v Eurotransplantu (všichni)
 8. Návrh novely transplantačního zákona
  Vyhláška – diagnostika smrti u dárců orgánů, spolupráce s odbornými společnostmi
 9. Schválení nových členů ČTS
 10. Různé:
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Zápis z 23.11.2011 bude doplněn o informace dr. Vítka do bodu ad 2) o předání výroční ceny Nadace K.P. MUDr. B. Pomahači na symposiu s transplantační tematikou dne 26.10.2012 v Karolinu v Praze.

Korespondence odeslaná

30.11.- mailem České lékařské komoře (cc: MZČR - dr.Hřebíkové a KST, dr.Březovskému) - žádost ČTS o zachování bodu VIII/5 v návrhu indikací lázeňské péče pro dárce ledviny
30.11. - mailem přeposlána členům výboru (cc: dr.Trunečkovi) nejnovější verze novely tx zákona k prostudování popř. k připomínkám
28.12. - mailem i poštou zaslány MZČR. Mgr.Krausové a Mgr.Křemenové připomínky ČTS k návrhu novely tx zákona
28.12. - poštou předsedům odborných společností (cc: MZČR, KST) Vyhláška – diagnostika smrti u dárců orgánů viz bod ad 8)

Pošta přijatá:

29.11. - mail od MZČR, Mgr.Křemenové nejnovější verze návrh novely tx zákona
2.12. - kopii dopisu od TC Motol, dr.Špatenky adresovaného přednostu TC IKEM dr.Trunečkovi- komentář k jeho kritice nízké odběrové aktivity TC Motol
2.1.2012 - mail od MZČR, Mgr.Křemenové a Mgr.Krausové poděkování za zaslání připomínek ČTS k návrhu novely tx zákona
5.1. - mailem – od prof.Cvachovce- odpověď na dopis-diagnostika smrti mozku- viz bod ad 8)

2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

Česko-Slovenský transplantační kongres (13.-15.9.2012)
Žádné nové informace ze slovenské strany jsme neobdrželi, všechny požadavky vyplývající z minulého zasedání výboru s dr. Lackovou byly splněny.

Jednodenní seminář ku příležitosti 1000 transplantací ledvin v Brně se bude konat 16. února 2012 v Brně ve spolupráci s ČTS. Doc. Němec předal pozvánky všem členům výboru a informace bude též uveřejněna na webových stránkách.
U příležitosti zahájení sympozia bude předáno čestné členství ČTS profesoru Černému.

3. Návrh rozpočtu na rok 2012

Dr. Pokorná informovala o jednáních se sponzory. Jednání dosud nebyla uzavřena a tento bod bude znovu prezentován na únorovém zasedání.

4. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy

Dle informací od Chirurgické společnosti (dr. Votoček, prof. Třeška )je schválení tzv. skládačky pro všechny chirurgické obory velmi reálné. V současné době jsou upřesňovány jednotlivé položky v transplantačních kódech (kanyly, síta atd). Výbor se shodl na tom, že spolupráce s dr. Votočkem je přínosná a je nutno s ním osobně projednat podmínky spolupráce (dr. Pokorná, Dr. Navrátil, prof. Lischke)

5. Vyhlášení ceny ČTS za nejlepší publikaci a cestovního grantu ČTS a firmy Astellas pro lékaře do 40 let

Výbor ČTS potvrdil stávající pravidla pro udělení ceny za nejlepší publikaci a stejně tak pro cestovní grant. Grant bude vyhlášen na ATC do Bostonu ( 2.-5. červen 2012). Informace o vyhlášení ceny i grantu bude uveřejněna na webových stránkách.

6. Odběrová a transplantační aktivita v ČR v roce 2011. Alokace ledvin, otázka bilance ledvin

Všichni členové výboru a přednostové TC ČR komentovali pokles počtu zemřelých dárců a počtu transplantací, pohybující se okolo 10%. Dr. Březovský informoval o dalších aktivitách MZ a KST a o připravovaném školení pro dárcovské konzultanty, krajské zdravotní rady, ředitele nemocnic a primáře ARO.
K otázce alokací ledvin a především bilancí byla velká diskuse s následujícím závěrem. Byl vzat v úvahu návrh dr. Reischiga, aby se ledviny, které odmítla dvě TC k transplantaci, počítala do bilance (negativní) centru, které je akceptovalo. Dr. Pokorná rozešle všem členům stávající pravidla včetně úprav z února 2010 k prostudování a přípravě na další jednání. Ke změně stávajících pravidel pro KST zatím nedošlo.

7. Diskuse na téma členství v Eurotransplantu (všichni)

Diskuse na téma členství v ET nebyla na tomto jednání uzavřena. Bylo diskutováno vhodnost získání informací a osobních zkušeností se členstvím od zahraničních kolegů, jejichž země je členem ET.

8. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb. (všichni)

Dr. Březovský informoval o osudu návrhu s tím, že nyní probíhá vnější připomínkové řízení. Dr. Pokorná sdělila, že připomínka ohledně mezinárodní spolupráce byla akceptována. Znovu byla diskutována otázka odběrů orgánů od cizinců a zmíněna možnost zásahu formou poslanecké iniciativy.
Dr. Březovský se obrátil s žádostí o spolupráci při přípravě zákon provázejících vyhlášek. Dr. Pokorná oslovila předsedy Radiologické společnosti ČLS JEP, Společnosti nukleární medicíny ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti, České neurologické společnosti, ČSIM, ČSARIM a České kardiologické společnosti o jmenování zástupců, kteří se budou zabývat tvorbou vyhlášky stanovení smrti dárce orgánů.

9. Schválení nových členů

Nebyly žádné přihlášky

10. Různé

- Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria.
informace bude podána na příštím výboru (prof. Adamec).

-Dr. Pokorná informovala, že z podnětu dr. Froňka proběhlo setkání přednostů TC ČR na téma párových výměn ledvin od žijících dárců. Všichni přítomní považují spolupráci za nutnou a myšlenku podporují. Bude vytvořen seznam párů, u kterých z důvodu nekompatibility v KS či pozitivnímu CM neproběhly transplantace. Na březnovém zasedání (iniciovat bude dr. Froněk) budou diskutovány a konkretizovány jednotlivé postupy.

-Dr. Březovský informoval o aktualizaci počtu obyvatel v regionech jednotlivých center. Tabulku s počty rozešle všem přednostům TC.

Termíny výborů na 1. pololetí 2012

15.2.2012 v Brně od 18 hodin
28.3.2012 v IKEM od 13 hodin
25.4.2012 v Praze v 18 hodin
13.6.2012 v Praze od 13 hodin

Zapsala: E. Pokorná, R. Dudková
V Praze dne 31.ledna 2012

Zpět