Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 28. března 2012, IKEM Praha

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc.
doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., doc. MUDr. Petr Němec, CSc.,
MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc.,
MUDr. Tomáš Reischig, PhD., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav
Špatenka, CSc., MUDr.Štefan Vítko, CSc.,
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni: prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

Hosté: MUDr. Pavel Březovský, MBA

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2012 (všichni)
  Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
  Konference s dárcovskou tématikou (IKEM, ČTS…)
  Sympozium na téma zemřelí dárci orgánů v rámci kongresu ČSIM v Plzni (30.5.-1.6.2012)
 3. Návrh rozpočtu na rok 2012
 4. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – kalkulační listy, spolupráce s chirurgickou společností (dr. Votočkem) (všichni)
 5. Alokace ledvin, otázka bilance ledvin- (všichni)
 6. Návrh novely transplantačního zákona
 7. Vzdělávání transplantologů (ET)
 8. Schválení nových členů ČTS
 9. Různé:
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)
  - Blok Transplantace ledvin od žijících dárců- kongres ČNS v červnu 2012, Brno (prof.Viklický)
  - Členství v ET (všichni)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Korespondence odeslaná

1.2.-mailem všem členům výboru rozeslán Návrh k diskusi a aktualizace kritérií pro alokaci ledvin v ČR.
1.2.-mailem všem členům výboru rozeslán Evropský návrh vzdělávání transplantologů (mail od KST, dr. Březovského)- bod ad 7
10.2.- mailem-justice-odběr od zemř.vězňů
10.2.-mailem-justice dr.Pipkové-odpověď na jejich mail
12.2.-mailem-prof.Černému, společ. Symposium ČTS a ČSIM
15.2.- mailem prim.Škodovi-mozková smrt-prosba o materiály
21.2.-mailem pozvání prof.Manyalichovi- přednáška 31.5. v Plzni
16.3.- mailem všem členům ČTS rozeslána pozvánka na 26.4.konferenci s názvem "Dárce organů".
20.3.+ 22.3.-mailem- zástupcům vybraných odborných společností pozvání na jednání o základní podobě vyhlášky- stanovení smrti pro dárce orgánů

Korespondence přijatá

13.1.-dopis od předsedy České kardiologické společnosti-nominace zástupce společnosti dr.Želízka –tvorba vyhlášky o diagnostice smrti
Telefonicky- nominovala Neurochirurgická společnost dr.Špatenkovou.
Mailem- Radiologická společnost dr.Jarmilu Laštovičkovou
24.1.- mailem- od agentury organizující Čs. Transplantační kongres link www.transplant.sk s prosbou o umístění na web ČTS.
1.2.- mailem od KST, dr.Březovského –Evropský návrh vzdělávání transplantologů- bod ad 7)
7.2.-mailem od předsedy Společnosti nukleár.med.
10.2.-mailem odpověď od Justice dr.Pipkové na mail o odběru orgánů u zemř.vězňů

2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

(13.-15.9.2012)
Informace a odkaz na webové stránky Česko-Slovenského transplantačního kongresu byly uveřejněny na webu ČTS.

Jednodenní konference Dárce orgánů se bude konat dne 26. dubna 2012 v hotelu Corinthia v Praze., pozvánky byly členům ČTS rozeslány mailem (16.3.). Konferenci pořádá Transplantcentrum IKEM ve spolupráci s Českou transplantační společností, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a s podporou Nadačního fondu Transplantace.

V Plzni se bude konat na přelomu května a června (30.5.-1.6.2012) kongres ČSIM, v jehož rámci bude probíhat Sympozium ČTS na téma dárce orgánů, jedním z témat budou i dárci s nebijícím srdcem. Byl pozván zahraniční speaker ze Španělska. Přítomní schválili návrh programu, včetně rozpočtu (cestovné, ubytování, honorář pro zahraničního hosta, tisk programu pro účastníky kongresu).

