Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti ze dne 13. září 2012, Donovaly

Přítomni: prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.,
MUDr. Pavel Navrátil, CSc., MUDr. Eva Pokorná, CSc.,
MUDr. Tomáš Reischig, PhD.,MUDr. Jiří Samlík,
MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc., prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.,
MUDr.Štefan Vítko, CSc, doc. MUDr. Petr Němec, CSc.,
doc. MUDr. Robert Lischke, PhD.

Omluveni: prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc.

Program:

 1. Připomínky k zápisu, korespondence
 2. Plán akcí na rok 2012 -2013
 3. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů – informace
 4. Jednání na MZ ČR k úhradové vyhlášce (výkony nehrazené ze ZP)
 5. Výsledky voleb (dr. Vítko)
 6. Návrh novely transplantačního zákona a prováděcích vyhlášek
 7. Příprava Valné hromady
 8. Schválení nových členů (stop stav)
 9. Různé
  Alokace jater u dětí v rámci TC IKEM
  Dopis KST výboru ČTS ohledně center provádějících transplantace srdce u dětí
  DCD (Maastricht III) program v ČR

1. Připomínky k zápisům, korespondence

Nebyly žádné připomínky k minulému zápisu.

Pošta odeslaná:

13.6.- všem členům ČTS -pozvánka na VH s návrhem programu
14.6.- mailem MZČR, dr.Janečkové- vykazování kodu 788880 vč.příloh
14.6.- mail- předsedkyni STS – stanovisko k připravenosti 4. Čs.tx kongresu
18.6.- dopis- všem zájemcům o členství – info o pozastavení přijímání nových členů
18.6.-mail i dopis ESOTu- odpověď na jejich dopis ze dne 1.6.2012- DCD
20.6.- mailem včem hodnotitelům abstrakt- přehled jejich abstrakt k posouzení- rozdělení abstrakt dle jmen pro usnadnění
9.7.- mailem-všem členům výboru znění návrhu novely tx zákona k připomínkám + přílohy
13.7.- mailem – všem členům výboru – žádost o korespondeční vyjádření k požadavku dr. Vítka
(Členové výboru schválili celkovou částku 150 tis. Kč jakožto příspěvek na tuto akci)
30.7.-mailem předsedkyni STS- program na postgarduální kurs Transplantační nefrologie
31.7.- mailem odpověď na mail od SUKL-(dr.Mazelová)- revizní řízení s imunosupresivy-hodnotící zprávy
1.8.- dopisem dr.Němcovi (Mylan Pharmaceuticals) žádost o sponzoring edukačních aktivit ČTS
2.8.- mailem všem členům výboru- návrh změny zákona o reklamě k připomínkám
7.8.- odpověď mailem SUKL, dr.Košťálové- LP Thymoglobulin (možný výpadek v dodávce)
7.8.- mailem i dopisem –předsedovi ČSIM prof.Černému- DCD
9.8.- mailem- odpověď ing.Rögnerové, řed.odboru dohledu nad zdrav.poj.
MZČR Č.j.: 13761/2012_708- ohledně sdíleného kodu 78880
2.9.- mailem prof.Černému zaslány DCD dopor. postupy- nástřel

Pošta přijatá

9.7- dopis od KST viz extra bod v programu na 13.9.- tx srdce u dětí
13.7.- mail od předsedy správní rady České transplantační nadace (K.Pavlíka)- návrh o spolupráci s ČTS a žádost o příspěvek na Mezinárodní transplantační konferenci - předání výroční ceny nadace dr.Pomahačovi
25.7.- dopis od přednosty KC IKEM- prof.Pirka- tx srdce u dětí
31.7.- mail od SUKL, dr.Mazelová-revizní řízení s imunosupresivy
31.7.-dopis mailem od ing.Rögnerové, MZČR, řed.odboru dohledu nad zdrav.poj.
Č.j.: 13761/2012_708- výzva k zaslání originálu registračního listu
7.8.-mail od SUKL, dr.Košťálová- LP Thymoglobulin ((možný výpadek v dodávce)
8.8.- dopis mailem od MUDr. Sajdlové, MZČR, řed.odboru zdrav.služeb- úhradová vyhláška- (schůzka na MZČR dne 21.8.)
16.8.- na VĚDOMÍ- dopis od přednosty TC IKEM dr.Trunečky řed. KST dr. Březovskému- změn pravidel alokace štěpů pro tx jater

2. Plán akcí na rok 2012 -2013 (všichni)

Československý transplantační kongres (13.-15.9.2012)
Hodnocení kongresu a plánování dalších akcí bude na programu jednání nového výboru.

3. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů

Dr. Pokorná informovala, že po mnoha jednáních byly schváleny všechny navrhované registrační listy odběrových a transplantačních výkonů.
Dále informovala, že rovněž byla do výkonu 78880 „Péče o dárce orgánů“ zahrnuta činnost týkající se organizace odběru orgánů a tento kód byl schválen jako sdílený pro všechny odbornosti mající JIP.
Nový SZV by měl vstoupit v platnost 1.1.2013 – ale stále na toto téma probíhají diskuse.

