Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 16.května 2012, IKEM Praha

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., doc. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Robert Lischke, PhD., MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc., MUDr. Jiří Samlík, MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., MUDr.Štefan Vítko, CSc., prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Omluveni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc., doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MUDr. Tomáš Reischig, PhD.,

Hosté: MUDr. Pavel Březovský, MBA - KST

Program:

 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2012 (všichni)
  • Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
  • Sympozium na téma zemřelí dárci orgánů v rámci kongresu ČSIM v Plzni (30.5.-1.6.2012)
  • Blok Transplantace ledvin od žijících dárců- kongres ČNS v Brně (červen 2012)
  • Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – kalkulační listy, ABO inkompatibilní transplantace
 3. Návrh novely transplantačního zákona a prováděcích vyhlášek
 4. Cena za nejlepší publikaci ČTS za rok 2011 a vyhlášení cestovního grantu ČTS a fy Astellas
 5. Návrh změny stanov
 6. Příprava Valné hromady
 7. Schválení nových členů ČTS
 8. Různé:
  • Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)
  • Úvodem bylo řečeno, že alokace podle pravidel od 1.4.2012 probíhají bez problémů, ale na ohlasy a hodnocení uplynula příliš krátká doba, pravděpodobně prvním vyhodnocením se bude zabývat až jednání výboru v říjnu t.r.

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Do zápisu byly zohledněny připomínky dr.Reischiga k alokacím a doc. Němce ke vzdělávání transplantologů.

Korespondence odeslaná

 • 1.2.-mailem - Změny v pravidlech pro alokaci ledvin, platných od 1.4.2012

 • 5.4.- dopis na SÚKL- vyjádření ČTS k hodnotící zprávě (imunosupresiva)
  mailem na prof.Švihovce – dtto
 • 2.5.- mailem MZČR, Odboru zdravotního pojištění, Janě Vytlačilové- žádost o umožnění vykazování kodu 78880 i pro iktová centra a další JIP (cc: Petr Pokorný, IKEM)
 • 2.5.- dopisem i mailem –volební komisi (Hrabalová, Vítko, Kuman)- informace o jejich nominaci
 • 4.5.- mailem prof.Cvachovcovi- žádost o zaslání souhlasu ČSARIM se sdílením výkonu péče o dárce orgánů (78880)

Korespondence přijatá

 • 3.5.-mailem od Petra Pokorného - odpověď na mail ohledně vykazování kodu 78880

2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

 • Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
 • Sympozium na téma zemřelí dárci orgánů v rámci kongresu ČSIM v Plzni (30.5.-1.6.2012)
 • Blok Transplantace ledvin od žijících dárců- kongres ČNS v Brně (červen 2012)

Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
Deadline pro podání abstrakt je 1.6.2012. Předsedkyně ČTS doporučila všem nahlédnutí na stránky kongresu přes web ČTS (možnost prokliknutí). Dr. Navrátil ověří možnosti ubytování pro členy výboru ČTS v Donovalech. Během kongresu se bude konat též Valná hromada ČTS. O podrobnostech programu (edukační kurzy) ČTS zatím nebyla informována.

Dr. Pokorná informovala, že v Plzni se bude konat na přelomu května a června (30.5.-1.6.2012) kongres ČSIM, v jehož rámci bude probíhat dne 31.5. od 15:30 do 17.00 hodin Společné sympozium ČTS a ČSIM na téma dárce orgánů, jedním z témat budou i dárci s nebijícím srdcem. Součástí bude přednáška pozvaného hosta z Barcelony.

Na kongresu České nefrologické společnosti v Brně ve dnech 14.-16.6. se bude konat symposium ČTS a ČNS na téma transplantace ledvin od žijících dárců.

3. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – kalkulační listy, AB0 inkompatibilní transplantace

Jak informovala dr.Pokorná, chirurgický sazebník byl dokončen v březnu 2012 a měl by vstoupit v platnost od ledna 2013. V současné době se novelizuje zákon č. 372/2011.