Na kongresu České nefrologické společnosti v Brně ve dnech 14.-16.6. by měla mít ČTS symposium na téma transplantace ledvin od žijících dárců v prime time před konáním Valné hromady ČNS. Výbor schválil návrh programu a navrhuje doplnit přednášku na téma dlouhodobé sledování dárců ledvin (přednášející dr.Vítko).

Vzhledem ke konání Česko-Slovenského transplantačního kongresu, neplánuje v tomto roce ČTS již žádnou další vlastní akci. Dr. Vítko připomněl, že 25.10.2012 bude Česká transplantační nadace Karla Pavlíka pořádat Symposium o transplantacích se zahraniční účastí a bude předána Výroční cena Nadace dr.B.Pomahači. Pozvánku pošle dr.Vítko.

3. Návrh rozpočtu na rok 2012

Dr. Pokorná informovala o jednáních se sponzory. Rozpočet by pro rok 2012 měl být se ziskem.

4. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů (všichni) – kalkulační listy

Jak informovala dr.Pokorná, chirurgický sazebník byl dokončen v březnu 2012 a měl by vstoupit v platnost od ledna 2013. V návrhu „skládačky“ je i úhrada za činnost i koordinátora TC (nikoli dárcovského konzultanta) v průběhu organizace odběru orgánů. Kód péče o dárce orgánů byl navýšen a je možnost jej vykazovat již po úvaze o možném dárci – prvním klinickém vyšetření smrti mozku.

5. Alokace ledvin, otázka bilance ledvin- (všichni)

Po živé diskuzi se přítomní členové výboru za účasti dr.Březovského , ředitele KST dohodli na doplnění pravidel pro alokaci ledvin v České republice, s platností od 1.4.2012, takto:

 1. Bilance mezi indikovanými a transplantovanými ledvinami budek 1.dubnu 2012 0:00 hodin anulována. Stav předcházející bilance bude k tomuto dni archivován.
 2. Každá ledvina musí být v bilanci zohledněna (neexistuje pojem nezapočtena do bilance) s výjimkou situace, kdy odebírající centrum kontraindikuje ledviny pro své příjemce z důvodu marginálního dárce. Tyto ledviny se do bilancí nezapočítají odebírajícímu ani transplantujícímu centru.
 3. Pro příslušnost pacienta k jednotlivému TC ČR je rozhodující dialyzační středisko či nefrologická ambulance, která jej do WL cestou TC zařazuje a informuje příslušné TC o změnách zdravotního stavu pacienta.
 4. Ledviny transplantované v kombinaci s jiným orgánem, ledviny transplantované u pacientů po již provedené transplantaci jiného orgánu, u urologicky komplikovaných nemocných se počítají do negativní bilance TC, kam příjemce regionálně patří.
 5. Pokud TC zařadí do WL pacienta mimo region (s výjimkou viz bod 4), ledvina bude započtena do negativní bilance TC, které transplantaci provedlo bez ohledu na regionální příslušnost příjemce.
 6. O všech zařazených mimo regionálních příjemcích jsou TC povinna se vzájemně informovat (týká se i kombinovaných transplantací – bod 4 i transplantací ledvin od žijících dárců)
 7. Změny vstupují v platnost od 1.dubna 2012 od 00.00 hodin.

6. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb. (všichni)

Dr. Pokorná oslovila předsedy odborných společností (Radiologické společnosti ČLS JEP, Společnosti nukleární medicíny ČLS JEP, České neurochirurgické společnosti, České neurologické společnosti, ČSIM, ČSARIM a České kardiologické společnosti), aby jmenovali své zástupce, kteří se budou zabývat tvorbou vyhlášky stanovení smrti dárce orgánů. První schůzka se uskuteční 18.4.2012 v IKEM.

Návrh novely zákona je nyní ve vnějším připomínkovém řízení. Dr.Březovský informoval, že MF i MSV doporučují, aby záznamy byly u transplantovaných pacientů anonymizovány po 10 letech, ale záznam by se tudíž úplně zničil. Proto navrhuje vést informovaný souhlas pacienta s tím, že jeho data budou uchována, ale ne anonymě.