4. Jednání na MZ ČR k úhradové vyhlášce (výkony nehrazené ze ZP)

Dr. Pokorná informovala, že iniciovala dne 21.8. setkání na MZ ohledně výkonů nehrazených ze ZP v transplantologii. Jednání se účastnili ředitelka odboru zdravotních služeb MUDr. H.Sajdlová, ing. O.Roztomilý zástupce oddělení dohledu nad ZP a nad záchrannou službou MUDr. Brabcová. Dr. Pokorná předala seznam všech výkonů nehrazených ze ZP, o každém bylo diskutováno. Přítomní uznali nutnost těchto výkonů s tím, že o nutnosti proplácení a možných cestách budou informovat své nadřízené (náměstka Poláka a Noska). Zápis ČTS dosud neobdržela – bude urgován.

5. Výsledky voleb

Dr. Vítko jako zástupce Volební komise informoval o průběhu a výsledcích I. a II. kola voleb. Tento bod bude prezentován na VH.

6. Návrh novely transplantačního zákona č.285/2002 Sb. (všichni)

Dle informací od dr. Pokorné byla novela projednávána ve vládě a v současné době opustila legislativní radu vlády a byla postoupena do Parlamentu.
Nejzazší termín pro implementaci Směrnice EU do národních právních norem (srpen 2012) nebyl dodržen.

7. Příprava Valné hromady

Dr. Pokorná informovala, že počet přihlášených účastníků – členů ČTS na kongres je cca 70, tzn. cca 23% z celkového počtu členů ČTS. Stručně seznámila přítomné se zprávou o činnosti za uplynulé volební období. Přítomní se shodli, že Valná hromada se bude konat, i pokud nebude usnášeníschopná.

8. Schválení nových členů (stop stav)

Dr. Pokorná informovala, že je celkem 24 přihlášek nových členů a všichni byli informováni o tom, že jejich přihláška bude posouzena po konání Valné hromady a zasedání nového výboru.

9. Různé

- Alokace jater dětem
Dopis přednosty TC IKEM dr. Trunečky ohledně alokace jater dětem adresovaný KST. TC IKEM navrhuje v rámci alokací jater vlastního centra upřednostnění dětských příjemců. Výbor s návrhem souhlasil.

- Transplantace srdce dětem
Výbor obdržel 9.7.kopii dopisu od ředitele KST, původně zaslaného prof. Pirkovi, kde žádá výbor ČTS o vyjádření se k transplantaci srdce u dětí. Dále výbor obdržel dne 25.7. dopis od prof. Janouška, prof.Pirka, ředitele IKEM dr.Hermana a ředitele FN Motol dr.Ludvíka, ve kterém se obě instituce obrací na výbor s žádostí o schválení pokračování programu transplantací srdcí dětem v Praze (IKEM a Motol).
Po diskusi se výbor shodl v tom, že
-doposud existuje pouze jediné transplantační centrum, ve kterém je možné transplantace srdce u dětí provádět a to je CKTCH Brno. Pokud se tedy dosud transplantace srdce provedly na jiných pracovištích, pak to nebylo v souladu s výběrovým řízením na tuto péči
-vzhledem k nízkým počtům těchto transplantací, není žádný důvod ke vzniku nového transplantačního centra
-vzhledem k tomu, ze se otázka vzniku nového TC pro transplantace srdce otevřela, obrátí se výbor dopisem na prof. Pirka a prof. Janouška s žádostí o další informace – detailní popis programu včetně spolupráce s jinými pracovišti. (dopis odešle dr. Pokorná a doc. Němec)
- Program DCD (kategorie III dle Maastrichtských kritérií)
Dr. Pokorná seznámila přítomné s analýzou možného potenciálu těchto dárců a dále informovala o zahájení spolupráce s odbornými společnostmi ČSIM a ČSARIM na programu DCD za kontrolovaných podmínek (Maastricht kategorie III). Obě společnosti se k problematice vyjádřili velice vstřícně, v současné době jsou připravovány podklady pro metodický pokyn a Věstník MZ. Zavedení tohoto programu by mělo být reálné, ale nikoli jednoduché. Jedním z hlavních problémů je i postoj české společnosti i české odborné společnosti k paliativní léčbě a ukončení léčby.

- Reakce na článek v časopisu Respekt, týkající se především transplantací u starých nemocných.
Po diskusi se přítomní shodli, že výbor ČTS se vyjádří k faktu, že transplantace ledvin u starých nemocných nad 70 let se běžně v českých transplantačních centrech provádějí a zmíní skutečnost, že výskyt dalších přidružených onemocnění vyskytujících se častěji ve vyšším věku samu transplantaci u starých lidí kontraindikují.

Termín dalšího výboru 2012

Bude po konání Valné hromady dne 14. září 2012 v Donovalech

Zapsala : E. Pokorná, R. Dudková
V Praze dne 24. září 2012

Zpět