Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 13.června 2012, IKEM Praha

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. PhD.,
MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc.,
MUDr. Tomáš Reischig, PhD.,MUDr. Jiří Samlík,
MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.,
MUDr.Štefan Vítko, CSc.

Omluveni: doc. MUDr. Petr Němec, CSc.,
doc. MUDr. Robert Lischke, prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Hosté: MUDr. Pavel Březovský, MBA

Program:

 1. 1. Připomínky k zápisům, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2012 (všichni)
  Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
 3. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – kalkulační listy, ABO inkompatibilní transplantace
 4. Návrh novely transplantačního zákona a prováděcích vyhlášek
 5. Cena za nejlepší publikaci CTS za rok 2011
 6. Návrh změny stanov
 7. Návrh změny typizace kadaverózních dárců- (dr.Reischig)
 8. Různé:
  - Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria (prof. Adamec)

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Pošta odeslaná:

30.5.- dopis- předsedům odborných společností (pediatrické, neonatologické a pediatricko-chirurgické)- dg smrti u dětí do 1 roku věku v souvislosti s novelizací zákona č.285/2002 Sb.)
30.5.- na web ČTS dána info o semináři v Mnichově 20.-21.7.2012- Focus on living donation (mail přeposlán od prof.Viklického)
4.6.- dopis MZČR, odbor ZP- dr.Pokornému-žádost o umožnění vykazování kodu 78880 i pro JIP ostatních odborností a vykazování tohoto kodu v ramci DRG B

Pošta přijatá:

23.5.- dopis od ČSARIM prof.Cvachovce- souhlas s sdílením výkonu péče o dárce orgánů
4.6.-mailem od ESOT-pozvánka na diskuzi na konferenci do Paříže (diskusní forum o DCD a návrh doporučení v rámci komise Rady Evropy ) 7.-9.2.2013

2. Plán akcí na rok 2011 -2012 (všichni)

Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)

Dr.Pokorná představila navržený odborný program, který obdržela dne 13.6 na vyžádání od slovenské strany, s tím, že ČTS dostala pozvání na jednání výboru STS 21.6. Dr. Pokorná bude ve stejném termínu na MZ a výbor ČTS delegoval dr.Navrátila na toto jednání. Členové výboru považují návrh za nevyvážený, vyjádřili jak obavu o připravenosti kongresu, tak se i pozastavili nad jednostranným výběrem tématu přednášek pozvaných zahraničních řečníků, které ač jsou jakkoli zajímavé, představují okrajové téma pro tento kongres, a proto se domnívají, že tato skutečnost může negativně ovlivnit účast. Navrhují proto, že vhodné téma pro zahraničního speakera by mohlo být např. „Chronické virové hepatitidy u pacientů po orgánových transplantacích“.

Dále navrhnou slovenské straně společně uspořádat postgraduální kurz věnovaným ledvinám (transplantační nefrologie). Předsedkyně ČTS bude v tomto smyslu výbor STS dopisem informovat.

Dr. Pokorná informovala o proběhlém Společném sympoziu ČTS a ČSIM na téma Dárce orgánů na kongresu ČSIM 31.5.2012 v Plzni. Na tomto fóru proběhla i diskuse ohledně dárců po smrti srdce za kontrolovaných i nekontrolovaných podmínek. K tomuto tématu se představitelé ČSIM i ČSARIM (prof. Cvachovec a prof. Černý) staví velice vstřícně.

Dr.Vítko připomněl, že letošní předání Ceny České transplantační nadace Karla Pavlíka se uskuteční v Karolinu dne 25. října a Cenu obdrží český chirurg dr.Bohdan Pomahač.

3. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – kalkulační listy, AB0 inkompatibilní transplantace

Jak informovala dr.Pokorná, chirurgický sazebník byl dokončen v březnu 2012 a měl by vstoupit v platnost od ledna 2013. Dále upozornila, že od dubna (zákon 369/2011) se opět musí veškeré výkony spojené s odběrem orgánů, transportem orgánů vykazovat „na dárce“. Tento návrh nebyl s nikým z odborníků konzultován a v současné době se údajně připravuje novela i tohoto bodu zákona.

Dále informovala, že byla pozvána na 21.6. na MZ ČR k jednání o kódu 78880 „Péče o dárce orgánů“.

4. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb. (všichni)

Dle informací od dr.Pokorné je již novela projednávána ve vládě a měla by jít v blízké době do parlamentu.

5. Cena za nejlepší publikaci ČTS za rok 2011 a vyhlášení cestovního grantu ČTS a Astellas.

Dle písemného sdělení vědeckého sekretáře ČTS doc.P.Němce , celkem obdržel tři přihlášky:

* Klasickou publikaci pouze jednu:
Reischig T, Prucha M, Sedlackova L, Lysak D, Jindra P, Bouda M, Matejovic M. Valganciclovir prophylaxis against cytomegalovirus impairs lymphocyte proliferation and activation in renal transplant recipients. Antivir Ther 2011, 16: 1227-1235.
Impact Factor by měl být 3.774

* Dále obdržel přihlášky na dvou monografií:
* Krejčí k a kol. – Nefropatie v ultrazvukovém a histologickém obraze
* Baláž p a kol. – Odběry orgánů k transplantaci

Vzhledem k tomu, že kritéria jsou nastaveny jen na klasickou publikaci a první autor splňuje podmínky, není o udělení Ceny pochyb – patří dr. Reischigovi.

Monografie – přesto, že ČTS nemá monografii v podmínkách pro přidělení ceny, považuje výbor společnosti monografii za zcela výjimečný počin a doporučuje oba autory také odměnit v rámci podpory publikační činnosti mimořádnou cenou ve stejné hodnotě jako cenu za nejlepší publikaci.

Žádost o cestovní grant nepřišla žádná.

6. Návrh změny stanov, členské příspěvky

Návrh změny stanov je přílohou zápisu.

7. Návrh změny typizace kadaverózních dárců- (dr.Reischig)

Dr. Reischig navrhuje, aby byla u všech dárců ledvin provedena i typizace HLA v DQ loku. TC IKEM a Plzeň vyšetření rutinně provádějí. Znalost těchto antigenů nebude hrát roli v alokaci ledvin, nicméně je cenná pro případnou identifikaci protilátek u příjemců. Hodnoty DQ typizace eviduje KST (Trinis) a pro TC příjemců ledvin musí být dostupné. Dr. Pokorná bude o této žádosti informovat KST.

8. Různé

- Odběry cévních štěpů v ČR – alokační kritéria.
Prof.Adamec seznámil přítomné s návrhem alokace cévních štěpů, který členové výboru vzali na vědomí. Dále se přítomní shodli na tom, že TC indikující dárce a provádějící odběr orgánů rozhodne o vhodnosti a rozsahu odběru cév. Registr čekatelů a příjemců „čerstvých“ a kryoprezervovaných cévních allograftů bude veden KST a zpřístupněn k nahlížení všem sedmi TC a dvěma pracovištím zabývajícím se touto problematikou (VFN a Nemocnice Na Homolce).

- V souvislosti s opakovaně inzerovanými a konanými komerčními kurzy „Tkáňová zařízení“ (cena pro účastníka je dvou dní přednášek je cca 23 tisíc korun) zástupci výboru navrhují pozvat na zasedání výboru některého z přednášejících (dr.Tomkovou, dr. Měřičku).

Termíny dalších výborů 2012

Termín výboru v září bude v rámci konání 4. Čs.tranpslantačního kongresu v Donovalech. Čas a místo bude upřesněno.

Zapsala: R. Dudková, E. Pokorná
V Praze dne 18. června 2012

Zpět