Dále upozornil, že nový občanský zákoník, který bude platit od 1.1.2014 umožňuje občanům vyjádřit i souhlas s darováním orgánů a tkání po smrti, což by mohlo zjednodušit komunikaci s rodinou zesnulého. Není prolomen princip předpokládaného souhlasu, tzn. pokud zemřelý nebude registrován jako osoba nesouhlasící, předpokládá se souhlas.

Dr.Pokorná připomněla i fakt, že od r.2002 může být zemřelým dárcem i osoba ve výkonu trestu odnětí svobody. Žijící dárce může darovat orgán i osobě bez příbuzenského či jinak blízkého vztahu. U všech nepřímých dárců je nutné posouzení a souhlas s odběrem etickou komisí.

7. Vzdělávání transplantologů (ET)

Návrh Evropské komise vzdělávání - V květnu 2012 má být v rámci EU odsouhlasena jednotná certifikace a jednotné vzdělávání transplantologů. Dle dr.Březovského řada zemí s tímto postupem nesouhlasí (např. Francie, Španělsko) a ČR se má rozhodnout, zda je pro nebo proti. Členové výboru jsou jednoznačně proti návrhu jednotné certifikace v rámci EU.

8. Schválení nových členů

Výbor schválil celkem 10 nových přihlášek do ČTS.
Prof. MUDr.M.Merta,CSc., FNHK
MUDr.J.Víšek, FNHK
MUDr. P.Nusková, FNHK
MUDr.P.Ivák, IKEM
MUDr.M.Koňařík, IKEM
MUDr.O. Majchrák, IKEM
MUDr.I.Netuka,PhD., IKEM
MUDr.M.Smetana, IKEM
MUDr.O.Szárszoi,PhD, IKEM
MUDr.M.Urban, IKEM

9. Různé

- Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria.
informace bude podána na příštím výboru (prof. Adamec)

- Spolupráce ČTS s iktovými centry (cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti). Dr. Pokorná zahájila diskusi s návrhem spolupráce výše uvedených na dárcovském programu. Zúčastnila se spolu s dr. Březovským oficiálního setkání všech zástupců iktových center dne 14.2.2012. Hlavní problém ve spolupráci vidí lékaři iktových center v ekonomické bariéře – nemají nasmlouvány kódy péče o dárce orgánů a celkově poukazují na nedostatek financí. Dr. Pokorná se obrátila s žádostí o návrh řešení na MZ (dr. Pokorný) a ten navrhuje, aby ČTS napsala oficiální žádost na MZ a ZP o zařazení kódu v rámci iktových jednotek a úhrady v režimu DRG B.

- Členské příspěvky a změna stanov
Dr.Navrátil vypracuje návrh na změnu stanov do příští Valné hromady, neboť se ukázala jako „nešťastná“ formulace, že:….členství zaniká, pokud členové řádně neplatí členské příspěvky dva roky po sobě, ale zánik členství musí být schválen Valnou hromadou.“ I členové, kteří dlouhodobě neplatí členské příspěvky mají právo volit.

Dále bylo diskutováno i členství nelékařů ve společnosti.

Návrh na změnu Stanov musí být zaslán členům ČTS dle čl.XIV Stanov s předstihem tří měsíců před termínem konání VH.

- Volby do výboru ČTS 2012
Dále se jednalo o volbách do výboru ČTS. Volby budou dvoukolové. Návrh TC Olomouc, které připraví volební lístky je:
MUDr. Hrabalová- předseda volební komise, za revizní komisi člen volební komise MUDr. Vítko a za CKTCH člen volební komise MUDr. Kuman.

- Cena za nejlepší publikaci ČTS
Doc.Němec, vědecký tajemník ČTS sdělil, že obdržel nominaci – monografii. Výbor se shodl, že nesplňuje vyhlášená a publikovaná kritéria pro udělení ceny. Ke zvážení je udělení ceny mimořádné.

Termíny dalších výborů na 1. pololetí 2012- změna
16.5.2012 v Praze od 13 hodin
13.6.2012 v Praze od 13 hodin

Zapsala : R. Dudková , E. Pokorná
V Praze dne 18. dubna 2012

Zpět