Prof.Viklický informoval o zahájení programu AB0 inkompatibilních transplantacích od žijících dárců. Dále informoval o jednání se zástupci některých ZP a MZ s tím, že by bylo reálné, aby ZP proplácely tyto transplantace individuálně. Je nutno vytvořit nový výkon do sazebníku a požádal ČTS o podporu tohoto kódu. Výbor podporu přislíbil a zároveň všechna TC projevila zájem se tohoto programu účastnit.

Dále byl diskutován kod – laparoskopická nefrektomie u žijícího dárce. Zástupci chirurgů konstatovali, že by tento výkon měl být obsažen v navrženém sazebníku (formou „skládačky“)

4. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb. (všichni)

Dr.Pokorná informovala o schůzce zástupců odborných společností a zástupců MZ ČR, která proběhla dne 18.4.2012 v IKEM a dospěla ke konsensu diagnostiky smrti. Dr.Březovský informoval, že část obsahu původně plánované vyhláška bude opět součástí zákona.

5. Cena za nejlepší publikaci ČTS za rok 2011 a vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas.

Vzhledem k nepřítomnosti vědeckého sekretáře, bude zpráva podána na příštím výboru.

6. Návrh změny stanov, členské příspěvky

Členové výboru se zabývali tématem změny stanov především z hlediska nevyhovující formulace členství. Navrhují, aby bylo řádné členství lépe specifikováno (VŠ dlouhodobě profesně spjatý s transplantační medicínou…) a souhlasí s několikastupňovou formou členství:
 • čestné (neplatí příspěvky)
 • řádné (platí příspěvky, mohou volit a mohou být voleni)
 • mimořádné (platí příspěvky, nemohou volit a nemohou být voleni)
 • pokud nezaplatí příspěvky 2 roky po sobě, ztrácí právo řádného člena
Byla diskutována i možnost vytvoření sekcí tkání, SZP a koordinátoři atd.

7. Příprava Valné hromady

O návrhu změny stanov musí být členové informováni v předstihu 3 měsíců před konáním VH. Návrh budě zveřejněn na webových stránkách. Dr. Pokorná vyzvala kolegy, aby navrhli kandidáty na čestné členství.

8. Schválení nových členů

Výbor se shodl na stop stavu a až do změny stanov nebude schvalovat nové členy do ČTS.

9. Různé

 • Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria.
  Informace bude podána na příštím výboru (prof. Adamec)
 • Přítomný dr.Březovský informoval, že od 1.5.2012 se stal ředitelem SÚKLu a nadále povede i KST, které bude organizačně pod SÚKL spadat.
  Dále informoval přítomné přednosty, že je třeba updatovat atestace a certifikáty o absolvovaných kurzech u lékařů, kteří provádějí odběry a transplantují. Jejich dokumentace bude ve složce KST a přednostové obdrží v tomto smyslu vyzývací dopisy.
 • Alokace ledvin k duálni transplantaci při použití pulzatilní perfuze
  Dr. Pokorná informovala o projektu TC IKEM - ledviny od dárců starších 70 let a majících současně anamnézu arteriální hypertenze či DM jsou indikovány k duální transplantaci, je u nich použita přístrojová perfúze a snaha o co nejkratší studenou ischemii ledviny. Po diskusi se přítomní shodli, že tyto ledviny budou přednostně alokovány příjemci odebírajícícho centra. V případě, že bude dostupná metoda pulzatilní perfuze (přístroje a úhrada perfuze) pro všechna centra, bude výše uvedené pravidlo revidováno.
 • Volby do výboru ČTS 2012 – jak informoval člen revizní komise dr.Vítko byly rozeslány volební lístky. Volit a být volen mají právo řádní členové ČTS k 28.3.2012.

Termíny dalších výborů na 1. pololetí 2012

 • 13.6.2012 v Praze od 13 hodin v IKEM

Zapsala : R. Dudková , E. Pokorná
V Praze dne 4. června 2012

Zpět